Thursday, June 28, 2012

Dewan Rakyat 28 Jun 2012 (Khamis)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
a. Doa

Usul 36(12) bahawa agenda ketiga dalam aturcara mesyuarat ditangguhkan pembacaan kali kedua dan ketiga.

b. Pertanyaan Bagi Jawab Lisan

1. Datuk Abd. Rahman bin Bakri[ Sabak Bernam ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan sejauh manakah langkah Kementerian bagi menubuhkan jabatan veteran guru sebagaimana Jabatan Veteran ATM bagi menjaga kebajikan dan kepentingan warga pendidik yang telah bersara. [ Soalan Tambahan : BN Sabak Bernam, DAP Ipoh Barat ]


2. Tuan Azan bin Ismail [ Indera Mahkota ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan apakah masalah serta cabaran yang dihadapi di dalam pelaksanaan dasar Pelan Tranformasi Luar Bandar yang diumumkan oleh pihak Kerajaan. [ Tidak Hadir ]

3. Dato' Sri Azalina binti Dato' Othman Said [ Pengerang ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan apakah terdapat sebarang perancangan bagi memberikan insentif pemindahan seperti bot, enjin dan pukat kepada golongan nelayan pesisir pantai bagi membolehkan mereka menangkap ikan di kawasan laut dalam. [ Soalan Tambahan : BN Pengerang, PAS Tumpat ]

4. Tuan Muhammad bin Husain [ Pasir Puteh ] minta MENTERI BELIA & SUKAN menyatakan adakah pihak Kementerian mempunyai rancangan untuk bekerjasama dengan negara-negara serantau berhubung pembangunan belia, khususnya bagi mereka yang beragama Islam. [ Soalan Tambahan : PAS Pasir Puteh, BN Putatan ]

5. Dato'Seri Tiong King Sing [ Bintulu ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan:-
(a) jumlahperuntukan yang disediakan untuk menyelenggara Jalan Bintulu-Miri dan Bintulu-Sibu; dan
(b) apakah jaminan Kementerian terhadap kualiti dan keadaan jalan dalam memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya tersebut.[ Soalan Tambahan : BN Bintulu ]

6. Dato'Seri Zahrain Mohamed Hashim [ Bayan Baru ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah keberkesanan dan impak kepada pengusaha-pengusaha tempatan apabila Kerajaan meliberalisasi beberapa sub sektor perkhidmatan seperti pendidikan, kesihatan dan perundangan. [ Soalan Tambahan : Bebas Bayan Baru, BN Tuaran ]

7. Tuan Liang Teck Meng [ Simpang Renggam] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan mengapakah Kementerian mengiktiraf ijazah dari 146 buah universiti China dan tidak mempertimbangkan pengiktirafan ijazah universiti Taiwan. [ Soalan Tambahan : BN Simpang Renggam ]

8. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan kejayaan yang dicapai sehingga kini oleh Institut Penyelidikan Sains danTeknologi Pertahanan (STRIDE) bagi membantu Kementerian mencapai tahap teknologi tinggi menggunakan kepakaran tempatan. [ Soalan Tambahan : PAS Hulu Langat, BN Ledang ]

9. Tuan Ding Kuong Hiing [ Sarikei ] minta MENTERI KEMAJUANLUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan rancangan Kerajaan memperkasakan taraf hidup penduduk luar bandar di bawah NKRA kawasanSarikei khasnya Program RES di rumah panjang. [ Soalan Tambahan : BN Sarikei ]

10. Tuan Gobind Singh Deo [ Puchong ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapa banyak pegawai awam disiasat untuk kes rasuah semenjak tahun 2005 dan berapa ramai dituduh serta keputusannya. [ Soalan Tambahan : DAP Puchong, BN Sri Gading ]

11. Tuan Hasbi bin Habibollah [ Limbang ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan bolehkah Kementerian menaik taraf SMK Agama Limbang menjadi sebuah Kolej Islam. [ Tidak Hadir ]

12. TuanManikavasagam a/l Sundaram [ Kapar ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan rancangan jangka panjangdaripada berlakunya mogok oleh pemandu lori kontena di Pelabuhan Klang serta sebab-sebab operator depot kontena dibenarkan mengutip "gate charges" dan peranan Lembaga Pelabuhan Klang dalam menjaga kebajikan pemandu lori kontena. [ Tidak Hadir ]

13. Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan dalam memajukan industri agro-makanan, apakah halangan-halangan yang dilihat boleh membantutkan usaha bagi memajukan industri agro-makanan negara pada masa depan. [ Tidak Hadir ]

14. TuanKhalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta MENTERI KERJA RAYAmenyatakan berapakah kos tambahan pembinaan Hospital Shah Alam berbandingkos asal dan apakah tempoh tambahan untuk pembinaannya berbanding tempohkontrak asal. [ Soalan Tambahan : PAS Shah Alam, Bebas Pasir Mas ]

15. Tuan Wiliam @ Nyallau Anak Badak [ Lubuk Antu ] minta MENTERI
KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH menyatakan setakat manakah tindakan Kerajaan untuk memperuntukkan semula penyaluran bekalan elektrik luar bandar ke 9 buah rumah panjang yang telah ditarik balik tahun 2010 seperti Rh. Atit. Rh. Lampas, Titok, Rh. Minggat, Titok, Rh. Isau, Gelong, Rh. Unchat, Nibong Baru, Rh. Tayan, Nibong, Rh. Antau, Bunu Beging, Rh. Egar, Bukit Tungku dan Rh. Kudang, Berenggang. [ Soalan Tambahan : BN Lubuk Antu ]

16. Dato'Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan apakah peranan LKIM di dalam menstabilkan harga ikan di dalam negara dan berapajumlah ikan yang diimport dari negara luar serta namakan negara pengeksport tersebut. [ Soalan Tambahan : PAS Pendang ]

SoalanMP PAS yang disenaraikan:
22. TuanMohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan langkah Kerajaan bagi memastikan harga ikan yang sampai kepada pembeli adalah murah dan apakah tindakan Kerajaan untuk memperbaiki National Fishermen’s Association of Malaysia (NEKMAT) yang dilihat tidak berfungsi seperti sepatutnya.

26. Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan apakah perkembangan terkini pembinaan Lebuhraya PantaiTimur Fasa Kedua, dan apakah tindakan Kerajaan terhadap kontraktor-kontraktor yang gagal menyiapkan pakej masing-masing sehingga penyiapan projek tersebut tertunda.

34. Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [Parit Buntar] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan kos perbelanjaan PDRM untuk berhadapan dengan himpunan Bersih 3.0.

52. Dr. Siti Mariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah jumlah kehilangan pendapatan kepadaFELDA selepas 360,000 hektar tanah ladang milik FELDA dipajakkan kepadaFGVH. Apakah strategi FELDA untuk meningkatkan pendapatan dan menggantikan hasil keuntunganyang hilang akibat daripada pemajakan tanah milik FELDA kepada FGVH.

53. Dr. Mohd Hatta bin Md Ramli [ Kuala Krai ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah Kerajaan telah membuat taklimat undang-undang berkaitan Akta Perhimpunan Aman 2011 kepada seluruh anggota PDRM memandangkan ianya baru diwarta untuk dikuatkuasakan pada 23 April 2012. Jika ada taklimat undang-undang itu dibuat, boleh nyatakan berapa kali taklimat itu dibuat, berapakah jumlah peserta taklimat dan siapakah yang memberikan taklimat itu kepada anggota PDRM.

56. Tuan Haji Nasharudin bin Mat Isa [ Bachok ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan berapa peratuskah pelajar di Sekolah Menengah yang masih belum boleh membaca dan apakah usaha yang telah diambil bagi mengatasinya.

59. Dato'Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERIWILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan jumlah kerugian sebenar oleh peniaga-peniaga di sekitar Kuala Lumpur dihari perhimpunan BERSIH pada 28 April 2012 dan nyatakan satu persatu nama dan alamat lengkap premis-premis perniagaan serta jenis perniagaan yang diusaha yang mengalami kerugian pada hari tersebut.

62. TuanMohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan bilangan guru sekolah menengah dan rendah seluruh Padang Terap serta bilangan kekosongan mengikut opsyen.

66. Dato'Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah benar Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan fatwa tentang Perhimpunan Bersih 3.0 baru-baru ini, jika benar minta Menteri berkenaan mengemukakan perinciannya.

75. PuanSiti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGUNAAN menyatakan apakah Kementerian bercadang menghapuskan semua sistem monopoli dalam negara.

83. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan keperluan imunisasi yang patut diberi kepada kanak-kanak mengikut peringkat umur dalam usaha membantu mengatasi serangan penyakit baru yangdihadapi oleh rakyat Malaysia.

Usul 12(1) bahawa dewan tidak akan ditangguhkan sehingga selesai perbahasan aturan urusan mesyuarat 1, 2 & 4 mengikut aturan mesyuarat hari ini.

Usul 18(1) mengenai pengambilan tanah di Pengerang, Johor oleh DAP Bakri.

c.Rang Undang-Undang Bacaan Kali Kedua
1. (D.R. 29/2012) Rang Undang-undang PengangkutanJalan (Pindaan) 2012 - Menyambung semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (27 Jun, 2012) [ Menteri Pengangkutan ]

[ Sambungan Perbahasan - DAP Kepong, BN Jempol, PAS Pokok Sena ] [ Rehat ] [ Perbahasan - PAS Pokok Sena, Usul 36(12) terhadap BN Sri Gading, BN Kinabatangan, PKR Balik Pulau, BN Kota Belud, ][ Penggulungan ] [ Peringkat Jawatankuasa - DAP Batu Gajah, DAP Kota Melaka ] - Lulus

2. (D.R. 28/2012) RangUndang-undang Francais(Pindaan) 2012 [ Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

[ Perbahasan - BN Sri Gading, Bebas Wangsa Maju, BN Jasin ] [ Penggulungan - BN Arau, Bebas Wangsa Maju, PKR Indera Mahkota, Bebas Wangsa Maju ]- Lulus [ Peringkat Jawatankuasa - PKR Indera Mahkota ]

3. (D.R. 30/2012) Rang Undang-undang Perubatan Tradisionaldan Komplementari 2012 [ Menteri Kesihatan ] - Ditangguhkan perbahasan dan dibawa ke persidangan akan datang.

4. Menteri Kewangan akan mencadangkan :
“BahawaDewan ini, mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapanbersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (pemerbadanan) membuatpelaburan dengan memperoleh sejumlah 300,000,000 unit saham biasaAcademic Medical Centre Sdn Bhd pada nilai RM0.50 bagi satu unit saham”. (Menteri Kewangan) [ PKR Indera Mahkota ]

Wednesday, June 27, 2012

Dewan Rakyat 27 Jun 2012 (Rabu)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
a. Doa
b. Pertanyaan Bagi Jawab Lisan

1. Tuan Khairy Jamaluddin [Rembau ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan apakah keberhasilanterkini Projek Agenda Kritikal bagi Pelan Tindakan Pengajian Tinggi Negarafasa kedua yang telah bermula tahun lalu. [ Soalan Tambahan : ]

2. TuanManogaran a/l Marimuthu [ Telok Intan ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan:-
(a) berikanbilangan ladang-ladang getah yang telah dihentikan operasi dan ditukar status demi pembangunan; dan
(b) berapakahjumlah pekerja-pekerja ladang getah yang terjejasakibat pembangunan sebegini dan apakah langkahlangkah yang diambil olehKerajaan dalam memberi ganti rugi kewangan serta menangani masalahkehilangan pekerjaan dan tempat tinggal mereka.[ Soalan Tambahan : ]

3. DatukDr. Marcus Mojigoh [ Putatan ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASASTANI menyatakan:-
(a) usaha ataupendekatan yang dibuat oleh pihak Kementerian untuk mendekati golongan belia untuk menjadikan pertanian adalahperniagaan seterusnya menjadikannya sebagai pekerjaan alternatif;dan
(b) jenis-jenisprogram peningkatan hasil pertanian serta keberkesanannyaterutama sekali di negeri Sabah dan Sarawak. [ Soalan Tambahan : BN Putatan, DAP Ipoh Barat ]

4. Puan Chong Eng [ Bukit Mertajam ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan:-
(a) adakahKementerian mempunyai perancangan untuk meluaskanbangunan Hospital Bukit Mertajam. Nyatakan bilakah projek pembinaan satublok baru di Hospital Seberang Jaya akan dilaksanakan; dan
(b) kenapakahprojek Klinik Bukit Minyak terbengkalai sejak tahun 2010 dan apakah perkembangan terkini projek tersebut. [ Soalan Tambahan : DAP Bukit Mertajam ]

5. TuanKamalanathan a/l Panchanathan [ Hulu Selangor ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan penjelasan terperinci mengenai status projekprojek jalan rayadi Hulu Selangor seperti berikut:-
(a) Projek by-pass di antara Rawang dan Serendah, Projek pelebaran Jalan Persekutuan FT 001 dari Rawangke Tanjung Malim; dan
(b) Projek PLUSInterchange Sungai Buaya. [ Soalan Tambahan : BN Hulu Selangor, PAS Kuala Krai ]

6. Tan Sri Dato' Seri Abd. Khalid bin Ibrahim [ Bandar Tun Razak ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASASTANI menyatakan berapa ramai pesawah telah mendapat manfaat dalamprogram Insentif Peningkatan Hasil Padi mengikut pecahan negeri danberapakah jumlah yang telah dibayar dan jumlah yang tertunggak, jika ada. [ Soalan Tambahan : ]

7. TuanSalleh bin Kalbi [ Silam ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan mengapakahDewan Bahasa dan Pustaka tidak mengawal penggunaan Bahasa Inggerisyang dialih ejaan kepada Bahasa Melayu dan dilihat semakin berleluasapenggunaannya sehingga menimbulkan kekeliruan di kalangan rakyat. [ Soalan Tambahan : BN Silam, Bebas Pasir Mas ]

8. Dr.Mohd Hatta bin Md Ramli [ Kuala Krai ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDARDAN WILAYAH menyatakan jumlah jalan dan nama-nama jalan kampung dalamkawasan Parlimen Kuala Krai yang perlu dibaik pulih tahun ini. [ Soalan Tambahan : PAS Kuala Krai, Bebas Pasir Mas ]

9. DatukSiringan bin Gubat [ Ranau ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakankedudukan permohonan untuk membina Klinik Kesihatan (Desa) di Kg. KawiyanUlu Sugut. Nyatakan juga masalah-masalah yang menyebabkan peruntukan untukpelaksanaan tidak dapat diperolehi termasuk permohonan yang terdahulu diKg. Tudan, Kg. Nawanon dan Kg. Keragasan. [ Soalan Tambahan : BN Ranau ]

10. TuanJohn a/l Fernandez [ Seremban ] minta MENTERI KERJARAYA menyatakan setelah tol baru Seremban siap dibina di kawasanLabu, Seremban, adakah pihak Kementerian masih lagi bercadangmengekalkan rumah tol yang sedia ada iaitu di susur keluar bandarSeremban dan susur Rasah/Port Dickson. [ Soalan Tambahan : DAP Seremban ]

11. DatukSapawi bin Haji Ahmad [ Sipitang ] minta MENTERI PERDAGANGANDALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan sambutan rakyatterhadap Kedai Rakyat 1Malaysia yang diperkenalkan Kerajaan. Bilakahsasaran tarikh ia boleh diperluaskan ke semua bandar utama di Sabah danSarawak. [ Soalan Tambahan : BN Sipitang ]

12. TuanLim Lip Eng [ Segambut ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DANKESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan langkahlangkah yang diambil untukmenghapuskan aktiviti kutipan bayaran di tapak letak kereta tanpa lesen ditapak lapang di luar pintu belakang Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur danpada waktu malam di Jalan 22A/70A, Desa Sri Hartamas, 50480 Kuala Lumpur.[ Tidak Hadir ]

SoalanMP PAS yang disenaraikan:
16. PuanSiti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] mintaMENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan statistikkelahiran anak tidak sah taraf yang berdaftar sejak tahun 2000 hingga 2011dan apa penyelesaian Kerajaan untuk mengatasi masalah ini secara
holistik.

24. Tuan Haji Nasharudin bin Mat Isa [ Bachok ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKATmenyatakan apakah peruntukan perundangan yang sedia ada dapat mengekang perkembangan budaya LGBT yang semakin menular dalammasyarakat dan apakah tindakan yang bakal diambil bagi mengatasinya.

2. TuanKhalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta PERDANA MENTERI menyatakanapakah pendirian Kerajaan dan SPR terhadap tuntutan membersihkan daftarpemilih.

60. Dr.Siti Mariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta PERDANAMENTERI menyatakan status kajian skim gaji baru perkhidmatan awam yangakan menggantikan SBPA yang telah dibatalkan.

62. Dato'Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta PERDANA MENTERI menyatakansejauh mana maklumat geografi Malaysia yang ada dalam peta Google menjaminkeselamatan negara dan rakyat.

66. Dato'Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta PERDANA MENTERI menyatakanadakah dilaksanakan audit prestasi terhadap sistem-sistem perisiankomputer yang dibeli oleh Kerajaan untuk kegunaan sektor awam, jika adamengapa laporan audit prestasi itu tidak dibentangkan di Parlimen.

69. TuanMuhammad bin Husain [ Pasir Puteh ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan apakah Kerajaan bercadang untuk menyatakan bantahan rasmiterhadap kenyataan presiden Amerika Syarikat, Barrack Obamaberkaitan sokongan beliau terhadap perkahwinan sejenis.

72. Dato'Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERIPELANCONGAN menyatakan usaha-usaha Kerajaan Persekutuan dalam membantuProgram Tahun Melawat Kelantan 2012.

75. Dr.Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah dari jaminan hutang'Contingent Liabilities' oleh Badan-badan berkanun dan Syarikat BerkaitanKerajaan (GLCs) yang akhirnya terpaksa dibayar oleh Kerajaan Pusat keranatidak dibayar oleh peminjam-peminjam GLCs yang menghadapimasalah kewangan.

78. Dr.Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah program yang dilakukan untukmengelak julat perbezaan dalam pendapatan (inequalities) dalam usahameningkatkan pendapatan per-kapita negara.

95. Dr.Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DANKEPENGGUNAAN menyatakan langkah-langkah bagi memastikan harga barangmakanan utama tidak dinaikkan dengan sewenangnya oleh pembekal danperuncit.

97. Dato'Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan perananKementerian dalam membantu menaikkan taraf hidup petani mengatasi masalahkenaikan input pertanian kebelakangan ini.

102. TuanMohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta PERDANA MENTERImenyatakan:-
(a) status terkiniPengarah Besar Felda Dato' Zulkifli Abdul Wahabyang dicutikan oleh Perdana Menteri; dan
(b) mengapakahbeliau tidak dilibatkan secara langsung dalam usaha penyenaraian Felda Global Ventures Holdings Berhad denganmenganggotai mana-mana jawatankuasa atau lembaga pengarah FGVHB.

c. RANGUNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG PERTAMA
1. MenteriKesihatan * Rang Undang-undang PerubatanTradisional dan Komplementari 2012

Usul 12(1) bahawa Dewan Tidak Akan ditangguhkan pada jam 9.30 malam.

d. RangUndang-Undang Bacaan Kali Kedua
1. (D.R. 19/2012) Rang Undang-undang KualitiAlam Sekeliling(Pindaan) 2012 -Menyambung semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang inidibacakan kali yang kedua sekarang.” (18Jun, 2012) [ Menteri SumberAsli dan Alam Sekitar ]

[ Perbahasan - PKR Batu ]

[ Penggulungan - DAP Bakri, PKR Batu, DAP Bakri, DAP Klang, DAP Jelutong, BN Putatan, PAS Kota Raja, PSM Sungai Siput, PKR Batu, PAS Kota Raja ]

[ Rehat ] [ Peringkat Jawatankuasa - PSM Sungai Siput ]

2. (D.R.25/2012) RangUndang-undang Pelindung(Pindaan) 2012 [ Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri ] - Lulus tanpa bahas.

3. (D.R.26/2012) RangUndang-undang Umur Persaraan Minimum 2012 [ Menteri Sumber Manusia ]

[ Perbahasan - DAP Bagan, BN Kinabatangan, PKR Kuala Langat, BN Ledang, DAP Ipoh Barat, BN Lipis, DAP Seremban, BN Hulu Selangor, PAS Padang Terap, Bebas Tawau, BN Tangga Batu, DAP Bukit Mertajam, BN Silam, DAP Sibu, DAP Kota Kinabalu, DAP Teluk Intan ]

[ Penggulungan - PKR Kuala Langat, PKR Balik Pulau, PKR Kuala Langat, BN Jasin, PKR Kuala Langat, BN Jasin, BN Putatan, PKR Kuala Langat, DAP Ipoh Barat ]

[Peringkat Jawatankuasa - DAP Batu Gajah, DAP Kota Melaka ] - [ DAP Batu Gajah, DAP Kota Melaka, DAP Batu Gajah ]

4. (D.R. 29/2012) Rang Undang-undang PengangkutanJalan (Pindaan) 2012 [ Menteri Pengangkutan]

[ Perbahasan - PKR Kuala Kedah, BN Padang Besar, DAP Kepong - Bersambung ... ]

5. (D.R. 28/2012) Rang Undang-undang Francais(Pindaan) 2012 [ Menteri Perdagangan Dalam Negeri,
Koperasidan Kepenggunaan ]

6. Menteri Kewangan akan mencadangkan :
“BahawaDewan ini, mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapanbersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (pemerbadanan) membuatpelaburan dengan memperoleh sejumlah 300,000,000 unit saham biasaAcademic Medical Centre Sdn Bhd pada nilai RM0.50 bagi satu unit saham”. (Menteri Kewangan)

Tuesday, June 26, 2012

Dewan Rakyat 26 Jun 2012 (Selasa)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
a. Doa
b. Pertanyaan Bagi Jawab Lisan
1.
Datuk Bung Moktar Bin Radin [ Kinabatangan ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan:-
(a) apakah cadangan atau langkah positif Kerajaan
Persekutuan dalam usaha menerokai kawasan-kawasan
baru untuk penanaman komoditi seperti FELDA, FELCRA,
RISDA dan sekaligus mengutamakan penyertaan rakyat dalam memperbaiki tahap kecapaian ekonomi mereka; dan
(b) langkah konkrit untuk memastikan rakyat menikmati
pendapatan tinggi menjelang tahun 2020. [ Soalan Tambahan : BN Kinabatangan, DAP Ipoh Barat ]

2.
Dato' Johari bin Abdul [ Sungai Petani ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan:-
(a) berapakah bekas tentera yang tidak mendapat pencen
akibat berhenti awal yang didaftarkan hingga Disember 2011; dan
(b) adakah Kerajaan bercadang untuk mempertimbangkan
bantuan Kupon Makanan bulanan kepada mereka memandangkan pengorbanan mereka kepada negara sama seperti tentera yang mendapat pencen. [ Soalan Tambahan : PKR Sungai Petani, BN Jasin ]

3.
Tuan Haji Mohd Nor bin Othman [ Hulu Terengganu ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan jumlah koperasi yang berdaftar di negara ini dan nyatakan bilangan koperasi yang aktif serta nyatakan bilangan koperasi yang memberikan dividen kepada ahli bagi tahun 2011. [ Soalan Tambahan : BN Hulu Terengganu, PKR Indera Mahkota ]

4.
Tuan Manogaran a/l Marimuthu [ Telok Intan ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan:-
(a) adakah JPN (Jabatan Pendaftaran Negara) mempunyai satu
polisi bagi mengeluarkan Kad Pengenalan yang mengandungi tarikh pelupusan tertera diatasnya; dan
(b) jika ya apakah rasional untuk JPN (Jabatan Pendaftaran
Negara) berbuat demikian dan berapakah bilangan Kad Pengenalan seumpama ini telah dikeluarkan setakat ini. [ Soalan Tambahan : DAP Teluk Intan, Bebas Pasir Mas ]

5.
Datuk Wira Ir Haji Idris Bin Haji Haron [ Tangga Batu ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan apakah tindakan oleh pihak Kementerian untuk memastikan jabatan Kerajaan dan sektor awam memberikan ruang yang secukupnya kepada kaum wanita berkeluarga seperti waktu kerja yang lebih fleksibel, mempergiatkan penubuhan lebih banyak taska atau tadika di bangunan Kerajaan supaya mereka boleh terus bekerjaya dan menyumbang kepada negara. [ Soalan Tambahan : BN Tangga Batu, DAP Bukit Mertajam ]

6.
Datuk Chua Soon Bui [ Tawau ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bagaimanakah dan bilakah Kementerian akan meliberasasikan sepenuhnya dasar cabotage di Sabah supaya sektor-sektor perniagaan dapat mengurangkan kos pengangkutan yang seterusnya akan mengurangkan harga barangan di Sabah. Adakah sebarang pertimbangan untuk pembatalan dasar cabotage itu supaya sektor-sektor eksport di Sabah akan menjadi lebih berdaya saing. [ Soalan Tambahan : Bebas Tawau, BN Labuan ]

7.
Dato' Ismail bin Kasim [ Arau ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan bilangan projek-projek perumahan swasta yang terbengkalai di seluruh negara dan langkah-langkah Kementerian bagi memulihkan projek-projek berkenaan serta langkahlangkah bagi membantu meringankan beban pembeli projek perumahan terbengkalai ini. [ Soalan Tambahan : BN Arau, PAS Kubang Kerian ]

8.
Tuan Muhammad bin Husain [ Pasir Puteh ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan:-
(a) jumlah pengeluaran tahunan produk tembakau sejak tahun
2001 hingga sekarang; dan
(b) sumbangan pengeluaran tembakau tempatan berbanding
yang diimport untuk pengeluaran berkenaan. [ Soalan Tambahan : ]

9.
Datuk Siringan bin Gubat [ Ranau ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan status cadangan projek membina jambatan Sg. Liwago di Kg. Badukan yang menghubungi jalan raya ke Kg. Badukan, Kg. Kigiok, Kg. Kinapulidan, Kg. Kituntul Lama dan Kg. Marakau. Ketiadaan jambatan tersebut adalah menyebabkan masalah ketiadaan jalan pintas dengan menggunakan kenderaan ke Pekan Ranau. [ Soalan Tambahan : ]

10.
Tuan Tan Kok Wai [ Cheras ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan butir-butir cadangan menswastakan Krematorium DBKL di Jalan Kuari, Kuala Lumpur yang telah dikemukakan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. [ Soalan Tambahan : ]

11.
Datuk Halimah binti Mohd Sadique [ Tenggara ] minta MENTERI PELANCONGAN menyatakan sejauh manakah kempen "Malaysia Truly Asia" mampu mengetengahkan kepelbagaian untuk menggerakkan industri pelancongan negara dan nyatakan produk-produk pelancongan inovatif yang diperkenalkan Kerajaan bagi memastikan sektor pelancongan terus mampan dan meyumbang kepada kebangkitan ekonomi negara. [ Soalan Tambahan : ]

12.
Tuan John a/l Fernandez [ Seremban ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan apakah usaha Kerajaan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan perubahan sosialisasi masyarakat hari ini seperti input terlatih, peruntukan kewangan peralatan pengajaran serta program sokongan yang diagihkan secara adil ke semua sekolah untuk mengurangkan jurang perbezaan antara sekolah. [ Soalan Tambahan : ]

Soalan MP PAS yang disenaraikan:
14. Dato'Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan jumlah import bahan makanan ke dalam negara sepanjang 5 tahun kebelakanganini dan apakah jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah ini.

16. TuanHaji Che Uda bin Che Nik [ Sik ] minta MENTERIPELAJARAN menyatakan terdapat juga golongan yang mendesak supaya PPSMIini diteruskan, Kerajaan didapati tidak bertegas dengan golongan ini.Apakah Kerajaan akan memenuhi tuntutan golongan ini selepas PRU-13 nanti.

26. TuanMohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta PERDANA MENTERImenyatakan daripada sumber manakah 'durian runtuh' sebanyak RM15ribu kepada peneroka hasil penyenaraian Felda GlobalVentures Holding Berhad ke Bursa Malaysia, sedangkan penyenaraian belumpun berlaku.

32. Dr.Siti Mariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakanapakah perancangan Kementerian bagi mewajibkan subjek Agama Islam sebagaisubjek teras untuk menjadi syarat lulus di dalam semua peperiksaan utamasekolah rendah dan menengah untuk murid-murid beragama Islam.

44. Dato'Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERIKESIHATAN menyatakan perkembangan terkini pembinaan bangunan-bangunantambahan Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Bharu.

48. Dr.Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakanperanan dan sumbangan besar yang diberikan oleh Sektor PembangunanProfesionalisme Keguruan dalam membangun kerjaya guru selaras dengankeperluan semasa.

51. TuanMohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakanapakah langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian bagi mengembalikankeyakinan awam terhadap imej PDRM yang tercemar berikutan perilaku ganassebahagian anggotanya yang bertugas ketika Perhimpunan Bersih 3.0baru-baru ini.

52. PuanSiti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] mintaMENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan apakahusaha Kerajaan untuk mengatasi masalah kadar penceraian yang semakinmeningkat di seluruh negara dan apakah punca permasalahan ini
berlaku.

56. Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah kritera syarikat-syarikat dan mereka yang bakalmenerima saham bumiputera yang akan diagihkan oleh Kementerian PerdaganganAntarabangsa dan Industri (MITI) (11.5% terbitan bersamaan dengan420 juta saham).

64. Dr. Mohd Hatta bin Md Ramli [ Kuala Krai ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan mengapa tahanan ISA masihtidak dibebaskan walaupun ISA telah dimansuhkan.

77. Dr.Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan tentang kekerapan Jawatankuasa AntaraAgama bermesyuarat sejak awal tahun 2012, dan jika ada apakah ketetapanpenting yang dibuat.

79. Dato'Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta PERDANAMENTERI menyatakan:-
(a) adakah bayarandurian runtuh sebanyak RM1.68 bilion telah dibayarkepada peneroka FELDA; dan
(b) nyatakan namasyarikat perunding yang dilantik bagi tujuan menasihatiFELDA dalam hal penyenaraian FGVH dan berapakah jumlah bayaran yang perludibayar kepada perunding tersebut.

91. Dato'Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta PERDANA MENTERI menyatakanapakah pandangan Majlis Fatwa Kebangsaan atas kegiatan memfitnah danmendedahkan aib seseorang secara terang-terangan dalam media cetak danelektronik mutakhir ini.

100. TuanHaji Nasharudin bin Mat Isa [ Bachok ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan apakah tindakan yang bakal diambil bagi mengatasipermasalahan lebihan bilangan murid di dalam satu kelas di
kebanyakan sekolah- sekolah harian.

104. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan berapakah jumlahpampasan Kerajaan kepada kesemua pemegang konsesi lebuhraya dari tahun2000 hingga 2011 mengikut pecahan pemegang konsesi.

c. RANGUNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG PERTAMA
1. MenteriPerdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan * Rang Undang-undang Francais (Pindaan) 2012

Usul 12(1) bahawa dewan tidak akan ditangguhkan sehingga jam 9.30 malam.

d. Rang Undang-Undang Bacaan Kali Kedua
1. Pertimbangan ke atas (D.R. 27/2012) Rang Undang-undangPerbekalan Tambahan (2012) 2012 dalam Jawatankuasa Sebuah-buahMajlis. (22 Jun, 2012) [ Menteri Kewangan ]

[ Dalam Jawatankuasa ]

[ Kementerian Sains, teknologi & Inovasi - BN Ledang, BN Hulu Selangor, PAS Kubang Kerian ]

[ Kementerian Perlancongan - DAP Bakri, BN Jempol, BN Silam, PKR Machang, BN Sri Gading, BN Arau, PAS Pokok Sena ] [ Rehat ] [ Penggulungan - ]

[ Kementerian Pelajaran - BN Johor Bharu, DAP Rasah, BN Jempol, PAS Kubang Kerian, BN Tenggara, PKR Balik Pulau, BN Hulu Selangor, DAP Bukit Mertajam, BN Hulu Terengganu, PKR Lembah Pantai, BN Silam, PAS Sik, DAP Ipoh Barat, BN Sri Gading, PKR Sungai Petani, BN Arau, PAS Kuala Krai, DAP Beruas, BN Rembau, PKR Gopeng, DAP Bakri, DAP Serdang, BN Ranau, PAS Kuala Selangor, PAS Padang Terap ] [ Penggulungan - DAP Rasah, BN Pasir Salak, BN Arau, PAS Tumpat, PAS Kuala Selangor, BN Pasir Salak, PAS Kubang Kerian, BN Kapit, DAP Rasah, BN Rembau, DAP Bukit Mertajam, PKR Lembah Pantai, DAP Ipoh Barat, PAS Kuala Krai, DAP Beruas ]

[ Kementerian Kesihatan - BN Arau, PAS Pendang, Bebas Tawau, DAP Rasah, PSM Sungai Siput ] [ Penggulungan - PAS Pendang, DAP Rasah ]

[ Kementerian Sumber Manusia - PKR Kuala Langat, DAP Kota Melaka, PKR Balik Pulau, DAP Ipoh Barat, DAP Bakri ] [ Penggulungan - PKR Kuala Langat, DAP Kota Melaka, DAP Ipoh Barat, PKR Kuala Langat, DAP Ipoh Barat, DAP Bukit Mertajam, DAP Ipoh Barat, DAP Bukit Mertajam, DAP Kota Melaka ]

[ Kementerian Pertahanan - BN Jasin, PKR Lembah Pantai, BN Kota Belud, PKR Batu, BN Hulu Selangor ] [ Penggulungan - PKR Batu, PKR Lembah Pantai ]

[ Kementerian Dalam Negeri - BN Sri Gading, DAP Batu Gajah, BN Tangga Batu, PKR Kelana Jaya, BN Lipis, PKR Indera Mahkota, BN Putatan, DAP Kota Melaka, BN Padang Besar, DAP Bakri ] [ Penggulungan - DAP Batu Gajah, BN Kota Belud, DAP Batu Gajah, BN Kota Belud, DAP Batu Gajah, BN Simpang Renggam, DAP Batu Gajah, DAP Kota Melaka, BN Sri Gading, PKR Indera Mahkota ]

Ucapan Penangguhan -

1. PSM Sungai Siput - Kesengsaraan Pekerja Kontrak.
2. PKR Lembah Pantai - Dakwaan Penjualan Dokumen Sulit Pertahanan Negara.

Dewan di tangguhkan pada jam 11.54 malam.

Saturday, June 23, 2012

Dewan Rakyat 25 Jun 2012 (Isnin)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
a. Doa
b. Pertanyaan Bagi Jawab Lisan
1.
Dato' Seri Tiong King Sing [ Bintulu ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan apakah tahap kemajuan pembinaan Unit Rawatan Kebakaran di Hospital Bintulu yang dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia Ke-10. [ Soalan Tambahan : BN Bintulu ]

2. Puan Hajah Zuraida binti Kamaruddin [ Ampang ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan apakah perancangan baru jangka pendek dan jangka panjang pembangunan wanita dan keluarga setelah Kementerian ini diterajui oleh YAB. Perdana Menteri sendiri. [ Soalan Tambahan : PKR Ampang, BN Tenggara, PKR Indera Mahkota ]

3.
Datuk Haji Baharum Bin Mohamed [ Sekijang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sejauh mana persijilan Halal Malaysia dapat diterima di peringkat antarabangsa. [ Soalan Tambahan : BN Sekijang, PAS Bachok ]

4.
Datuk Eric Enchin Majimbun [ Sepanggar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan kakitangan mengikut jawatan di semua jabatan persekutuan di Sabah dan Sarawak yang disandang oleh rakyat tempatan kedua-dua negeri ini. [ Tidak Hadir ]

5.
Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan:-
(a) apakah bantuan-bantuan ekonomi yang telah disediakan
setakat ini oleh Kerajaan menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli terutama di Perak Tengah; dan
(b) sehingga kini, nyatakan projek pembangunan ladang yang
diusahakan atau dibangunkan dengan tanaman getah dan kelapa sawit serta berapa keluasan hektar telah diusahakan di seluruh Semenanjung Malaysia. [ Soalan Tambahan : BN Parit, DAP Batu Kawan ]

6.
Dato' Johari bin Abdul [ Sungai Petani ] minta PERDANA MENTERI menyatakan:-
(a) apakah usaha-usaha yang telah dilakukan bagi
menyelesaikan masalah perkhidmatan bas henti-henti di Sungai Petani yang ditamatkan perkhidmatan kerana kononnya rugi oleh pengusaha bas; dan
(b) adakah Kerajaan bercadang supaya memberikan peluang
kepada pemandu-pemandu atau orang perseorangan kendalikan bas-bas ini secara persendirian seperti di benarkan kepada teksi-teksi. [ Soalan Tambahan : PKR Sungai Petani, BN Putatan ]

7. Datuk Haji Yusoff bin Haji Mahal [ Labuan ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan:-
(a) langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Kerajaan
bagi mengatasi kesesakan jalan raya di Labuan; dan
(b) adakah terdapat perancangan membina jalan baru (coastal
road) untuk masuk ke bandar Labuan sekaligus menyelesaikan masalah kesesakan sedia ada. [ Soalan Tambahan : BN Labuan ]

8.
Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah jenis-jenis permit import (AP) yang dikeluarkan serta berapakah hasil pendapatan negara dalam pengeluaran permit-permit import ini. [ Tidak Hadir ]

9.
Tuan Liang Teck Meng [ Simpang Renggam ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan rancangan dan inisiatif menggunakan teknologi hijau untuk mewujudkan satu persekitaran yang mesra alam. [ Soalan Tambahan : BN Simpang Renggam ]

10.
Dr. Siti Mariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan jenis-jenis makanan asas tani utama yang diimport dan jumlah nilai import makanan asas tani 10 tahun kebelakangan ini. Apakah strategi dan langkah-langkah Kerajaan untuk memastikan negara akan mencapai tahap self sufficient dan memastikan food security terjamin di masa depan. [ Soalan Tambahan : PAS Kota Raja ]

Soalan MP PAS yang disenaraikan:
14.
Dato' Kamarudin Bin Jaffar [ Tumpat ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan jumlah perdagangan antara Malaysia dengan Iran pada tahun 2011 dan apakah kesan pemberhentian dagangan minyak dan gas terhadap jumlah nilai perdagangan sekarang.

26. Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah rasional untuk menubuhkan satu 'Academy of Law' dan apakah tugas-tugas serta bidang kuasanya memandangkan telah wujud Majlis Peguam di negara ini.

37. Tuan Mohd. Abdul Wahid bin Endut [ Kuala Terengganu ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan apakah usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran, apabila kajian secara rawak mendapati terdapat sebilangan besar pelajar di Sekolah Menengah dan juga Sekolah Rendah di Terengganu tidak tahu dan tidak menunaikan solat lima waktu.

45. Dato' Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah hasil eksport utama negara sepanjang 5 tahun lepas serta berapakah hasil jumlah eksport tersebut dan sumber bahan eksport mengikut negeri -negeri di dalam Malaysia.

49.
Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan usaha-usaha yang dibuat dalam mendedahkan kehebatan Sains & Teknologi Islam dan Asia Tenggara sempena Tahun Sains & Gerakan Inovasi.

50.
Dato' Seri Mohammad Nizar bin Jamaluddin [ Bukit Gantang ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan kenapa ASTRO mengedit (censor) pemberitaan dan liputan langsung semasa himpunan Bersih 3.0 yang dibuat oleh BBC, CNBC, CNN dan Al-Jazeera.

51.
Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan pihak mana atau siapakah yang telah membuat permintaan kepada Menteri di bawah Seksyen 87 Akta Koperasi 1993 supaya Koperasi Permodalan FELDA (KPF) dikecualikan daripada pemakaian Seksyen 42 dan Seksyen 43(4) Akta Koperasi 1993.

57. Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan usaha Kerajaan untuk menangani masalah kesesakan penduduk di perumahan flat agar setiap satu keluarga memiliki satu rumah serta berapakah jumlah keluarga yang masih tidak memiliki rumah sendiri di seluruh negara.

62. Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan jumlah pelajar institusi pengajian tinggi awam (mengikut universiti) yang ditangkap kerana terlibat dengan aktiviti pelacuran dan nyatakan langkah-langkah kementerian untuk mencegahnya.

64. Tuan Haji Che Uda bin Che Nik [ Sik ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan status pembinaan jalan raya dari Teloi Timur ke Merbau Kudung Batu Lima Sik. Sejauh manakah ia telah berjalan kerana ikut jadual ia akan bermula pada awal 2012.

76. Dato' Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah kaedah fiqh yang digunakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dalam mengeluarkan fatwa mengenai larangan menyertai perhimpunan Bersih pada 28 April yang lepas.

94. Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan jumlah pinjaman TEKUN yang diluluskan di Padang Terap daripada tahun 2008 hingga 2011. Sila nyatakan jumlah mengikut tahun dan jumlah yang pinjaman yang gagal dibayar balik.

95. Dato' Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilakah urusan persempadanan semula bahagian pilihan raya akan dimulakan.

97. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan berapa jumlah bayaran dari TNB kepada penjana-penjana tenaga bebas (IPP) di dalam tahun 2000 hingga 2011 dan berapa banyakkah jumlah subsidi gas yang diberikan oleh Kerajaan dan Petronas kepada IPP dari tahun 2000 hingga 2011.

c. RANG UNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG PERTAMA
1. Menteri Pengangkutan
* Rang Undang-undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2012

Usul 12(1) oleh BN Stampin bahawa dewan ini tidak akan ditangguhkan sehingga jam 9.30 malam.

d. Rang Undang-Undang Bacaan Kali Kedua

1. Pertimbangan ke atas (D.R. 27/2012) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2012) 2012 dalam Jawatankuasa Sebuah-buah Majlis. (22 Jun, 2012) [ Menteri Kewangan ]

[ Dalam Jawatankuasa ]

[ Kementerian Kewangan - BN Sri Gading, DAP Batu Gajah, BN Jempol, PKR Batu, BN Kinabatangan, Bebas Padang Serai, PKR Indera Mahkota, BN Pasir Salak, PAS Kuala Selangor, BN Jasin ]

[ Rehat ]

[ Penggulungan - DAP Serdang, DAP Bandar Kuching, DAP Batu Gajah, DAP Bandar Kuching ]

[Kementerian Pertanian & Asas Tani - PKR Kuala Kedah, BN Ledang, PAS Pasir Puteh, BN Pasir Salak, BN Sri Gading, PAS Padang Terap, PAS Kubang Kerian, BN Langkawi, BN Padang Besar, PAS Jerai, BN Silam ] [ Penggulungan - PKR Kuala Kedah, PKR Balik Pulau, PKR Kuala Kedah, PAS Pokok Sena, BN Sri Gading, PKR Ketereh, PKR Kuala Kedah, PKR Balik Pulau, PAS Pokok Sena, PKR Ketereh, PAS Sik ]

[ Kementerian Kemajuan Luar Bandar - BN Sri Gading, PSM Sungai Siput, BN Hulu Terengganu, BN Putatan ] [ Penggulungan - BN Parit Sulong, BN Sibuti, BN Hulu Terengganu, BN Putatan ]

[ Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar - BN Putatan, PKR Petaling Jaya Selatan, BN Kota Belud ] [ Penggulungan - BN Putatan, BN Kota Belud, PKR Batu, DAP Batu Gajah, BN Kota Belud, PKR Batu ]

[ Kementerian Miti - BN Jasin, PAS Kuala Krai, BN Lipis, PKR Indera Mahkota ] [ Penggulungan - PAS Kuala Krai, DAP Bakri, PKR Indera Mahkota ]

[ Kementerian KDNKK - DAP Serdang, ] [ Penggulungan - ]

2. (D.R. 19/2012) Rang Undang-undang Kualiti Alam Sekeliling(Pindaan) 2012 - Menyambung semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (18Jun, 2012) [ Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar ]

3. (D.R. 25/2012) Rang Undang-undang Pelindung(Pindaan) 2012 [ Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri ]
4. (D.R. 26/2012) Rang Undang-undang Umur Persaraan Minimum 2012 [ Menteri Sumber Manusia ]

Taqwim Parlimen ke 12

Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 24 September hingga 27 November 2012. (Tambahan 2 hari - 28 - 29 Nov 2012)
2. Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013 (Bajet 2013) pada 28 September 2012.
3. Dewan Negara pada 3 Disember hingga 20 Disember 2012.

Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 11 Jun hingga 28 Jun 2012
2. Dewan Negara pada 9 Julai hingga 17 Julai 2012

Mesyuarat Pertama Penggal ke 5 Parlimen ke 12
1. Mesyuarat Dewan Rakyat pada 12 Mac hinga 12 April 2012.
2. Perasmian Pembukaan Penggal Kelima oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 12 Mac 2012.
3. Mesyuarat Dewan Negara pada 23 April hingga 10 Mei 2012.

Mesyuarat Lalu
1. Mesyuarat Ketiga Penggal Ke 4 Parlimen Ke 12
1.1. Dewan Rakyat pada 3 Oktober hingga 1 Disember 2011. (33 hari)
1.2. Pembentangan Bajet oleh Perdana Menteri/ Menteri Kewangan pada 7 Oktober 2011 (Jumaat) jam 4.00 petang.
(Nota: Cuti Hari Raya Korban pada 7 Nov 2011 -Isnin)
1.3. Dewan Negara pada 7 Dis hingga 22 Dis 2011 (10 hari)

2. Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Ke 12
2.1. Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 30 Jun 2011 (12 hari)
2.2. Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

3. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011.

3.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
3.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

Takwim Dewan Rakyat 3 Okt - 1 Dis 2011

Penyata Dewan Rakyat 3 Oktober hingga 1 Disember 2011

1 Nov 2011 2 Nov 2011 3 Nov 2011
8 Nov 2011 9 Nov 2011 10 Nov 2011
14 Nov 2011 15 Nov 2011 16 Nov 2011
17 Nov 2011

Rang Undang-Undang (Bacaan Kali Kedua) telah DILULUSKAN

Perbahasan Dewan Rakyat 15 Mac hingga 22 April 2010
1. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 – Menyambung semula perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (20 April, 2010)
2. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
3. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
4. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
5. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
6. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010 (Menteri Pelancongan)
7. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)
8. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
9. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
10. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

Perbahasan Rang Undang-Undang pada Mesyuarat Dewan Rakyat Ketiga, Penggal Kedua Parlimen ke 12 pada 19 Oktober hingga 17 Disember 2009
19. D.R.34/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2009 - 16 Disember 2009
18. D.R.14/2009 Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2009
17. D.R.28/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2009
16. D.R.23/2009 Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2009
15. D.R.26/2009 Rang Undang-Undang Yayasan Labuan 2009
14. D.R.27/2009 Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
13. D.R.29/2009 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 2009.
12. D.R.31/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2009
11. D.R.30/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2009
10. D.R.25/2009 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
9. D.R.24/2009 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
8. D.R.33/2009 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2009 [ 14 Disember 2009 ]
7. DR 32/2009 Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 [ 23 Oktober,
6 Oktober hingga 14 Disember 2009 ]
6. Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. [ 22 Oktober 2009 ditangguhkan sehingga 14 Disember 2009 ]
5. Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 – 22 Oktober 2009 ]
4. Rang Undang-undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 Oktober 2009 ]
3. Rang Undang-undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) (Pindaan) 2008 [ 20 - 21 Oktober 2009 ]
2. (D.R.13/2009) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Pindaan) 2009 [ 19 - 20 Oktober 2009 ]
1. (D.R. 12/2009) Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2009. (Kementerian Kewangan) [ 19 Oktober 2009 ]

USUL-USUL MP PAS

Usul-usul yang dikemukakan dalam Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Rakyat ke 12 (19 Oktober hingga 15 Disember 2009)

68. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mendesak Kerajaan menghentikan siasatan kebocoran kertas Kabinet berkaitan isu PKFZ dan mengisytiharkan dokumen tersebut bukan lagi di bawah OSA memandangkan isi dokumen tersebut bukannya mengandungi isu keselamatan dan pertahanan negara sebaliknya ia menyentuh isu penyalahgunaan kuasa-kuasa Kabinet yang menyebabkan berlakunya skandal PKFZ. Jika Kerajaan mengamalkan prinsip integriti yang tinggi, rakyat sewajarnya diberi peluang untuk mengetahui dan memiliki secara bebas dokumen tersebut”. (Menteri Dalam Negeri )

69. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa dewan ini mewakili rakyat Malaysia merakamkan kekesalan yang amat sangat atas keengganan Kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat skandal PKFZ sebaliknya Kerajaan dilihat cuba untuk menutup skandal ini dan melindungi pemimpin politik UMNO/BN. Sekali lagi Kerajaan dituntut demi kepentingan negara dan rakyat perlu segera menubuhkan Suruhanjaya Diraja yang bebas untuk menyiasat secara keseluruhan skandal PKFZ yang merupakan skandal terburuk negara yang menelan wang rakyat bernilai RM12 bilion”. - (Perdana Menteri)

Penyata Dewan Rakyat 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama Penggal Ke 4, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011

7 Mac 2011 8 Mac 2011 9 Mac 2011 10 Mac 2011
14 Mac 2011 15 Mac 2011 16 Mac 2011 17 Mac 2011
21 Mac 2011 22 Mac 2011 23 Mac 2011 24 Mac 2011
28 Mac 2011 29 Mac 2011 30 Mac 2011 31 Mac 2011

4 Apr 2011 5 Apr 2011 6 Apr 2011 7 Apr 2011

Penyata Dewan Rakyat 11 Oktober hingga 15 Disember 2010

Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga, Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 15 Disember 2010
3 Nov 2010 2 Nov 2010 1 Nov 2010

28 Okt 2010
27 Okt 2010 26 Okt 2010 25 Okt 2010
21 Okt 2010 20 Okt 2010 19 Okt 2010
18 Okt 2010 15 Okt 2010 14 Okt 2010
13 Okt 2010 12 Okt 2010 11 Okt 2010

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat
Kunjungan Hormat sebahagian MP PAS keatas Speker Dewan Rakyat pada 5 Mei 2008. Duduk dari kiri: Dato’ Abdul Halim (Pengkalan Chepa), Ustaz Nasharudin Mat Isa (Bachok), Tan Sri Pandikar Amin Mulia (Speaker Dewan Rakyat), Dr Lo’ Lo’ Mohd Ghazali (Titiwangsa), Puan Siti Zailat bt Mohd Yusof (Rantau Panjang), Dr Siti Mariah Mahmood (Kota Raja). Tiada dalam gambar - Dato Seri Abdul Hadi Awang (Marang), Dato' Kamarudin Jaffar (Tumpat), Dr Mohd Hatta Ramli (Kuala Krai), Mahfuz Omar (Pokok Sena), Dr Dzulkefly Ahmad (Kuala Selangor), Ustaz Taib Azamuddin (Baling) dan Dato Ibrahim Ali (Pasir Mas)

Taqwim Dewan Rakyat Ke 12

1. Penggal Keempat
1.1. Mesyuarat Kedua Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 28 Jun 2011 (10 hari), tambah dua hari 29-30 Jun 2011
1.2. Mesyuarat Kedua Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

2. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat
2.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
2.2. Mesyuarat Pertama Dewan Rakyat pada 7 Mac hingga 7 April 2011.
2.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Keempat
3.1. Dewan Rakyat mulai 3 Oktober hingga 7 Disember 2011
3.2. Pembentangan Bajet pada 7 Oktober 2011 (Jumaat - 4.00 petang)
3.3. Dewan Negara mulai 6 hingga 21 Disember 2011 (10 hari)

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 15 Mac hingga 15 April 2010 dan ditambahkan sehingga 22 April 2010.

2. Mesyuarat kedua, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Jun hingga 15 Julai 2010.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 9 Disember 2010

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari hingga 19 Mac 2009 (19 hari) ditambah 3 hari lagi (23 hingga 25 Mac 2009).

2. Mesyuarat kedua pada 15 Jun hingga 30 Jun 2009 (10 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 19 Oktober hingga 15 disember 2009 (35 hari)

Penggal Pertama
1.Mesyuarat Pertama pada 28 April hingga 27 Mei 2008 (16 hari). Maklumat Lengkap

2. Mesyuarat Kedua pada 23 Jun hingga 15 Julai 2008 (14 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat Ketiga pada 18 Ogos hingga 11 Disember 2008 (41 hari). Pembentangan Bajet pada 29 Ogos 2008 (Jumaat) jam 4.00 petang. Maklumat lengkap

Waktu Persidangan

Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Takqwim Dewan Negara ke 12

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat pertama pada 15 Mac, 26 April hingga 6 Mei 2010.

2. Mesyuarat Kedua mulai 19 Julai hingga 3 Ogos 2010 (10 Hari)

3. Mesyuarat Ketiga mulai 13 Disember hingga 22 Disember 2010 (7 hari)

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari, 30 Mac hingga 8 April 2009 (8 hari).

2. Mesyuarat kedua pada 6 Julai hingga 14 Julai 2009 (6 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 9 Disember hingga 22 Disember 2009 (8 hari)

Penggal Pertama
1. Mesyuarat pertama pada 29 April dan 26 Mei hingga 4 Jun 2008 (8 hari). Maklumat lengkap

2. Mesyuarat kedua pada 15 Julai hingga 24 Julai 2008 (7 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat ketiga pada 1 Disember hingga 18 Disember 2008 (10 hari). Maklumat lengkap

Waktu Persidangan
Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Rang Undang-Undang Yang diluluskan pada 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011 (Dewan Rakyat), 18 hingga 28 April 2011)

1. Perbahasan Usul dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Wira Ahmad bin Haji Hamzah [ Jasin ] dan masalah dicadangkan :-

“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-

“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Keempat Parlimen Yang Kedua Belas.” - Menyambung semula Perbahasan atas masalah (9 Mac, 2011 – 24 Mac 2011)

2. (D.R. 6/2011) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2011 - dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua 2010 seperti berikut :

Menteri Kewangan akan mencadangkan :-

“Bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak satu bilion sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lapan ribu enam ratus lapan ringgit (RM1,946,598,608) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 Tahun 2011 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.”

2. (D.R. 47/2010) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010 -[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

4 April 2011
3. (D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 - [ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

6 April 2011
4. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - [ Kementerian Kesihatan ]

5. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

6. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

7 April 2011
7. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

8. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapan bersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (Pemerbadanan) membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 10,000,000 unit saham biasa Danalnfra Nasional Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Pemerbadanan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham."

9. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan perenggan 4(b) Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275], mengambil ketetapan supaya Kerajaan memindahkan sebanyak RM15,500 juta wang terimaan Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) yang diterima di bawah seksyen 3(1) Akta yang sama ke Kumpulan Wang Pembangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud Kumpulan Wang tersebut.”

10. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut:-
‘Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni’.”

11. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 dan ST.15 tahun 2011 disahkah.”

12. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.16 tahun 2011 disahkan.”

Blogger Templates by OurBlogTemplates.com 2008