Thursday, April 7, 2011

Dewan Rakyat 7 April 2011 (Khamis)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
a. Doa
b. Pertanyaan Bagi Jawab Lisan
1. Datuk Seri Panglima Abdul Ghapur Bin Haji Salleh [ Kalabakan ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan :-
(a) sampai manakah keberkesanan strategi Kerajaan di dalam usaha pembasmian kemiskinan tegar di negeri Sabah; dan
(b) apakah langkah-langkah seterusnya yang akan diambil oleh Kerajaan untuk memangkinkan transformasi ekonomi rakyat luar bandar negeri Sabah yang majoritinya masih hidup di bawah paras kemiskinan nasional. [ Soalan tambahan: ]

2. Tuan Mohd. Abdul Wahid bin Endut [ Kuala Terengganu ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan perancangan dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah hakisan pantai di negeri Terengganu seperti Pantai Tok Jembal Kuala Nerus, Telok Lipat Dungun, Rhu Rendang Marang dan Telok Kalong Kemaman. [ Soalan tambahan: PAS Kuala Terengganu, BN Maran]

3. Dato' Seri Haji Azmi bin Khalid [ Padang Besar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan baru-baru ini Kerajaan telah mewujudkan Talent Corporation, bertujuan untuk menarik minat anak-anak Malaysia yang berkepakaran tinggi untuk pulang ke tanah air sama ada mereka yang telah pulang sebelum wujudnya skim ini dapat dimanfaatkan di bawah skim ini.
[ Soalan tambahan: BN Padang Besar, DAP Batu Gajah ]

4. Tuan Amran bin Ab Ghani [ Tanah Merah ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan berapakah jumlah graduan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) dari tahun penubuhannya sehingga kini serta apakah platform yang disediakan oleh Kerajaan kepada graduan ini
setelah tamat pengajian dalam memastikan khidmat mereka dikembalikan kepada negara dalam mengangkat kebudayaan dan seni warisan negara. [ Soalan tambahan: PKR Tanah Merah, BN Sri Gading]

5. Dato' Ismail bin Kasim [ Arau ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan apakah perbezaan utama yang diterapkan di dalam peralihan sistem pendidikan sekolah rendah daripada sistem KBSR kepada sistem sekarang dan bagaimana ianya akan dapat mencapai matlamat pendidikan negara. [ Soalan tambahan: BN Arau, DAP Bukit Mertajam, PAS Titiwangsa]

6. Tuan Tan Kok Wai [ Cheras ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan jumlah penduduk dalam Pusat Bandar Kuala Lumpur masa kini dan sejauh mana matlamat untuk menambah bilangan penduduk telah dicapai dari segi peratusan dan bilangannya, sebagaimana yang di syor dalam Pelan Struktur Kuala Lumpur supaya taburan demografi sejajar dengan pembangunan dan perkembangan Kuala Lumpur itu sendiri. [ Tidak Hadir ]

7. Dato' Abdul Manan bin Ismail [ Paya Besar ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sejauh manakah pemantauan yang dilakukan terhadap pendatang-pendatang tanpa izin dan dengan izin khususnya warga Afrika dan Korea di negara ini memandangkan sehingga kini terdapat banyak kawasan-kawasan seperti "little Korea" di Ampang seolah-olah negara ini bagaikan negara mereka sendiri. Sejauh manakah pengawasan kadar jenayah di kawasan-kawasan seperti ini. [ Soalan tambahan: BN Paya Besar, DAP Ipoh Barat ]

8. Tuan Azan bin Ismail [ Indera Mahkota ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah nilai terkini harta wakaf, harta pusaka serta nilai kutipan zakat seluruh negara yang terkini serta apakah langkah memperbaiki pengurusannya terutama aspek pengagihannya.
[ Soalan tambahan: PKR Indera Mahkota, BN Tangga Batu]

9. Dato' Lilah bin Yasin [ Jempol ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan apakah perancangan Kementerian bagi mengatasi ketiadaan rumah rakyat termiskin di bandar Bahau, Jempol, Negeri Sembilan.
[ Soalan tambahan: BN Jempol ]

10. Tuan Muhammad bin Husain [ Pasir Puteh ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah kajian dibuat terhadap tahap keselamatan bas ekspres dua tingkat yang beroperasi dengan meluas sekarang. [ Tidak Hadir ]

11. Datuk Ir Haji Idris Bin Haji Haron [ Tangga Batu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah peranan yang dimainkan oleh Kementerian dalam membantu isteri-isteri yang telah diceraikan suami, di mana mereka terpaksa melalui proses mahkamah syariah yang panjang sehingga menyebabkan berlaku penganiayaan dan wujudnya tanggapan negatif masyarakat terhadap kredibiliti mahkamah syariah dalam menegakkan keadilan. [ Soalan Tambahan : BN Tangga Batu, Bebas Pasir Mas]

12. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :-
(a) jumlah kemalangan bas ekspres dalam tahun 2009 dan 2010; dan
(b) perancangan yang dibuat dalam mengatasi masalah kemalangan melibatkan bas ekspres.

Soalan MP PAS yang disenaraikan:
16. Dato' Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan sejauh mana keberkesanan pemantauan harga yang ada sekarang dalam mengawal kenaikan harga barang.

18. Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :-
(a) berapakah purata Unit Development Cost (UDC) bagi medan-medan minyak di seluruh Malaysia yang dibangunkan; dan
(b) adakah kos tersebut kompetitif.

22. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah Kerajaan berpuas hati dengan komitmen, jaminan dan pelaksanaan semangat 'federalism' yang diamalkan di negara ini sejak merdeka. Adakah Kerajaan sedar terdapatnya beberapa kerenah birokrasi dan juga beberapa insiden yang dianggap melanggari semangat ini hingga menyebabkan berlakunya ketidak adilan hak negeri-negeri dewasa ini.

40. Dr. Siti Mariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan berapakah jumlah kontraktor Bumiputera dan bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian mengikut kelas dan sejauh mana kejayaan kontraktor kelas F Bumiputera dapat keluar daripada kategori ini kepada kelas yang lebih tinggi.

42. Tuan Haji Nasharudin bin Mat Isa [ Bachok ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan langkah drastik yang telah dilakukan untuk membendung masalah kanak-kanak dan remaja di bawah umur 18 tahun yang dilaporkan hilang seramai 4 orang setiap hari secara purata.

58. Tuan Haji Che Uda bin Che Nik [ Sik ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan tentang Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) melengkapkan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) untuk melahirkan insan seimbang dari segi JERI, dengan memberi penekanan terhadap amalan bersukan di kalangan murid agar sihat dari segi jasmani. Apakah kemudahan yang diberi kepada guru dan sekolah untuk tujuan ini.

59. Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah punca inflasi yang dialami di negara ini dan langkah-langkah konkrit bagi membantu rakyat berpendapatan rendah menjalani hidup dengan pertumbuhan yang diramalkan menguncup ke paras 4-5% untuk 2011, pengurangan daya beli, sedangkan kos saraan terus meningkat.

63. Dato' Haji Ab. Halim Bin Ab. Rahman [ Pengkalan Chepa ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sejauh manakah kemajuan rancangan Projek Kereta Api Laju Pantai Timur dan bila akan disiapkan. Berapakah jumlah kos perbelanjaan apabila siap nanti serta nyatakan jajaran yang akan dilaluinya.

BN Padang Rengas 12 (1) bahawa mesyuarat ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai perbahasan terhadap perkara 1, 2, 15, 16, 17, 18, & 19 mengikut aturan urusan mesyuarat hari ini. - setuju

BN Maran mengusulkan 18(1) bahawa membincangkan isu adik saiful syazani yang menjadi mangsa dera di Arau, Perlis pada 4 April 2011. - Di tolak dengan peraturan 18 (2)

c. RANG UNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG PERTAMA
1. Menteri Luar Negeri * Rang Undang-undang Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan dan Kekebalan) (Pindaan) 2011 - BN Senator - Timbalan Menteri Luar Negeri

d. Perbahasan Rang Undang-Undang dan Usul-Usul
1. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - Menyambung semula Perbahasan atas masalah, “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang” (6 April, 2011) [ Kementerian Pengangkutan ]

[ Perbahasan - BN Sekijang (BN Putatan, BN Maran, DAP Kepong, BN Kota Belud, Bebas Padang Serai, BN Maran), PAS Padang Terap, BN Arau, BN Labuan (BN Kota Belud, Bebas Pasir Mas, BN Silam, BN Kota Belud, BN Silam, BN Kota Belud ) ] [ Rehat ]

[ Perbahasan - BN Ledang, BN Sri Gading ]

[ Penggulungan Menteri - BN Sekijang, BN Jasin, BN Jempol, BN Sekijang, DAP Kepong ] [ Dalam Jawatankuasa - Lulus ]

2. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ] - BN Sandakan - [ Perbahasan - DAP Teluk Intan, BN Parit (BN Tangga Batu), PKR Lembah Pantai, BN Hulu Selangor (BN Kinabatangan, Bebas Pasir Mas), Bebas Pasir Mas ( BN Silam, BN Kota Belud ), PKR Balik Pulau ]

3. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapan bersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (Pemerbadanan) membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 10,000,000 unit saham biasa Danalnfra Nasional Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Pemerbadanan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham."

4. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan perenggan 4(b) Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275], mengambil ketetapan supaya Kerajaan memindahkan sebanyak RM15,500 juta wang terimaan Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) yang diterima di bawah seksyen 3(1) Akta yang sama ke Kumpulan Wang Pembangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud Kumpulan Wang tersebut.”

5. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut:-
‘Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni’.”

6. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 dan ST.15 tahun 2011 disahkah.”

7. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.16 tahun 2011 disahkan.”

Majlis ditangguhkan pada jam 6.45 petang kepada Jun yang akan datang

Wednesday, April 6, 2011

Dewan Rakyat 6 April 2011 (Rabu)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
a. Doa
b. Pertanyaan Bagi Jawab Lisan
1. Datuk Bung Moktar Bin Radin [ Kinabatangan ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan :-
(a) langkah-langkah proaktif Kerajaan dalam memperkenalkan dan mendidik masyarakat perniagaan tentang industri hiliran dan nilai tambah terhadap produk
komoditi di negara ini; dan
(b) insentif dan langkah dalam membantu usahawan lebih ramai berani menerokai bidang baru serta menambah nilai produk komoditi negara. [ Soalan Tambahan :BN Kinabatangan, PAS Kuala Selangor]

2. Dato' Rashid bin Din [ Merbok ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan dalam usaha untuk mengurangkan kemalangan jalan raya, dan mengambil iktibar bahawa Ops Sikap kurang berkesan, adakah JKJR sedar bahawa keberkesanan pelaksanaan dijejaskan oleh keadaan di mana saman boleh dikeluarkan daripada senarai jikalau pesalah itu ada "orang dalam" atau kenalan mereka. Bagaimanakah JKJR menangani masalah ini. [ Tidak Hadir]

3. Datuk Raime Bin Unggi [ Tenom ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan :-
(a) hak rakyat dalam memiliki kediaman yang selesa ekoran daripada isu pemaju perumahan yang lebih cenderung membina rumah mewah dan sederhana untuk orang asing; dan
(b) apakah tidak ada mekanisme perancangan dan pembangunan sesebuah kawasan yang mendahulukan lapisan rakyat sendiri dan bukannya mesra kelas elit dan orang asing semata-mata. [ Soalan Tambahan :BN Tenom, DAP Ipoh Barat]

4. Dato' Ibrahim bin Ali [ Pasir Mas ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk menggubal undang-undang supaya lebih jelas difahami oleh semua pihak, agar tidak ada penganut yang bukan beragama Islam membaca sebaris dua ayat Al-Quran di tempat rasmi, yang dijadikan gimik politik dan juga menghalang mana-mana pihak yang mempertikaikan dan mempersoalkan segala bentuk ibadah umat Islam, seperti azan, sambutan Maulidur Rasul dan sebagainya.
[ Soalan Tambahan : Bebas Pasir Mas,PAS Rantau Panjang, BN Putatan]

5. Datuk Nur Jazlan Bin Mohamed [ Pulai ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan sama ada Kerajaan bercadang untuk menubuhkan sebuah badan penguat kuasa berkanun untuk menguruskan pembangunan Greater Klang Valley seperti IRDA di Iskandar Malaysia. Nyatakan nama dan peranan agensi Kerajaan yang dipertanggungjawab untuk menguruskan pembangunan ini sekarang. [ Soalan Tambahan :BN Pulai, PKR Balik Pulau]

6. Tuan Muhammad bin Husain [ Pasir Puteh ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah hutang perumahan di negara ini dan unjuran masa depan beban hutang rakyat berkaitan perumahan akibat kenaikan kos pembinaan rumah. [ Soalan Tambahan :PAS Pasir Puteh, BN Jempol]

7. Dato' Noraini binti Ahmad [ Parit Sulong ] minta MENTERI
KEWANGAN menyatakan apakah langkah-langkah yang sedang diambil oleh Kerajaan untuk meningkatkan bank-bank Islam yang mempunyai modal-modal berbayar yang tertinggi di negara ini kerana keupayaan institusi-institusi kewangan Islam ini untuk mengambil bahagian dalam pembiayaan projek-projek adalah terhad kerana faktor kekurangan modal yang mana boleh menjejaskan kedudukan Malaysia sebagai hab kewangan Islam. [ Soalan Tambahan :BN Parit Sulong, DAP Kepong]

8. Puan Teo Nie Ching [ Serdang ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan perkembangan untuk membangunkan John Hopkins Medical School berserta hospital 600 katil dan sebuah pusat penyelidikan di Serdang, Selangor. Apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh Kerajaan Pusat untuk menjadikan Malaysia sebuah hab latihan perubatan berkemahiran tinggi. [ Tidak Hadir ]

9. Datuk Mohd Nasir bin Ibrahim Fikri [ Kuala Nerus ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan apakah tindakan Kerajaan untuk mengawal dan memulihkan sumber laut di pesisir pantai timur yang semakin pupus angkara penggunaan pukat tunda yang tidak terkawal dan pencerobohan nelayan asing. [ Soalan Tambahan :BN Kuala Nerus, DAP Taiping, BN Tuaran]

10. Dato' Seri Mohammad Nizar bin Jamaluddin [ Bukit Gantang ]
minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan apakah status sebuah kilang baja haram menggunakan najis ayam di Bt 14 Trong, Bukit Gantang dan apakah tindakan yang diambil Kementerian dalam menyelesaikan masalah pencemaran udara, sungai dan alam sekitar. [ Tidak Hadir]

11. Datuk Juslie Bin Ajirol [ Libaran ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah kerajaan bercadang menubuhkan satu bentuk Majlis Penilai dalam memantau langkah Penswastaan dan Perkongsian Awam (PPP) sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10). [ Tidak Hadir]

12. Tuan Amran bin Ab Ghani [ Tanah Merah ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan sama ada Kerajaan menyokong atau tidak terhadap cadangan pembangunan bersama di kawasan Spratly dengan negara berkaitan dan apa alasan jika tidak menyokong.[ Dikemukakan tanpa soalan tambahan]

Soalan MP PAS yang disenaraikan:
14. ato' Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan jumlah Sekolah Agama Rakyat (SAR) setiap negeri yang berdaftar dengan Kementerian dan bilakah bantuan kepada SAR tersebut yang berjumlah RM95 juta akan diagihkan.

16. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta PERDANA MENTERI menyatakan rancangan jangka pendek dan panjang berikutan penubuhan Perbadanan Tenaga Nuklear dalam merealisasi penjanaan tenaga dari Reaktor Nuklear.

40. Dato' Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan bilakah laluan baru jalan raya Kota Bharu ke Kuala Krai akan dimulakan.

46. Dr. Mohd Hatta bin Md Ramli [ Kuala Krai ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan :-
(a) jumlah peruntukan yang telah diluluskan bagi RMKe-10 untuk pembinaan hospital baru Kuala Krai; dan
(b) bilakah projek ini akan bermula.

48. Tuan Haji Che Uda bin Che Nik [ Sik ] minta PERDANA MENTERI menyatakan Projek RMK-9 yang belum dilaksanakan di dalam kawasan Parlimen Sik dan berapakah jumlah Projek RMKe-10 yang akan dilaksanakan di kawasan Parlimen Sik.

56. Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan secara terperinci jumlah pelajar yang menerima bantuan wang Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) mengikut sekolah dalam Parlimen Rantau Panjang sejak tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011.

58. Tuan Haji Nasharudin bin Mat Isa [ Bachok ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada peranan Institut Integriti Malaysia dalam membentuk masyarakat Malaysia yang menghayati nilai-nilai murni dan beretika masih lagi berkesan ataupun sebaliknya.

BN Alor Setar mengusulkan bahawa dewan tidak akan ditangguhkan sehingga jam 7.30 malam.

c. RANG UNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG PERTAMA
1. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri * Rang Undang-undang Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (Pemerbadanan) (Pindaan) 2011 - BN Jerlun

d. Perbahasan Rang Undang-Undang dan Usul-Usul
1. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - Menyambung semula pertimbangan dalam Jawatankuasa Sebuah-buah Majlis. (5 April, 2011) [ Kementerian Kesihatan - majlis dalam jawatankuasa - PAS Pendang, DAP Teluk Intan, DAP Kepong] [Penggulungan - DAP Batu Gajah, DAP Teluk Intan ] - Lulus

2. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ] - [ Perbahasan - BN Tenggara, BN Labuan, DAP Kepong (BN Ledang, PKR Indera Mahkota)] - [ Rehat ]

[ Perbahasan - DAP Kepong (BN Putatan), BN Putatan ( PKR Balik Pulau, BN Labuan),PKR Indera Mahkota (PAS Shah Alam, PKR Balik Pulau), BN Arau (BN Jasin), BN Silam(BN Lipis), PKR Balik Pulau, BN Jasin, PAS Tumpat ]

[ Penggulungan - Timbalan Menteri Pengangkutan( Bebas Padang Serai,BN Silam,Bebas, Pasir Mas, PKR Indera Mahkota,BN Arau, BN Putatan,DAP Kepong, BN Labuan,BN Arau,BN Putatan,PKR Balik Pulau, PKR Balik Pulau) ] [ Peringkat Jawatankuasa ] - Lulus.

3. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan - DAP Bukit Bintang, BN Tenggara (PKR Balik Pulau, BN Maran), Bebas Pasir Mas ( BN Tenggara, BN Sri Gading, BN Arau), ]

4. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

5. (D.R. 44/2010) Rang Undang-undang Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2010 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani]

6. (D.R. 4/2011) Rang Undang-undang (Larangan) Kumpulan Wang Kutu (Pindaan) 2011 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

7. (D.R. 30/2010) Rang Undang-undang Penilai, Pentaksir Dan Ejen Harta Tanah (Pindaan) 2010 [ Kementerian Kewangan ]

8. (D.R. 48/2010) Rang Undang-undang Maktab Kerjasama (Perbadanan) (Pindaan) 2010 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

9. (D.R. 2/2011) Rang Undang-undang Penggalakan Pelaburan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ]

10. (D.R. 1/2011) Rang Undang-undang Veteran 2011 [ Kementerian Pertahanan ]

11. (D.R. 3/2011) Rang Undang-undang Institut Sukan Negara 2011 [ Kementerian Belia dan Sukan ]

12. (D.R. 5/2011) Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) 2011 [ Perdana Menteri ]

13. (D.R. 46/2010) Rang Undang-undang Hak Cipta (Pindaan) 2010 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

14. (D.R. 45/2010) Rang Undang-undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2010 [ Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar ]

15. (D.R. 37/2009) Rang Undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2009 [ Kementerian Kewangan ]

Tuesday, April 5, 2011

Dewan Rakyat 5 April 2011 (Selasa)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
a. Doa
b. Pertanyaan Bagi Jawab Lisan
1. Dato' Seri Tiong King Sing [ Bintulu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :-
(a) sebab dan justifikasi seseorang yang berkelayakan mengikut Akta Profesion Undang-undang 1976 [Akta 166] perlu membayar RM 100.00 kepada Lembaga Kelayakan Profesion Undang-undang untuk dikecualikan daripada Peperiksaan Kelayakan Bahasa Malaysia apabila hendak diterima sebagai peguam bela dan peguam cara; dan
(b) mengapakah seseorang yang mencapai keputusan cemerlang perlu membayar RM 100.00 untuk memohon sijil pengecualian, sedangkan seseorang yang perlu mengambil Peperiksaan Kelayakan Bahasa Malaysia daripada Lembaga Kelayakan Profesion Undang-undang hanya perlu membayar RM 150.00 sahaja. [ Soalan Tambahan : BN Bintulu,PAS Tumpat ]

2. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah justifikasi mengenai penubuhan Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) di sebalik pemansuhan Kementerian Pembangunan Usahawan. [ Soalan Tambahan : PAS Pokok Sena, BN Maran, BN Kalabakan ]

3. Ir. Haji Hamim Bin Samuri [ Ledang ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan sejauh mana J-QAF telah berjaya mendidik pelajar menguasai tulisan Jawi dan adakah J-QAF akan dilanjutkan hingga sekolah menengah dalam usaha memberikan kefahaman yang mendalam kepada pelajar Islam. [ Soalan Tambahan : BN Ledang, PAS Baling ]

4. Tuan Hee Loy Sian [ Petaling Jaya Selatan ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :-
(a) mengapakah pihak Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching (LTAK) perlu mengambil lebih daripada 23 jam untuk membersihkan landasan kapal terbang selepas pesawat AirAsia tergelincir dari landasan pada 10 Januari 2011; dan
(b) pihak mana yang perlu bertanggungjawab dari segi ganti rugi yang menyebabkan 80bilangan penerbangan tergendala. [ Soalan Tambahan : PKR Petaling Jaya Selatan,PKR Kuala Langat ]

5. Datuk Bung Moktar Bin Radin [ Kinabatangan ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :-
(a) jumlah perbelanjaan kos subsidi yang terpaksa ditanggung oleh Kerajaan dalam memastikan harga barangan kekal rendah di pasaran; dan
(b) langkah-langkah penjimatan atau pengurangan jumlah subsidi bagi menjimatkan kewangan Kerajaan. [ Soalan Tambahan : BN Kinabatangan, PAS Kubang Kerian ]

6. Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [ Kuala Langat ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan hasil cadangan diwujudkan gaji minimum di semua sektor supaya kadar kemiskinan dapat diselesaikan dan tindakan kepada majikan yang tidak mematuhi keputusan Kerajaan ke atas gaji minimum. [ Soalan Tambahan : PKR Kuala Langat, Bebas Pasir Mas]

7. Dato' Haji Ismail Bin Haji Mohamed Said [ Kuala Krau ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah status perbincangan penstrukturan industri perkhidmatan air bagi negeri Pahang Darul Makmur antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri dan nyatakan bagaimana penstrukturan ini dapat menjamin bekalan air bersih serta berkualiti kepada pengguna. [ Soalan Tambahan : BN Kuala Krau]

8. Dato' Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan status terkini kerja-kerja pembinaan memanjangkan landasan Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra, Kota Bharu, Kelantan. [ Tidak Hadir]

9. Datuk Seri Panglima Wilfred Mojilip Bumburing [ Tuaran ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kenapakah masih banyak jabatan dan agensi Persekutuan di Sabah yang mengambil pekerja yang berjawatan pekerja rendah dan pegawai rendah dari Semenanjung Malaysia sedangkan ramai orang di Sabah yang layak menyandang jawatan-jawatan tersebut.[ Soalan Tambahan : BN Tuaran, BN Sekijang, BN Ranau]

Soalan MP PAS yang disenaraikan:
10. Dato' Haji Ab. Halim Bin Ab. Rahman [ Pengkalan Chepa ] minta
MENTERI KERJA RAYA menyatakan apakah projek lebuh raya Kuala Krai ke Kota Bharu telah dibatal atau ditangguh, kalau tidak bilakah projek ini akan siap.

20. Tuan Haji Nasharudin bin Mat Isa [ Bachok ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan ke atas para majikan yang enggan mencarum KWSP bagi pekerja-pekerja mereka.

30. Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah hubungan Negeri - Pusat sebagaimana yang diamalkan oleh Malaysia sekarang ini lebih menyerupai amalan sistem satuan (unitary system) dan bukannya sistem persekutuan sebagaimana yang digembar-gemburkan. Apakah Kerajaan mempunyai hasrat untuk meminda dan kalau perlu memansuhkan perkara-perkara tertentu dalam Perlembagaan Persekutuan bagi memastikan sistem persekutuan berfungsi sebagaimana yang
sepatutnya.

36. Dr. Siti Mariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapa jumlah kad pengenalan atau taraf kerakyatan yang dikeluarkan kepada warga asing sama ada penduduk tetap yang sah atau pendatang haram yang sudah lama bermastautin mengikut negara asal mereka daripada tahun 2008 hingga 2010 dan berapakah jumlah unit pendaftaran bergerak yang diwujudkan untuk memudahkan pertukaran alamat kad pengenalan.

38. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan universiti luar negara yang telah wujud di Malaysia dan universiti yang berminat membuka cawangan mereka dalam Malaysia.

40. Dr. Lo' Lo' binti Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan apakah polisi Kerajaan dalam membantu golongan yang tidak berkemampuan dan golongan peneroka bandar untuk memiliki rumah sendiri serta apakah status pemilikan pembelian rumah-rumah PPR oleh penduduk-penduduk PPR dan berapa ramai yang memohon, berapa yang diluluskan dan apakah permasalahan kepada yang gagal ditolak permohonan mereka.

56. Tuan Muhammad bin Husain [ Pasir Puteh ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan anggaran kerugian dan kerosakan ladang pertanian di negeri Johor, Negeri Sembilan dan Melaka akibat banjir awal tahun ini.

BN Sandakan mengusulkan 12 (1) bahawa dewan ini tidak akan ditangguhkan sehingga jam 7.30 malam.

c. Perbahasan Rang Undang-Undang dan Usul-Usul
1. (D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 - Menyambung semula Perbahasan atas masalah, “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang” (4 April, 2011) [ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

[ Menyambung Perbahasan - DAP Kepong (BN Tangga Batu), BN Ledang (Bebas Padang Serai, DAP Seputeh, BN Pasir Salak, BN Kinabatangan, BN Jempol, DAP Seputeh,BN Sekijang, BN Kota Belud), DAP Bakri ] [ Penggulungan - Timbalan Menteri, BN Sungai Besar ] [ Rehat ]

[ Menyambung Penggulungan - Timbalan Menteri, BN Sungai Besar - BN Ledang, DAP Seputeh]

[ Dalam Jawatankuasa - PKR Kuala Kedah, BN Sekijang ] - Lulus

2. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - [ Kementerian Kesihatan ] [ Perbahasan - DAP Batu Gajah, BN Hulu Selangor, PAS Pendang, BN Tenggara (BN Lipis, BN Bukit Katil, BN Lipis), PKR Kuala Kedah, Bebas Sepanggar, DAP Bukit Mertajam (PKR Kuala Kedah, BN Tangga Batu, PAS Kuala Selangor (BN Putatan, PKR Indera Mahkota, BN Kinabatangan), BN Parit, PKR Gopeng, DAP Kota Melaka, DAP Teluk Intan, BN Jasin, BN Sri Gading (PAS Pendang), PKR Indera Mahkota]

[ Penggulungan - Timbalan Menteri, BN Papar - PKR Balik Pulau, DAP Batu Gajah, PKR Balik Pulau, PAS Pendang, DAP Batu Gajah, DAP Teluk Intan, DAP Bukit Mertajam, PAS Pendang, DAP Bukit Mertajam, PKR Gopeng, PAS Pendang] - Lulus

[ Dalam Jawatankuasa - DAP Batu Gajah, bersambung ...]

Dewan ditangguhkan pada jam 7.33 malam dan bersambung esok, jam 10.00 pagi

3. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

4. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

5. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

6. (D.R. 44/2010) Rang Undang-undang Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2010 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani]

7. (D.R. 46/2010) Rang Undang-undang Hak Cipta (Pindaan) 2010 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

8. (D.R. 30/2010) Rang Undang-undang Penilai, Pentaksir Dan Ejen Harta Tanah (Pindaan) 2010 [ Kementerian Kewangan ]

9. (D.R. 48/2010) Rang Undang-undang Maktab Kerjasama (Perbadanan) (Pindaan) 2010[ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

10. (D.R. 45/2010) Rang Undang-undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2010 [ Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar ]

11. (D.R. 2/2011) Rang Undang-undang Penggalakan Pelaburan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ]

12. (D.R. 1/2011) Rang Undang-undang Veteran 2011 [ Kementerian Pertahanan ]

13. (D.R. 3/2011) Rang Undang-undang Institut Sukan Negara 2011 [ Kementerian Belia dan Sukan ]

14. (D.R. 5/2011) Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) 2011 [ Perdana Menteri ]

15. (D.R. 4/2011) Rang Undang-undang (Larangan) Kumpulan Wang Kutu (Pindaan) 2011 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

16. (D.R. 37/2009) Rang Undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2009 [ Kementerian Kewangan ]

Sunday, April 3, 2011

Dewan Rakyat 4 April 2011 (Isnin)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
a. Doa
b. Pertanyaan Bagi Jawab Lisan
1. Datuk Md.Sirat bin Abu [ Bukit Katil ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapa ramaikah bilangan pendatang asing di negara ini mengikut sektor pekerjaan yang dibenarkan. Berapa ramai pula yang dibenarkan menjalankan perniagaan seperti gerai makanan dan memiliki harta seperti rumah di negara ini. [ Soalan Tambahan : BN Bukit Katil, PKR Sungai Petani ]

2. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah langkah-langkah pro-aktif Kerajaan bagi menjamin tahap keselamatan dan perpaduan rakyat berbilang kaum dalam negara ini agar terus terpelihara. Adakah Kerajaan mengenal pasti terdapatnya elemen-elemen yang sedang menjalar dan merebak yang memungkinkan berlakunya tragedi yang tidak diingini berlaku di negara ini. [ Soalan Tambahan : PAS Kubang Kerian, BN Sri Gading ]

3. Tuan Kamalanathan a/l Panchanathan [ Hulu Selangor ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Majlis Tindakan Ekonomi Negara untuk memastikan bahawa Dasar Ekonomi Baru merangkumi semua rakyat Malaysia tanpa mengira agama, bangsa, latar belakang dan juga profesion masing-masing. [ Soalan Tambahan :BN Hulu Selangor, PKR Bandar Tun Razak]

4. Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan apakah Kementerian berhasrat melakukan kerja-kerja membaik pulih jambatan maut di sepanjang jalan raya Gurun-Guar Cempedak dan bilakah kerja-kerja tersebut akan dimulakan. [ Soalan Tambahan :PAS Jerai]

5. Dato' Seri Mohd. Radzi bin Sheikh Ahmad [ Kangar ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan apakah langkah-langkah konstruktif pihak Kementerian khususnya peranan pihak berkuasa tempatan dalam usaha menjamin kawasan pelupusan sampah yang terletak berdekatan sungai-sungai yang menjadi sumber utama air mentah tidak tercemar oleh ammonia dan bahan buangan lain yang boleh membawa mudarat kepada kesihatan pengguna air. [Tidak Hadir]

6. Tuan Nga Kor Ming [ Taiping ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan apakah rancangan terperinci dan pencapaian Kerajaan untuk memastikan Malaysia mempunyai bekalan beras dan makanan lain yang mencukupi untuk keperluan rakyat dan pasaran supaya negara tidak perlu bergantung kepada negara asing
untuk bekalan makanan. [ Tidak Hadir]

7. Dato' Dr. Mohamad Shahrum bin Osman [ Lipis ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan apakah Kementerian berhasrat melahirkan usahawan Internet melalui Program Usahawan Internet untuk memasarkan perniagaan mereka secara atas talian dengan lebih meluas. [ Soalan Tambahan :BN Lipis, PKR Indera Mahkota ]

8. Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan :-
(a) bilangan universiti dan kolej universiti swasta yang wujud di dalam negara; dan
(b) bilangan universiti dan kolej universiti swasta yang mendapat geran serta jumlah universiti dan kolej universiti swasta yang berjaya dan gagal serta jumlah pelajar. [ Soalan Tambahan :PAs Padang Terap, BN Sekijang]

9. Dato' Haji Abd Rahman bin Dahlan [ Kota Belud ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah dasar-dasar utama Kementerian untuk mempromosikan pelaburan antarabangsa di Sabah. Apakah wujud dasar-dasar yang unik untuk negeri Sabah sahaja. [ Soalan Tambahan :BN Kota Belud, Bebas Tawau]

10. Tuan Haji Nasharudin bin Mat Isa [ Bachok ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan langkah drastik yang telah diambil oleh Kerajaan untuk mengurangkan kadar hutang isi rumah yang dicatatkan paling tinggi di Asia sepertimana yang didedahkan oleh Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER). [ Tidak Hadir ]

11. Dato’ Seri Ong Tee Keat [ Pandan ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan tahap keberkesanan usaha Kementerian memperkenalkan Kursus Kemahiran Insaniah (soft skills) di IPTA dan nyatakan kriteria untuk mengukur keberkesanan berkenaan. Setakat manakah siswazah IPTA berdaya saing dalam bidang kerjaya berbanding dengan negara-negara lain di benua Asia. [ Soalan Tambahan :BN Pandan, Bebas Pasir Mas ]

Soalan MP PAS yang disenaraikan:
28. Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan dengan jelas apakah kewujudan Bahagian Agama dan Kaunseling dalam perkhidmatan polis mempunyai persamaan dengan fungsi KAGAT dalam perkhidmatan tentera. Berdasarkan statistik, perincikan kejayaan bahagian ini dalam membentuk anggota polis yang mempunyai asas moral dan integriti yang kukuh.

30. Tuan Muhammad bin Husain [ Pasir Puteh ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan kejayaan yang dicapai oleh industri kesenian dan hiburan tempatan memasarkan produk di peringkat antarabangsa dalam situasi dunia tanpa sempadan sekarang.

34. Dato' Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan jumlah pesakit mental dalam negara kita kini dan apakah perancangan dan persediaan dalam menghadapi situasi ini dan peratusan kes bunuh diri sepanjang 5 tahun lepas.

38. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan kejayaan yang dicapai dalam menarik pelaburan luar negara dalam merancakkan ekonomi negara.

49. Dato' Haji Ab. Halim Bin Ab. Rahman [ Pengkalan Chepa ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan bilakah Jambatan Berkembar, Jambatan Sultan Yahya Petra, Pasir Pekan-Kota Bharu akan siap sepenuhnya serta nyatakan kos perbelanjaan.

53. Tuan Mohd. Abdul Wahid bin Endut [ Kuala Terengganu ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan jumlah peruntukan bantuan untuk program Rancangan Makanan Tambahan (RMT) untuk Sekolah Rendah dan jumlah murid yang terlibat di seluruh Negara pada tahun ini berbanding dengan tahun lepas (2010).

54. Tuan Haji Che Uda bin Che Nik [ Sik ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan dalam keadaan kemelesetan ekonomi yang lalu, banyak pekerja asing diberhentikan. Jawatankuasa bersama antara Jabatan Imigresen dan Jabatan Tenaga Kerja di peringkat Negeri ditubuhkan untuk tujuan menghantar pulang mereka ini ke negara asal. Berapa ramai mereka ini telah dihantar pulang dan siapa yang menanggung kos operasi ini.

59. Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan status pembinaan tebatan banjir di Sungai Golok, Kelantan. Bilakah projek ini akan mula dilaksanakan.

61. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan apakah prosedur kelulusan dan pemberian kuota beras ST15 kepada pengilang dan pemborong beras.

64. Dato' Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan bilakah jambatan kedua Sultan Yahya Petra di Kota Bharu, Kelantan akan disiapkan.

BN Temerloh mengusulkan 12 (1) bahawa mesyuatat tidak akan ditangguhkan sehingga jam 7.30 malam.

c. Perbahasan Rang Undang-Undang dan Usul-Usul
1. (D.R. 47/2010) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010 -[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

[ Perbahasan - DAP Seputeh, DAP Bagan, BN Lipis (BN Kinabatangan),BN Hulu Selangor, PKR Lembah Pantai ] [Rehat]

[ Sambungan Perbahasan - PKR Lembah Pantai (PKR Gopeng),BN Tangga Batu (BN Kinabatangan,BN Kinabatangan, PAS Kubang Kerian), Bebas Tawau, BN Sekijang, BN Rembau (BN Kota Belud, BN Silam,PSM Sungai Siput),DAP Klang (BN Rembau, BN Pasir Salak, BN Miri, PAS Pokok Sena, BN Kota Belud, PAS Pokok Sena, BN Ledang), PAS Hulu Langat, BN Jasin (BN Ledang), PKR Gopeng (PSM Sungai Siput), DAP Bakri ][ Penggulungan - Menteri - Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau & Air , BN Miri - BN Kota Belud, BN Arau, DAP Kepong, DAP Seputeh, BN Rembau, PAS Kuala Selangor, BN Ledang, DAP Seputeh, BN Rembau] - Lulus

2. (D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 - [ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

[ Perbahasan - PSM Sungai Siput, DAP Seputeh, BN Tenom, DAP Kepong (BN Tangga Batu) - Bersambung ...]

Dewan Ditangguhkan pada jam 7.30 malam dan bersambung jam 10.00 pagi, 5 April 2011.

3. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - [ Kementerian Kesihatan ]

4. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

5. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

6. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

7. (D.R. 44/2010) Rang Undang-undang Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2010 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani]

9. (D.R. 46/2010) Rang Undang-undang Hak Cipta (Pindaan) 2010 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

10. (D.R. 30/2010) Rang Undang-undang Penilai, Pentaksir Dan Ejen Harta Tanah (Pindaan) 2010 [ Kementerian Kewangan ]

11. (D.R. 48/2010) Rang Undang-undang Maktab Kerjasama (Perbadanan) (Pindaan) 2010 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

12. (D.R. 45/2010) Rang Undang-undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2010 [ Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar ]

13. (D.R. 2/2011) Rang Undang-undang Penggalakan Pelaburan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ]

14. (D.R. 1/2011) Rang Undang-undang Veteran 2011 [ Kementerian Pertahanan ]

15. (D.R. 3/2011) Rang Undang-undang Institut Sukan Negara 2011 [ Kementerian Belia dan Sukan ]

16. (D.R. 5/2011) Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) 2011 [ Perdana Menteri ]

17. (D.R. 4/2011) Rang Undang-undang (Larangan) Kumpulan Wang Kutu (Pindaan) 2011 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

18. (D.R. 37/2009) Rang Undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2009 [ Kementerian Kewangan ]

Taqwim Parlimen ke 12

Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 24 September hingga 27 November 2012. (Tambahan 2 hari - 28 - 29 Nov 2012)
2. Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013 (Bajet 2013) pada 28 September 2012.
3. Dewan Negara pada 3 Disember hingga 20 Disember 2012.

Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 11 Jun hingga 28 Jun 2012
2. Dewan Negara pada 9 Julai hingga 17 Julai 2012

Mesyuarat Pertama Penggal ke 5 Parlimen ke 12
1. Mesyuarat Dewan Rakyat pada 12 Mac hinga 12 April 2012.
2. Perasmian Pembukaan Penggal Kelima oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 12 Mac 2012.
3. Mesyuarat Dewan Negara pada 23 April hingga 10 Mei 2012.

Mesyuarat Lalu
1. Mesyuarat Ketiga Penggal Ke 4 Parlimen Ke 12
1.1. Dewan Rakyat pada 3 Oktober hingga 1 Disember 2011. (33 hari)
1.2. Pembentangan Bajet oleh Perdana Menteri/ Menteri Kewangan pada 7 Oktober 2011 (Jumaat) jam 4.00 petang.
(Nota: Cuti Hari Raya Korban pada 7 Nov 2011 -Isnin)
1.3. Dewan Negara pada 7 Dis hingga 22 Dis 2011 (10 hari)

2. Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Ke 12
2.1. Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 30 Jun 2011 (12 hari)
2.2. Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

3. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011.

3.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
3.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

Takwim Dewan Rakyat 3 Okt - 1 Dis 2011

Penyata Dewan Rakyat 3 Oktober hingga 1 Disember 2011

1 Nov 2011 2 Nov 2011 3 Nov 2011
8 Nov 2011 9 Nov 2011 10 Nov 2011
14 Nov 2011 15 Nov 2011 16 Nov 2011
17 Nov 2011

Rang Undang-Undang (Bacaan Kali Kedua) telah DILULUSKAN

Perbahasan Dewan Rakyat 15 Mac hingga 22 April 2010
1. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 – Menyambung semula perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (20 April, 2010)
2. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
3. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
4. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
5. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
6. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010 (Menteri Pelancongan)
7. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)
8. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
9. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
10. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

Perbahasan Rang Undang-Undang pada Mesyuarat Dewan Rakyat Ketiga, Penggal Kedua Parlimen ke 12 pada 19 Oktober hingga 17 Disember 2009
19. D.R.34/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2009 - 16 Disember 2009
18. D.R.14/2009 Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2009
17. D.R.28/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2009
16. D.R.23/2009 Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2009
15. D.R.26/2009 Rang Undang-Undang Yayasan Labuan 2009
14. D.R.27/2009 Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
13. D.R.29/2009 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 2009.
12. D.R.31/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2009
11. D.R.30/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2009
10. D.R.25/2009 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
9. D.R.24/2009 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
8. D.R.33/2009 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2009 [ 14 Disember 2009 ]
7. DR 32/2009 Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 [ 23 Oktober,
6 Oktober hingga 14 Disember 2009 ]
6. Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. [ 22 Oktober 2009 ditangguhkan sehingga 14 Disember 2009 ]
5. Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 – 22 Oktober 2009 ]
4. Rang Undang-undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 Oktober 2009 ]
3. Rang Undang-undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) (Pindaan) 2008 [ 20 - 21 Oktober 2009 ]
2. (D.R.13/2009) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Pindaan) 2009 [ 19 - 20 Oktober 2009 ]
1. (D.R. 12/2009) Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2009. (Kementerian Kewangan) [ 19 Oktober 2009 ]

USUL-USUL MP PAS

Usul-usul yang dikemukakan dalam Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Rakyat ke 12 (19 Oktober hingga 15 Disember 2009)

68. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mendesak Kerajaan menghentikan siasatan kebocoran kertas Kabinet berkaitan isu PKFZ dan mengisytiharkan dokumen tersebut bukan lagi di bawah OSA memandangkan isi dokumen tersebut bukannya mengandungi isu keselamatan dan pertahanan negara sebaliknya ia menyentuh isu penyalahgunaan kuasa-kuasa Kabinet yang menyebabkan berlakunya skandal PKFZ. Jika Kerajaan mengamalkan prinsip integriti yang tinggi, rakyat sewajarnya diberi peluang untuk mengetahui dan memiliki secara bebas dokumen tersebut”. (Menteri Dalam Negeri )

69. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa dewan ini mewakili rakyat Malaysia merakamkan kekesalan yang amat sangat atas keengganan Kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat skandal PKFZ sebaliknya Kerajaan dilihat cuba untuk menutup skandal ini dan melindungi pemimpin politik UMNO/BN. Sekali lagi Kerajaan dituntut demi kepentingan negara dan rakyat perlu segera menubuhkan Suruhanjaya Diraja yang bebas untuk menyiasat secara keseluruhan skandal PKFZ yang merupakan skandal terburuk negara yang menelan wang rakyat bernilai RM12 bilion”. - (Perdana Menteri)

Penyata Dewan Rakyat 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama Penggal Ke 4, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011

7 Mac 2011 8 Mac 2011 9 Mac 2011 10 Mac 2011
14 Mac 2011 15 Mac 2011 16 Mac 2011 17 Mac 2011
21 Mac 2011 22 Mac 2011 23 Mac 2011 24 Mac 2011
28 Mac 2011 29 Mac 2011 30 Mac 2011 31 Mac 2011

4 Apr 2011 5 Apr 2011 6 Apr 2011 7 Apr 2011

Penyata Dewan Rakyat 11 Oktober hingga 15 Disember 2010

Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga, Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 15 Disember 2010
3 Nov 2010 2 Nov 2010 1 Nov 2010

28 Okt 2010
27 Okt 2010 26 Okt 2010 25 Okt 2010
21 Okt 2010 20 Okt 2010 19 Okt 2010
18 Okt 2010 15 Okt 2010 14 Okt 2010
13 Okt 2010 12 Okt 2010 11 Okt 2010

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat
Kunjungan Hormat sebahagian MP PAS keatas Speker Dewan Rakyat pada 5 Mei 2008. Duduk dari kiri: Dato’ Abdul Halim (Pengkalan Chepa), Ustaz Nasharudin Mat Isa (Bachok), Tan Sri Pandikar Amin Mulia (Speaker Dewan Rakyat), Dr Lo’ Lo’ Mohd Ghazali (Titiwangsa), Puan Siti Zailat bt Mohd Yusof (Rantau Panjang), Dr Siti Mariah Mahmood (Kota Raja). Tiada dalam gambar - Dato Seri Abdul Hadi Awang (Marang), Dato' Kamarudin Jaffar (Tumpat), Dr Mohd Hatta Ramli (Kuala Krai), Mahfuz Omar (Pokok Sena), Dr Dzulkefly Ahmad (Kuala Selangor), Ustaz Taib Azamuddin (Baling) dan Dato Ibrahim Ali (Pasir Mas)

Taqwim Dewan Rakyat Ke 12

1. Penggal Keempat
1.1. Mesyuarat Kedua Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 28 Jun 2011 (10 hari), tambah dua hari 29-30 Jun 2011
1.2. Mesyuarat Kedua Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

2. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat
2.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
2.2. Mesyuarat Pertama Dewan Rakyat pada 7 Mac hingga 7 April 2011.
2.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Keempat
3.1. Dewan Rakyat mulai 3 Oktober hingga 7 Disember 2011
3.2. Pembentangan Bajet pada 7 Oktober 2011 (Jumaat - 4.00 petang)
3.3. Dewan Negara mulai 6 hingga 21 Disember 2011 (10 hari)

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 15 Mac hingga 15 April 2010 dan ditambahkan sehingga 22 April 2010.

2. Mesyuarat kedua, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Jun hingga 15 Julai 2010.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 9 Disember 2010

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari hingga 19 Mac 2009 (19 hari) ditambah 3 hari lagi (23 hingga 25 Mac 2009).

2. Mesyuarat kedua pada 15 Jun hingga 30 Jun 2009 (10 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 19 Oktober hingga 15 disember 2009 (35 hari)

Penggal Pertama
1.Mesyuarat Pertama pada 28 April hingga 27 Mei 2008 (16 hari). Maklumat Lengkap

2. Mesyuarat Kedua pada 23 Jun hingga 15 Julai 2008 (14 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat Ketiga pada 18 Ogos hingga 11 Disember 2008 (41 hari). Pembentangan Bajet pada 29 Ogos 2008 (Jumaat) jam 4.00 petang. Maklumat lengkap

Waktu Persidangan

Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Takqwim Dewan Negara ke 12

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat pertama pada 15 Mac, 26 April hingga 6 Mei 2010.

2. Mesyuarat Kedua mulai 19 Julai hingga 3 Ogos 2010 (10 Hari)

3. Mesyuarat Ketiga mulai 13 Disember hingga 22 Disember 2010 (7 hari)

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari, 30 Mac hingga 8 April 2009 (8 hari).

2. Mesyuarat kedua pada 6 Julai hingga 14 Julai 2009 (6 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 9 Disember hingga 22 Disember 2009 (8 hari)

Penggal Pertama
1. Mesyuarat pertama pada 29 April dan 26 Mei hingga 4 Jun 2008 (8 hari). Maklumat lengkap

2. Mesyuarat kedua pada 15 Julai hingga 24 Julai 2008 (7 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat ketiga pada 1 Disember hingga 18 Disember 2008 (10 hari). Maklumat lengkap

Waktu Persidangan
Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Rang Undang-Undang Yang diluluskan pada 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011 (Dewan Rakyat), 18 hingga 28 April 2011)

1. Perbahasan Usul dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Wira Ahmad bin Haji Hamzah [ Jasin ] dan masalah dicadangkan :-

“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-

“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Keempat Parlimen Yang Kedua Belas.” - Menyambung semula Perbahasan atas masalah (9 Mac, 2011 – 24 Mac 2011)

2. (D.R. 6/2011) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2011 - dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua 2010 seperti berikut :

Menteri Kewangan akan mencadangkan :-

“Bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak satu bilion sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lapan ribu enam ratus lapan ringgit (RM1,946,598,608) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 Tahun 2011 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.”

2. (D.R. 47/2010) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010 -[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

4 April 2011
3. (D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 - [ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

6 April 2011
4. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - [ Kementerian Kesihatan ]

5. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

6. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

7 April 2011
7. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

8. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapan bersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (Pemerbadanan) membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 10,000,000 unit saham biasa Danalnfra Nasional Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Pemerbadanan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham."

9. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan perenggan 4(b) Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275], mengambil ketetapan supaya Kerajaan memindahkan sebanyak RM15,500 juta wang terimaan Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) yang diterima di bawah seksyen 3(1) Akta yang sama ke Kumpulan Wang Pembangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud Kumpulan Wang tersebut.”

10. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut:-
‘Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni’.”

11. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 dan ST.15 tahun 2011 disahkah.”

12. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.16 tahun 2011 disahkan.”

Blogger Templates by OurBlogTemplates.com 2008