Friday, November 28, 2008

Perbahasan Dewan Rakyat 27 November 2008

Sesi Soalan Jawab Lisan (10.00 pagi hingga 11.30 pagi)

Setiausaha: Pertanyaan-pertanyaan bagi Jawab Lisan.
1. Dr. Mohd Puad bin Zarkashi [ Batu Pahat ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah JPA akan melaksanakan cadangan untuk menyiarkan dalam akhbar tempatan nama pegawai dan kakitangan Kerajaan yang dikenakan hukuman dan tindakan disiplin kerana penyalahgunaan kuasa atau kesalahan tatatertib. Nyatakan kaedah yang diguna pakai sekarang ini.
-Soalan Tambahan - BN Batu Pahat, BN Kinabatangan

2. Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [ Kuala Langat ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan usaha Kerajaan dalam mengawal kemasukan pekerja asing KLIA yang memungkinkan isu keselamatan negara terganggu. (tidak hadir)

3. Dato' Seri Dr. Jamaluddin bin Dato' Mohd Jarjis [ Rompin ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan :-
(a) pelbagai program dikenal pasti untuk mempergiat dan membangunkan lagi penggunaan tenaga boleh diperbaharui termasuk nuklear berdasarkan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9), apakah usaha-usaha Kerajaan mempergiatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang tenaga boleh diperbaharui yang merangkumi biomass, biogas, tenaga suria, angin, hidro dan gas hidrogen; dan
(b) status Dasar Baru Tenaga Negara yang diwar-warkan sebelum ini.
-Soalan Tambahan - BN Rompin, DAP Ipoh Timur

4. Puan Hajah Fuziah binti Salleh [ Kuantan ] minta MENTERI TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI menyatakan :-
(a) berapakah jumlah yang telah dibelanjakan oleh Kerajaan dalam tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008 untuk membayar kepada TNB ; dan
(b) berapakah perbelanjaan yang dikeluarkan oleh TNB untuk membayar kepada pembekal-pembekal jana kuasa swasta terutama YTL dan Malakoff dalam tahun-tahun yang sama di atas.
-Soalan Tambahan - PKR Kuantan, BN Pontian

5. Dato’ Razali Bin Haji Ibrahim [ Muar ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan kedudukan dan perancangan Malaysia dalam memastikan keamanan dan kestabilan serantau memandangkan beberapa perkembangan di negara-negara jiran yang mungkin akan menjejaskan hasrat mencapai matlamat-matlamat Wawasan ASEAN 2020.
-Soalan Tambahan - PKR Muar, PAS Bachok (Teks sila klik) (10.46 pagi)

6. Tuan Hee Loy Sian [ Petaling Jaya Selatan ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan baru-baru ini terjadi kebakaran di Taman Medan dan didapati salah satu punca kebakaran itu merebak dengan cepat ialah akibat sistem pili bomba yang tidak berfungsi. Apakah rancangan Kementerian untuk memastikan pili-pili bomba yang sudah usang ini dapat diganti dan memastikan ianya diselenggarakan dengan baik agar masalah yang sama tidak berulang.
-Soalan Tambahan - DAP PJ Selatan, BN Kota Belud

7. Tuan Haji Ahmad Lai bin Bujang [ Sibuti ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapa jumlah pelarian yang menerima suaka politik di Malaysia dan berapakah jumlah wang yang digunakan untuk membiayai perlindungan mereka di kem tahanan.
-Soalan Tambahan - BN Sibuti, Bebas Pasir Mas

8. Dato' Kamarul Baharin bin Abbas [ Telok Kemang ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan :-
(a) statistik perbandingan kes-kes bayi yang kekurangan gizi di bandar dan luar bandar; dan
(b) perancangan dan tindakan Kerajaan untuk menangani masalah ini.
-Soalan Tambahan - PKR Telok kemang, PAS Titiwangsa (Teks sila klik) (11.11 pagi)

9. Tuan Ding Kuong Hiing [ Sarikei ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan jumlah peruntukan yang diberikan untuk menambah baik fasiliti rumah panjang di luar bandar negeri Sarawak yang hidup daif dan serba kekurangan. Jika ada, nyatakan jenis-jenis peruntukan yang diberikan.
-Soalan Tambahan -BN Sarikei, BN tuaran

10. Tuan Tan Kok Wai [ Cheras ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan bilangan sekolah, nisbah guru dan murid, nisbah bilik dan murid dan jumlah peruntukan pembangunan bagi setiap aliran sekolah rendah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi tahun 2008 dan senaraikan sekolah rendah baru di setiap aliran yang telah dibina atau dirancang di bawah RMK-9 di Kuala Lumpur.
-Soalan Tambahan - DAP Cheras, BN Gelang Patah

11. Dato' Shamsul Anuar bin Nasarah [ Lenggong ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan :-
(a) mengikut kaedah serta sistem yang digunakan sekarang, apa kaedah diguna dan tempoh masa diperlukan bagi sesuatu masalah dapat diselesaikan, misalnya kes membantu mangsa rumah terbakar; dan
(b) apakah Kementerian bercadang menambahkan bilangan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat di setiap daerah.

Senarai soalan lihat Aturan Urusan Mesyuarat (AUM), SILA KLIK.

Antara soalan MP PAS yang disenaraikan:
Soalan No 18 - Tuan Haji Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan mengapakah 'Wacana Ilmu' seperti Debat Perdana atau Seminar Intelektual semakin kurang diadakan di universiti di negara ini.

Soalan No. 24 - Tuan Roslan bin Shaharum [ Bukit Gantang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah Kerajaan bercadang untuk menarik balik atau memansuhkan kitab terjemahan pimpinan Al Rahman yang diterbitkan oleh JAKIM dan digantikan dengan kitab terjemahan serta tafsiran Al-Quran Islam Hadhari.

Soalan No. 26 - Dato' Kamarudin Bin Jaffar [ Tumpat ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan bilakah Kerajaan akan mengiktiraf Kerajaan dan negara Kosovo.

Soalan No. 32 - Dato' Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan :-
(a) bilangan tanah-tanah milik Kerajaan Persekutuan yang telah dipajak dan dirizabkan kepada badan-badan kebajikan dan NGO serta berapakah kadar pajakan yang dikenakan kepada badan-badan kebajikan dan NGO ; dan
(b) adakah kadar ini sama dengan kadar yang dikenakan kepada badan-badan komersial yang ingin memohon pajakan tanah milik Kerajaan Persekutuan.

Soalan No. 34 - Tuan Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah tindakan terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengemukakan pelbagai tuduhan secara terbuka terhadapnya termasuk suka berbohong dengan menuduh Perdana Menteri "suka berbohong (developed a habit of lying) selepas bersahabat dengan pemimpin-pemimpin Britian, Amerika Syarikat dan Australia.

Sesi Perbahasan Usul/ Perbahasan Bajet 2009 pada peringkat Jawatankuasa (mulai jam 11.30 pagi)

1. Peraturan Mesyuarat - DAP Batu Gajah, DAP Ipoh Barat, PAS Titiwangsa (11.38), DAP Bandar Kuching, BN Tuaran, DAP Bandar Kuching, DAP Ipoh Barat, BN Kinabatangan

2. Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan & Pembangunan B41/P41 Kementerian Pelajaran.

- Pembahas - PAS Pokok Sena (Teks sila klik) (12.01 tengahari), BN Arau, Bebas Pasir Mas, PKR Bandar Tun Razak (Teks sila klik) (12.25 tengahari), PAS Kota Raja (12.25), PAS Shah Alam (12.26), Bebas Pasir Mas, BN Bintulu, PKR Gombak (Teks sila klik), BN Pontian, DAP Telok Intan

-(2.37 petang) DAP Telok Intan, BN Silam, PKR Kuantan, BN Parit, PAS Tumpat (Teks sila klik) (3.07 petang), BN Tenom, PKR Indera Mahkota, BN Batang Sadong, BN Putatan

- Pencelahan - PKR Gombak, DAP Batu Gajah

- Menteri Menggulung - BN Ayer Hitam - Timbalan Menteri Pelajaran

- Pencelahan - PKR Gombak (Teks sila klik), DAP Kepong, PAS Titiwangsa (4.03 petang), PAS Rantau Panjang (4.04 petang), PKR Balik Pulau, PKR Gombak, PKR PJ Selatan, DAP Bandar Kuching, DAP Ipoh Barat, BN Kuala Krau, PAS Pendang (Teks sila klik) (4.43 petang), DAP Bandar Kuching, PKR Lembah Pantai, BN Lenggong, (4.58, 5.02 petang), BN Kuala Krau, BN Lenggong, BN Kuala Krau, Bebas Pasir Mas, PAS Pokok Sena (5.35, 5.38 petang), DAP Kepong, DAP Bandar Kuching

3. Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan & Pembangunan B42/P42 Kementerian Kesihatan.

- Pembahas - PKR Machang (Teks sila klik), Bebas Pasir Mas, BN Kuala Krau, DAP Bandar Kuching, BN Tenggara, PAS Pendang (Teks sila klik) (6.38 petang), BN Lenggong, PKR Wangsa Maju, PAS Kuala Selangor (Teks sila klik) (7.06 malam)

..... LAGI akan menyusul

Wednesday, November 26, 2008

Perbahasan Dewan Rakyat 26 November 2008

Sesi Soalan Jawab Lisan (10.00 pagi hingga 11.30 pagi)

Setiausaha: Pertanyaan-pertanyaan bagi Jawab Lisan.
1. Datuk Haji Mohamed Bin Haji Aziz [ Sri Gading ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :-
(a) berapa banyak kes-kes pemalsuan kad pengenalan pada tahun 2000-2008 dan apakah bentuk hukuman terhadap pihak atau individu yang terlibat; dan
(b) apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan bagi membendung gejala ini.
- Soalan tambahan - BN Sri Gading, PAS Bachok, BN Kalabakan, BN bintulu,

2. Puan Teo Nie Ching [ Serdang ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan bilangan pelabur asing dan jumlah wang yang telah keluar dari Malaysia sejak tahun ini.
- Soalan tambahan - DAP Serdang, BNArau, PKR Padang Serai,

3. Datuk Bung Moktar Bin Radin [ Kinabatangan ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan tentang dasar Kerajaan dalam menggunakan tenaga juruterbang muda terutamanya di bawah perkhidmatan Sistem Penerbangan Malaysia (MAS).
- Soalan tambahan - BN kinabatangan, PKR Padang Serai,

4. Tuan Gwo-Burne Loh [ Kelana Jaya ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan di manakah levi yang dikutip daripada pekerja asing disalurkan dan siapakah yang mendapat manfaat daripada kutipan levi tersebut.
- Soalan tambahan - PKR Kelana Jaya, BN Bintulu,

5. Dato’ Lee Chee Leong [ Kampar ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan sejauh manakah matlamat Kerajaan kita tercapai dalam usaha memperoleh sekurang-kurang 60 peratus tenaga pengajar di Pusat Pengajian Tinggi Awam berkelulusan Doktor Falsafah (PhD) menjelang pelaksanaan RMK-9.
- Soalan tambahan - BN Kampar, DAP Batu Kawan,

6. Tuan Johari bin Abdul [ Sungai Petani ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :-
(a) berapa jumlah Pegawai Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik kini dan adakah Kerajaan berpuas hati dengan prestasi mereka; dan
(b) tidakkah Kerajaan bercadang mengambil Pegawai PTD dari mereka yang berpengalaman sama ada dari sektor awam atau swasta paling minima tiga tahun sebelum diterima sebagai Kadet PTD justeru menjadikan Pegawai PTD lebih matang dan berketerampilan.
- Soalan tambahan - PKR Sungai Petani, BN Maran,

7. Dato' Abdul Manan bin Ismail [ Paya Besar ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan apakah program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian dalam usaha meningkatkan patriotisme, kepimpinan dan keusahawanan di kalangan belia dan berapakah jumlah peruntukan yang disediakan dan adakah peruntukan yang diberikan itu mencukupi.
- Soalan tambahan - BN Paya Besar, Bebas Pasir Mas,

8. Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan angka rasmi kadar pengangguran mahasiswa untuk 3 tahun lalu sehingga kini dan apakah usaha Kerajaan untuk mengatasi masalah 'miss-match' antara dunia akademik dan sektor industri serta keperluan pasaran.
- Soalan tambahan - PAS Kuala Selangor (Teks sila klik), BN Ledang,

9. Tuan Khairy Jamaluddin [ Rembau ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan statistik mahasiswa lelaki dan perempuan di institusi-institusi pengajian tinggi awam dan langkah-langkah yang sedang dan akan diambil bagi menangani sebarang ketidakseimbangan jumlah mahasiswa lelaki dan perempuan ini.
- Soalan tambahan - BN Rembau, PAS Jerai (Teks sila klik),

10. Dato' Dr. Zainal Abidin bin Ahmad [ Hulu Selangor ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan adakah Kementerian sedar terdapat beberapa kawasan penempatan orang Asli di Hulu Selangor yang terletak di kawasan semula jadi flora dan fauna di samping kaya dengan kesenian dan kebudayaan yang boleh menarik pelancong. Bolehkah Kementerian membangunkan sektor pelancongan di kawasan ini dengan menjalankan program-program bagi menarik pelancong ke kawasan tersebut.
- Soalan tambahan -

Senarai soalan lihat Aturan Urusan Mesyuarat (AUM), SILA KLIK.

Antara soalan MP PAS yang disenaraikan:
Soalan No 16 - Tuan Roslan bin Shaharum [ Bukit Gantang ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan jumlah graduan perubatan yang dihasilkan oleh IPTA dan IPTS setiap tahun. Apakah kadar keluaran tersebut mampu menampung kekurangan tenaga doktor-doktor di negara ini.

Soalan No. 29 - Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan adakah Kementerian menyediakan tanah kepada anggota-anggota tentera yang telah berkhidmat mempertahankan kedaulatan negara melebihi 20 tahun sebagai menghargai jasa-jasa dan pengorbanan mereka kepada negara.

Soalan No. 32 - Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan mengapakah tidak ada tolak ansur kepada pelanggan Bank Islam yang menggunakan perkhidmatan akaun semasa bila mana cek yang dikeluarkan oleh pelanggan melebihi had simpanan walaupun RM1.00 terus diambil tindakan tanpa dimaklumkan kepada pelanggan lebih awal.

Sesi Perbahasan Usul/ Perbahasan Bajet 2009 pada peringkat Jawatankuasa (mulai jam 11.30 pagi)

1. Usul 18 (1) oleh BN Batu Pahat ditolak oleh Timbalan Speaker (Pencelahan) - BN Sri Gading, PAS Bachok, PAS Kubang Kerian, PKR Permatang Pauh, BN Kinabatangan, PKR Batu, PKR Padang Serai. (11.32)

2. Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan & B32/P32 Kementerian Wilayah Persekutuan.

- Pembahas - DAP Bukit Bintang, BN Labuan, PKR Bandar Tun Razak, BN Jempol, BN Maran, DAP Segambut, PAS Kota Raja (Teks sila klik) (12.20), BN Jempol, Bebas Pasir Mas, PKR Batu, PKR Lembah Pantai, DAP Kepong, DAP PJ Utara,

- Sesi petang, Pembahas - DAP Cheras, BN Arau, PKR Batu.

- Timbalan Menteri (BN Tapah) Menggulung - DAP Segambut, DAP Bukit Bintang, PKR Batu, DAP Bukit Bintang, DAP Bukit Bintang, DAP Cheras, PAS Titiwangsa (Teks sila klik) (3.59), BN Sri Gading, PKR Batu, DAP Cheras, PKR Batu, PAS Titiwangsa (4.48), DAP Cheras,

3. Usul potong gaji Menteri Pelajaran oleh DAP Serdang.

- Pembahas - DAP Ipoh Barat, BN Sri Gading, BN Putatan, BN Batu Pahat, DAP Telok Intan, BN Arau, PAS Parit Buntar (Teks sila klik) (5.39), PKR Machang (5.49), DAP Bukit Bintang, BN Bintulu, PKR Gombak (5.52), BN Bintulu, PAS Shah Alam (Teks sila klik) (6.05), DAP Ipoh Barat, PKR Gombak (Teks sila klik)(6.12), PKR Balik Pulau, BN Pasir Salak (Teks sila klik), PAS Parit Buntar (6.26), PAS Shah Alam, BN Pasir Salak, PAS Parit Buntar, PKR Gombak, PAS Kubang Kerian (Teks sila klik) (6.40), PKR Balik Pulau, BN Pasir Salak, PAS Titiwangsa, DAP Bukit Bintang,

- Timbalan Menteri Pelajaran ( BN Ayer Hitam) menggulung (6.57) -

4. Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan & Pembangunan B41/P41 Kementerian Pelajaran.

- Pembahas - BebasTawau, BN Gelang Patah, DAP Bukit Bendera, BN Hulu Terengganu, PKR Sungai Petani, BN Kuala Krau, PAS Sik (Teks sila klik) (8.10), BN Simpang Renggam (8.21), DAP Bandar Kuching, BN Putatan, PKR Lembah Pantai (8.47), BN Bukit Katil, DAP Kepong (9.01), BN Tuaran (9.13), BN Lenggong (9.28),

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 9.30 malam dan ditangguhkan sehingga jam 10.00 pagi 27 November 2008.

..... LAGI akan menyusul

Tuesday, November 25, 2008

Perbahasan Dewan Rakyat 25 November 2008

Sesi Soalan Jawab Lisan (10.00 pagi hingga 11.30 pagi)

Setiausaha: Pertanyaan-pertanyaan bagi Jawab Lisan.
1. Tuan Abd. Rahman bin Bakri [ Sabak Bernam ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah langkah-langkah untuk memudahkan lagi golongan warga emas dan OKU untuk mendapatkan lesen memandu.
- Soalan tambahan - BN Sabak Bernam, PKR Padang Serai,

2. Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan berapakah kadar pinjaman PTPTN yang diterima oleh mahasiswa IPTA dan IPTS mengikut jurusan.
- Soalan tambahan - PAS Padang Terap (Teks sila klik) (10.14), BN Serian,

3. Tuan Aaron Ago Anak Dagang [ Kanowit ] minta MENTERI
SUMBER MANUSIA menyatakan langkah-langkah yang sedang dan akan diambil oleh Kerajaan bagi mengatasi dakwaan yang sering dilaungkan oleh persatuan sekerja dan badan-badan NGOs bahawa Kerajaan tidak mengambil berat ke atas isu gaji minima. Berapakah gaji purata bulanan buruh di sektor pembinaan, pertanian, penginapan (hotel), pasar raya dan kedai-kedai kopi di bandar-bandar utama di Malaysia.
- Soalan tambahan - BN Kanowit, BN Sri Gading, PAS Bachok (Teks sila klik) (10.33),

4. Dr. Lo' Lo' binti Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan :-
(a) bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada pekerja khidmat teman sosial dan mak nyah yang telah insaf dan ingin kembali ke pangkal jalan; dan
(b) nyatakan maklumat perhubungan bagi tempat-tempat perlindungan atau pemulihan bagi golongan ini.
- Soalan tambahan - PAS Titiwangsa (Teks sila klik) (10.35), BN Tenggara,

5. Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah usaha-usaha Kerajaan untuk menghapuskan kegiatan-kegiatan pelacuran yang berleluasa sehingga memberi kesan kepada imej negara.
- Soalan tambahan - BN Parit, DAP Bukit Gelugur,

6. Dato' Zahrain Mohamed Hashim [ Bayan Baru ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan apakah peruntukan undang-undang yang boleh mengawal bayaran pengurusan untuk penghuni rumah-rumah pangsa dan kondominium.
- Soalan tambahan - PKR Bayan Baru, BN Bintulu,

7. Dato' Mukhriz bin Tun Dr. Mahathir [ Jerlun ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan bolehkah pinjaman musim Agrobank kepada warga tani dinaikkan kepada RM2,000.00/hektar atau RM400.00/relong supaya mereka tidak perlu berhutang dengan orang tengah untuk pendahuluan membajak, membeli benih padi, racun rumput, racun makhluk perosak, baja tambahan dan sebagainya.
- Soalan tambahan - BN Jerlun, PAS Rantau Panjang (Teks sila klik),

8. Tuan Azan bin Ismail [ Indera Mahkota ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan berapakah kakitangan Kerajaan yang bertugas di luar Negara mengikut bidang tugas serta berapakah kos atau perbelanjaan yang digunakan semenjak tahun 2004 sehingga kini.
- Soalan tambahan - PKR Indera Mahkota, BN Maran,

9. Dato' Dr. Mohamad Shahrum bin Osman [ Lipis ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan mengapa kes-kes penculikan kanak-kanak di Malaysia semakin membimbangkan dan belum ada penyelesaian sehingga kini.
- Soalan tambahan - BN Lipis,

Senarai soalan lihat Aturan Urusan Mesyuarat (AUM), SILA KLIK.

Antara soalan MP PAS yang disenaraikan:
Soalan No 16 - Tuan Muhammad bin Husain [ Pasir Puteh ] minta MENTERI TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI menyatakan tarikh akhir yang diberikan kepada pihak berkuasa negeri-negeri untuk melaksanakan pengambilalihan aktiviti pembetungan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) seperti diarahkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN).

Soalan No. 21 - Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah matlamat dan sebab KDN melanjutkan lagi tempoh penahanan ramai tahanan ISA di Kem Kemunting.

Soalan No. 29 - Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI PELANCONGAN menyatakan langkah-langkah konkrit bagi meningkatkan pemuliharaan dan daya tarikan Kg. Kuantan Kuala Selangor khususnya populasi kelip-kelip.

Sesi Perbahasan Usul/ Perbahasan Bajet 2009 pada peringkat Jawatankuasa (mulai jam 11.30 pagi)

1. Peraturan Mesyuarat - Oleh DAP Bukit Gelugor dan Speaker terhadap kenyataan 'bohong' Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Seri Nazri Aziz (BN Padang Rengas). (Teks sila klik)

2. Menteri Menggulung Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan & Pembangunan B28/P28 Kementerian Pengangkutan.

- Pencelahan - PAS Titiwangsa (Teks sila klik) (12.10), BN Batu Pahat (12.16), PKR Padang Serai (12.22), BN Jempol (12.32), PKR Gombak (Teks sila klik) (12.38), DAP Kota Melaka (12.43), PKR Gombak (12.48), DAP Cheras (12.50),

- Pencelahan - DAP Cheras (2.35), DAP Rasah (2.43), DAP PJ Utara (2.47), BN Putatan (2.54), PAS Rantau Panjang (Teks sila klik) (3.09), PAS Marang (Teks sila klik) (3.11), DAP Taiping (3.36), DAP Kota Melaka (3.43), PAS Jerai (Teks sila klik),

2. Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan & Pembangunan B29/P29 Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi.

- Pembahas - BN Kinabatangan (4.00), DAP Klang (4.13), BN Pontian (4.18), PAS Padang Terap (Teks sila klik) (4.20), BN Bintulu (4.32), PKR Machang (4.34), BN Mambong (4.45), Bebas Pasir Mas (4.52), BN Jempol (5.02), DAP bandar Kuching (5.10), BN Tenom (5.16), PAS Kuala Selangor (Teks sila klik) (5.21), BN Tuaran (5.27), PKR Indera Mahkota (5.37),

- Timbalan Menteri (BN Julau) menggulung (5.49) - PAS Kuala Selangor (Teks sila klik) (5.53), DAP Bandar Kuching (6.10), PAS Kuala Selangor (6.11), PKR Batu (6.13), BN Mambong (6.48), DAP Klang (6.51), PKR Machang (Teks sila klik), DAP Jelutong (6.57), PAS Sik (7.01),

3. Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan & Pembangunan B30/P30 Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.

- Pembahas - BN Mambong (7.39), PKR Batu (7.55), BN Kuala Krau (8.02), DAP Batu Gajah (8.13), BN Ledang (8.19), PKR Machang (8.26), PSM Sungai Siput (8.42), DAP Jelutong (8.47), PAS Hulu Langat (8.52),

- Menteri (BN Kota Marudu) menggulung (9.04) - PKR Machang (9.09), BN Mambong (9.12), DAP Batu Gajah (9.22),

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 9.30 malam dan disambung pada jam 10.00 pagi 26 November 2008

..... LAGI akan menyusul

Monday, November 24, 2008

Perbahasan Dewan Rakyat 24 November 2008

Sesi Soalan Jawab Lisan (10.00 pagi hingga 11.30 pagi)

Setiausaha: Pertanyaan-pertanyaan bagi Jawab Lisan.
1. Dato' Dr. Mohamad Shahrum bin Osman [ Lipis ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan tentang penguasaan Bahasa Inggeris yang kurang memberangsangkan di kalangan pelajar-pelajar Melayu walaupun Institusi-institusi pengajian tinggi terutamanya UiTM yang mengajar dalam Bahasa Inggeris.
- Soalan tambahan - BN Lipis (10.04), PAS Titiwangsa (Teks sila klik) (10.10),

2. Tuan Chua Tian Chang [ Batu ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN menyatakan syarat-syarat penting yang diperuntukkan dalam perjanjian di antara DBKL dalam penswastaan pengutipan caj-caj tempat letak kereta di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
- Soalan tambahan - PKR Batu (10.11),

3. Dato' Shamsul Anuar bin Nasarah [ Lenggong ] minta MENTERI PELANCONGAN menyatakan usaha Kementerian mempopularkan produk-produk pelancongan tempatan di seluruh negara terutamanya Lenggong yang kaya dengan keindahan alam semula jadi, kawasan perkelahan, gua-gua, kampung tradisional, Muzium Pra-Sejarah Kota Tampan dan sebagainya. Apakah pihak Kementerian mempunyai peruntukan khusus bagi membangun dan memajukan kawasan-kawasan seumpama ini.
- Soalan tambahan - BN Lenggong, DAP Kota Melaka,

4. Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [ Machang ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan apakah 'success stories' dari usaha Kerajaan mewujudkan 'ScienceFund' dan 'TechnoFund' yang masing-masing diperuntukkan RM1.2 bilion dan RM1.5 bilion di bawah RMK-9.
- Soalan tambahan - PKR Machang (10.30), BN Arau (10.39),

5. Dato’ Razali Bin Haji Ibrahim [ Muar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :-
(a) jumlah pegawai Kerajaan yang telah memohon untuk mengambil kerja sambilan sejak ia diumumkan pada bulan Jun tahun ini; dan
(b) bagaimanakah Kerajaan memantau prestasi pgawai-pegawai ini supaya kerja sambilan ini tidak menjejaskan produktiviti mereka semasa melaksanakan tugas-tugas utama sebagai pegawai Kerajaan.
- Soalan tambahan - BN Muar, PKR Sungai Petani (10.47),

6. Tuan Tan Kok Wai [ Cheras ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan apakah strategi dan program untuk mencapai matlamat supaya setiap rakyat menerima pendidikan yang berkualiti dan sama rata termasuk memenuhi hasrat setiap kaum untuk mendapatkan pendidikan bahasa ibunda masing-masing tanpa menghadapi
kekurangan tempat dan peluang bersekolah seperti di SRJK Cina dan Tamil.
- Soalan tambahan - DAP Cheras, BN Maran,

7. Datuk Billy Abit Joo [ Hulu Rajang ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan sama ada keadaan 'glut' wujud di Malaysia. Jika wujud, apakah tindakan dan langkah yang diambil oleh Kementerian untuk memperbaiki keadaan.
- Soalan tambahan - BN Hulu Rajang, BN Batu Pahat,

8. Tuan Haji Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan apakah usaha pihak Kerajaan untuk mengawal sikap monopoli oleh peniaga besar dalam menentukan harga ikan yang amat tinggi di pasaran.
- Soalan tambahan - PAS Baling (Teks sila klik) (11.10), BN Setiu,

9. Dato' Haji Tajuddin bin Abdul Rahman [ Pasir Salak ] minta
MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan langkah-langkah Kerajaan dan sektor swasta untuk menjadikan industri automotif Malaysia setanding kalau pun tidak mengatasi, industri automotif negara seperti Jepun, Korea, Amerika dan lain-lain dalam tempoh sepuluh (10) tahun akan datang. (TIDAK HADIR)

10. Datuk Eric Enchin Majimbun [ Sepanggar ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan bilangan orang asing yang memiliki kad pengenalan yang diragui dan tindakan Kerajaan terhadap rakyat yang mempunyai nombor kad pengenalan yang sama.
- Soalan tambahan - Bebas Sepanggar, BN Silam,

Senarai soalan lihat Aturan Urusan Mesyuarat (AUM), SILA KLIK.

Antara soalan MP PAS yang disenaraikan:
Soalan No 20 - Tuan Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan berapakah harga jualan beras Super Tempatan 15 peratus pada hari ini.

Soalan No. 22 - Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta MENTERI TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI menyatakan apakah metode yang digunakan oleh Kerajaan bagi menentukan jumlah pampasan hasil setelah pengambilan aset dan liabiliti syarikat perawatan dan perbekalan air oleh Kerajaan Persekutuan.

Soalan No. 26 - Dato' Haji Ab. Halim Bin Ab. Rahman [ Pengkalan Chepa ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilakah Kerajaan akan mengambil langkah-langkah dan tindakan untuk menjadikan Pantai Bachok atau Tumpat sebagai kawasan industri Petrokimia.

Soalan No. 27 - Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI menyatakan sejauh mana peranan yang dimainkan oleh Koperasi Kredit yang ditubuhkan semata-mata untuk mendapatkan kemudahan potongan gaji melalui
Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) dengan bergantung pembiayaan dari bank-bank tempatan. Apakah sumbangan Koperasi terhadap anggotanya dan bagaimanakah kawalan Kerajaan terhadap koperasi berkenaan.

Soalan No 30 - Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kronologi apa yang dilaporkan sebagai 'technical failure' dalam sistem dagangan yang menyebabkan penutupan pasaran saham Bursa Malaysia pada 3 Julai lepas dan berapakah kerugian yang ditanggung Bursa dan negara.

Soalan No. 31 - Tuan Muhammad bin Husain [ Pasir Puteh ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan kedudukan tahap pencemaran sungai di negara ini serta nyatakan kaedah-kaedah yang sedang dan akan dilaksanakan bagi memulihara sungai-sungai yang dikategorikan sebagai tercemar.

Sesi Perbahasan Usul/ Perbahasan Bajet 2009 pada peringkat Jawatankuasa (mulai jam 11.30 pagi)

1. Usul 18 oleh YB Ketua Pembangkang (PKR Permatang Pauh) (Teks sila klik) (11.31).

2. Menteri menyambung penggulungan perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan dan Pembangunan B26/P26 Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

-Pencelah -DAP Cheras, DAP Rasah, BN Lenggong, BN Batu Pahat, Bebas Pasir Mas, BN Jerlun, BN Silam, BN Lipis, PKR Balik Pulau, BN Jempol, PAS Baling (Teks sila klik) (12.15), BN Terengganu, PAS Parit Buntar (Teks sila klik) (12.25), PAS Titiwangsa (Teks sila klik) (12.32), BN Jasin, PAS Hulu Langat (Teks sila klik) (T(12.42), BN Tenggara,

- Pencelahan - DAP Batu Gajah, BN Jasin, PKR Bandar Tun Razak 2.51).

3. Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan & Pembangunan B27/P27 Kementerian Kerja Raya.

- Pembahas - BN Serian, Bebas Pasir Mas (3.02), BN Kinabatangan (3.11), BN Padang Besar, PKR Padang Serai (3.18), DAP Batu Gajah, DAP Teluk Intan, DAP Petaling Jaya Utara, BN Jerlun, PAS Parit Buntar (Teks sila klik) (3.42), BN Kuala Krau, Bebas Sepanggar, BN Arau, PAS Pokok Sena (4.00), BN Ledang, PKR Machang (4.25), BN Putatan, DAP Puchong, BN Sibuti, Bebas Tawau, BN Tenom, PAS Jerai (5.13), BN Kanowit, PKR Teluk Kemang, BN Batu Pahat, DAP Serdang, BN Bintulu, PAS Kuala Krai (5.53), BN Pasir Salak, PAS Hulu Langat (6.17), BN Sekijang,

- Timbalan Menteri Menggulung (BN Stamping) -
- Pencelahan - BN Labuan (6.29), BN Jasin, DAP Batu Gajah, PKR Batu (6.50), BN Putatan (6.55), PAS Shah Alam (6.57), PAS Pokok Sena (6.59), BN Kuala Krau, Batu Gajah, BN Bintulu (7.04), PAS Pokok Sena (7.20), PKR Machang, BN Putatan, DAP Puchong, BN Pasir Salak, BN Jasin, DAP Serdang, PAS Pokok Sena.

4. Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan & Pembangunan B28/P28 Kementerian Pengangkutan.

- Pembahas - BN Arau, DAP Cheras (7.56), DAP Klang (8.04), BN Hulu Terengganu (8.06), PAS Hulu Langat (8.10), BN Jerlun, DAP Kota Melaka (8.21), BN Silam (.8.24), PAS Kuala Krai (8.32), BN Ledang (8.41), PAS Padang Terap (8.44), BN Pontian (8.56), DAP Kepong (8.57), BN Sibuti (9.09), PAS Pokok Sena (9.16), BN Jasin (9.23),

- Menteri Menggulung -

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 9.30 malam dan disambung pada 10.00 pagi 25 November 2008.

..... LAGI akan menyusul

Friday, November 21, 2008

Perbahasan Dewan Rakyat 20 November 2008

Sesi Soalan Jawab Lisan (10.00 pagi hingga 11.30 pagi)

Setiausaha: Pertanyaan-pertanyaan bagi Jawab Lisan.
1. Dato' Haji Tajuddin bin Abdul Rahman [ Pasir Salak ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :-
(a) sama ada Kerajaan ada menubuhkan Majlis Ekonomi Negara atau Badan Perunding Ekonomi; dan
(b) keanggotaan badan-badan tersebut dan fungsi-fungsi mereka.
- Soalan tambahan - BN Pasir Salak, PKR Sungai Petani,

2. Tuan Roslan bin Shaharum [ Bukit Gantang ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian untuk memajukan industri sumber mineral negara dalam kes perlombongan tanah liat kaolin dan pasir selika.
- Soalan tambahan - PAS Bukit Gantang (Teks sila klik)(10.17), BN Kapit,

3. Datuk Halimah binti Mohd Sadique [ Tenggara ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan :-
(a) apakah tindakan oleh KPKT untuk menentukan agar ahliahli majlis PBT dapat melaksanakan tugas dan peranan mereka dengan berkesan dan bagaimanakah Kementerian menilai keberkesanan mereka; dan
(b) apakah Kementerian bercadang untuk menetapkan kriteria pemilihan ahli-ahli majlis PBT perlu terdiri daripada ahli profesional.
- Soalan tambahan - BN Tenggara, DAP Kepong,

4. Dato' Rashid bin Din [ Merbok ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapa banyak projek rumah murah yang sedang dilaksanakan di kawasan Merbok, dan sila senaraikan projek-projek sedemikian serta kontraktornya yang dirancang dalam Rancangan Malaysia Ke-9.
-Soalan tambahan - PKR Merbok, BN Arau,

5. Dato' Dr. Mohamad Shahrum bin Osman [ Lipis ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan semenjak tahun 2000 sehingga kini, berapa ramai banduan telah diberi pengampunan atau peringanan hukuman oleh Jemaah Pengampunan Negeri.
- Soalan tambahan - BN Lipis, PAS Bachok (Teks sila klik)(10.50),

6. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [ Gombak ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah rasional pelantikan HDC sebagai badan rasmi pensijilan halal menggantikan JAKIM.
- Soalan tambahan - PKR Gombak (Teks sila klik) (10.52), BN Ledang,

7. Tuan William @ Nyallau Anak Badak [ Lubok Antu ] minta
MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan:-
(a) cadangan pembinaan Jalan Ulu Skrang dengan jarak 25 km telah diluluskan dalam RMK-7 tetapi hanya siap 8 km sahaja; dan
(b) cadangan pembinaan jalan Ulu Lemanak dan Lemanak ke Ulu Engkari yang telah diluluskan sejak RMK-6 dengan jarak 57.5 km tetapi hanya siap 10 km sahaja.
- Soalan tambahan - BN Lubok Antu,

8. Tuan Chong Chieng Jen [ Bandar Kuching ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA menyatakan apakah halangan dari segi undang-undang yang melarang pengimportan simen (cement) dari Semenanjung Malaysia ke Sarawak dan apakah sebab-sebab kewujudan larangan tersebut.
- Soalan tambahan - DAP Bandar Kuching, Bebas Sepanggar,

9. Tuan Ding Kuong Hiing [ Sarikei ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan adakah Kementerian bercadang memasukkan sungai-sungai di negeri Sarawak diterapkan di bawah misi satu sungai, satu pelan dan satu pengurusan dan objektif Kerajaan supaya sungai tercemar di baik pulih dan masalah banjir diatasi. Jika ada, bila Kerajaan akan melaksanakannya. Jika tiada, nyatakan sebab-sebabnya. (TIDAK HADIR)

10. Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah pelancong yang diberi Visa on arrival (VOA) sejak dimulakan dan berapakah yang telah menyalahgunakan kemudahan tersebut dan dari negara mana.
- Soalan tambahan - PAS Pendang (Teks sila klik)(11.09), BN Mambong,

11. Datuk Nur Jazlan Bin Mohamed [ Pulai ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada kelemahan pengurusan Kerajaan menjadi punca kepada kenaikan kadar inflasi atau ia disebabkan faktor-faktor lain. Sila jelaskan. (TIDAK HADIR)

12. Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan bilangan pesakit yang menerima rawatan di Hospital Kuala Nerang dan pecahan penyakit yang dihidapi.
- Soalan tambahan - PAS Padang Terap (Teks sila klik)(11.18), BN Pontian,

13. Tuan Haji Mohd Nor bin Othman [ Hulu Terengganu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan sedar bahawa pegawai-pegawai Kerajaan yang bertugas di Sabah dan Sarawak lebih cepat berpeluang untuk naik pangkat berbanding dengan pegawaipegawai yang bertugas di Semenanjung dan apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan untuk mengatasi perkara tersebut.
- Soalan tambahan - BN Hulu Terengganu,

14. Dr. Michael Jeyakumar Devaraj [ Sungai Siput ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan identiti pihak swasta yang dipertanggungjawabkan oleh RISDA dan FELCRA untuk mengendalikan Skim-skim Perladangan di kawasan Sungai Siput termasuk Pos Perowor, Pos Legap, Kg Kajang, Kg Ulu Chenein dan Pos Poi dan juga Kg Pelantuk, Chemor, Perak. (TIDAK HADIR)

15. Datuk Tiong Thai King [ Lanang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :-
(a) bilangan pendatang asing ke negeri Sarawak mengikut negara asal masing-masing daripada tahun 2007 sehingga bulan Jun 2008; dan
(b) bilangan pendatang tanpa izin antara jumlah ini. (TIDAK HADIR)

16. Datuk Richard Riot anak Jaem [ Serian ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah royalti minyak yang telah diberikan kepada negeri-negeri pengeluar minyak dari tahun 1990 hingga sekarang.

Senarai soalan lihat Aturan Urusan Mesyuarat (AUM), SILA KLIK.

Antara soalan MP PAS yang disenaraikan:
Soalan No 19 - Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI menyatakan tentang permit teksi milik individu.
(a) apakah telah ditawarkan semula setelah dibekukan sejak tahun 2004, Jika sudah ditawarkan berapa permit telah dikeluarkan; dan
(b) apakah permit baru mewajibkan penggunaan NGV.

Soalan No. 24 - Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah projek dan nilainya yang telah diluluskan sejak RMK-9 dilancarkan hingga ke hari ini dan adakah Kerajaan masih mengamalkan dasar tender rundingan terus atau telah mengamalkan tender secara terbuka.

Soalan No. 30 - Dato' Haji Ab. Halim Bin Ab. Rahman [ Pengkalan Chepa ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan apakah langkah-langkah untuk mengubah sikap (petani dan penternak pasif serta pegawai pertanian yang tidak komited) dan adakah Kementerian merasakan peruntukan yang disediakan telah mencukupi supaya projek-projek pertanian di luar bandar benar-benar berjaya.

Sesi Perbahasan Usul/ Perbahasan Bajet 2009 pada peringkat Jawatankuasa (mulai jam 11.30 pagi)

1. Menteri menyambung penggulungan perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan & Pembangunan B25/P25 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.

- Pencelahan - BN Sri Gading, (10.37), PKR Lembah Pantai (Teks sila klik) (10.42), PAS Kuala Selangor (10.44), DAP Kepong (11.47), BN Kinabatangan (11.48)

2. Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan dan Pembangunan B26/P26 Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

-Pembahas - Bebas Pasir Mas (Teks sila klik) (12.01), BN Pontian (12.17), DAP Telok Intan (12.20), BN Arau (12.30), PAS Baling (Teks sila klik) (12.33), BN Batang Sadong (12.43), (PKR Indera Mahkota (12.52),

- Pembahas - BN Hulu Terengganu (2.31), PAS Hulu Langat (Teks sila klik) (2.47), BN Labuan (2.53), DAP Rasah (3.00), BN Batu Pahat (3.05), PKR Gombak (Teks sila klik) (3.15), BN Silam (3.24), DAP Kota Melaka (3.31), DAP Batu Gajah (3.53), BN Kinatangan (3.55), PAS Titiwangsa (Teks sila klik) (4.02), BN Limbang (4.07), PAS Pendang (Teks sila klik) (4.11), BN Jempol ( 4.17), DAP Cheras (4.30), BN Lenggong (4.41),

- Menteri Menggulung (4.52) - PKR Gombak (Teks sila klik) (4.57), Bebas Pasir Mas (5.07), DAP Taiping (5.13), BN Pasir Salak (5.17), Bebas Pasir Mas (5.21), DAP Cheras (5.27)

Majlis ditamat pada jam 5.30 petang dan disambungkan pada jam 10.00 pagi 24 November 2008.

..... LAGI akan menyusul

Thursday, November 20, 2008

Perbahasan Dewan Rakyat 19 November 2008

Sesi Soalan Jawab Lisan (10.00 pagi hingga 11.30 pagi)

Setiausaha: Pertanyaan-pertanyaan bagi Jawab Lisan.
1. Ir. Haji Hamim Bin Samuri [ Ledang ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA menyatakan apakah kemajuan operasi Majlis Harga Barang Negara termasuk pelantikan 2000 graduan sebagai pemantau dan berapa banyak kes penangkapan yang telah dibuat pada tahun ini.
- Soalan tambahan - BN Ledang, PAS Bachok (Teks sila klik), BN Kinabatangan,

2. Dato' Kamarul Baharin bin Abbas [ Telok Kemang ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan :-
(a) kajian-kajian yang telah dan sedang dilakukan Kerajaan di beberapa kawasan kesan gempa bumi seperti yang berlaku di Bukit Tinggi, Pahang dan Lahad Datu, Sabah baru-baru ini; dan
(b) langkah-langkah Kerajaan bagi memastikan kesan gempa bumi tidak memberi impak negatif secara fizikal dan psikologi kepada rakyat.
- Soalan tambahan - PKR Telok Kemang, BN Silam,

3. Tuan Khairy Jamaluddin [ Rembau ] minta MENTERI PERPADUAN, KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN menyatakan bantuan yang boleh diberikan kepada persatuan untuk mendorong aktiviti kraf tangan yang boleh membantu golongan berpendapatan rendah seperti Persatuan Pekebun Kecil Wanita Gadong di Rembau yang berkecimpung di dalam industri kraf tangan berasaskan rotan.
- Soalan tambahan - BN Rembau, PAS Titiwangsa (Teks sila klik),

4. Tuan Gobind Singh Deo [ Puchong ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan apakah langkah-langkah yang dicadangkan untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di plaza-plaza tol di kawasan Puchong.
- Soalan tambahan - DAP Puchong, Bebas Pasir Mas,

5. Tuan Ismail Bin Haji Mohamed Said [ Kuala Krau ] minta MENTERI TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI menyatakan apakah status terkini mengenai isu penjualan air negeri Pahang kepada Selangor dan apakah status pembinaan Empangan Kelau bagi tujuan tersebut.
- Soalan tambahan - BN Kuala Krau, PKR Gombak,

6. Tuan Liew Chin Tong [ Bukit Bendera ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilakah Suruhanjaya Pengangkutan Awam yang dijanjikan dalam Kajian Separuh Penggal RMK-9 akan ditubuhkan bersama komposisi ahli serta terma rujukannya.
- Soalan tambahan - DAP Bukit Bendera,

7. Tuan Alexander Nanta Linggi [ Kapit ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan projek-projek infrastruktur asas seperti jalan luar bandar, bekalan elektrik dan bekalan air bersih yang sekarang sudah dimasukkan ke dalam senarai projek yang telah diluluskan dalam Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-9 dan akan dilaksanakan secepat mungkin di kawasan Kapit.
- Soalan tambahan - BN Kapit,

8. Tuan Manogaran a/l Marimuthu [ Telok Intan ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :-
(a) berapakah jumlah warganegara Malaysia yang tidak mempunyai surat beranak; dan
(b) apakah tindakan yang diambil untuk memastikan semua warganegara mempunyai surat beranak dan semua kelahiran baru didaftarkan.
- Soalan tambahan - DAP Telok Intan, Bebas Sepanggar,

9. Dato' Dr. James Dawos Mamit [ Mambong ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan kandungan yang paling penting Deklarasi "High-Level Conference on World Food Security" yang telah diterima pakai (adopted) pada 5 Jun 2008 di Rome, Italy.
- Soalan tambahan - BN Mambong, DAP Kepong,

10. Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bahawa memandangkan terdapat telahan penganalisis ekonomi serta terdapat indikator harga minyak mentah akan turun sebanyak 16% atau USD124 setong yang berakhir pada 25hb Julai lalu, pada harga berapakah Kerajaan bersedia untuk menurunkan harga bahan bakar petrol dan diesel di negara kita.
- Soalan tambahan - PAS Kuala Selangor (Teks sila klik),

Senarai soalan lihat Aturan Urusan Mesyuarat (AUM), SILA KLIK.

Antara soalan MP PAS yang disenaraikan:
Soalan No 14 - Dr. Siti Mariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan bilakah projek menaik taraf Jalan Bukit Kemuning dan Bulatan Jalan Kebun akan dimulakan dan dijangka selesai dan apakah masalah yang dihadapi Kerajaan yang menyebabkan kelewatan projek ini.

Soalan No. 18 - Tuan Roslan bin Shaharum [ Bukit Gantang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah anggota polis berbanding dengan nisbah kepadatan penduduk di negara ini. Sejauh manakah jumlah ini relevan berbanding dengan kadar peningkatan jenayah yang mendadak naik.

Soalan No. 24 - Dr. Mohd Hatta bin Md Ramli [ Kuala Krai ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan :-
(a) sama ada Kerajaan akan mengenakan faedah ke atas pinjaman PTPTN yang tidak dibayar dalam tempoh pengecualian bayaran balik bagi peminjam yang berpendapatan kurang daripada RM1500; dan
(b) adakah Kerajaan menerima paras pendapatan RM1500 sebagai paras kemiskinan yang baru.
Soalan No. 27 - Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan apakah syarat yang dikenakan bagi kemasukan pelajar yang mengikuti bidang perubatan di negara Mesir dan apakah Kerajaan memantau agensi-agensi yang terlibat dalam pengurusan pelajar di luar negara benar-benar menepati dasar kemasukan yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

Soalan 32 - Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan secara purata peratus Pensyarah lulusan PhD di IPTA mengikut fakulti-fakulti yang ada.

Sesi Perbahasan Usul/ Perbahasan Bajet 2009 pada peringkat Jawatankuasa (mulai jam 11.30 pagi)

1. Timbalan Menteri Menggulung perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan dan Pembangunan B24/P24 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.
- Pencelahan - DAP Ipoh Timur, BN Kinabatangan, DAP Klang, BN Rembau, BN Batu Pahat, PAS Kuala Selangor (Teks sila klik) (11.52), DAP Klang, DAP Kepong, BN Jempol, BN Jasin, BN Batu Pahat, DAP Petaling Jaya Utara, BN Batu Pahat, BN Silam, PAS Pendang (Teks sila klik) (12.31), PKR Permatang Pauh (Teks sila klik) (12.34), DAP Kota Melaka (12.40), PKR Lembah Pantai (Teks sila klik) (12.50), PKR Balik Pulau (12.51), PKR Machang (12.52), PAS Kuala Selangor (12.58),

-Pencelahan - BN Jempol, DAP Kota Melaka, BN Jasin, PAS Kuala Krai (Teks sila klik)(2.54), Bebas Pasir Mas, PKR Gombak (3.02)

2. Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan & Pembangunan B25/P25 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.

- Pembahas - PAS Kota Raja (Teks sila klik) (3.21), BN Pontian (3.31), DAP Rasah (3.33), Bebas Tawau (3.40), PKR Machang (Teks sila klik) (3.47), BN Silam (3.54), PAS Pendang (Teks sila klik) (4.00), BN Tuaran (4.05), DAP Bandar Kuching (4.15), BN Tenggara (4.27),

PAS Pokok Sena (Teks sila klik) (4.33), BN Lenggong (4.47), PKR Gopeng (4.52), BN Jasin (4.57), PAS Sik (Teks sila klik) (4.08), BN Sekijang, PAS Shah Alam (Teks sila klik) (5.18), BN Parit (5.27), DAP Kepong (5.35), BN Pasir Salak (5.40), BN Kota Belud (5.45), DAP Petaling Jaya utara (5.47).

-Menteri menggulung (5.53) -
-Pencelahan - DAP Petaling Jaya Utara (5.57), PAS Pendang (Teks sila klik) (6.00), BN Batu pahat (6.01), PKR Batu (6.05), PAS Pokok Sena (6.06), BN Pasir Salak (6.08), DAP Teluk Intan (6.11), PKR Gopeng (6.12), BN Tenggara (Teks sila klik) (6.14), PKR Indera Mahkota (6.17),

PKR Indera Mahkota (6.45), Bebas Pasir Mas (6.45), DAP PJ Utara (6.46), BN Batu Pahat (6.51), DAP PJ Utara, PKR Padang Serai (6.54), BN Arau (6.56), DAP Batu Gajah (6.58), PKR Padang Serai (7.06), PAS Pokok Sena (7.17), DAP PJ Utara (7.24),

Mesyuarat ditamatkan pada jam 7.30 malam dan ditangguhkan sehingga 10.00 pagi 20 November 2008.

..... LAGI akan menyusul

Tuesday, November 18, 2008

Perbahasan Dewan Rakyat 18 November 2008

Sesi Soalan Jawab Lisan (10.00 pagi hingga 11.30 pagi)

Setiausaha: Pertanyaan-pertanyaan bagi Jawab Lisan.
1. Datuk Dr. Marcus Mojigoh [ Putatan ] minta MENTERI PENERANGAN menyatakan :-
(a) apakah pihak Kementerian bercadang untuk menambah saluran TV/RTM berbanding dengan dua saluran yang sedia ada; dan
(b) adakah pihak Kementerian bersedia untuk memperbanyakkan lagi rancangan etnik Malaysia bagi menggambarkan "Truly Malaysian."
- Soalan tambahan - BN Putatan, PKR Machang,

2. Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan bilakah bayaran per kapita untuk sekolah agama rakyat dan per kapita untuk sekolah agama di bawah kelolaan Kerajaan negeri akan dibayar sebagaimana hak yang diberi kepada sekolah lain di seluruh negara.
- Soalan tambahan - PAS Rantau Panjang (Teks sila klik) (10.16), BN Tenggara,

3. Dato' Haji Ismail Bin Haji Abd. Muttalib [ Maran ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah kes pembunuhan yang berlaku di negara ini sepanjang tempoh 2004-2007 serta kes yang telah diselesaikan dan berapakah jumlah kes kematian akibat membunuh diri dalam tempoh tersebut.
- Soalan tambahan - BN maran, DAP Batu Gajah,

4. Tuan Mohd Yusmadi bin Mohd Yusoff [ Balik Pulau ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan tahap, hasil dan kesan perjanjian Dagangan Bebas (FTA) di antara Malaysia dan Amerika Syarikat sekarang ini dan kesan perjanjian Dagangan Bebas (FTA) di antara Malaysia dan negara-negara lain yang telah termeterai setakat ini.
- Soalan tambahan - PKR Balik Pulau, BN Jasin,

5. Tuan Aaron Ago Anak Dagang [ Kanowit ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan langkah-langkah yang sedang diambil oleh Kerajaan Malaysia bagi menyahut kehendak dunia dalam mengatasi fenomena pemanasan global (global warming).
- Soalan tambahan - BN Kanowit, PKR Petaling Jaya Selatan,

6. Tuan Haji Abd Aziz bin Abd Kadir [ Ketereh ] minta MENTERI PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI menyatakan :-
(a) jumlah trip purata mingguan bas ekspres antara Kota Bharu-Kuala Lumpur sejak 2005 hingga sekarang; dan
(b) jumlah saman yang telah dikeluarkan kepada pemandu bas ekspres bagi perjalanan Kota Bharu-Kuala Lumpur bagi tempoh yang sama.
- Soalan tambahan - PKR Ketereh, PAS Kubang Kerian (Teks sila klik) (10.58),

7. Tuan Masir Anak Kujat [ Sri Aman ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan bilakah Kementerian bercadang untuk menubuhkan Internet desa di kawasan luar bandar di Parlimen Sri Aman.
- Soalan tambahan - BN Sri Aman,

8. Tuan Sivarasa A/L K.Rasiah [ Subang ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan jenis bantuan perubatan yang boleh diperoleh kaum daif daripada rawatan luar hingga operasi/ pembedahan yang melibatkan perbelanjaan yang besar. Juga terangkan syarat-syarat bagi permohonan ini. (TIDAK HADIR)

9. Datuk Siringan bin Gubat [ Ranau ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan adakah surat sumpah atau 'statutory declaration' memadai dan tidak perlu mendapatkan surat beranak seperti sijil lahir asal.
- Soalan tambahan - BN Ranau, DAP Ipoh Barat,

10. Tuan Sim Tong Him [ Kota Melaka ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan kedudukan projek pengurusan sisa pepejal negeri Melaka dengan memberikan butir-butir projek ini seperti kos projek, sistem yang akan digunakan, lokasinya dan bilakah projek ini akan dibina.
- Soalan tambahan - DAP Kota Melaka, BN Tuaran,

11. Tuan Abd. Rahman bin Bakri [ Sabak Bernam ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk menaikkan gred ataupun pangkat secara automatik kepada guru-guru yang telah mendapat anugerah khidmat cemerlang sebanyak dua kali.
- Soalan tambahan - BN Sabak Bernam, BN Tuaran,

12. Tuan Fong Kui Lun [ Bukit Bintang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :-
(a) pecahan aduan polis yang diterima daripada orang awam bagi tahun 2006, 2007 dan 2008 dan yang berjaya disiasat/diselesaikan (termasuk didakwa di mahkamah), tertangguh dan ditolak; dan
(b) berapa aduan tahun 2005 dan sebelumnya yang tertangguh serta sebab-sebab tertangguh.
-Soalan tambahan - DAP Bukit Bintang, BN Batu Pahat,

13. Dato' Ismail bin Kasim [ Arau ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah perkembangan yang dicapai setakat ini menerusi penggunaan inisiatif kewangan swasta ataupun Private Finance Initiative (PFI) bagi projek-projek yang dicadangkan dalam menggunakan konsep ini dalam RMKe-9 yang lepas.

Senarai soalan lihat Aturan Urusan Mesyuarat (AUM), SILA KLIK.

Antara soalan MP PAS yang disenaraikan:
Soalan No 22 - Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan sejauh manakah Kerajaan seriusdalam menyelesaikan isu pembatalan MoU Universiti Al-Azhar dengan kolej-kolej Islam awam dan swasta di Malaysia.

Soalan No. 26 - Dr. Siti Mariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kenapakah Kerajaan membenarkan orangorang Islam terus menerus terlibat dengan perusahaan dan penjualan arak sedangkan fatwa dan juga enakmen-enakmen syariah mengenainya sudah pun wujud di semua negeri.

Sesi Perbahasan Usul/ Perbahasan Bajet 2009 pada peringkat Jawatankuasa (mulai jam 11.30 pagi)

1.Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan & Pembangunan B23/P23 Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar.
- Pembahas - DAP Bukit Mertajam, BN Arau, PKR Kuantan (11.45), BN Labuan (11.54), PAS Pokok Sena (Teks sila klik)(12.04), BN Lenggong (12.13), PKR Nibong Tebal (12.18), BN Batang Sadong (12.27), DAP Batu Gajah (12.34), BN Tenggara (12.40), Bebas Tawau (12.47), BN Batu Pahat (12.50), PAS Parit Buntar (12.57),

- Menteri Menggulung -
- Pencelahan - Ipoh Timur (2.40), BN Mambong (2.41), BN Lenggong, BN Setiu, DAP Batu Gajah, PKR Machang (2.58), PKR Balik Pulau (3.11), DAP Kota Melaka (3.18), BN Mambong, PAS Pengkalan Chepa (3.34), BN Mambong, PKR Machang, BN Sri Gading, BN Jasin, Bebas Pasir Mas (3.59), BN Padang Besar (4.01), PAS Kuala Krai (4.02), Bebas Pasir Mas (4.06), PAS Parit Buntar (4.08), BN Kinabatangan (4.11), DAP Batu Gajah (4.24), PKR Kuantan (4.32), BN Jerlun (4.40), PKR Gopeng (.4.42), PKR Kelana Jaya (4.47), PAS Pendang, BN Lenggong, PKR Machang, PAS Kota Bharu (4.59), DAP Kota Melaka (5.01), BN Pasir Salak (5.06), PAS Jerai (5.13), DAP Bukit Mertajam (5.16), BN Jempol, PAS Kuala Selangor (5.31), PAS Rantau Panjang (5.37),

2. Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan dan Pembangunan B24/P24 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.
- Pembahas - BN Jempol (5.41), PSM Sungai Siput, BN Jasin, Bebas Pasir Mas,

..... LAGI akan menyusul

Monday, November 17, 2008

Perbahasan Dewan Rakyat 17 November 2008

Sesi Soalan Jawab Lisan (10.00 pagi hingga 11.30 pagi)

Setiausaha: Pertanyaan-pertanyaan bagi Jawab Lisan.
1. Datuk Seri Panglima Abdul Ghapur Bin Haji Salleh [ Kalabakan ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan semenjak Rancangan Malaysia Ke-8 hingga Rancangan Malaysia Ke-9:-
(a) berapa banyakkah sekolah baru yang telah dibina di negeri Sabah; dan
(b) berapa banyakkah projek ini yang dibina dengan kaedah tender terbuka (negotiated), pilihan (selective) dan pelantikan secara rundingan terus.
- Soalan tambahan - BN Kalabakan, Bebas Sepanggar.

2. Dato' Zahrain Mohamed Hashim [ Bayan Baru ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan memandangkan masih ramai pekerja kilang yang berpendapatan kurang dari RM500 sebulan, adakah Kerajaan berhasrat untuk membantu mereka ini dengan menubuhkan tabung elaun saraan hidup (COLA).
- Soalan tambahan - PKR Bayan Baru, BN Maran,

3. Tuan Abd. Rahman bin Bakri [ Sabak Bernam ] minta MENTERI PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI menyatakan :-
(a) adakah Kementerian menolong ataupun menjalankan kerjasama dengan Dewan Perniagaan Cina dan India dalam ekonomi terutamanya kaum Bumiputera; dan
(b) berapakah bilangan penerima atau yang telah berjaya dibantu oleh pihak Kementerian.
-Soalan tambahan - BN Sabak Bernam, Bebas Pasir Mas,

4. Dr. Siti Mariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah perancangan untuk membanteras eksploitasi (seks) wanita di dalam industri pengiklanan dan juga di dalam bidang sukan.
- Soalan tambahan - PAS Kota Raja (Teks sila klik), BN Batang Sadong,

5. Datuk Juslie Bin Ajirol [ Libaran ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan bagaimana cara untuk menangani masalah pengemis yang semakin meningkat di kalangan rakyat tempatan dan asing dan berapakah jumlah pengemis yang ditangkap pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008.
- Soalan tambahan - BN Libaran, DAP Batu Gajah,

6. Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta MENTERI TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI menyatakan apakah faktor-faktor yang diambil kira dalam penentuan struktur tarif yang baru dan bakal dikenakan kepada pengguna air setelah model pelaksanaan aktiviti sektor air yang baru dan pengambil alihan sektor air oleh Kerajaan Persekutuan berjaya dilaksanakan.
- Soalan tambahan - PAS Padang Terap (Teks sila klik), BN Batu Pahat,

7. Tuan Henry Sum Agong [ Lawas ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilakah Pusat Latihan JAKIM yang sudah diluluskan di Lawas akan dilaksanakan.

8. Puan Chong Eng [ Bukit Mertajam ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan "trend" jenayah dalam negara keseluruhannya dan negeri Pulau Pinang secara amnya untuk tiga tahun yang lepas dan apakah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah peningkatan indeks jenayah pada masa depan.
- Soalan tambahan - DAP Bukit Mertajam (11.09), PAS Rantau Panjang (Teks sila klik)(11.21)

9. Datuk Nur Jazlan Bin Mohamed [ Pulai ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Malaysia sedang mengalami kemelesetan ekonomi atau tidak. Sila jelaskan dengan terperinci.
- Soalan tambahan - BN Pulai

Senarai soalan lihat Aturan Urusan Mesyuarat (AUM), SILA KLIK.

Antara soalan MP PAS yang disenaraikan:
Soalan No 10 - Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI PENERANGAN menyatakan kontrak pembelian produk Drama atau Dokumentasi yang dikatakan berat sebelah kerana setelah Penerbit menjualnya kepada stesen TV, ia menjadi milik penuh stesen tersebut. Benarkah dakwaan ini.

Soalan No. 18 - Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapa banyak telaga gas dan minyak yang telah dijumpai tetapi masih belum diterokai dan berapa banyak telaga gas dan minyak yang dijangka akan dijumpai lagi di daratan dan perairan Malaysia.

Soalan No. 24 - Tuan Haji Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan apakah jaminan Kerajaan terhadap para pelajar miskin, cemerlang dan berpotensi untuk berjaya di luarluar bandar mendapat bantuan untuk menyambung pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi.

Sesi Perbahasan Usul/ Perbahasan Bajet 2009 pada peringkat Jawatankuasa (mulai jam 11.30 pagi)

1. Perbahasan Usul PM 18 (1) oleh Bebas Sepanggar.

2. Peraturan Mesyuarat oleh DAP Bukit Gelugor dan Ipoh Timur

3. Menteri menggulung Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan dan Pembangunan B22/P22 Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah.

- Pencelahan -BN Kuala Krau, PAS Rantau Panjang, PAS Sik (Teks sila klik), BN Batu Gajah, BN Kalabakan, BN Lipis, BN Jempol, BN Kalabakan, BN Tenom, BN Labuan, BN Limbang, BN Libaran, PKR Ampang (12.19), PKR Sungai Petani, BN Jasin, BN Arau, BN Kapit, PAS Shah Alam (12.52) (Teks sila klik), BN Arau, REHAT

- Pencelahan - BN Kapit, PAS Titiwangsa (2.37) (Teks sila klik), DAP Ipoh Timur (3.00 petang), BN Arau, DAP Ipoh Timur, PAS Pengkalan Chepa (3.17) (Teks sila klik), Ipoh Barat (3.20), BN Arau (3.22), BN Libaran (3.24), BN Arau, BN Jasin (3.32), BN Padang Besar (3.33), PKR Indera Mahkota (3.42). BN Kapit (3.44), PKR Ampang (3.47),

4. Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan & Pembangunan B23/P23 Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar.
- Pembahas - BN Mambong (3.54), PKR Machang (4.05), BN Kinabatangan (4.15), DAP Kepong (4.25), BN Simpang Renggam (4.35), PKR Petaling Jaya selatan (4.41), BN Jempol (4.52), Bebas Pasir Mas (4.59), BN Jasin (5.12), PAS Pengkalan Chepa (5.19), BN Parit (5.26)

..... LAGI akan menyusul

Thursday, November 13, 2008

Perbahasan Dewan Rakyat 13 November 2008

Sesi Soalan Jawab Lisan (10.00 pagi hingga 11.30 pagi)

1. Tuan Salleh bin Kalbi [ Silam ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan apakah mekanisme Kerajaan untuk memastikan bekalan mencukupi untuk pasaran makanan supaya harga minyak masak tidak melambung naik, yang pasti akan terus membebankan rakyat kita, memandangkan kecenderungan pihak swasta untuk menjual minyak sawit sebagai bahan mentah untuk biodiesel dan bukan untuk pasaran makanan.
- Soalan tambahan - BN Silam, PAS Rantau Panjang (Teks sila klik),

2. Tuan Haji Ahmad bin Kasim [ Kuala Kedah ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan mengenai apakah faktor yang menyebabkan terdapat peralatan yang canggih di hospital Kerajaan tetapi tidak mempunyai pakar untuk mengendalikannya khususnya di kawasan pedalaman termasuk di Hospital Langkawi.
- Soalan tambahan - PKR Kuala Kedah, BN Jempol,

3. Tuan Abd. Rahman bin Bakri [ Sabak Bernam ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah langkah-langkah Kerajaan untuk meningkatkan kualiti kereta Proton setaraf dengan kereta-kereta mewah lain tanpa meningkatkan harga supaya disukai, menarik dan diminati oleh penduduk Malaysia amnya dan dunia khasnya.
- Soalan tambahan - BN Sabak Bernam, PKR Bayan Baru,

4. Puan Hajah Fuziah binti Salleh [ Kuantan ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan :-
(a) berapakah bilangan bot pukat tunda yang telah didenda atau di saman kerana melakukan kesalahan ketika beroperasi di laut di (a) seluruh negara dan (b) di Pahang; dan
(b) apakah jenis kesalahan-kesalahan tersebut dan bilangannya mengikut kesalahan.
- Soalan tambahan -PKR Kuantan, BN Putatan,

5. Tuan Haji Ahmad bin Haji Maslan [ Pontian ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan jumlah anggota tentera di negara ini serta pecahan mengikut jantina dan kaum. Apakah langkah-langkah terkini yang diambil bagi meningkatkan profesionalisme anggota dan usahausaha memperbaiki kebajikan mereka khasnya di kalangan anggota yang berpangkat rendah.
-Soalan tambahan - BN Pontian, PKR Padang Serai,

6. Tuan Nga Kor Ming [ Taiping ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan apakah jumlah perbelanjaan secara terperinci mengikut acara sukan untuk menyiapkan atlet negara serta kos mengambil bahagian dalam Sukan Olimpik Beijing 2008. (TIDAK HADIR)

7. Datuk Billy Abit Joo [ Hulu Rajang ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan jumlah rumah-rumah panjang yang belum dapat dihubungi dengan jalan raya di Sarawak. Apakah cadangan Kementerian untuk menyelesaikan / mengurangkan beban penduduk di kawasan-kawasan tersebut. (TIDAK HADIR)

8. Tuan Haji Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan kenapakah pelantikan Naib Canselor (VC) di universiti-universiti di negara ini tidak mengikut kelayakan para ahli akademik dan masih berasaskan pengaruh politik.
- Soalan tambahan - PAS Baling (Teks sila klik), BN Batu Pahat, DAP Bukit Mertajam, DAP Batu Gajah,

9. Datuk Haji Baharum Bin Mohamed [ Sekijang ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan adakah Kementerian bercadang menyekat kemasukan lambakan produk barangan elektrik yang tidak berkualiti ke negara ini.
- Soalan tambahan - BN Sekijang,

10. Tuan Azan bin Ismail [ Indera Mahkota ] minta MENTERI
KEWANGAN menyatakan berapakah keuntungan syarikat-syarikat televisyen dan penyiaran swasta di negara ini serta cukai yang dikutip daripada mereka semenjak tahun 2004 sehingga kini.
- Soalan tambahan - PKR Indera Mahkota,

11. Datuk Rosnah Binti Abdul Rashid Shirlin [ Papar ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan bilakah Kementerian akan mengiktiraf kursus Sarjana Muda Undang-undang (LLB Hons) yang ditawarkan di Universiti Multimedia dan Universiti Utara Malaysia dan mengapakah Kementerian membenarkan kursus ini ditawarkan kepada para pelajar sekiranya ia tidak mendapat pengiktirafan MQA memandangkan kedua-dua Universiti ini adalah milik Kerajaan.
- Soalan tambahan - BN Papar, DAP Puchong,

Senarai soalan lihat Aturan Urusan Mesyuarat (AUM), SILA KLIK.

Antara soalan MP PAS yang disenaraikan:
Soalan No. 12 - Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan langkah yang diambil bagi menangani pembuangan kerja warga industri dari sudut pembelaan undang-undang dan kebajikan mereka dan berapakah peruntukan yang ditetapkan.
Soalan No. 14 - Dato' Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan jumlah peruntukan penyelidikan ke atas padi dan apakah hasil-hasil penyelidikan yang dapat dikomersialkan bagi meningkatkan hasil padi negara.

Soalan No. 26 - Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan tentang sejauh mana:-
(a) perkembangan dan kejayaan projek Cyberjaya; dan
(b) perkembangan projek Bandar Bio (Bio City). Apakah matlamat akhir projek Biocity dan sejauh manakah sumbangannya di dalam memanfaatkan tenaga tempatan dan syarikat tempatan.

Sesi Perbahasan Usul/ Perbahasan Bajet 2009 pada peringkat Jawatankuasa (mulai jam 11.30 pagi)

1. Peraturan Mesyuarat oleh DAP Bukit Gelugor

2. Perbahasan Peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan & Pembangunan B21/P21 Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani .

- Pembahas - DAP Rasah (11.34 pagi); PAS Pendang (Teks sila klik)(11.37 pagi); BN Batu Pahat (11.41 pagi); DAP Bukit Mertajam (11.42 pagi); DAP Rasah (11.43 pagi); PAS Kuala Krai (11.46 pagi); PAS Titiwangsa (11.57 pagi); BN Lipis (11.58 pagi); PAS Pokok Sena (Teks sila klik) (12.01 tengahari); BN Labuan (12.17 tengahari);

-Menteri Menggulung -
- Pencelahan - PSM sungai Siput (12.32); PAS Pokok Sena (12.34); BN Ranau (12.37), PAS Pendang (12.39); PKR Machang (Teks sila klik)(12.44), PAS Titiwangsa (12.47); PKR Machang (12.49); PAS Pokok Sena (12.54); PKR Machang (12.59). Mesyuarat ditangguh.

- Pencelahan - PAS Pokok Sena (2.38); BN Jasin (2.43); PAS Tumpat (Teks sila klik) (2.47); BN Pontian (2.56); BN Kinabatangan (2.56); PKR Padang Serai (2.58); PAS Baling (Teks sila klik)(3.08); BN Batu Pahat (3.12); DAP Rasah (3.25); PKR Padang Serai (3.29); DAP Kota Melaka (3.32)

2. Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan dan Pembangunan B22/P22 Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah. (3.39)

- Pembahas - BN Batang Sadong (3.39); PAS Pendang (Teks sila klik)(3.46 petang); BN Kota Belud; PAS Kuala Krai (Teks sila klik); BN Batu Pahat; PAS Tumpat (Teks sila klik); BN Rembau; PKR Bandar Tun Razak; BN Mambong; PAS Rantau Panjang (Teks sila klik); BN Limbang; PSM Sungai Siput; BN Silam; PAS Kuala Selangor (Teks sila klik); BN Parit; PKR Tanah Merah; BN Kapit; PAS Titiwangsa (Teks sila klik); BN Lipis (DAP Kepong, PKR Ampang, BN Batu Pahat);

- Menteri Menggulung -

Mesyuarat Tamat jam 5.30 petang dan disambung jam 10.00 pagi 17 November 2008.

..... LAGI akan menyusul

Taqwim Parlimen ke 12

Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 24 September hingga 27 November 2012. (Tambahan 2 hari - 28 - 29 Nov 2012)
2. Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013 (Bajet 2013) pada 28 September 2012.
3. Dewan Negara pada 3 Disember hingga 20 Disember 2012.

Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 11 Jun hingga 28 Jun 2012
2. Dewan Negara pada 9 Julai hingga 17 Julai 2012

Mesyuarat Pertama Penggal ke 5 Parlimen ke 12
1. Mesyuarat Dewan Rakyat pada 12 Mac hinga 12 April 2012.
2. Perasmian Pembukaan Penggal Kelima oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 12 Mac 2012.
3. Mesyuarat Dewan Negara pada 23 April hingga 10 Mei 2012.

Mesyuarat Lalu
1. Mesyuarat Ketiga Penggal Ke 4 Parlimen Ke 12
1.1. Dewan Rakyat pada 3 Oktober hingga 1 Disember 2011. (33 hari)
1.2. Pembentangan Bajet oleh Perdana Menteri/ Menteri Kewangan pada 7 Oktober 2011 (Jumaat) jam 4.00 petang.
(Nota: Cuti Hari Raya Korban pada 7 Nov 2011 -Isnin)
1.3. Dewan Negara pada 7 Dis hingga 22 Dis 2011 (10 hari)

2. Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Ke 12
2.1. Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 30 Jun 2011 (12 hari)
2.2. Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

3. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011.

3.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
3.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

Takwim Dewan Rakyat 3 Okt - 1 Dis 2011

Penyata Dewan Rakyat 3 Oktober hingga 1 Disember 2011

1 Nov 2011 2 Nov 2011 3 Nov 2011
8 Nov 2011 9 Nov 2011 10 Nov 2011
14 Nov 2011 15 Nov 2011 16 Nov 2011
17 Nov 2011

Rang Undang-Undang (Bacaan Kali Kedua) telah DILULUSKAN

Perbahasan Dewan Rakyat 15 Mac hingga 22 April 2010
1. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 – Menyambung semula perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (20 April, 2010)
2. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
3. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
4. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
5. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
6. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010 (Menteri Pelancongan)
7. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)
8. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
9. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
10. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

Perbahasan Rang Undang-Undang pada Mesyuarat Dewan Rakyat Ketiga, Penggal Kedua Parlimen ke 12 pada 19 Oktober hingga 17 Disember 2009
19. D.R.34/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2009 - 16 Disember 2009
18. D.R.14/2009 Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2009
17. D.R.28/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2009
16. D.R.23/2009 Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2009
15. D.R.26/2009 Rang Undang-Undang Yayasan Labuan 2009
14. D.R.27/2009 Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
13. D.R.29/2009 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 2009.
12. D.R.31/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2009
11. D.R.30/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2009
10. D.R.25/2009 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
9. D.R.24/2009 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
8. D.R.33/2009 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2009 [ 14 Disember 2009 ]
7. DR 32/2009 Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 [ 23 Oktober,
6 Oktober hingga 14 Disember 2009 ]
6. Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. [ 22 Oktober 2009 ditangguhkan sehingga 14 Disember 2009 ]
5. Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 – 22 Oktober 2009 ]
4. Rang Undang-undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 Oktober 2009 ]
3. Rang Undang-undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) (Pindaan) 2008 [ 20 - 21 Oktober 2009 ]
2. (D.R.13/2009) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Pindaan) 2009 [ 19 - 20 Oktober 2009 ]
1. (D.R. 12/2009) Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2009. (Kementerian Kewangan) [ 19 Oktober 2009 ]

USUL-USUL MP PAS

Usul-usul yang dikemukakan dalam Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Rakyat ke 12 (19 Oktober hingga 15 Disember 2009)

68. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mendesak Kerajaan menghentikan siasatan kebocoran kertas Kabinet berkaitan isu PKFZ dan mengisytiharkan dokumen tersebut bukan lagi di bawah OSA memandangkan isi dokumen tersebut bukannya mengandungi isu keselamatan dan pertahanan negara sebaliknya ia menyentuh isu penyalahgunaan kuasa-kuasa Kabinet yang menyebabkan berlakunya skandal PKFZ. Jika Kerajaan mengamalkan prinsip integriti yang tinggi, rakyat sewajarnya diberi peluang untuk mengetahui dan memiliki secara bebas dokumen tersebut”. (Menteri Dalam Negeri )

69. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa dewan ini mewakili rakyat Malaysia merakamkan kekesalan yang amat sangat atas keengganan Kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat skandal PKFZ sebaliknya Kerajaan dilihat cuba untuk menutup skandal ini dan melindungi pemimpin politik UMNO/BN. Sekali lagi Kerajaan dituntut demi kepentingan negara dan rakyat perlu segera menubuhkan Suruhanjaya Diraja yang bebas untuk menyiasat secara keseluruhan skandal PKFZ yang merupakan skandal terburuk negara yang menelan wang rakyat bernilai RM12 bilion”. - (Perdana Menteri)

Penyata Dewan Rakyat 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama Penggal Ke 4, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011

7 Mac 2011 8 Mac 2011 9 Mac 2011 10 Mac 2011
14 Mac 2011 15 Mac 2011 16 Mac 2011 17 Mac 2011
21 Mac 2011 22 Mac 2011 23 Mac 2011 24 Mac 2011
28 Mac 2011 29 Mac 2011 30 Mac 2011 31 Mac 2011

4 Apr 2011 5 Apr 2011 6 Apr 2011 7 Apr 2011

Penyata Dewan Rakyat 11 Oktober hingga 15 Disember 2010

Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga, Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 15 Disember 2010
3 Nov 2010 2 Nov 2010 1 Nov 2010

28 Okt 2010
27 Okt 2010 26 Okt 2010 25 Okt 2010
21 Okt 2010 20 Okt 2010 19 Okt 2010
18 Okt 2010 15 Okt 2010 14 Okt 2010
13 Okt 2010 12 Okt 2010 11 Okt 2010

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat
Kunjungan Hormat sebahagian MP PAS keatas Speker Dewan Rakyat pada 5 Mei 2008. Duduk dari kiri: Dato’ Abdul Halim (Pengkalan Chepa), Ustaz Nasharudin Mat Isa (Bachok), Tan Sri Pandikar Amin Mulia (Speaker Dewan Rakyat), Dr Lo’ Lo’ Mohd Ghazali (Titiwangsa), Puan Siti Zailat bt Mohd Yusof (Rantau Panjang), Dr Siti Mariah Mahmood (Kota Raja). Tiada dalam gambar - Dato Seri Abdul Hadi Awang (Marang), Dato' Kamarudin Jaffar (Tumpat), Dr Mohd Hatta Ramli (Kuala Krai), Mahfuz Omar (Pokok Sena), Dr Dzulkefly Ahmad (Kuala Selangor), Ustaz Taib Azamuddin (Baling) dan Dato Ibrahim Ali (Pasir Mas)

Taqwim Dewan Rakyat Ke 12

1. Penggal Keempat
1.1. Mesyuarat Kedua Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 28 Jun 2011 (10 hari), tambah dua hari 29-30 Jun 2011
1.2. Mesyuarat Kedua Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

2. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat
2.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
2.2. Mesyuarat Pertama Dewan Rakyat pada 7 Mac hingga 7 April 2011.
2.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Keempat
3.1. Dewan Rakyat mulai 3 Oktober hingga 7 Disember 2011
3.2. Pembentangan Bajet pada 7 Oktober 2011 (Jumaat - 4.00 petang)
3.3. Dewan Negara mulai 6 hingga 21 Disember 2011 (10 hari)

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 15 Mac hingga 15 April 2010 dan ditambahkan sehingga 22 April 2010.

2. Mesyuarat kedua, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Jun hingga 15 Julai 2010.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 9 Disember 2010

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari hingga 19 Mac 2009 (19 hari) ditambah 3 hari lagi (23 hingga 25 Mac 2009).

2. Mesyuarat kedua pada 15 Jun hingga 30 Jun 2009 (10 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 19 Oktober hingga 15 disember 2009 (35 hari)

Penggal Pertama
1.Mesyuarat Pertama pada 28 April hingga 27 Mei 2008 (16 hari). Maklumat Lengkap

2. Mesyuarat Kedua pada 23 Jun hingga 15 Julai 2008 (14 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat Ketiga pada 18 Ogos hingga 11 Disember 2008 (41 hari). Pembentangan Bajet pada 29 Ogos 2008 (Jumaat) jam 4.00 petang. Maklumat lengkap

Waktu Persidangan

Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Takqwim Dewan Negara ke 12

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat pertama pada 15 Mac, 26 April hingga 6 Mei 2010.

2. Mesyuarat Kedua mulai 19 Julai hingga 3 Ogos 2010 (10 Hari)

3. Mesyuarat Ketiga mulai 13 Disember hingga 22 Disember 2010 (7 hari)

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari, 30 Mac hingga 8 April 2009 (8 hari).

2. Mesyuarat kedua pada 6 Julai hingga 14 Julai 2009 (6 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 9 Disember hingga 22 Disember 2009 (8 hari)

Penggal Pertama
1. Mesyuarat pertama pada 29 April dan 26 Mei hingga 4 Jun 2008 (8 hari). Maklumat lengkap

2. Mesyuarat kedua pada 15 Julai hingga 24 Julai 2008 (7 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat ketiga pada 1 Disember hingga 18 Disember 2008 (10 hari). Maklumat lengkap

Waktu Persidangan
Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Rang Undang-Undang Yang diluluskan pada 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011 (Dewan Rakyat), 18 hingga 28 April 2011)

1. Perbahasan Usul dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Wira Ahmad bin Haji Hamzah [ Jasin ] dan masalah dicadangkan :-

“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-

“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Keempat Parlimen Yang Kedua Belas.” - Menyambung semula Perbahasan atas masalah (9 Mac, 2011 – 24 Mac 2011)

2. (D.R. 6/2011) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2011 - dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua 2010 seperti berikut :

Menteri Kewangan akan mencadangkan :-

“Bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak satu bilion sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lapan ribu enam ratus lapan ringgit (RM1,946,598,608) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 Tahun 2011 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.”

2. (D.R. 47/2010) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010 -[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

4 April 2011
3. (D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 - [ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

6 April 2011
4. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - [ Kementerian Kesihatan ]

5. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

6. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

7 April 2011
7. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

8. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapan bersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (Pemerbadanan) membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 10,000,000 unit saham biasa Danalnfra Nasional Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Pemerbadanan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham."

9. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan perenggan 4(b) Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275], mengambil ketetapan supaya Kerajaan memindahkan sebanyak RM15,500 juta wang terimaan Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) yang diterima di bawah seksyen 3(1) Akta yang sama ke Kumpulan Wang Pembangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud Kumpulan Wang tersebut.”

10. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut:-
‘Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni’.”

11. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 dan ST.15 tahun 2011 disahkah.”

12. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.16 tahun 2011 disahkan.”

Blogger Templates by OurBlogTemplates.com 2008