Thursday, December 22, 2011

Dewan Negara 22 Disember 2011 (Khamis)

Aturan Urusan Mesyuarat
a. Doa
b. Pertanyaan Bagi Jawab Lisan [ KLIK ]
c. Ahli Baru Mengangkat Sumpah

d. Perbahasan Rang Undang-Undang Bacaan Kali Kedua dan Usul-Usul
1. (D.R. 15/2011) Rang Undang-undang Kerja (Pindaan) 2011 [ Kementerian Sumber Manusia ]

2. (D.R. 32/2011) Rang Undang-undang Pencen (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri]

3. (D.R. 33/2011) Rang Undang-undang Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri ]

4. (D.R. 34/2011) Rang Undang-undang Penyelarasan Pencen (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

5. (D.R. 35/2011) Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) (No.2) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

6. (D.R. 38/2011) Rang Undang-undang Perumahan Rakyat 1Malaysia 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

7. (D.R. 36/2011) Rang Undang-undang Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2011 [ Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ]

8. (D.R. 43/2011) Rang Undang-undang Polis (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

9. (D.R. 39/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

10. (D.R. 40/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

12. (D.R. 41/2011) Rang Undang-undang Keterangan (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

13. (D.R. 37/2011) Rang Undang-undang Standard Malaysia (Pindaan) 2011 [ Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ]

Wednesday, December 21, 2011

Dewan Negara 21 Disember 2011 (Rabu)

Aturan Urusan Mesyuarat
a. Doa
b. Pertanyaan Bagi Jawab Lisan [ KLIK ]

c. Perbahasan Rang Undang-Undang Bagi Bacaan Kali Kedua dan Usul-Usul
1. (D.R. 24/2011) Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan)2011 - Menyambung semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang”. (20 Disember, 2011) [ Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ]

[ Perbahasan - Senator Dato' Dr Johari Mat, Senator Hjh Mumtaz Md Nawi, ]

2. (D.R. 46/2010) Rang Undang-undang Hak Cipta (Pindaan)2010 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

[ Perbahasan - Senator Dr Syed Husin Ali, Senator Hjh Mumtaz Md Nawi, Senator Dato Dr Johari Mat ]

3. (D.R. 13/2011) Rang Undang-undang Perkongsian Liabiliti Terhad 2011 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

4. (D.R. 22/2011) Rang Undang-undang Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Pindaan) 2011
[ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

5. (D.R. 21/2011) Rang Undang-undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

6. (D.R. 23/2011) Rang Undang-undang Perikanan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

7. (D.R. 1/2011) Rang Undang-undang Veteran 2011 [ Kementerian Pertahanan ]

8. (D.R. 26/2011) Rang Undang-undang Perkhidmatan Pos 2011 [ Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan ]

9. (D.R. 15/2011) Rang Undang-undang Kerja (Pindaan) 2011 [ Kementerian Sumber Manusia ]

10. (D.R. 32/2011) Rang Undang-undang Pencen (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri]

11. (D.R. 33/2011) Rang Undang-undang Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri ]

12. (D.R. 34/2011) Rang Undang-undang Penyelarasan Pencen (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

13. (D.R. 35/2011) Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) (No.2) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

14. (D.R. 38/2011) Rang Undang-undang Perumahan Rakyat 1Malaysia 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

15. (D.R. 36/2011) Rang Undang-undang Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2011 [ Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ]

16. (D.R. 43/2011) Rang Undang-undang Polis (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

17. (D.R. 39/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

18. (D.R. 40/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

19. (D.R. 41/2011) Rang Undang-undang Keterangan (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

20. (D.R. 37/2011) Rang Undang-undang Standard Malaysia (Pindaan) 2011 [ Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ]

Tuesday, December 20, 2011

Dewan Negara 20 Disember 2011 (Selasa)

Aturan Urusan Mesyuarat
a. Doa
b. Pertanyaan Bagi Jawab Lisan [ SILA KILK ]

c. Perbahasan Rang Undang-Undang Bacaan Bagi Kali Kedua dan Usul-Usul
1. Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan mencadangkan:-
(a) bahawa Dewan ini meluluskan ketetapan menurut Fasal (3) Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan untuk mengungkaikan Proklamasi Darurat yang berikut:
(i) Proklamasi Darurat 1966 [P.U.(A)339A/1966] iaitu Proklamasi Darurat yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 14 September 1966 di Sarawak bertujuan untuk membolehkan Kerajaan menyelesaikan pertikaian politik di Sarawak;
(ii) Proklamasi Darurat 1969 [P.U.(A)145/1969] iaitu Proklamasi Darurat yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 15 Mei 1969 berikutan dengan rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 ; dan
(iii) Proklamasi Darurat 1977 [P.U.(A)358/1977] iaitu Proklamasi Darurat yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 8 November 1977 di Kelantan bertujuan untuk menyelesaikan pertikaian politik di negeri Kelantan;

(b) bahawa Dewan ini mengambil maklum sebab Proklamasi Darurat tersebut itu diungkaikan adalah kerana keadaan darurat yang mengancam keselamatan atau kehidupan ekonomi, atau ketenteraman awam di dalam Malaysia sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan yang menghendaki Proklamasi Darurat yang tersebut itu
terus berkuat kuasa tidak lagi wujud masa kini;

(c) bahawa Dewan ini mengambil maklum kesan pengungkaian ini menurut Fasal (7) Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan ialah, apa-apa ordinan yang dibuat di bawah Proklamasi Darurat yang tersebut itu dan undangundang yang dibuat di bawah Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan semasa Proklamasi Darurat yang tersebut itu berkuat kuasa akan terhenti berkuat kuasa selepas habis tempoh enam bulan dari tarikh Proklamasi Darurat yang tersebut itu dibatalkan;

(d) bahawa Dewan ini mengambil maklum langkah-langkah sewajarnya perlu diambil untuk memastikan tidak timbul kesukaran atau apa-apa halangan kepada Kerajaan untuk mengawal jenayah dan perkara-perkara yang boleh menyebabkan ancaman terhadap keselamatan, atau kehidupan ekonomi, atau ketenteraman awam termasuklah kegiatan keganasan apabila terhentinya kuat kuasa semua ordinan yang dibuat di bawah
Proklamasi Darurat yang tersebut itu dan undang-undang yang dibuat di bawah Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan semasa Proklamasi Darurat yang tersebut itu berkuat kuasa seperti yang dinyatakan dalam perenggan (c);

(e) bahawa Dewan ini mengambil maklum bahawa dengan terungkainya Proklamasi Darurat yang tersebut itu Kerajaan tidak lagi mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang di bawah Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Seperti yang Dewan ini sedia maklum Fasal (5) Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Parlimen, walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan Persekutuan, untuk membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara jika didapati oleh Parlimen bahawa undang-undang itu dikehendaki oleh sebab darurat itu kecuali undang-undang mengenai apa-apa perkara hukum Syarak atau adat Melayu atau mengenai apa-apa perkara undang-undang atau adat anak negeri di Negeri Sabah atau Sarawak seperti yang dinyatakan dalam Fasal (6A);

(f) bahawa Dewan ini mengambil maklum bahawa pengungkaian Proklamasi Darurat yang tersebut itu membuktikan bahawa Kerajaan sentiasa bersedia untuk melakukan pembaharuan dalam undang-undang negara supaya ia selaras dengan kehendak semasa dan mengukuhkan lagi usaha Kerajaan untuk memastikan negara ini sentiasa maju ke hadapan.

[ Perbahasan - Sen. Dr Syed Husin Ali, Sen. Hjh Mumtaz Md Nawi ]

2. (D.R. 42/2011) Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011[ Jabatan Perdana Menteri ]

[ Perbahasan - Rehat ]

3. (D.R. 30/2011) Rang Undang-undang Kewangan (No. 2) 2011 [ Kementerian Kewangan ]

4. (D.R. 31/2011) Rang Undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2011 [ Kementerian Kewangan ]

5. (D.R. 24/2011) Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ]

6. (D.R. 46/2010) Rang Undang-undang Hak Cipta (Pindaan)2010 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

7. (D.R. 13/2011) Rang Undang-undang Perkongsian Liabiliti Terhad 2011 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

8. (D.R. 22/2011) Rang Undang-undang Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Pindaan) 2011
[ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

9. (D.R. 21/2011) Rang Undang-undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

10. (D.R. 23/2011) Rang Undang-undang Perikanan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

11. (D.R. 1/2011) Rang Undang-undang Veteran 2011 [ Kementerian Pertahanan ]

12. (D.R. 26/2011) Rang Undang-undang Perkhidmatan Pos 2011 [ Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan ]

13. (D.R. 15/2011) Rang Undang-undang Kerja (Pindaan) 2011 [ Kementerian Sumber Manusia ]

14. (D.R. 32/2011) Rang Undang-undang Pencen (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri]

15. (D.R. 33/2011) Rang Undang-undang Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri ]

16. (D.R. 34/2011) Rang Undang-undang Penyelarasan Pencen (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

17. (D.R. 35/2011) Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) (No.2) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

18. (D.R. 38/2011) Rang Undang-undang Perumahan Rakyat 1Malaysia 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

19. (D.R. 36/2011) Rang Undang-undang Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2011 [ Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ]

20. (D.R. 43/2011) Rang Undang-undang Polis (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

21. (D.R. 39/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

22. (D.R. 40/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

23. (D.R. 41/2011) Rang Undang-undang Keterangan (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

24. (D.R. 37/2011) Rang Undang-undang Standard Malaysia (Pindaan) 2011 [ Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ]

Monday, December 19, 2011

Dewan Negara 19 Disember 2011 (Isnin)

Aturan Urusan Mesyuarat
a. Doa
b. Pertanyaan Bagi Jawab Lisan [ SILA KLIK ]

c. Perbahasan Rang Undang-Undang Bagi Bacaan Kali Kedua dan Usul-Usul
1. (D.R. 29/2011) Rang Undang-undang Perbekalan 2012 - Menyambung semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang”. (14 Disember, 2011) [ Kementerian Kewangan ]

2. Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan mencadangkan:-
(a) bahawa Dewan ini meluluskan ketetapan menurut Fasal (3) Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan untuk mengungkaikan Proklamasi Darurat yang berikut:
(i) Proklamasi Darurat 1966 [P.U.(A)339A/1966] iaitu Proklamasi Darurat yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 14 September 1966 di Sarawak bertujuan untuk membolehkan Kerajaan menyelesaikan pertikaian politik di Sarawak;
(ii) Proklamasi Darurat 1969 [P.U.(A)145/1969] iaitu Proklamasi Darurat yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 15 Mei 1969 berikutan dengan rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 ; dan
(iii) Proklamasi Darurat 1977 [P.U.(A)358/1977] iaitu Proklamasi Darurat yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 8 November 1977 di Kelantan bertujuan untuk menyelesaikan pertikaian politik di negeri Kelantan;

(b) bahawa Dewan ini mengambil maklum sebab Proklamasi Darurat tersebut itu diungkaikan adalah kerana keadaan darurat yang mengancam keselamatan atau kehidupan ekonomi, atau ketenteraman awam di dalam Malaysia sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan yang menghendaki Proklamasi Darurat yang tersebut itu
terus berkuat kuasa tidak lagi wujud masa kini;

(c) bahawa Dewan ini mengambil maklum kesan pengungkaian ini menurut Fasal (7) Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan ialah, apa-apa ordinan yang dibuat di bawah Proklamasi Darurat yang tersebut itu dan undangundang yang dibuat di bawah Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan semasa Proklamasi Darurat yang tersebut itu berkuat kuasa akan terhenti berkuat kuasa selepas habis tempoh enam bulan dari tarikh Proklamasi Darurat yang tersebut itu dibatalkan;

(d) bahawa Dewan ini mengambil maklum langkah-langkah sewajarnya perlu diambil untuk memastikan tidak timbul kesukaran atau apa-apa halangan kepada Kerajaan untuk mengawal jenayah dan perkara-perkara yang boleh menyebabkan ancaman terhadap keselamatan, atau kehidupan ekonomi, atau ketenteraman awam termasuklah kegiatan keganasan apabila terhentinya kuat kuasa semua ordinan yang dibuat di bawah
Proklamasi Darurat yang tersebut itu dan undang-undang yang dibuat di bawah Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan semasa Proklamasi Darurat yang tersebut itu berkuat kuasa seperti yang dinyatakan dalam perenggan (c);

(e) bahawa Dewan ini mengambil maklum bahawa dengan terungkainya Proklamasi Darurat yang tersebut itu Kerajaan tidak lagi mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang di bawah Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Seperti yang Dewan ini sedia maklum Fasal (5) Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Parlimen, walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan Persekutuan, untuk membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara jika didapati oleh Parlimen bahawa undang-undang itu dikehendaki oleh sebab darurat itu kecuali undang-undang mengenai apa-apa perkara hukum Syarak atau adat Melayu atau mengenai apa-apa perkara undang-undang atau adat anak negeri di Negeri Sabah atau Sarawak seperti yang dinyatakan dalam Fasal (6A);

(f) bahawa Dewan ini mengambil maklum bahawa pengungkaian Proklamasi Darurat yang tersebut itu membuktikan bahawa Kerajaan sentiasa bersedia untuk melakukan pembaharuan dalam undang-undang negara supaya ia selaras dengan kehendak semasa dan mengukuhkan lagi usaha Kerajaan untuk memastikan negara ini sentiasa maju ke hadapan.

3. (D.R. 46/2010) Rang Undang-undang Hak Cipta (Pindaan)2010 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

4. (D.R. 13/2011) Rang Undang-undang Perkongsian Liabiliti Terhad 2011 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

5. (D.R. 22/2011) Rang Undang-undang Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Pindaan) 2011
[ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

6. (D.R. 21/2011) Rang Undang-undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

7. (D.R. 23/2011) Rang Undang-undang Perikanan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

8. (D.R. 24/2011) Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ]

9. (D.R. 1/2011) Rang Undang-undang Veteran 2011 [ Kementerian Pertahanan ]

10. (D.R. 26/2011) Rang Undang-undang Perkhidmatan Pos 2011 [ Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan ]

11. (D.R. 15/2011) Rang Undang-undang Kerja (Pindaan) 2011 [ Kementerian Sumber Manusia ]

12. (D.R. 42/2011) Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011 [ Jabatan Perdana Menteri ]

13. (D.R. 31/2011) Rang Undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2011 [ Kementerian Kewangan ]

14. (D.R. 32/2011) Rang Undang-undang Pencen (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri]

15. (D.R. 33/2011) Rang Undang-undang Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri ]

16. (D.R. 34/2011) Rang Undang-undang Penyelarasan Pencen (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

17. (D.R. 35/2011) Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) (No.2) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

18. (D.R. 38/2011) Rang Undang-undang Perumahan Rakyat 1Malaysia 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

19. (D.R. 36/2011) Rang Undang-undang Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2011 [ Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ]

20. (D.R. 43/2011) Rang Undang-undang Polis (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

21. (D.R. 39/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

22. (D.R. 40/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

23. (D.R. 41/2011) Rang Undang-undang Keterangan (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

24. (D.R. 30/2011) Rang Undang-undang Kewangan (No. 2) 2011 [ Kementerian Kewangan ]

25. (D.R. 37/2011) Rang Undang-undang Standard Malaysia (Pindaan) 2011 [ Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ]

Dewan Negara 15 Disember 2011 (Khamis)

Aturan Urusan Mesyuarat
a. Doa
b. Pertanyaan Bagi Jawab Lisan [ SILA KLIK ]

c. Perbahasan Rang Undang-Undang Bacaan Kali Kedua dan Usul_usul
1. (D.R. 29/2011) Rang Undang-undang Perbekalan 2012 - Menyambung semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang”.
(14 Disember, 2011) [ Kementerian Kewangan ]

2. Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan mencadangkan:-
(a) bahawa Dewan ini meluluskan ketetapan menurut Fasal (3) Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan untuk mengungkaikan Proklamasi Darurat yang berikut:
(i) Proklamasi Darurat 1966 [P.U.(A)339A/1966] iaitu Proklamasi Darurat yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 14 September 1966 di Sarawak bertujuan untuk membolehkan Kerajaan menyelesaikan pertikaian politik di Sarawak;
(ii) Proklamasi Darurat 1969 [P.U.(A)145/1969] iaitu Proklamasi Darurat yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 15 Mei 1969 berikutan dengan rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 ; dan
(iii) Proklamasi Darurat 1977 [P.U.(A)358/1977] iaitu Proklamasi Darurat yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 8 November 1977 di Kelantan bertujuan untuk menyelesaikan pertikaian politik di negeri Kelantan;

(b) bahawa Dewan ini mengambil maklum sebab Proklamasi Darurat tersebut itu diungkaikan adalah kerana keadaan darurat yang mengancam keselamatan atau kehidupan ekonomi, atau ketenteraman awam di dalam Malaysia sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan yang menghendaki Proklamasi Darurat yang tersebut itu
terus berkuat kuasa tidak lagi wujud masa kini;

(c) bahawa Dewan ini mengambil maklum kesan pengungkaian ini menurut Fasal (7) Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan ialah, apa-apa ordinan yang dibuat di bawah Proklamasi Darurat yang tersebut itu dan undangundang yang dibuat di bawah Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan semasa Proklamasi Darurat yang tersebut itu berkuat kuasa akan terhenti berkuat kuasa selepas habis tempoh enam bulan dari tarikh Proklamasi Darurat yang tersebut itu dibatalkan;

(d) bahawa Dewan ini mengambil maklum langkah-langkah sewajarnya perlu diambil untuk memastikan tidak timbul kesukaran atau apa-apa halangan kepada Kerajaan untuk mengawal jenayah dan perkara-perkara yang boleh menyebabkan ancaman terhadap keselamatan, atau kehidupan ekonomi, atau ketenteraman awam termasuklah kegiatan keganasan apabila terhentinya kuat kuasa semua ordinan yang dibuat di bawah
Proklamasi Darurat yang tersebut itu dan undang-undang yang dibuat di bawah Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan semasa Proklamasi Darurat yang tersebut itu berkuat kuasa seperti yang dinyatakan dalam perenggan (c);

(e) bahawa Dewan ini mengambil maklum bahawa dengan terungkainya Proklamasi Darurat yang tersebut itu Kerajaan tidak lagi mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang di bawah Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Seperti yang Dewan ini sedia maklum Fasal (5) Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Parlimen, walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan Persekutuan, untuk membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara jika didapati oleh Parlimen bahawa undang-undang itu dikehendaki oleh sebab darurat itu kecuali undang-undang mengenai apa-apa perkara hukum Syarak atau adat Melayu atau mengenai apa-apa perkara undang-undang atau adat anak negeri di Negeri Sabah atau Sarawak seperti yang dinyatakan dalam Fasal (6A);

(f) bahawa Dewan ini mengambil maklum bahawa pengungkaian Proklamasi Darurat yang tersebut itu membuktikan bahawa Kerajaan sentiasa bersedia untuk melakukan pembaharuan dalam undang-undang negara supaya ia selaras dengan kehendak semasa dan mengukuhkan lagi usaha Kerajaan untuk memastikan negara ini sentiasa maju ke hadapan.

3. (D.R. 46/2010) Rang Undang-undang Hak Cipta (Pindaan)2010 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

4. (D.R. 13/2011) Rang Undang-undang Perkongsian Liabiliti Terhad 2011 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

5. (D.R. 22/2011) Rang Undang-undang Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Pindaan) 2011
[ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

6. (D.R. 21/2011) Rang Undang-undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

7. (D.R. 23/2011) Rang Undang-undang Perikanan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

8. (D.R. 24/2011) Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2011
[ Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ]

9. (D.R. 1/2011) Rang Undang-undang Veteran 2011 [ Kementerian Pertahanan ]

10. (D.R. 26/2011) Rang Undang-undang Perkhidmatan Pos 2011 [ Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan ]

11. (D.R. 15/2011) Rang Undang-undang Kerja (Pindaan) 2011 [ Kementerian Sumber Manusia ]

12. (D.R. 42/2011) Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011 [ Jabatan Perdana Menteri ]

13. (D.R. 31/2011) Rang Undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2011 [ Kementerian Kewangan ]

14. (D.R. 32/2011) Rang Undang-undang Pencen (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri]

15. (D.R. 33/2011) Rang Undang-undang Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri ]

16. (D.R. 34/2011) Rang Undang-undang Penyelarasan Pencen (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

17. (D.R. 35/2011) Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) (No.2) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

18. (D.R. 38/2011) Rang Undang-undang Perumahan Rakyat 1Malaysia 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

19. (D.R. 36/2011) Rang Undang-undang Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2011 [ Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ]

20. (D.R. 43/2011) Rang Undang-undang Polis (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

21. (D.R. 39/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

22. (D.R. 40/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2011
[ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

23. (D.R. 41/2011) Rang Undang-undang Keterangan (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

24. (D.R. 30/2011) Rang Undang-undang Kewangan (No. 2) 2011 [ Kementerian Kewangan ]

25. (D.R. 37/2011) Rang Undang-undang Standard Malaysia (Pindaan) 2011 [ Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ]

Dewan Negara 14 Dis 2011 (Rabu)

Aturan Urusan Mesyuarat
a. Doa
b. Pertanyaan bagi Jawab Lisan [ SILA KLIK ]

c. Perbahasan Rang Undang-Undang Bagi Bacaan Kali Kedua
1. (D.R. 29/2011) Rang Undang-undang Perbekalan 2012 - Menyambung semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang”.
(13 Disember, 2011)[ Kementerian Kewangan ]

2. (D.R. 46/2010) Rang Undang-undang Hak Cipta (Pindaan)2010 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

3. (D.R. 13/2011) Rang Undang-undang Perkongsian Liabiliti Terhad 2011 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

4. (D.R. 22/2011) Rang Undang-undang Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Pindaan) 2011
[ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

5. (D.R. 21/2011) Rang Undang-undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

6. (D.R. 23/2011) Rang Undang-undang Perikanan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

7. (D.R. 24/2011) Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2011
[ Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ]

8. (D.R. 1/2011) Rang Undang-undang Veteran 2011 [ Kementerian Pertahanan ]

9. (D.R. 26/2011) Rang Undang-undang Perkhidmatan Pos 2011 [ Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan ]

10. (D.R. 15/2011) Rang Undang-undang Kerja (Pindaan) 2011 [ Kementerian Sumber Manusia ]

11. (D.R. 42/2011) Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011 [ Jabatan Perdana Menteri ]

12. (D.R. 31/2011) Rang Undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2011 [ Kementerian Kewangan ]

13. (D.R. 32/2011) Rang Undang-undang Pencen (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri]

14. (D.R. 33/2011) Rang Undang-undang Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri ]

15. (D.R. 34/2011) Rang Undang-undang Penyelarasan Pencen (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

16. (D.R. 35/2011) Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) (No.2) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

17. (D.R. 38/2011) Rang Undang-undang Perumahan Rakyat 1Malaysia 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

18. (D.R. 36/2011) Rang Undang-undang Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2011 [ Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ]

19. (D.R. 43/2011) Rang Undang-undang Polis (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

20. (D.R. 39/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

21. (D.R. 40/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2011
[ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

22. (D.R. 41/2011) Rang Undang-undang Keterangan (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

23. (D.R. 30/2011) Rang Undang-undang Kewangan (No. 2) 2011 [ Kementerian Kewangan ]

24. (D.R. 37/2011) Rang Undang-undang Standard Malaysia (Pindaan) 2011 [ Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ]

Tuesday, December 13, 2011

Dewan Negara 13 Disember 2011 (Selasa)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
a. Doa
b. Pertanyaan Jawab Lisan
1. Dato' Zaitun binti Mat minta MENTERI KESIHATAN menyatakan setakat manakah kejayaan Kempen Kesedaran Barah Payu Dara atau ‘Pink October’ yang berlangsung sepanjang bulan Oktober dan nyatakan sejauh manakah penyertaan agensi Kerajaan, swasta dan institusi pendidikan.

2. Datuk Subbaiyah a/l Palaniappan minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah tahap keselamatan kita terutama di perairan yang menyebabkan ramai pendatang tanpa izin terutama dari Indonesia yang menggunakan laluan masuk perairan kita dengan jumlah yang begitu banyak. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan dalam memastikan perkara ini tidak berulang.

3. Tuan Mohd. Khalid bin Ahmad minta MENTERI KEWANGAN menyatakan:-
(a) status terkini dan kedudukan kewangan Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (IWK), berapakah subsidi Kerajaan telah diberikan kepada syarikat tersebut sejak ditubuhkan dan apakah rasionalnya Kerajaan mewujudkan sebuah entiti baru iaitu National Sewerage Company (Nascom); dan
(b) apakah sebab-sebab penswastaan projek pembetungan telah menemui kegagalan walau pun syarikat tersebut memonopoli perkhidmatan pembetungan.

4. Dato' Mustafa Kamal bin Mohd. Yusoff minta MENTERI KESIHATAN menyatakan tindakan Kementerian dalam menangani isu 'sub standard housemen' seperti yang dilaporkan dalam akhbar baru-baru ini.

5. Datuk Haji Yunus bin Haji Kurus minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan adakah Kementerian bercadang mengenakan cukai penalti khas atas mana-mana kenderaan dan kilang-kilang yang mengakibatkan sebaran 'carbon emission' berlebihan kepada persekitaran yang jelas mencemarkan 'tahap indeks sihat udara'.

6. Datuk Chiw Tiang Chai minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan siswazah yang mengikut Skim Latihan 1 Malaysia (SL1M) dan nyatakan bidang latihan yang diikuti serta peluang bagi siswazah ini mendapat pekerjaan selepas menamatkan latihan.

7. Datuk Hajah Fatimah binti Hamat minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan langkah-langkah Kementerian bagi membela warga emas khususnya keistimewaan mendapatkan potongan harga bagi penginapan di hotel, pengurangan tambang bas dan kapal terbang serta diskaun untuk membeli barangan tertentu.

8. Puan Hajah Noriah binti Mahat minta PERDANA MENTERI menyatakan sejauh manakah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji ini berfungsi dalam menyelaraskan pentadbiran wakaf di seluruh negara dan bagaimanakah usaha Kerajaan bagi memberi pemahaman tentang konsep dan pentadbiran harta wakaf bagi meningkatkan ekonomi umat Islam.

9. Dato' Nallakaruppan a/l Solaimalai minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bila pelaksanaan penggunaan bahasa Tamil di Lapangan Terbang Antarabangsa KLIA ini kerana terdapat peningkatan kedatangan pelancong asing dari negara India melawat negara kita Malaysia dan penggunaan bahasa Arab di KLIA juga digunakan sewaktu musim percutian pelancong dari negara Arab.

10. Tuan Haji Muhamad Yusof bin Husin minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan adakah benar Kementerian bercadang mewajibkan semua pembantu rumah asing kecuali Indonesia mengikuti kursus Bahasa Malaysia selama 6 bulan sebelum di benar bekerja di negara ini dan jika benar, bagaimanakah cara pengendalian kursus ini.

11. Tunku Abdul Aziz bin Tunku Ibrahim minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah bank tempatan dan bank negara asing pada masa kini. Adakah kelebihan bank asing akan membawa kesan kepada ekonomi negara semasa ekonomi merosot.

12. Dr. Syed Husin Ali minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan apakah usaha-usaha Kementerian dalam pemulihan dan mempromosi tapak-tapak bersejarah di sekitar Lembah Bujang dan Kuala Kedah.

Soalan Senator PAS yang disenaraikan:
24. Puan Hajah Mumtaz binti Md. Nawi minta PERDANA MENTERI menyatakan hasil keberkesanan sistem e-Kerajaan dalam perkhidmatan awam yang telah dilancarkan beberapa tahun lepas dan apakah masalah yang kerap dihadapi dan sejauh mana ia menyumbang dalam meningkatkan mutu kerja di sektor awam.

33. Puan Hajah Mumtaz binti Md. Nawi minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan tarikh naik taraf Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra, Pengkalan Chepa, Kelantan sebagai lapangan terbang antarabangsa yang diumumkan pada September 2011 dan apakah kos sebenar dan kemudahan yang di naik taraf untuk projek tersebut.

54. Dato' Dr. Johari bin Mat minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan sejauh manakah kebolehpasaran graduan IPT Malaysia dan apakah kursus-kursus yang menjadi lambakan yang menjejaskan peratusan kebolehpasaran graduan IPT.

57. Tuan Haji Muhamad Yusof bin Husin minta MENTERI PELAJARAN menyatakan perkembangan 'Program Minda Sihat Menangani Stres di Kalangan Murid Sekolah'.

c. Perbahasan Rang Undang-Undang Bacaan Bagi Kali Kedua dan Usul-Usul
1. (D.R. 29/2011) Rang Undang-undang Perbekalan 2012 - Menyambung
semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang”. (12 Disember, 2011) [ Kementerian Kewangan ]

2. (D.R. 46/2010) Rang Undang-undang Hak Cipta (Pindaan) 2010 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

3. (D.R. 13/2011) Rang Undang-undang Perkongsian Liabiliti Terhad 2011 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

4. (D.R. 22/2011) Rang Undang-undang Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

5. (D.R. 21/2011) Rang Undang-undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

6. (D.R. 23/2011) Rang Undang-undang Perikanan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

7. (D.R. 24/2011) Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ]

8. (D.R. 1/2011) Rang Undang-undang Veteran 2011 [ Kementerian Pertahanan ]

9. (D.R. 26/2011) Rang Undang-undang Perkhidmatan Pos 2011 [ Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan ]

10. (D.R. 15/2011) Rang Undang-undang Kerja (Pindaan) 2011 [ Kementerian Sumber Manusia ]

11. (D.R. 42/2011) Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011 [ Jabatan Perdana Menteri ]

12. (D.R. 31/2011) Rang Undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2011 [ Kementerian Kewangan ]

13. (D.R. 32/2011) Rang Undang-undang Pencen (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri]

14. (D.R. 33/2011) Rang Undang-undang Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri ]

15. (D.R. 34/2011) Rang Undang-undang Penyelarasan Pencen (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

16. (D.R. 35/2011) Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) (No.2) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

17. (D.R. 38/2011) Rang Undang-undang Perumahan Rakyat 1Malaysia 2011 [ Perdana Menteri ]

18. (D.R. 36/2011) Rang Undang-undang Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2011 [ Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ]

19. (D.R. 43/2011) Rang Undang-undang Polis (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

20. (D.R. 39/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

21. (D.R. 40/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

22. (D.R. 41/2011) Rang Undang-undang Keterangan (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

23. (D.R. 30/2011) Rang Undang-undang Kewangan (No. 2) 2011 [ Kementerian Kewangan ]

24. (D.R. 37/2011) Rang Undang-undang Standard Malaysia (Pindaan) 2011 [ Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ]

Dewan Negara 12 Disember 2011 (Isnin)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
a. Doa
b. Pertanyaan Jawab Lisan
1. Tuan Ahmad bin Hussin minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan :-
(a) berapakah bilangan peminjam PTPTN yang masih gagal membayar hutang, jumlah hutang (RM), bilangan yang telah diambil tindakan undang-undang dan bilangan pelajar yang telah dilupuskan dan jumlah pinjaman (RM) yang telah dilupuskan kerana mendapat keputusan kelas pertama; dan
(b) apakah rasionalnya Mesyuarat Lembaga Pengarah PTPTN pada 31 Oktober 2011 telah mengambil keputusan untuk menghentikan pinjaman perbelanjaan pelajar mulai tahun 2013 dan apakah kesan yang akan dihadapi oleh pelajar miskin kelak.

2. Puan Norliza binti Abdul Rahim minta MENTERI KEWANGAN menyatakan langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan untuk mengurangkan hutang isi rumah (household debt).

3. Tuan Haji Muhamad Yusof bin Husin minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan tahap keselamatan Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia apabila demonstrasi ganas sering berlaku hingga menyebabkan kerosakan seperti yang berlaku pada 12 Oktober 2011 yang lalu.

4. Tuan Boon Som a/l Inong minta PERDANA MENTERI menyatakan sejauh manakah pencapaian projek koridor ekonomi yang dilancarkan di setiap wilayah, termasuk wilayah utara. Berapa banyakkah peluang pekerjaan yang telah diwujudkan untuk rakyat tempatan. Selain daripada peluang pekerjaan, apakah faedah lain yang dinikmati oleh rakyat tempatan.

5. Tuan Pau Chiong Ung minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :-
(a) sehingga Ogos tahun ini, kes-kes penipuan seperti kes pemalsuan polis, pegawai kastam, pegawai bank negara dan lain-lain melalui sms dan emel telah pun mencatat sebanyak 868 kes, jumlah wang yang terlibat adalah RM70 juta. Apakah tindakan-tindakan yang akan diambil oleh Kementerian untuk menghalang kes-kes sedemikian berulang; dan
(b) bagaimanakah pihak Kementerian dapat meningkatkan waspada dan pengetahuan di kalangan orang awam terhadap kes-kes penipuan seperti ini.

6. Puan Chew Lee Giok minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan berapakah jumlah langganan internet di seluruh Malaysia pada masa kini dan mengapa harga bayaran internet adalah begitu mahal.

7. Tuan Subramaniam a/l Veruthasalam minta MENTERI KESIHATAN menyatakan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah pesakit yang perlu menunggu beberapa bulan untuk membuat imbasan CT dan MRI di hospital Kerajaan.

8. Dato' Syed Ibrahim bin Kader minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan bagaimana ibu tunggal di Malaysia yang dikenal pasti oleh agensi berkaitan dan apakah jenis-jenis bantuan yang diberikan kepada mereka.

9. Tuan Chiew Lian Keng minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada akan mengurangkan jumlah pengutipan cukai pendapatan perseorangan sekiranya Cukai Perkhidmatan Barangan (GST) dilaksanakan.

10. Tuan Mohd. Khalid bin Ahmad minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan kedudukan terkini industri sarang burung walit di Malaysia.

11. Tuan Lee Cheam Choon minta MENTERI PELAJARAN menyatakan kepada guru-guru DGA 29 yang telah melanjutkan pelajaran melalui PJJ dan kini dalam DG41 dan ada yang DG44 yang berkhidmat di sekolah rendah tidak diberi peluang untuk menjawat jawatan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan (kecuali mereka yang telah menjawat jawatan tersebut sebelum melanjutkan pelajaran).

12. Dato' Azian bin Osman minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan apakah tahap pelaksanaan projek-projek bekalan air, elektrik dan rumah di kawasan luar bandar mengikut negeri dari tahun 2009 hingga kini, dan jumlah peruntukan yang telah dibelanjakan Kerajaan. Apakah sumbangan sektor korporat terutama GLC di dalam membantu Kerajaan melaksanakan projek-projek ini.

c. Perbahasan Rang Undang-Undang Bacaan Bagi Kali Kedua dan Usul-Usul
1. (D.R. 29/2011) Rang Undang-undang Perbekalan 2012 - Menyambung
semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang”. (8 Disember, 2011) [ Kementerian Kewangan ]

2. (D.R. 46/2010) Rang Undang-undang Hak Cipta (Pindaan) 2010 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

3. (D.R. 13/2011) Rang Undang-undang Perkongsian Liabiliti Terhad 2011 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

4. (D.R. 22/2011) Rang Undang-undang Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

5. (D.R. 21/2011) Rang Undang-undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

6. (D.R. 23/2011) Rang Undang-undang Perikanan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

7. (D.R. 24/2011) Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ]

8. (D.R. 1/2011) Rang Undang-undang Veteran 2011 [ Kementerian Pertahanan ]

9. (D.R. 26/2011) Rang Undang-undang Perkhidmatan Pos 2011 [ Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan ]

10. (D.R. 15/2011) Rang Undang-undang Kerja (Pindaan) 2011 [ Kementerian Sumber Manusia ]

11. (D.R. 42/2011) Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011 [ Jabatan Perdana Menteri ]

12. (D.R. 31/2011) Rang Undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2011 [ Kementerian Kewangan ]

13. (D.R. 32/2011) Rang Undang-undang Pencen (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri]

14. (D.R. 33/2011) Rang Undang-undang Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri ]

15. (D.R. 34/2011) Rang Undang-undang Penyelarasan Pencen (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

16. (D.R. 35/2011) Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) (No.2) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

17. (D.R. 38/2011) Rang Undang-undang Perumahan Rakyat 1Malaysia 2011 [ Perdana Menteri ]

18. (D.R. 36/2011) Rang Undang-undang Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2011 [ Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ]

19. (D.R. 43/2011) Rang Undang-undang Polis (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

20. (D.R. 39/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

21. (D.R. 40/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

22. (D.R. 41/2011) Rang Undang-undang Keterangan (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

23. (D.R. 30/2011) Rang Undang-undang Kewangan (No. 2) 2011 [ Kementerian Kewangan ]

24. (D.R. 37/2011) Rang Undang-undang Standard Malaysia (Pindaan) 2011 [ Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ]

Thursday, December 8, 2011

Dewan Negara 8 Disember 2011 (Khamis)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
a. Doa
b. Pertanyaan Jawab Lisan
1. Dato' Dr. Firdaus bin Haji Abdullah minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan sekiranya Kementerian bermaksud untuk mengadakan kaedah 'kawalan harga rumah' untuk mengelakkan para pemaju berleluasa mengambil keuntungan yang berlebihan dan juga sekaligus juga untuk memastikan pemilikan rumah kediaman dengan harga yang lebih wajar.

2. Dr. Malasingam a/l Muthukumaru minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan jumlah warga kita yang telah ditahan di luar negara bagi kesalahan pengedaran dadah atau 'keldai dadah' bagi tempoh 5 tahun ini dan berikan mengikut pecahan kaum dan negaranya.

3. Tuan Ng Fook Heng minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bilakah pembaharuan tarikh tamat lesen memandu mengikut tarikh lahir pemegang lesen dimulakan. Berapa ramaikah telah selesai ditukarkan untuk tujuan ini. Berapa keskah yang dikesan dalam setahun bahawa pemandu lupa memperbaharui lesen memandu mereka sebelum kaedah ini dikuatkuasakan.

4. Dato' Mohammed Najeeb bin Abdullah minta MENTERI KESIHATAN menyatakan strategi-strategi Kerajaan untuk memastikan para pesara swasta dilindungi dengan skim insurans/takaful kesihatan memandangkan kos perubatan/rawatan yang semakin meningkat dan risiko mendapat penyakit yang kronik pada usia persaraan.

5. Datuk Maijol bin Mahap minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah jenis-jenis faedah, subsidi, geran dan sebagainya yang diberikan kepada Syarikat Kecil dan Sederhana (SME) dan bagaimanakah cara mereka untuk mendapatkannya, dan berapa jumlah wang yang diberikan oleh Kerajaan setiap tahun untuk ini.

6. Tunku Abdul Aziz bin Tunku Ibrahim minta PERDANA MENTERI menyatakan usaha Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) membantu nasib 60 peratus daripada 25,000 bas sekolah yang bakal terjejas oleh arahan Kementerian untuk tidak mengeluarkan permit kepada bas yang berusia lebih dari 30 tahun dan ke atas.

7. Datuk Subbaiyah a/l Palaniappan minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah kedudukan ekonomi negara setakat ini serta apakah langkah yang diambil oleh Kerajaan dalam memastikan negara kita tidak terjejas akibat suasana ekonomi dunia yang semakin mencabar dan tidak stabil terutama negara-negara Eropah.

8. Puan Hajah Mumtaz binti Md. Nawi minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan kesediaan Kerajaan untuk meminda AUKU dalam masa yang segera untuk membolehkan mahasiswa kita dapat melibatkan diri secara proaktif dalam isu dan polisi negara secara matang dan penuh bertanggunjawab dan peratusan penglibatan belia kita yang pernah terlibat di arena antarabangsa dalam diskusi dan polisi berbanding dengan jumlah belia dalam negara.

9. Datuk Chiw Tiang Chai minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah kakitangan kontrak, sambilan dan sementara dalam perkhidmatan awam dan nyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk mengurangkan jumlah kakitangan perkhidmatan awam yang sedia ada sekarang.

10. Datuk Haji Yunus bin Haji Kurus minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk mengurangkan lagi Harga Atas Jalan (OTR) bagi kenderaan hybrid dan elektrik selaras dengan Dasar Hijau Negara bagi menjadikan kenderaan ini lebih berdaya saing dari segi harga dan mampu milik.

11. Tuan Saiful Izham bin Ramli minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah rizab semasa antarabangsa negara serta adakah pihak kerajaan mempunyai sebarang perancangan untuk menggunakan sebahagian dari rizab antarabangsa negara bagi menampung jumlah defisit belanjawan negara yang semakin meningkat dan membesar sejak 13 tahun lalu, sedangkan pada masa yang sama, rizab antarabangsa negara sering dilaporkan sebagai meningkat dari setahun ke setahun.

12. Puan Doris Brodie minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan apakah persefahaman yang dicapai di antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Indonesia dalam mengatasi masalah jerebu yang saban tahun berterusan tanpa sebarang jalan penyelesaian.

13. Dato' Jaspal Singh a/l Gurbakhes Singh minta MENTERI KEWANGAN menyatakan statistik kelulusan pinjaman mikro-kredit daripada bank-bank swasta dengan pecahannya mengikut pinjaman peribadi, pinjaman bagi pekerja awam dan pinjaman bagi peniagaan mikro. Bagi pinjaman untuk perniagaan mikro, apakah polisi kaedah faedah yang sedia ada dan syarat-syarat kelayakan.

14. Dr. S. Ramakrishnan minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan :-
(a) statistik perbelanjaan Kerajaan untuk program MySkill mengikut aktiviti yang dikendalikan; dan
(b) mengapa program ini tidak dikendalikan oleh pusat atau institusi vokasional dan kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia.

Soalan Senator PAS yang disenaraikan:
33. Tuan Haji Muhamad Yusof bin Husin minta MENTERI PELAJARAN menyatakan bagaimanakah kes lima pelajar Sekolah Kebangsaan Telok Sira, Baling yang tidak dibenarkan menduduki peperiksaan UPSR pada tahun ini dan apakah langkah-langkah yang diambil agar peristiwa demikian tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang.

59. Tuan Haji Muhamad Yusof bin Husin minta PERDANA MENTERI menyatakan sejauh manakah tindakan yang telah diambil terhadap titah Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong agar semua Majlis Agama Islam di Malaysia perlu melaksanakan fasa transformasi secara holistik, komprehensif dan bersepadu.

60. Puan Hajah Mumtaz binti Md. Nawi minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan bilangan jurulatih sukan tempatan dari atlet-atlet sukan di Malaysia dalam tempoh 15 tahun terakhir. Nyatakan mengikut jenis-jenis sukan dan berapakah jumlah kos yang perlu ditanggung oleh Kerajaan untuk mendapatkan khidmat rundingan dan latihan daripada jurulatih luar negara.

c. Perbahasan Rang Undang-Undang Bacaan Kali Kedua dan Usul
1. (D.R. 27/2011) Rang Undang-undang Kediaman Terhad (Pemansuhan) 2011 - Menyambung semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang”. (7 Disember, 2011) [Jabatan Perdana Menteri ]

[ Perbahasan - ]

2. (D.R. 28/2011) Rang Undang-undang Buang Negeri (Pemansuhan) 2011 [Jabatan Perdana Menteri ]

3. (D.R. 29/2011) Rang Undang-undang Perbekalan 2012 [ Kementerian Kewangan ]

4. (D.R. 46/2010) Rang Undang-undang Hak Cipta (Pindaan) 2010 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

5. (D.R. 13/2011) Rang Undang-undang Perkongsian Liabiliti Terhad 2011 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

6. (D.R. 22/2011) Rang Undang-undang Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

7. (D.R. 21/2011) Rang Undang-undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

8. (D.R. 23/2011) Rang Undang-undang Perikanan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

9. (D.R. 24/2011) Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ]

10. (D.R. 1/2011) Rang Undang-undang Veteran 2011 [ Kementerian Pertahanan ]

11. (D.R. 26/2011) Rang Undang-undang Perkhidmatan Pos 2011 [ Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan ]

12. (D.R. 15/2011) Rang Undang-undang Kerja (Pindaan) 2011 [ Kementerian Sumber Manusia ]

13. (D.R. 42/2011) Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011 [ Jabatan Perdana Menteri ]

14. (D.R. 31/2011) Rang Undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2011 [ Kementerian Kewangan ]

15. (D.R. 32/2011) Rang Undang-undang Pencen (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri]

16. (D.R. 33/2011) Rang Undang-undang Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 2011 [ Jabatan Perdana Menteri ]

17. (D.R. 34/2011) Rang Undang-undang Penyelarasan Pencen (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

18. (D.R. 35/2011) Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) (No.2) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

19. (D.R. 38/2011) Rang Undang-undang Perumahan Rakyat 1Malaysia 2011 [ Perdana Menteri ]

20. (D.R. 36/2011) Rang Undang-undang Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2011 [ Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ]

21. (D.R. 43/2011) Rang Undang-undang Polis (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

22. (D.R. 39/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

23. (D.R. 40/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

24. (D.R. 41/2011) Rang Undang-undang Keterangan (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

25. (D.R. 30/2011) Rang Undang-undang Kewangan (No. 2) 2011 [ Kementerian Kewangan ]

26. (D.R. 37/2011) Rang Undang-undang Standard Malaysia (Pindaan) 2011 [ Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ]

Tuesday, December 6, 2011

Dewan Negara 7 Disember 2011 (Rabu)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
a. Doa
b. Mengangkat Sumpah
c. Pertanyaan Bagi Jawab Lisan
1. Dato' Abdul Rahim bin Abdul Rahman minta MENTERI PELAJARAN menyatakan secara terperinci perancangan Kementerian untuk memastikan dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkasakan Bahasa Inggeris (MBMMBI) mencapai kejayaan.

2. Dato' Dr. Yeow Chai Thiam minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan pihak manakah yang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa barangan jualan "Kedai Rakyat 1Malaysia" sentiasa selamat, berkualiti dan harganya sememangnya memberi faedah kepada pengguna.

3. Dato' Haji Abdul Rahman bin Bakar minta PERDANA MENTERI menyatakan:-
(a) adakah Suruhanjaya Pilihan Raya telah melakukan apa-apa pembaharuan atau transformasi terhadap sistem Pilihan Raya yang ada sekarang. Sekiranya ada sila nyatakan; dan
(b) adakah Suruhanjaya Pilihan Raya telah melakukan sebarang persempadanan baru untuk kawasan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri (DUN) memandangkan terdapat negeri-negeri yang sudah terlalu lama tidak dilakukan persepadanan kawasan pilihan raya.

4. Puan Hajah Noriah binti Mahat minta MENTERI PELAJARAN menyatakan adakah Kerajaan mempunyai perancangan untuk mengadakan transformasi dari segi kaedah pembelajaran yang lebih mesra kanak-kanak dan bukan lebih berorientasikan peperiksaan agar kita dapat melahirkan anak-anak yang lebih kreatif dan berinovasi selaras dengan matlamat negara maju berpendapatan tinggi.

5. Dr. Syed Husin Ali minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapa boleh wujud 40 ribu kad pengenalan yang meragukan dalam daftar pengundi SPR, nyatakan apa yang sedang dilakukan untuk memastikan daftar pengundi bersih daripada sebarang cacat cela.

6. Datuk Paul Kong Sing Chu minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah tindakan yang diambil oleh Kementerian untuk menghentikan kemasukan pelajar luar negara terutamanya dari negara-negara Afrika yang bukan bertujuan untuk belajar tetapi melakukan berbagai jenayah di mana sebahagiannya jenayah berat seperti pengedar dadah, penipu, jenayah seks dan sebagainya. Bagaimana pula pengedar dadah dari Iran yang menyamar sebagai pelancong.

7. Tuan Ng Fook Heng minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan adakah benar bahawa kaum wanita di Malaysia adalah ke-16 tertekan di dunia. Apakah sebabnya dan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian untuk menolong golongan ini. Siapakah golongan wanita ini.

8. Tuan Haji Ahamat@Ahamad bin Yusop minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Kerajaan yakin dengan Rangka Kerja Kolabrasi Komprehensif (CCF) antara Penerbangan Malaysia (MAS), AirAsia Bhd. (AirAsia) dan AirAsia X mampu memperbaiki prestasi MAS serta mewujudkan persaingan sihat dalam industri penerbangan tempatan.

9. Datuk Chin Su Phin minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan apakah Kerajaan berhasrat untuk mengkaji semula yuran pelajar separuh masa di institusi pengajian tinggi awam kerana yuran bagi mereka yang belajar separuh masa adalah dua kali ganda dari yuran pelajar sepenuh masa dan apakah objektif universiti mengenakan yuran yang membebankan ini sedangkan objektif terutama universiti awam bukan untuk mencari keuntungan.

10. Dato' Muhammad Olian b Abdullah minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian dalam memastikan pelaburan FDI yang berkualiti dapat terus mengalir khasnya bagi sektor perkilangan dan perkhidmatan memandangkan kedudukan ekonomi ASEAN yang tidak menentu.

11. Dato' Jaspal Singh a/l Gurbakhes Singh minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapa ramai orang telah memohon pinjaman daripada Skim 'My First House Scheme' yang telah dilancarkan pada tahun lepas dan peratusan yang telah bermanfaat darinya. Apakah syarat-syarat kelayakan pinjaman ini dan sama ada syarat ini diikuti oleh institusi kewangan atau ada syarat tambahan dikenakan.

12. Tuan Haji Muhamad Yusof bin Husin minta MENTERI KESIHATAN menyatakan:-
(a) keberkesanan kempen menderma darah pada masa ini dan bagaimanakah Kerajaan mengatasi masalah kekurangan bekalan darah di hospital-hospital; dan
(b) tahap kesedaran orang ramai tentang "Kerintangan Ubat-ubatan Anti Mikrob" atau "Antimicrobial Resistace".

13. Datuk Chiw Tiang Chai minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan jumlah booth dan kaunter Touch n Go yang telah diwujudkan di seluruh negara dan nyatakan langkah bagi memudahkan pemegang kad Touch n Go untuk menambahkan nilai dan mendapatkan rebat.

14. Dato' Mohammed Najeeb bin Abdullah minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan bilangan tapak-tapak warisan di seluruh negara yang dipelihara oleh Kerajaan dan mengapa tapak-tapak ini tidak diurus dengan baik termasuk yang di Negeri Sembilan, setelah Jabatan Warisan Negara ditubuhkan melalui Akta Warisan Negara 2005.

15. Datuk Subbaiyah a/l Palaniappan minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan berapakah jumlah peruntukan yang telah disediakan bagi projek naik taraf parit dan saliran untuk mengelakkan banjir di negeri Pulau Pinang bagi tahun 2010 dan nyatakan apakah punca yang menyebabkan kelewatan bagi menyelesaikan projek-projek ini.

Soalan Senator PAS yang disenaraikan:
17. Puan Hajah Mumtaz binti Md. Nawi minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan program jangka panjang dan jangka pendek dari segi pengembangan dan rangsangan intelektual, fizikal, psikologi dan spiritual yang dibuat bagi golongan awal remaja dan remaja dalam “blue print” kebangsaan untuk menghadapi “youthquake” di negara kita agar kebangkitan ini dapat dimanfaat sepenuhnya.

33. Dato' Dr. Johari bin Mat minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapakah bilangan Anak Tidak Sah Taraf di Malaysia sehingga kini dan apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak Kementerian untuk menyelesaikan masalah BIN dan BINTI kepada anak-anak tersebut supaya tidak timbul masalah psikologi, emosi dan rasa tersisih di dalam masyarakat.

43. Puan Hajah Mumtaz binti Md. Nawi minta PERDANA MENTERI menyatakan status penggubalan Akta Guaman Syarie dan Akta Fee dan kaedah mahkamah syariah dan negeri yang telah meluluskan enakmen tersebut, bilakah ia akan dilaksanakan dan bagaimanakah ia mampu mengukuh dan menyeragamkan institusi guaman dan kehakiman syariah di Malaysia.

66. Tuan Haji Muhamad Yusof bin Husin minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan adakah benar Kerajaan pernah menandatangani perjanjian dengan Kelab Bola Sepak 'Everton' untuk projek pembangunan bola sepak negara. Jika ya, bagaimanakah perkembangan projek tersebut sekarang.

d. Perbahasan Rang Undang-Undang Bagi Bacaan Kali Kedua dan Usul
1. (D.R. 25/2011) Rang Undang-undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2011 [ Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar ]

[ Perbahasan - Sen. Dato' Abd Rahman Bakar ] [ Rehat ] [ Menyambung Perbahasan - Sen Hjh Mumtaz Md Nawi, Sen Dato' Abd Rahim Abd Rahman, Sen Yusof Husin, Sen Datuk Maijol bin Mahap, Sen. Dr Syed Husin Ali, Sen Dato Firdaus Hj Abdullah, Sen Datuk Hj Yunus Hj Kurus ]

[ Penggulungan Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar - Sen Hjh Mumtaz Md Nawi, ] [ Peringkat dasar - Lulus ] [ Peringkat JK - Sen Yusof Husin minta Belah Bahagian PM 45 (4) - perlu lapan orang ] [ Dewan Ditangguh 10 minit ] [ Keputusan Yang bersetuju 38, Yang Tidak Bersetuju 8 ]

2. (D.R. 9/2011) Rang Undang-undang Peranti Perubatan 2011 [ Kementerian Kesihatan ]

[ Perbahasan - Sen Pn Doris Sophia ak Bradie, Sen. Hjh Mumtaz Md Nawi ]

3. (D.R. 12/2011) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Peranti Perubatan 2011 [ Kementerian Kesihatan ]

4. (D.R. 27/2011) Rang Undang-undang Kediaman Terhad (Pemansuhan) 2011 [Jabatan Perdana Menteri ]

5. (D.R. 28/2011) Rang Undang-undang Buang Negeri (Pemansuhan) 2011 [Jabatan Perdana Menteri ]

6. (D.R. 46/2010) Rang Undang-undang Hak Cipta (Pindaan) 2010 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

7. (D.R. 13/2011) Rang Undang-undang Perkongsian Liabiliti Terhad 2011 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

8. (D.R. 22/2011) Rang Undang-undang Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

9. (D.R. 21/2011) Rang Undang-undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

10. D.R. 23/2011) Rang Undang-undang Perikanan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

11. (D.R. 24/2011) Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ]

12. (D.R. 1/2011) Rang Undang-undang Veteran 2011 [ Kementerian Pertahanan ]

13. (D.R. 26/2011) Rang Undang-undang Perkhidmatan Pos 2011 [ Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan ]

14. (D.R. 15/2011) Rang Undang-undang Kerja (Pindaan) 2011 [ Kementerian Sumber Manusia ]

15. (D.R. 29/2011) Rang Undang-undang Perbekalan 2012 [ Kementerian Kewangan ]

16. (D.R. 37/2009) Rang Undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2009 [ Kementerian Kewangan ]

Thursday, December 1, 2011

Dewan Rakyat 1 Disember 2011 (Khamis)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
a. Doa

Usul 26(3) bahawa rang undang-undang bernombor 2 hingga 6 mengikut aturan urusan mesyuarat ditangguhkan permbacaan kali ke-2 dan ke-3 dan akan dibahaskan pada mesyuarat dewan akan datang.

b. Pertanyaan bagi jawab lisan
1. Dato' Seri Tiong King Sing [ Bintulu ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan adakah Kementerian mempunyai rancangan tertentu bagi membantu Tenaga Industri Sarawak di dalam mendapatkan Tenaga Kerja Tempatan (Negeri Sarawak) di dalam mencari pekerjaan di dalam projek di bawah SCORE/RECODAR memandangkan rakyat tempatan Sarawak sukar untuk mendapatkan pekerjaan walaupun mereka mempunyai pengalaman tetapi tidak
mempunyai Sijil Kelayakan Pendidikan. [ Soalan Tambahan : BN Bintulu, PKR Kuala Langat ]

2. Dato' Rashid bin Din [ Merbok ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan jumlah Sekolah Wawasan yang telah dibina dan sejak bila sekolah-sekolah ini beroperasi. Apakah pengalaman dan keberkesanan kaedah ini dikenal pasti dalam sasaran perbelanjaan yang diunjurkan. Yakni adakah KRA program ini tercapai. [ Soalan Tambahan : PKR Merbok, DAP Kepong ]

3. Datuk Sapawi bin Haji Ahmad [ Sipitang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan pada peringkat manakah sudah status persiapan pelaksanaan projek mega Sabah Amonia Urea (SAMUR) yang dicadangkan di Sipitang, dan bilakah pelaksanaannya akan bermula. [ Soalan Tambahan : BN Sipitang, PAS Kuala Krai ]

4. Tuan Haji Ahmad bin Kasim [ Kuala Kedah ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan mengapa jumlah import makanan terus bertambah dari tahun ke tahun. Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian dan agensinya untuk jadikan imbangan dagangan Balance of Trade (BOT) lebih positif. [ Soalan Tambahan : PKR Kuala Kedah, BN Putatan ]

5. Tuan Hasbi bin Habibollah [ Limbang ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan bilakah Kerajaan akan memulakan pembinaan Jalan Bawang Obor/ Ukong/ Medamit/Mentawai Fasa 2 untuk memastikan 10 buah rumah panjang, 3 perkampungan kaum Bisaya, sebuah klinik desa dan 2 buah Sekolah Kebangsaan mendapat manfaat. [ Soalan Tambahan : BN Limbang, PKR Petaling Jaya Selatan ]

6. Tuan Wong Ho Leng [ Sibu ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan bagaimana Jabatan Kimia Malaysia di Sibu dapat membantu dan memanfaatkan Bandar Sibu. Nyatakan skop kerja dan bilangan ahli kimia dan kakitangan-kakitangan yang diambil kerja. [ Soalan Tambahan : DAP Sibu, ]

7. Dato' Henry Sum Agong [ Lawas ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan sama ada Kementerian bercadang untuk menggantikan bantuan baja kepada para petani dengan wang tunai. [ Soalan Tambahan : BN Labis, PKR Machang ]

8. Tuan Sivarasa A/L K.Rasiah [ Subang ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan kenapa untuk mata pelajaran Kesusasteraan Cina dan Tamil, di tahun 2010, tiada satu murid pun yang dapat gred A+, manakala 336 murid dapat A+ untuk mata pelajaran Kesusasteraan Melayu dan di tahun 2009, 134 murid dan 36 murid dapat A+ untuk Kesusasteraan Cina dan Tamil masing-masing. [ Tidak Hadir ]

9. Tuan Ding Kuong Hiing [ Sarikei ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan apakah status pelaksanaan Program Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) bagi kawasan Sarikei untuk memantapkan NKRA yang dikeluarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana baru-baru ini. [ Soalan Tambahan : BN Sarikei, BN Bintulu ]

10. Tuan Mohsin Fadzli bin Haji Samsuri [ Bagan Serai ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan apakah langkah-langkah untuk membudayakan penulisan dan penerbitan buku-buku ilmiah, separa ilmiah mahu pun penulisan komersil yang masih kurang di kalangan para guru dan ilmuan. [ Soalan Tambahan : Bebas Bagan Serai, BN Putatan ]

11. Datuk Raime Bin Unggi [ Tenom ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan rasional bagi menubuhkan Jawatankuasa Teknikal berkaitan Sijil Peperiksaan Bersama Sekolah-sekolah Menengah Persendirian Cina (UEC) yang dilihat tidak mengikut Dasar Pendidikan Kebangsaan sejak dahulu. [ Soalan Tambahan : BN Tenom ]

Soalan MP PAS yang disenaraikan:
18. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah langkah-langkah Kerajaan untuk memperbaiki kemerosotan demokrasi di negara ini khususnya dalam perjalanan dan pengendalian proses pilihan raya.

20. Dato' Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta PERDANA MENTERI menyatakan nama-nama syarikat dan pengusaha produk makanan yang telah diberikan kelayakan sijil Halal oleh JAKIM/lain-lain, mengikut pecahan negeri dan jenis-jenis makanan tersebut, sebagai panduan kepada umat Islam.

36. Dato' Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah warga negara luar yang diterima menjadi warganegara Malaysia sejak tahun 2000 hingga kini mengikut pecahan tahun dan dari negara mana.

38. Dato' Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan bercadang melantik Ahli SPR dari kalangan bekas Hakim dan pengamal undang-undang.

c. RANG UNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG PERTAMA
1. Menteri Kerja Raya * Rang Undang-undang Pembayaran dan Adjudikasi Industri
Pembinaan 2011.

Ususl 12(1) bahawa dewan tidak akan ditangguhkan sehingga selesai Usul 86(5).

d. Perbahasan Usul dan Rang Undang-Undang Bagi Bacaan Kali Kedua
1. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi akan mencadangkan:-
“Bahawa mengikut Peraturan Mesyuarat 86 (5) dan keputusan Usul yang diluluskan oleh Dewan ini pada 3 Oktober 2011, maka Penyata Jawatankuasa Pilihan Khas Berhubung Dengan Penambahbaikan Proses Pilihan Raya dibentangkan di atas Meja Mesyuarat di dalam Dewan ini sebagai Kertas Dewan No. DR. 3 Tahun 2011 hendaklah diterima dan dipersetujukan.”

[ Perbahasan - PKR Permatang Pauh, DAP Ipoh Timur ][ Rehat ] [ Sambungan Perbahasan - PAS Kubang Kerian, Bebas Pasir Mas, PKR Lembah Pantai, BN Kota Belud (PKR Permatang Pauh), DAP Kepong, PAS Pokok Sena ]

[ Penggulungan - DAP Klang, BN Pasir Salak, PKR Permatang Pauh, PAS Shah Alam, DAP Ipoh Timur, BN Kota Belud, DAP Batu Gajah ]

2. (D.R. 40/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ] - Lulus

3. (D.R. 41/2011) Rang Undang-undang Keterangan (Pindaan) 2011 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ] - Lulus

4. (D.R. 30/2011) Rang Undang-undang Kewangan (No. 2) 2011 [ Kementerian Kewangan ]

[ Perbahasan - DAP Kepong, PKR Indera Mahkota, PAS Kuala Selangor ] - Lulus

5. (D.R. 37/2011) Rang Undang-undang Standard Malaysia (Pindaan) 2011 [ Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ]

6. (D.R. 37/2009) Rang Undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2009 [ Kementerian Kewangan ]

7. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 5 Akta Persatuan Pembangunan Antarabangsa 1960, mengambil ketetapan bersetuju supaya Malaysia membuat sumbangan Dana Tambahan Keenam Belas kepada Persatuan Pembangunan Antarabangsa (IDA 16) sebanyak USD119,275 (RM368,208).”

8. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61), mengambil ketetapan bersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (Pemerbadanan) membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 10,000,000 unit saham biasa Mass Rapid Transit Corporation Sdn Bhd, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Pemerbadanan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham.”

9. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini, mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil ST.52 dan ST.53 tahun 2011 disahkan.”

Taqwim Parlimen ke 12

Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 24 September hingga 27 November 2012. (Tambahan 2 hari - 28 - 29 Nov 2012)
2. Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013 (Bajet 2013) pada 28 September 2012.
3. Dewan Negara pada 3 Disember hingga 20 Disember 2012.

Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 11 Jun hingga 28 Jun 2012
2. Dewan Negara pada 9 Julai hingga 17 Julai 2012

Mesyuarat Pertama Penggal ke 5 Parlimen ke 12
1. Mesyuarat Dewan Rakyat pada 12 Mac hinga 12 April 2012.
2. Perasmian Pembukaan Penggal Kelima oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 12 Mac 2012.
3. Mesyuarat Dewan Negara pada 23 April hingga 10 Mei 2012.

Mesyuarat Lalu
1. Mesyuarat Ketiga Penggal Ke 4 Parlimen Ke 12
1.1. Dewan Rakyat pada 3 Oktober hingga 1 Disember 2011. (33 hari)
1.2. Pembentangan Bajet oleh Perdana Menteri/ Menteri Kewangan pada 7 Oktober 2011 (Jumaat) jam 4.00 petang.
(Nota: Cuti Hari Raya Korban pada 7 Nov 2011 -Isnin)
1.3. Dewan Negara pada 7 Dis hingga 22 Dis 2011 (10 hari)

2. Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Ke 12
2.1. Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 30 Jun 2011 (12 hari)
2.2. Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

3. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011.

3.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
3.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

Takwim Dewan Rakyat 3 Okt - 1 Dis 2011

Penyata Dewan Rakyat 3 Oktober hingga 1 Disember 2011

1 Nov 2011 2 Nov 2011 3 Nov 2011
8 Nov 2011 9 Nov 2011 10 Nov 2011
14 Nov 2011 15 Nov 2011 16 Nov 2011
17 Nov 2011

Rang Undang-Undang (Bacaan Kali Kedua) telah DILULUSKAN

Perbahasan Dewan Rakyat 15 Mac hingga 22 April 2010
1. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 – Menyambung semula perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (20 April, 2010)
2. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
3. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
4. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
5. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
6. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010 (Menteri Pelancongan)
7. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)
8. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
9. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
10. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

Perbahasan Rang Undang-Undang pada Mesyuarat Dewan Rakyat Ketiga, Penggal Kedua Parlimen ke 12 pada 19 Oktober hingga 17 Disember 2009
19. D.R.34/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2009 - 16 Disember 2009
18. D.R.14/2009 Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2009
17. D.R.28/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2009
16. D.R.23/2009 Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2009
15. D.R.26/2009 Rang Undang-Undang Yayasan Labuan 2009
14. D.R.27/2009 Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
13. D.R.29/2009 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 2009.
12. D.R.31/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2009
11. D.R.30/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2009
10. D.R.25/2009 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
9. D.R.24/2009 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
8. D.R.33/2009 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2009 [ 14 Disember 2009 ]
7. DR 32/2009 Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 [ 23 Oktober,
6 Oktober hingga 14 Disember 2009 ]
6. Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. [ 22 Oktober 2009 ditangguhkan sehingga 14 Disember 2009 ]
5. Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 – 22 Oktober 2009 ]
4. Rang Undang-undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 Oktober 2009 ]
3. Rang Undang-undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) (Pindaan) 2008 [ 20 - 21 Oktober 2009 ]
2. (D.R.13/2009) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Pindaan) 2009 [ 19 - 20 Oktober 2009 ]
1. (D.R. 12/2009) Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2009. (Kementerian Kewangan) [ 19 Oktober 2009 ]

USUL-USUL MP PAS

Usul-usul yang dikemukakan dalam Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Rakyat ke 12 (19 Oktober hingga 15 Disember 2009)

68. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mendesak Kerajaan menghentikan siasatan kebocoran kertas Kabinet berkaitan isu PKFZ dan mengisytiharkan dokumen tersebut bukan lagi di bawah OSA memandangkan isi dokumen tersebut bukannya mengandungi isu keselamatan dan pertahanan negara sebaliknya ia menyentuh isu penyalahgunaan kuasa-kuasa Kabinet yang menyebabkan berlakunya skandal PKFZ. Jika Kerajaan mengamalkan prinsip integriti yang tinggi, rakyat sewajarnya diberi peluang untuk mengetahui dan memiliki secara bebas dokumen tersebut”. (Menteri Dalam Negeri )

69. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa dewan ini mewakili rakyat Malaysia merakamkan kekesalan yang amat sangat atas keengganan Kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat skandal PKFZ sebaliknya Kerajaan dilihat cuba untuk menutup skandal ini dan melindungi pemimpin politik UMNO/BN. Sekali lagi Kerajaan dituntut demi kepentingan negara dan rakyat perlu segera menubuhkan Suruhanjaya Diraja yang bebas untuk menyiasat secara keseluruhan skandal PKFZ yang merupakan skandal terburuk negara yang menelan wang rakyat bernilai RM12 bilion”. - (Perdana Menteri)

Penyata Dewan Rakyat 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama Penggal Ke 4, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011

7 Mac 2011 8 Mac 2011 9 Mac 2011 10 Mac 2011
14 Mac 2011 15 Mac 2011 16 Mac 2011 17 Mac 2011
21 Mac 2011 22 Mac 2011 23 Mac 2011 24 Mac 2011
28 Mac 2011 29 Mac 2011 30 Mac 2011 31 Mac 2011

4 Apr 2011 5 Apr 2011 6 Apr 2011 7 Apr 2011

Penyata Dewan Rakyat 11 Oktober hingga 15 Disember 2010

Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga, Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 15 Disember 2010
3 Nov 2010 2 Nov 2010 1 Nov 2010

28 Okt 2010
27 Okt 2010 26 Okt 2010 25 Okt 2010
21 Okt 2010 20 Okt 2010 19 Okt 2010
18 Okt 2010 15 Okt 2010 14 Okt 2010
13 Okt 2010 12 Okt 2010 11 Okt 2010

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat
Kunjungan Hormat sebahagian MP PAS keatas Speker Dewan Rakyat pada 5 Mei 2008. Duduk dari kiri: Dato’ Abdul Halim (Pengkalan Chepa), Ustaz Nasharudin Mat Isa (Bachok), Tan Sri Pandikar Amin Mulia (Speaker Dewan Rakyat), Dr Lo’ Lo’ Mohd Ghazali (Titiwangsa), Puan Siti Zailat bt Mohd Yusof (Rantau Panjang), Dr Siti Mariah Mahmood (Kota Raja). Tiada dalam gambar - Dato Seri Abdul Hadi Awang (Marang), Dato' Kamarudin Jaffar (Tumpat), Dr Mohd Hatta Ramli (Kuala Krai), Mahfuz Omar (Pokok Sena), Dr Dzulkefly Ahmad (Kuala Selangor), Ustaz Taib Azamuddin (Baling) dan Dato Ibrahim Ali (Pasir Mas)

Taqwim Dewan Rakyat Ke 12

1. Penggal Keempat
1.1. Mesyuarat Kedua Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 28 Jun 2011 (10 hari), tambah dua hari 29-30 Jun 2011
1.2. Mesyuarat Kedua Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

2. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat
2.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
2.2. Mesyuarat Pertama Dewan Rakyat pada 7 Mac hingga 7 April 2011.
2.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Keempat
3.1. Dewan Rakyat mulai 3 Oktober hingga 7 Disember 2011
3.2. Pembentangan Bajet pada 7 Oktober 2011 (Jumaat - 4.00 petang)
3.3. Dewan Negara mulai 6 hingga 21 Disember 2011 (10 hari)

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 15 Mac hingga 15 April 2010 dan ditambahkan sehingga 22 April 2010.

2. Mesyuarat kedua, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Jun hingga 15 Julai 2010.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 9 Disember 2010

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari hingga 19 Mac 2009 (19 hari) ditambah 3 hari lagi (23 hingga 25 Mac 2009).

2. Mesyuarat kedua pada 15 Jun hingga 30 Jun 2009 (10 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 19 Oktober hingga 15 disember 2009 (35 hari)

Penggal Pertama
1.Mesyuarat Pertama pada 28 April hingga 27 Mei 2008 (16 hari). Maklumat Lengkap

2. Mesyuarat Kedua pada 23 Jun hingga 15 Julai 2008 (14 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat Ketiga pada 18 Ogos hingga 11 Disember 2008 (41 hari). Pembentangan Bajet pada 29 Ogos 2008 (Jumaat) jam 4.00 petang. Maklumat lengkap

Waktu Persidangan

Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Takqwim Dewan Negara ke 12

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat pertama pada 15 Mac, 26 April hingga 6 Mei 2010.

2. Mesyuarat Kedua mulai 19 Julai hingga 3 Ogos 2010 (10 Hari)

3. Mesyuarat Ketiga mulai 13 Disember hingga 22 Disember 2010 (7 hari)

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari, 30 Mac hingga 8 April 2009 (8 hari).

2. Mesyuarat kedua pada 6 Julai hingga 14 Julai 2009 (6 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 9 Disember hingga 22 Disember 2009 (8 hari)

Penggal Pertama
1. Mesyuarat pertama pada 29 April dan 26 Mei hingga 4 Jun 2008 (8 hari). Maklumat lengkap

2. Mesyuarat kedua pada 15 Julai hingga 24 Julai 2008 (7 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat ketiga pada 1 Disember hingga 18 Disember 2008 (10 hari). Maklumat lengkap

Waktu Persidangan
Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Rang Undang-Undang Yang diluluskan pada 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011 (Dewan Rakyat), 18 hingga 28 April 2011)

1. Perbahasan Usul dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Wira Ahmad bin Haji Hamzah [ Jasin ] dan masalah dicadangkan :-

“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-

“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Keempat Parlimen Yang Kedua Belas.” - Menyambung semula Perbahasan atas masalah (9 Mac, 2011 – 24 Mac 2011)

2. (D.R. 6/2011) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2011 - dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua 2010 seperti berikut :

Menteri Kewangan akan mencadangkan :-

“Bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak satu bilion sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lapan ribu enam ratus lapan ringgit (RM1,946,598,608) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 Tahun 2011 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.”

2. (D.R. 47/2010) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010 -[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

4 April 2011
3. (D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 - [ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

6 April 2011
4. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - [ Kementerian Kesihatan ]

5. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

6. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

7 April 2011
7. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

8. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapan bersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (Pemerbadanan) membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 10,000,000 unit saham biasa Danalnfra Nasional Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Pemerbadanan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham."

9. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan perenggan 4(b) Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275], mengambil ketetapan supaya Kerajaan memindahkan sebanyak RM15,500 juta wang terimaan Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) yang diterima di bawah seksyen 3(1) Akta yang sama ke Kumpulan Wang Pembangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud Kumpulan Wang tersebut.”

10. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut:-
‘Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni’.”

11. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 dan ST.15 tahun 2011 disahkah.”

12. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.16 tahun 2011 disahkan.”

Blogger Templates by OurBlogTemplates.com 2008