Thursday, April 29, 2010

Dewan Negara 29 April 2010 (Khamis)

Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul [ KLIK ]
A. Doa
B. Pertanyaan-pertanyaan Bagi Jawab Lisan

1. Dato' Sri Empiang Jabu minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan apakah usaha-usaha yang sedang dilaksanakan untuk menangani isu pembuangan bayi yang nampaknya sering berlaku di dalam masyarakat dan cadangan jangka masa panjang untuk mengatasi isu ini di kalangan masyarakat Malaysia.

2. Dato' Haji Idris bin Haji Buang minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan apakah taraf penguasaan pembelajaran komputer dan IT di kalangan masyarakat Malaysia mengikut negeri dan bagaimana caranya untuk mengurangkan
jurang digital yang ada.

3. Dato' Daljit Singh Dalliwal minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan nilai kontrak projek-projek infrastruktur yang dilaksanakan oleh kontraktor tempatan di luar negara sehingga 2009. Apakah tindakan Kerajaan untuk membantu kontraktor yang mengalami kerugian akibat masalah-masalah yang dihadapi mereka semasa melaksanakan projek di luar negara seperti di Dubai, Vietnam dan Sudan.

4. Puan Hajah Mumtaz binti Md. Nawi minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan jumlah syarikat ICT Bumiputera yang mempunyai status MSC yang telah berjaya menjual/mengeksport produk ICT mereka ke luar negara.

5. Dato' Musa bin Haji Sheikh Fadzir minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah usaha-usaha Kerajaan untuk memperkasakan lagi sektor kewangan Islam terutamanya untuk menjadikan ia lebih kompetitif dan menarik memandangkan sektor kewangan Islam hanya menguasai kurang satu peratus daripada instrumen kewangan global.

6. Datuk Haji Rizuan bin Abd Hamid minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah kaedah untuk mengurangkan penggunaan kereta di jalan raya yang menimbulkan kesesakan di jalan raya jika Kerajaan masih membenarkan kereta-kereta yang berusia lebih 10 tahun digunakan. Kenapakah Kerajaan tidak mengambil kaedah yang berkesan dari negaranegara maju seperti Singapura dan Jepun.

7. Datuk Akbar bin Ali minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan:-
(a) apakah tindakan 'remedial' ala 'Blue Ocean Strategy' yang akan dilaksanakan oleh IPTA/ IPTS untuk menjadikan anakanak Malaysia berdaya pimpin, kreatif, berinovasi,
berkeusahawanan, berdaya tahan dan berdaya saing; dan
(b) populasi dan peratus pelajar di IPTA dan IPTS mengikut kaum (penduduk Malaysia)/ warga negara asing pada tahun 1995, 2000 dan 31 Mac 2010.

8. Tuan Khoo Soo Seang minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah usaha-usaha Kementerian untuk membimbing dan membantu para pengusaha IKS tempatan bersaing di pasaran global.

9. Tuan Haji Ahamat @ Ahamad bin Yusop minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan :-
(a) statistik kes pendakwaan kesalahan hutan yang telah dibawa ke mahkamah dan berjaya disabitkan di bawah Akta Perhutanan Negara dari tahun 2005 hingga 2009 dan kes yang masih dibicarakan; dan
(b) apakah jumlah keseluruhan pembalakan haram bagi tempoh tersebut.

10. Puan Hajah Zainun binti A. Bakar minta MENTERI PELAJARAN menyatakan bilangan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)Kerajaan di seluruh negara dan nyatakan langkah-langkah yang diambil bagi membina dan menambah bilangan sekolah ini bagi membolehkan lebih ramai pelajar mengikuti sekolah aliran agama.

11. Dr. Malasingam a/l Muthukumaru minta PERDANA MENTERI menyatakan sistem bancian penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun ini dapat dikurangkan kepada satu tempoh yang lebih pendek bagi mengumpul data penduduk dan adakah jabatan ini mengambil pegawai bancian mengikut purata kaum bagi menjalankan bancian dan disalurkan berdasarkan taburan penduduk mengikut kaum, terutama di kawasan luar bandar.

12. Dato' Wong Siong Hwee minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan usaha-usaha yang telah dan akan dilaksanakan dalam usaha untuk mempertingkatkan promosi industri pemotoran negara mendapat sambutan yang menggalakkan di kalangan penduduk tempatan
terutamanya penganjuran Formula 1 di Sepang baru-baru ini.

C. Perbahasan Rang Undang-Undang dan Usul-Usul
1. Yang Berhormat Dato’ Azian bin Osman akan mencadangkan:-
“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-
“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Negara Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Ketiga Parlimen Yang Kedua Belas.” Menyambung semula Perbahasan Atas Masalah (28 April 2010)

2. (D.R. 2/2010) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2009) 2010 (Menteri Kewangan)

3. (D.R. 3/2010) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2010 (Menteri Kewangan)

4. (D.R. 4/2010) Rang Undang-undang Perdagangan Strategik 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

5. (D.R. 35/2009) Rang Undang-undang Perlindungan Data Peribadi 2009 (Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan)

6. (D.R. 36/2010) Rang Undang-undang Agensi Pelaporan Kredit 2009 (Menteri Kewangan)

7. (D.R. 5/2010) Rang Undang-undang Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

8. (D.R. 1/2010) Rang Undang-undang Institusi-institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 2010 (Menteri Pelajaran)

9. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan)

10. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan)

11. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

12. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

13. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

14. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010(Menteri Pelancongan)

15. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)

16. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

Wednesday, April 28, 2010

Dewan Negara 28 April 2010 (Rabu)

Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul [ KLIK ]
A. Doa
B. Pertanyaan-pertanyaan Bagi Jawab Lisan

1. Dato' Hajah Saripah Aminah binti Haji Syed Mohamed minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapakah terlalu ramai pekerja tempatan yang bertaraf kontrak tidak diberi taraf pekerja tetap walaupun setelah sekian lama berkhidmat untuk negara.

2. Datuk Haji Roslan bin Awang Chik minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah cara pemberian tender sekarang menepati ciri-ciri yang dikatakan dan apakah kelemahannya dan adakah ianya dimanipulasikan oleh mana-mana pihak memandangkan rakyat sering diwar-warkan dengan kenyataan bahawa Kerajaan akan telus dalam banyak perkara termasuk dalam pemberian tender.

3. Tuan Mustafa Kamal bin Mohd. Yusoff minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak Kementerian untuk menjadikan Malaysia sebagai yang menarik bagi pelaburan langsung asing (FDI). Seperti yang diketahui, FDI merosot dari RM46.6 bilion pada tahun 2008 kepada RM22.1 bilion pada 2009. Apakah cara yang akan diterajui Kerajaan untuk memastikan yang kemerosotan ini tidak berterusan.

4. Tuan Haji Shamsudin bin Mehat minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan sasaran Projek Terminal Makanan Negara (TEMAN) dalam meningkatkan penyertaan usahawan dan pemborong Bumiputera dalam sistem pemborongan dan pengedaran
makanan moden dan apakah kriteria-kriteria yang diambil pakai dalam menentukan lokasi yang dipilih untuk pusat ini memandangkan hanya terdapat dua lokasi yang baru dikenal pasti.

5. Dato' Zaitun binti Mat minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan jumlah aduan yang diterima oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) berhubung kandungan laman web atau blog mengikut Akta Komunikasi dan
Multimedia 1998.

6. Tuan Ahmad bin Hussin minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan adakah Kementerian atau pun TNB telah pun menyiapkan Kajian Kemungkinan (Feasibility Study) Penggunaan Tenaga Nuklear bagi mengeluarkan tenaga elektrik di Malaysia, bilakah akan dilaksanakan dan apakah kebaikan dan keburukan projek tersebut.

7. Dato' Dr. Yeow Chai Thiam minta MENTERI KESIHATAN menyatakan setakat manakah sambutan rakyat jelata terhadap ‘Klinik 1Malaysia’.

8. Tuan Ng Fook Heng minta MENTERI PELAJARAN menyatakan apakah kriteria untuk memilih guru mengikuti Kursus Program Pensiswazahan Guru-guru Sekolah Rendah (PGSR) dan siapakah yang berada dalam panel pemilihan tersebut. Berapa orang gurukah yang telah dipilih untuk mengikuti kursus ini sejak ia dimulakan. [ Soalan Tambahan : Hajah Fatimah binti Hamat]

9. Datin Paduka Datuk Nor Hayati Binti Tan Sri Dato' Seri Onn minta PERDANA MENTERI menyatakan penilaian semula keberkesanan logo HALAL yang banyak dipertikaikan oleh orang-orang Islam terutama sekali di kopitiam. Adakah pihak Kementerian bercadang untuk menyelaraskan pemantauan sijil ini melalui pihak agama negeri-negeri. [ Soalan Tambahan : Datin Paduka Datuk Nor Hayati Binti Tan Sri Dato' Seri Onn, Hajah Wan Hazani binti Wan Mohd]

10. Datuk Haji Rizuan bin Abd Hamid minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan bolehkah orang awam menuntut ganti rugi dari DBKL jika mereka mendapat kemalangan akibat berjalan kaki di atas tempat pejalan kaki yang dibina tetapi tidak mengikut ciri-ciri keselamatan dan kadangkala terjatuh dalam lubang, patah kaki akibat penutup longkang dan penutup 'manhole' hilang.

11. Tan Sri Amirsham bin A. Aziz minta PERDANA MENTERI menyatakan bagaimanakah Kerajaan boleh memastikan supaya 'deployment of civic servants' oleh Jabatan Perkhidmatan Awam di Kementerian dan agensi pusat yang strategik adalah berdasarkan kepakaran dan latar belakang yang relevan dengan bidang tugas.

12. Tuan Pau Chiong Ung minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan :-
(a) mengapakah pihak berkaitan melaksanakan semula polisi peti ikan "biru" yang sebelum ini telah pun dibatalkan sehingga membangkitkan perasaan tidak puas hati dan bantahan kuat daripada pihak nelayan; dan
(b) apakah sebabnya pihak berkaitan ingin menggunakan polisi peti ikan "biru" tersebut.

C. Perbahasan Rang Undang-Undang dan Usul-Usul
1. Yang Berhormat Dato’ Azian bin Osman akan mencadangkan:-
“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-
“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Negara Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Ketiga Parlimen Yang Kedua Belas.” Menyambung semula Perbahasan Atas Masalah (27 April 2010)
[ Perbahasan : Puan Hajah Mumtaz binti Md Nawi]
[ Perbahasan : Datuk Hajah Azizah binti Abd Samad] [ Perbahasan : Dato' Haji Abdul Rashid bin Ngah] [Rehat ]
[ Perbahasan : Dato' Musa bin Sheik Fadzir ] [ Perbahasan : Dato' Kamaruddin bin Ambok ]
[ Perbahasan : Datuk Abdul Rahman Bakar ] [ Perbahasan : Dato' Firdaus bin Hj Abdullah ]
[ Perbahasan : Puan Doris Sophia ak Brodi ] [ Perbahasan : Datuk Roslan Awang Chik ]
[ Perbahasan : Datuk Nor Hayati binti Tan sri Onn ] [ Perbahasan : Datuk Paul Kong Sing Chu ]
[ Perbahasan : Dr Ramakrishnan a/l Suppiah ] [ Perbahasan : Dato' Dr Yeow Chai Thiam ]

2. (D.R. 2/2010) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2009) 2010 (Menteri Kewangan)

3. (D.R. 3/2010) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2010 (Menteri Kewangan)

4. (D.R. 4/2010) Rang Undang-undang Perdagangan Strategik 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

5. (D.R. 35/2009) Rang Undang-undang Perlindungan Data Peribadi 2009 (Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan)

6. (D.R. 36/2010) Rang Undang-undang Agensi Pelaporan Kredit 2009 (Menteri Kewangan)

7. (D.R. 5/2010) Rang Undang-undang Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

8. (D.R. 1/2010) Rang Undang-undang Institusi-institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 2010 (Menteri Pelajaran)

9. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan)

10. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan)

11. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

12. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

13. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

14. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010(Menteri Pelancongan)

15. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)

16. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

Tuesday, April 27, 2010

Dewan Negara 27 April 2010 (Selasa)

Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul [ KLIK ]
A. Doa
B. Pertanyaan-pertanyaan Bagi Jawab Lisan

1. Tuan Mohd. Khalid bin Ahmad minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapakah Malaysia memerlukan Model Ekonomi Baru (MEB), apakah matlamatnya dan apakah strategi-strategi dan program-program yang telah dikenal pasti supaya dapat menjana pendapatan tinggi kepada 40 peratus daripada isi rumah Malaysia yang kini masih memperoleh pendapatan kurang daripada RM1,500 sebulan pada tahun 2008.

2. Puan Doris Brodie minta MENTERI PELAJARAN menyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk memperkenalkan pendidikan seks di dalam kurikulum dan nyatakan adakah Kerajaan telah menjalankan kajian mendalam mengenai perkara ini serta bila ianya akan dilaksanakan.

3. Puan Hajah Fatimah binti Hamat minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan jumlah rumah yang dapat dilaksanakan di bawah Program Perumahan Rakyat (PPR) dan Perumahan Awam (PA) sehingga Februari 2010 dan nyatakan bilangan rumah yang telah ditawarkan untuk disewa dan dijual kepada penghuninya.

4. Datuk Sim Kheng Hui minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sama ada kepantasan dan prestasi cemerlang Kementerian dalam memproses dan meluluskan permohonan kerakyatan baru-baru ini dapat diteruskan di Sabah dan Sarawak agak rakyat di sana turut dapat menikmati kepantasan kelulusan bagi permohonan-permohonan kerakyatan yang telah sekian lama dikemukakan. [ Soalan Tambahan : Puan Hajah Mumtaz Binti Md Nawi]

5. Dr. Syed Husin Ali minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan apakah kesan pemanasan global kepada Malaysia dari sekarang hingga hujung abad dari segi perubahan suhu, hujan serta paras laut dan seterusnya kepada pertanian, perikanan, ekosistem hutan serta laut dan kepada masyarakat. Apakah langkah-langkah yang sedang dan akan diambil untuk mengatasi kesan-kesan itu.

6. Datuk Chandrasekar Suppiah minta MENTERI KESIHATAN menyatakan bagaimanakah cara Kementerian untuk menyegerakan proses kelulusan permohonan tabung bantuan perubatan supaya lebih berkesan membantu pesakit-pesakit dari golongan miskin dan kurang upaya dan adakah cadangan untuk menambahkan geran kepada badan NGO yang sedang mengendalikan pusat dialisis.

7. Dato' Haji Abdul Rahman bin Bakar minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :-
(a) apakah mekanisme Kerajaan dalam mengawal dan menyelaras masa pelepasan/ketibaan pesawat penumpang AirAsia, Firefly dan MAS. Tanpa penyelarasan yang rapi, kekerapan perubahan masa pelepasan/ketibaan sangat tinggi yang boleh menjejaskan ketepatan masa penumpang; dan
(b) adakah penstrukturan semula MAS menunjukkan impak positif dari segi pendapatan dan kecekapan pengurusannya.

8. Tuan Haji Muhamad Yusof bin Husin minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan kenapa kenaikan harga barang bagai tidak terkawal yang mendorong berlakunya inflasi dan apakah tindakan Kerajaan untuk memastikan barangan keperluan asas tidak dinaikkan harga sesuka hati oleh para peniaga.

9. Dato' Dr. Yeow Chai Thiam minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan apakah rancangan dan dasar Kerajaan terhadap Industri Sarang Burung Walit yang kian berkembang di Malaysia.

10. Tuan Muhammad Olian b Abdullah minta MENTERI PELAJARAN menyatakan apakah usaha-usaha atau program-program yang telah dan akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah keciciran yang tinggi di kalangan murid Orang Asli, terutamanya keciciran yang amat tinggi bagi kemasukan murid ke tingkatan satu.

11. Datuk Maijol bin Mahap minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan di manakah sasaran peruntukan RM18 bilion yang akan dibelanjakan dalam masa tiga tahun akan datang ini untuk memberikan infrastruktur asas dan memperbaiki kehidupan luar bandar di bawah Program Transformasi Kerajaan dan daripada jumlah ini berapakah yang dijangka akan dibelanjakan di Sabah.

12. Dato' Dr. Firdaus bin Haji Abdullah minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan sekiranya Kerajaan akan menimbangkan kemungkinan melantik Atase Kebudayaan di kedutaan-kedutaan tertentu di luar negeri terutama di negara-negara di mana terdapat masyarakat keturunan 'diaspora' Melayu seperti di Afrika Selatan dan Sri Lanka dan di negara-negara terpilih lain yang menunjukkan minat untuk mempelajari Bahasa Melayu dan kebudayaan Malaysia.

C. Perbahasan Rang Undang-Undang dan Usul-Usul
1. Yang Berhormat Dato’ Azian bin Osman akan mencadangkan:-
“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-
“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Negara Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Ketiga Parlimen Yang Kedua Belas.” Menyambung semula Perbahasan Atas Masalah (26 April 2010)
[ Perbahasan : Tuan Ahmad bin Husin]
[ Perbahasan : Datuk Akbar bin Ali] REHAT
[ Perbahasan : Tuan Hj Ahmad Rusli bin Hj Iberahim]
[ Perbahasan : Tuan Ng Fook Heng] [ Perbahasan : Dr Malasingam a/l Muthukumaru]
[ Perbahasan : Puan Zaitun binti Mat] [ Perbahasan : Lee Cheam Choon] [ Perbahasan : Hj Fatimah bin Hamat] [ Perbahasan : Puan Hajah Mumtaz bin Md Nawi]

2. (D.R. 2/2010) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2009) 2010 (Menteri Kewangan)

3. (D.R. 3/2010) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2010 (Menteri Kewangan)

4. (D.R. 4/2010) Rang Undang-undang Perdagangan Strategik 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

5. (D.R. 35/2009) Rang Undang-undang Perlindungan Data Peribadi 2009 (Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan)

6. (D.R. 36/2010) Rang Undang-undang Agensi Pelaporan Kredit 2009 (Menteri Kewangan)

7. (D.R. 5/2010) Rang Undang-undang Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

8. (D.R. 1/2010) Rang Undang-undang Institusi-institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 2010 (Menteri Pelajaran)

9. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan)

10. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan)

11. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

12. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

13. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

14. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010(Menteri Pelancongan)

15. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)

16. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

Monday, April 26, 2010

Dewan Negara 26 April 2010 (Isnin)

Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul [ KLIK ]
A. Doa
B. Mengangkat Sumpah
C. Pertanyaan-Pertanyaan Bagi Jawab Lisan
1. Dato' Haji Idris bin Haji Buang minta PERDANA MENTERI menyatakan bagaimana perkembangan mutakhir mengenai keberkesanan konsep '1Malaysia' (Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan).

2. Puan Usha Nandhini a/p S. Jayaram minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan :-
(a) apakah langkah-langkah Kementerian bagi membendung serta membasmi isu keganasan terhadap wanita yang semakin berleluasa dewasa ini ; dan
(b) adakah undang-undang yang sedia ada memadai atau apakah kementerian mempunyai sebarang rancangan untuk menilai kembali atau 'review' undang-undang ini. [ Soalan Tambahan : Puan Usha Nandhini a/p S. Jayaram]

3. Tuan Ramakrishnan a/l Suppiah minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapakah Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) tidak menggunakan pendaftaran automatik dan mewajibkan semua rakyat untuk mengundi. [ Soalan Tambahan :

4. Puan Hajah Fatimah binti Hamat minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah langkah-langkah Kerajaan mencegah dan membanteras gejala pemerdagangan manusia termasuk melindungi mangsa jenayah terbabit yang didalangi sindiket antarabangsa.

5. Puan Hajah Mumtaz binti Md. Nawi minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan :-
(a) Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) khusus kepada pemantauan siaran filem dan drama di televisyen di negara ini bagi mengekang kesan negatif kepada masyarakat akibat pemaparan imej dan gaya hidup dengan nilai barat yang kurang sesuai; dan
(b) bilakah Kerajaan bercadang untuk mengadakan siaran televisyen Islam seperti yang diwarwarkan sebelum ini. [ Soalan Tambahan :Puan Hajah Mumtaz binti Md. Nawi, Tuan Pau Cheng Ung]

6. Dato' Haji Kamarudin bin Haji Ambok minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah jangkaan pelaburan asing dalam sektor ekonomi negara, dan nyatakan secara terperinci jumlah ekuiti yang bakal Kerajaan lupus dalam pelaburan di Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan ekuiti pelaburan strategik Kerajaan dalam syarikat-syarikat multinasional. [ Soalan Tambahan : Dato' Haji Kamarudin bin Haji Ambok, Dato' Sri Mohd Effendi bin Nawawi]

7. Datuk Haji Rizuan bin Abd Hamid minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan apakah kaedah terkini untuk menentukan bahawa tanah-tanah rizab masjid tidak lagi ditukar milik untuk pembangunan komersial. Setakat ini,
berapa banyak tempat di Kuala Lumpur yang asalnya tanah masjid tetapi telah dibenarkan untuk pembangunan komersial. Apakah sebab kebenaran ini diberikan oleh DBKL dan namakan projek-projek yang telah pun berjalan. [ Soalan Tambahan : Datuk Haji Rizuan bin Abd Hamid]

8. Puan Doris Sophia ak Brodi minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan langkah-langkah Kementerian bagi membantu petani dan pengusaha ladang terutama di Sarawak yang menjadi mangsa pemanasan global yang menyebabkan kerosakan dan kerugian terhadap hasil tanaman mereka. [ Soalan Tambahan : Puan Doris Sophia ak Brodi]

9. Datuk Hajah Azizah binti Abd. Samad minta MENTERI PELAJARAN menyatakan adakah Kementerian berhasrat menetapkan kuota pengambilan calon guru lelaki bagi menangani masalah kekurangan guru lelaki yang semakin kritikal sekarang ini. [ Soalan Tambahan : Datuk Hajah Azizah binti Abd. Samad]

10. Tuan Haji Muhamad Yusof bin Husin minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan sedar bahawa kakitangan pangkat rendah sejumlah besarnya tergolong di bawah paras kemiskinan dan semakin terdesak apabila bersara. Jika sedar apakah langkah yang akan diambil untuk mengatasinya.

11. Tuan Muhammad Olian b Abdullah minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk mewujudkan satu Dasar Pembangunan Orang Asli yang meliputi pembangunan prasarana (jalan, air bersih, elektrik dan kemudahan awam lain), keusahawanan, sosio ekonomi, belia dan beliawanis, pendidikan serta ilmu warisan Orang Asli bagi tempoh 10 tahun menjelang tahun 2020 yang akan menjadi sebuah negara maju, sedangkan masyarakat ini masih jauh ketinggalan dalam segala bidang berbanding dengan masyarakat arus perdana lain.

12. Dato' Azian bin Osman minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan keberkesanan laman portal JobsMalaysia.com.

13. Datuk Chandrasekar Suppiah minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan langkah-langkah konkrit dalam tahun 2010-2011 untuk menyekat "Brandrain" and "Capital Drain" dari Malaysia dan apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjamin atau menggalakkan pertumbuhan FDI & DDI untuk menjana ekonomi negara.

14. Datin Paduka Datuk Nor Hayati Binti Tan Sri Dato' Seri Onn minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan jumlah tapak pelupusan sisa pepejal dan tapak pelupusan sanitari yang masih beroperasi dan nyatakan bilakah Akta Pengurusan Sisa Pepejal Negara akan dikuatkuasakan.

15. Tuan Mohd. Khalid bin Ahmad minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk mencantumkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), JPM dan Pasukan Polis Marin PDRM bagi tujuan menggelakkan pertindihan kuasa supaya dapat
memantapkan lagi penguatkuasaan di perairan Malaysia setaraf dengan ‘United States Coast Guard.

D. Perbahasan Rang Undang-Undang dan Usul-Usul
1. Menteri Dalam Negeri akan mencadangkan:-
“ Bahawa Majlis ini memerintahkan Ketua Polis Negara menjaga supaya selama Penggal Dewan Negara yang ada sekarang, jalan-jalan melalui lorong-lorong menuju ke Dewan ini hendaklah sentiasa terbuka dan boleh dilalui dan jangan ada apa-apa halangan menghalang ahli-ahli hendak pergi dan balik dari Dewan ini, jangan berlaku apa-apa kacau-bilau di jalan-jalan menuju ke Dewan ini, dan supaya jangan ada huru-hara di Bangunan Dewan ini dan berhampiran dengan bangunan ini, dan Setiausaha Dewan Negara hendaklah menyampaikan perintah ini kepada Ketua Polis Negara yang tersebut itu. “

2. Yang Berhormat Dato’ Azian bin Osman akan mencadangkan:-
“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-
“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Negara Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Ketiga Parlimen Yang Kedua Belas.”
[ Perbahasan : Dato’ Azian bin Osman - Celahan - Puan Hajah Mumtaz bin Md Nawi , Dato' Hj Abdul Rashid bin Ngah, Datuk Akhbar bin Ali REHAT - sambung- ]
[ Perbahasan : Tan Sri Datuk Dr Mohamed Jins bin Shamsudin]
[ Perbahasan : Dr Syed Husin Ali]
[ Perbahasan : Tuan Ahmad bin Husin]
3. (D.R. 2/2010) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2009) 2010 (Menteri Kewangan)

4. (D.R. 3/2010) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2010 (Menteri Kewangan)

5. (D.R. 4/2010) Rang Undang-undang Perdagangan Strategik 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

6. (D.R. 35/2009) Rang Undang-undang Perlindungan Data Peribadi 2009 (Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan)

7. (D.R. 36/2010) Rang Undang-undang Agensi Pelaporan Kredit 2009 (Menteri Kewangan)

8. (D.R. 5/2010) Rang Undang-undang Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

9. (D.R. 1/2010) Rang Undang-undang Institusi-institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 2010 (Menteri Pelajaran)

10. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan)

11. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan)

12. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

13. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

14. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan
(Pindaan) 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

15. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010
(Menteri Pelancongan)

16. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)

17. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

Thursday, April 22, 2010

Dewan Rakyat 22 April 2010 (Khamis)

Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul
A. Doa
B. Perbahasan Rang Undang-Undang dan Usul-Usul

1. Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan mencadangkan:-
“BAHAWA pada 17 Mac 2010, Yang Berhormat Ahli Parlimen Permatang Pauh, ketika mengambil bahagian dalam Perbahasan Usul Menjunjung Kasih Atas Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, telah mengeluarkan kenyataan, “1999 Satu Israel. 2009 APCO menasihati Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd Najib 1Malaysia”.

BAHAWA Yang Berhormat Ahli Parlimen Permatang Pauh telah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan serta membuat dakwaan yang sangat serius dan menyalahi hak dan keistimewaan sebagai Ahli Parlimen serta merupakan satu penghinaan kepada Dewan ini.

MAKA INILAH DIPERSETUJUI BAHAWA Ahli Yang Berhormat Permatang Pauh hendaklah dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Jawatankuasa ini hendaklah membuat syor jenis hukuman yang setimpal yang patut Dewan kenakan ke atas Ahli Yang Berhormat Permatang Pauh.”

[ Perbahasan : PKR Gombak, BN Pulai, DAP Ipoh Timur, BN Kota Belud] [PAS Pokok Sena -PAS Kubang Kerian-PAS Shah Alam-PKR Balik Pulau-PKR Subang-PKR Machang-DAP Batu Kawan] [BN Rembau] [ PKR Permatang Pauh] REHAT
[ Menggulung : Menteri di Jabatan Perdana Menteri (BN Padang Rengas) - DAP Puchong, PKR Batu, PKR Permatang Pauh]

2. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan(Pindaan) 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
[ Perbahasan : BN Putatan- celahan- BN Sekijang, BN Lipis]
[ DAP Tanjong]

3. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan)2010 Menteri Pelancongan)
[ DAP Tanjong] [ DAP Kepong]
Fasal 1-4 : Timbalan Menteri Pelancongan (BN Mambong)
[ BN Kinabatangan] [DAP Kepong- BN Sekijang] [ BN Putatan]

4. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 [Timbalan Menteri Pengangkutan ( BN Kudat) ]


5. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

6. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)

7. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

8. (D.R. 15/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)

9. (D.R. 37/2009) Rang Undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2009. (Menteri Kewangan)

10. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini mengambil ketetapan bersetuju, mengikut peruntukan sub perenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], supaya Kerajaan Malaysia, melalui Menteri Kewangan (Diperbadankan), membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah
5,000,000 unit saham biasa GovCo Holdings Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki oleh Menteri Kewangan (Diperbadankan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham.”

11. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan memotong daripadanya butiran seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Tabung Pelarasan Industri’ .”

12. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Sokongan Keluarga’ .”

13. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Tabung Inovasi Negara’ .”

14. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera’ .”

15. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil ST.23, ST.24, ST.25, ST.26, ST.27, ST28, ST.29, ST.30, ST.32 dan ST.33 tahun 2010 disahkan.”

16. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“ Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya Perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 tahun 2010 disahkan.”

Wednesday, April 21, 2010

Dewan Rakyat 21 April 2010 (Rabu)

Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul [ KLIK ]
A. Doa
B. RANG UNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG PERTAMA
1. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan* Rang Undang-undang Sewa Beli (Pindaan) 2010
2. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan* Rang Undang-undang Pelindungan Pengguna (Pindaan) 2010
3. Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar Rang Undang-undang Pemuliharaan Hidupan Liar 2010

C. Perbahasan Rang Undang-Undang (Bacaan Kali Kedua) dan Usul-Usul
1. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 – Menyambung semula perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (20 April, 2010) Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi & Kepenggunaan (BN Bera) : [DAP Kepong, BN Kinabatangan, PKR Balik Pulau, DAP Kepong, DAP Rasah, ]

- Peringkat Jawatankuasa - Fasal 1 hingga 27 - [ DAP Kepong, PKR Indera Mahkota]
- Menggulung : Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi & Kepenggunaan (BN Bera)

2. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
[ Perbahasan : DAP Ipoh Timur, BN Labuan, PAS Tumpat, BN Rembau, DAP Kota Melaka, PAS Kubang Kerian, PKR Machang ( BN Hulu Selangor), BEBAS Sepanggar, REHAT][ PKR Indera Mahkota, DAP Bandar Kuching-celahan- BN Padang Besar]
[ Menggulung : Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan (BN Bera) - Celahan- Bn Labuan, DAP Batu Kawan, BN Rembau]

3. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010 :Menteri di Jabatan Perdana Menteri(BN Tasik Gelugor)
[ Perbahasan : BN Arau, PAS Kubang Kerian, BN Sri Gading, DAP Bukit Bendera, BN Tangga Batu, BN Jasin, BN Sekijang, DAP Tanjong, BN Padang Besar, DAP Bakri, PKR Indera Mahkota, BN Ledang]
[ Menggulung : Menteri di Jabatan Perdana Menteri(BN Tasik Gelugor) - DAP Kepong, DAP Batu Gajah, PKR Machang]

4. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 : Menteri di Jabatan Perdana Menteri (BN Bera)
[ Perbahasan :
BN Arau, DAP Rasah, BN Lipis, DAP Tanjong, BN Tangga Batu,] [ DAP Kepong-DAP Rasah] [BN Kota Belud]
[ Menggulung : Menteri di Jabatan Perdana Menteri (BN Bera) ]

[Fasal 1 : BN Ledang, BN Sekijang]
[Usul dari Fasal 13 : DAP Batu Gajah] [BN Jasin]
[ Menteri di Jabatan Perdana Menteri (BN Bera)
[ Perbahasan Fasal 13 : DAP Batu Gajah]


5. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan(Pindaan) 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

6. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan)2010 Menteri Pelancongan)

7. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)

8. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

9. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)

10. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

11. (D.R. 15/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)

12. (D.R. 37/2009) Rang Undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2009. (Menteri Kewangan)

13. Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan mencadangkan:-
“BAHAWA pada 17 Mac 2010, Yang Berhormat Ahli Parlimen Permatang Pauh, ketika mengambil bahagian dalam Perbahasan Usul Menjunjung Kasih Atas Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, telah mengeluarkan kenyataan, “1999 Satu Israel. 2009 APCO menasihati Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd Najib 1Malaysia”.
BAHAWA Yang Berhormat Ahli Parlimen Permatang Pauh telah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan serta membuat dakwaan yang sangat serius dan menyalahi hak dan keistimewaan sebagai Ahli Parlimen serta merupakan satu penghinaan kepada Dewan ini.
MAKA INILAH DIPERSETUJUI BAHAWA Ahli Yang Berhormat Permatang Pauh hendaklah dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Jawatankuasa ini hendaklah membuat syor jenis hukuman yang setimpal yang patut Dewan kenakan ke atas Ahli Yang Berhormat Permatang Pauh.”

14. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini mengambil ketetapan bersetuju, mengikut peruntukan sub perenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], supaya Kerajaan Malaysia, melalui Menteri Kewangan (Diperbadankan), membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah
5,000,000 unit saham biasa GovCo Holdings Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki oleh Menteri Kewangan (Diperbadankan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham.”

15. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan memotong daripadanya butiran seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Tabung Pelarasan Industri’ .”

16. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Sokongan Keluarga’ .”

17. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Tabung Inovasi Negara’ .”

18. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera’ .”

19. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil ST.23, ST.24, ST.25, ST.26, ST.27, ST28, ST.29, ST.30, ST.32 dan ST.33 tahun 2010 disahkan.”

20. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“ Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya Perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 tahun 2010 disahkan.”

Tuesday, April 20, 2010

Dewan Rakyat 20 April 2010

Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul [ KLIK ]
A. Doa
B. RANG UNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG PERTAMA
1. Menteri di Jabatan Perdana Menteri* Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010

C. Perbahasan Rang Undang-Undang dan Usul-Usul
1. (D.R. 36/2009) Rang Undang-undang Agensi Pelaporan Kredit 2009. [Timbalan Menteri Kewangan ( BN Senator) ]
[ Perbahasan : BN Ledang, PAS Bachok, BN Putatan, PKR Lembah Pantai, PAS Tumpat, BN Ranau, BEBAS Tawau, DAP Kota Melaka, PKR Selayang, PAS Kuala Selangor]
[ Menggulung : Timbalan Menteri Kewangan ( BN Senator) - Celahan - PAS Kuala Selangor, PKR Lembah Pantai, PKR Indera Mahkota]

2. (D.R. 5/2010) Rang Undang-undang Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 [Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (BN Sandakan) ]
REHAT
[ Perbahasan : DAP Ipoh Timur] [PKR Subang- PKR Lembah Pantai] [ BN Tangga Batu]
[ PAS Pokok Sena] [ BN Batang Sadong - PKR Balik Pulau] [ PAS Parit Buntar- PAS Kuala Selangor] [ BN Ledang] [PKR Balik Pulau] [DAP Telok Intan] [ PAS Kubang Kerian] [ DAP Bagan] [ PKR Indera Mahkota] [ DAP Batu Gajah]
[ Menggulung : Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (BN Sandakan) - DAP Ipoh Timur, DAP Batu Gajah]

3. (D.R. 1/2010) Rang Undang-undang Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 2010. [Timbalan Menteri Pelajaran (BN Batu Pahat)]
[ Perbahasan : PAS Kubang Kerian] [ BN Hulu Terengganu] [ DAP Kepong] [ BN Ledang] [ PAS Sik]
[ Menggulung : Timbalan Menteri Pelajaran (BN Batu Pahat) - Celahan - DAP Kepong]

4. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010.[Menteri Perdagangan Dalam Negeri,Koperasi Dan Kepenggunaan(BN Bera)]
[ Perbahasan : BN Kota Belud, DAP Kota Melaka, BN Tuaran, PAS Pendang, BN Silam]

5. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)

6. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

7. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

8. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan
(Pindaan) 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

9. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010
(Menteri Pelancongan)

10. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)

11. (D.R. 15/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)

12. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung(Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)

13. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

14. (D.R. 37/2009) Rang Undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2009. (Menteri Kewangan)

15. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini mengambil ketetapan bersetuju, mengikut peruntukan sub perenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], supaya Kerajaan Malaysia, melalui Menteri Kewangan (Diperbadankan), membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 5,000,000 unit saham biasa GovCo Holdings Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki oleh Menteri Kewangan (Diperbadankan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham”.

16. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan memotong daripadanya butiran seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Tabung Pelarasan Industri’ .”

17. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Sokongan Keluarga’ .”

18. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Tabung Inovasi Negara’ .”

19. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera’ .”

20. Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan mencadangkan:-
“BAHAWA pada 17 Mac 2010, Yang Berhormat Ahli Parlimen Permatang Pauh, ketika mengambil bahagian dalam Perbahasan Usul Menjunjung Kasih Atas Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, telah mengeluarkan kenyataan, “1999 Satu Israel. 2009 APCO menasihati Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd Najib 1Malaysia”.
BAHAWA Yang Berhormat Ahli Parlimen Permatang Pauh telah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan serta membuat dakwaan yang sangat serius dan menyalahi hak dan keistimewaan sebagai Ahli Parlimen serta merupakan satu penghinaan kepada Dewan ini.
MAKA INILAH DIPERSETUJUI BAHAWA Ahli Yang Berhormat Permatang Pauh hendaklah dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Jawatankuasa ini hendaklah membuat syor jenis hukuman yang setimpal yang patut Dewan kenakan ke atas Ahli Yang Berhormat Permatang Pauh.”

Sunday, April 18, 2010

Dewan Rakyat 19 April 2010 (Isnin)

Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul [ KLIK ]
A. Doa
B. RANG UNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG PERTAMA
1. Menteri Pengangkutan * Rang Undang-undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2010

C. Perbahasan Rang Undang-Undang dan Usul-Usul
1. Menyambung semula pertimbangan ke atas Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2010 (D.R. 3/2010) dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama, 2010 seperti berikut:-
“BAHAWA DEWAN INI, mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak dua bilion lapan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus ringgit (RM2,811,799,600) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang Pembangunan bagi tahun kewangan 2010, bagi Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 8 Tahun 2010 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.” Dalam Jawatankuasa Sebuah-buah Majlis (15 April, 2010)

[ Perbahasan Kepala B22 (RM784,200,00), P22 (RM982,000,00) Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah: Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (BN Selangau) Menggulung - Celahan - BN Kinabatangan, BN Jempol, BN Tebrau, BN Putatan, BN Lenggong, PAS Pengkalan Chepa, BN Tenom, PKR Padang Serai, ]

[ Perbahasan Kepala B23 (RM454,550,00) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar:
[Soalan :PAS Hulu Langat]
[Timbalan Menteri Sumber Asli & Alam Sekitar]

[ Perbahasan Kepala B24 (RM 42,000,000) P24 (RM 350,000,000) Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri : DAP Kepong, DAP Kota Melaka]
[ Menggulung : Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (BN Jerlun)]

[ Perbahasan Kepala B25 (RM 755,388,000) Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan : BN Jasin, PAS Tumpat, PKR Batu, BN Putatan, PKR Indera Mahkota, BN Labuan, DAP Bakri, BN Arau]
Menggulung : Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan (BN Bera) - Celahan - DAP kepong, BN Arau, PKR Kuala Kedah, BN Kota Belud, PAS Titiwangsa, PKR Machang, BN Jasin, BN Labuan]
REHAT

[ Perbahasan Kepala B27 (RM 251,000,000) Kementerian Kerja Raya : BN Ledang, BN Tenggara, BN Putatan, BN Lenggong, BEBAS Sepanggar, BN Kinabatangan, BN Hulu Selangor]
[ Menggulung : Timbalan Menteri Kerja Raya ( BN Stampin) - Celahan - BN Silam, BN Ledang, PKR Gombak, PAS Jerai]

[ Perbahasan Kepala B28 (RM 193,759,900), P28 (RM711,761,000) Kementerian Pengangkutan : DAP Batu Gajah, PAS Shah Alam, BN Sekijang]

[ Perbahasan Kepala B29 (RM 15,000,000) Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air : BN Silam]

[ Perbahasan Kepala B31 (RM 64,000,000), P31 (RM113,000,00) Kementerian Pelancongan : PAS Kota Bharu, ] [ Timbalan Menteri Pelancongan (BN Mambong) Menggulung - Celahan - BN Kapit, BN Kota Belud, BN Kanawit, DAP Batu Gajah,]

[ Usul DAP Ipoh Barat]
[ Perbahasan : DAP Kepong -Celahan- BN Kapit][BN Kinabatangan][BN Hulu Terengganu]
[ Menggulung : Timbalan Menteri Pelajaran (BN Ayer Hitam) - Celahan - DAP Ipoh Barat]

[ Perbahasan Kepala B41 (RM 972,575,300) Kementerian Pelajaran : BN Hulu Terengganu, PAS Sik, PAS Pendang, BN Labuan, BN Silam]
[ Menggulung : Timbalan Menteri Pelajaran (BN Batu Pahat) -Celahan- BN Hulu Terengganu, PAS Sik]

[ Perbahasan Kepala B42 (RM 510,000,000) Kementerian Kesihatan : PKR Gombak, PAS Pendang]
[ Menggulung : Menteri Kesihatan - Celahan- PAS Pendang]

[ Perbahasan Kepala B49 (RM 400,000,000) Kementerian pengajian Tinggi : DAP Rasah, PAS Kubang Kerian]
[ Menggulung : Timbalan Menteri Pengajian Tinggi (BN Temerloh) ]

[ Perbahasan Kepala B60 (RM 600,000,000) Kementerian Pertahanan : BN Jasin, PAS Pokok Sena, DAP Batu Gajah]
[ Menggulung : Timbalan Menteri Pertahanan (BN Mersing) - Celahan - PAS Pokok Sena]

[ Perbahasan kepala B62 (RM 1,251,937,600) Kementerian Dalam Negeri : DAP Kepong] [BN Kinabatangan - BN Putatan, BN Arau] [PKR Indera Mahkota, BN Tenom, DAP Telok Intan ]

2. (D.R. 36/2009) Rang Undang-undang Agensi Pelaporan Kredit 2009. (Menteri Kewangan)

3. (D.R. 5/2010) Rang Undang-undang Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

4. (D.R. 1/2010) Rang Undang-undang Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 2010. (Menteri Pelajaran)

5. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)

6. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)

7. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

8. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

9. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

10. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010
(Menteri Pelancongan)

11. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)

12. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)

13. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

14. (D.R. 37/2009) Rang Undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2009. (Menteri Kewangan)

15. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini mengambil ketetapan bersetuju, mengikut peruntukan sub perenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], supaya Kerajaan Malaysia, melalui Menteri Kewangan (Diperbadankan), membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 5,000,000 unit saham biasa GovCo Holdings Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki oleh Menteri Kewangan (Diperbadankan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham”.

16. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan memotong daripadanya butiran seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Tabung Pelarasan Industri’ .”

17. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Sokongan Keluarga’ .”

18. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Tabung Inovasi Negara’ .”

19. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera’ .”

20. Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan mencadangkan:-
“BAHAWA pada 17 Mac 2010, Yang Berhormat Ahli Parlimen Permatang Pauh, ketika mengambil bahagian dalam Perbahasan Usul Menjunjung Kasih Atas Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, telah mengeluarkan kenyataan, “1999 Satu Israel. 2009 APCO menasihati Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd Najib 1Malaysia”.
BAHAWA Yang Berhormat Ahli Parlimen Permatang Pauh telah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan serta membuat dakwaan yang sangat serius dan menyalahi hak dan keistimewaan sebagai Ahli Parlimen serta merupakan satu penghinaan kepada Dewan ini.
MAKA INILAH DIPERSETUJUI BAHAWA Ahli Yang Berhormat Permatang Pauh hendaklah dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Jawatankuasa ini hendaklah membuat syor jenis hukuman yang setimpal yang patut Dewan kenakan ke atas Ahli Yang Berhormat Permatang Pauh.”

Thursday, April 15, 2010

Dewan Rakyat 15 April 2010 (Khamis)

Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul [ KLIK ]
A. Doa
B. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan
1. Datuk Raime Bin Unggi [ Tenom ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan adakah pihak Kementerian memantau iklan-iklan yang menawarkan pekerjaan di luar negara yang kadang-kala boleh menjurus ke arah penipuan dan apakah langkah-langkah tertentu dalam menangani soal tersebut. [ Soalan tambahan: BN Tenom, PAS Titiwamgsa ]

2. Tuan Jeff Ooi Chuan Aun [ Jelutong ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan apakah kadar penembusan broadband WiMAX terkini berbanding syarat-syarat liputan yang diwajibkan dalam lesen perkhidmatan WiMAX apabila empat lesen tersebut dikeluarkan oleh SKMM pada bulan Mac 2007. Apakah denda yang dikenakan terhadap pemegang-pemegang lesen yang gagal menunaikan syarat tersebut. [ Soalan tambahan: DAP Jelutong, BN Silam ]

3. Tuan Khairy Jamaluddin [ Rembau ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan pencapaian dan penambahbaikan yang telah dicapai bagi 27 sub sektor bidang perkhidmatan yang telah diliberalisasikan pada tahun lalu. [ Soalan tambahan: BN Rembau, DAP Kepong ]

4. Puan Nurul Izzah Binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan :-
(a) status projek BioValley yang dianggar berjumlah USD160 juta pada 2003. Sila nyatakan kejayaan-kejayaan yang telah diraih oleh projek tersebut sehingga kini; dan
(b) kaitan antara projek BioValley dengan projek Bionexus, dan
bagaimana Kementerian memastikan perbelanjaan USD160 juta untuk projek BioValley tidak disia-siakan. [ Soalan tambahan: PKR Lembah Pantai, ]

5. Datuk Dr. Marcus Mojigoh [ Putatan ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan :-
(a) langkah-langkah Kerajaan dalam mempelbagaikan perusahaan perladangan dan komoditi, misalnya penanaman "sugar palms" (Arenga Pinnata); dan
(b) sama ada pihak Kementerian sedar bahawa, negara sedang menghasilkan hasil hiliran daripada komoditi ini dan kalau ya, kenapa ianya tidak dikembangkan. [ Soalan tambahan: BN Putatan, PAS Kuala Krai ]

6. Tuan Gobalakrishan a/l Nagapan [ Padang Serai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan berhasrat untuk membantu pembinaan masjid dan tempat rumah-rumah ibadat di kawasan Padang Serai dan jika ada berapakah perbelanjaan dari tahun 1990 mengikut pecahan masjid, tokong cina, kuil hindu, gurudwara, kuil siam dan lain-lain. [ Soalan tambahan: PKR Padang Serai, DAP Ipoh Barat ]

7. Dato' Paduka Abu Bakar Bin Taib [ Langkawi ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan adakah Kementerian sedar bahawa terdapat penyeludupan minyak bersubsidi ke negara jiran. Adakah pemantauan dibuat dan agensi manakah yang memantau. Berapa banyak tangkapan yang dibuat bagi 5 tahun kebelakangan. [ Soalan tambahan: BN Langkawi, PAS Bachok ]

8. Dato’ Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan berapa jumlah peruntukan yang diberikan kepada KEDA untuk membayar elaun JKKKP di Kedah pada pembayaran elaun bagi tahun 2008 dan 2009.
[ Soalan tambahan: PAS Pendang, BN Sekijang ]

9. Datuk Seri Panglima Mojilip bin Bumburing @ Wilfred [ Tuaran ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan sama ada benar bahawa pembahagian KWAPM kepada pelajar miskin tahun ini akan diubah dan akan berasaskan kepada senarai e-Kasih dan adakah Menteri sedar bahawa dalam sistem ini ramai pelajar akan tercicir kerana senarai e-Kasih tidak lengkap.
[ Soalan tambahan: TIDAK HADIR ]

10. Dato' Haji Ab. Halim Bin Ab. Rahman [ Pengkalan Chepa ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan bilakah tempat-tempat di bawah ini akan ditambak:-
(a) sebahagian tebing Sungai Golok dalam daerah Pasir Mas dan Tumpat; dan
(b) sebahagian Pantai Sabak Khas di Kampong Pulau Panjan, Pengkalan Chepa serta nyatakan peruntukan bagi keduadua tempat tersebut. [ Soalan tambahan: PAS Rantau Panjang, ]

11. Dato' Haji Abd Rahman bin Dahlan [ Kota Belud ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan apakah perkembangan terkini jaminan Kerajaan untuk campur tangan dalam menangani masalah kekurangan pekerja di ladang-ladang kelapa sawit di Sabah. [ Soalan tambahan: BN Kota Belud, ] [ Sesi Soalan Jawab Lisan Tamat ]

Soalan-soalan MP PAS yang disenaraikan:
20. Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah kesan baik yang telah dapat disaksikan sejak polisi liberalisasi dimulakan khususnya dalam sektor-sektor perkhidmatan termasuk juga sektor kewangan dan perbankan.

26. Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan status pengumuman YAB Perdana Menteri bahawa Malaysia akan membina sebuah hub untuk institusi perbankan Islam. Sejauh mana tindakan pihak Kerajaan.

30. Dato' Seri Mohammad Nizar bin Jamaluddin [ Bukit Gantang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah peruntukan yang disediakan oleh Kementerian bagi membangunkan infrastruktur sekolahsekolah KAFA dan agihan pecahan mengikut negeri dan seluruh kawasan Parlimen di Perak.

32. Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah mekanisme mengumpul data dan pendaftaran yang digunakan bagi melaksanakan GST terhadap syarikatsyarikat untuk memastikan tidak berlaku penyelewengan.

36. Dato' Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan bersedia untuk menimbangkan pegawai-pegawai profesion guaman dilantik sebagai ahli SPR.

40. Dr. Lo' Lo' binti Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan tindakan yang telah diambil dari pembongkaran yang dibuat oleh DR. KP. Selvaa Vathany tentang kepincangan di Hospital JHEOA Gombak.

44. Dr. Mohd Hatta bin Md Ramli [ Kuala Krai ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan jumlah graduan perubatan yang telah kembali dari negara-negara seperti Ukraine dan Rusia dan berkhidmat di Kementerian Kesihatan dan bagaimana prestasi kerja dan keterampilan klinikal graduan tersebut.

45. Tuan Haji Che Uda bin Che Nik [ Sik ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan status atau kedudukan sekolah-sekolah di bawah Program Sekolah Kluster, setelah Program Sekolah Berprestasi Tinggi dilancarkan. Apakah perbezaan status kedua-dua jenis sekolah ini, dan bagaimana pula Kerajaan dapat memastikan peruntukan ke sekolah terpencil yang tidak pernah diletakkan di bawah mana-mana program sekolah berdarjat ini tidak dilupakan.

48. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan bersedia menyemak semula sistem perjalanan pilihan raya di negara ini. Adakah Kerajaan sedar terdapat banyak kelemahan yang semakin memburukkan imej demokrasi negara ini.

49. Tuan Muhammad bin Husain [ Pasir Puteh ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan mekanisme yang digunakan untuk memastikan tidak ada baja subsidi padi disalahgunakan yang menyebabkan hasil padi di negara ini jauh lebih rendah dari keupayaan sebenar pengeluaran makanan asasi ini.

53. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan :-
(a) kesan kempen pengurangan penggunaan gula dan bahaya kepada kesihatan; dan
(b) jumlah peruntukan subsidi gula bagi membantu mengekalkan harga sekarang dan jumlah penjimatan kepada Negara hasil pengurangan subsidi gula.

54. Tuan Haji Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah sikap dan tindakan pihak Kerajaan terhadap media (cetak dan elektronik) khususnya sesetengah akhbar yang meniup semangat perkauman di kalangan rakyat negara ini.

59. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah langkah-langkah reformasi pilihan raya yang dilakukan bagi memastikan SPR, proses dan perjalanan pilihan raya benar-benar memenuhi amalan dan prinsip demokrasi.

C. RANG UNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG PERTAMA
1. Menteri Kewangan * Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010

D. Perbahasan Rang Undang-Undang dan Usul-Usul
1. Menyambung semula pertimbangan ke atas Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2010 (D.R. 3/2010) dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama, 2010 seperti berikut:-
“BAHAWA DEWAN INI, mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak dua bilion lapan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus ringgit (RM2,811,799,600) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang Pembangunan bagi tahun kewangan 2010, bagi Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 8 Tahun 2010 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projekprojek)dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.” Dalam Jawatankuasa sebuah-buah Majlis (14 April, 2010)

[ Perbahasan Kepala B10 (RM171,392,600), B11 (RM802,175,00), B12 (RM132,500,00) Kementerian Kewangan: BN Langkawi, DAP Batu Gajah, BN Rembau, [ Timbalan Menteri Kewangan (Senator) Menggulung - Celahan - DAP PJ Utara, PAS Kuala Selangor, Bebas Pasir Mas, PKR Batu ] [ REHAT ]

[Sesi Petang: Perbahasan Kepala B13 (RM 110,070,00) Kementerian Luar Negeri: DAP Ipoh Timur ] [ BN Jempol ], [ PAS Kuala Selangor, ] [ BN Langkawi ], [ PKR Batu ], [ BN Pasir Salak (BN Kinabatangan, BN Lenggong, BN Rembau, PKR Permatang Pauh ], [ PSM Sg Siput ],

[ Timbalan Menteri Luar Negeri (BN - Senator) Menggulung - Celahan - PKR Permatang Pauh, BN Jempol, DAP Kota Melaka, DAP Batu Gajah, ] [ Undi sokong 68, Tidak Sokong 38 ]

[ Perbahasan Kepala B21 (RM 400,000,000) Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani: [ DAP Ipoh Timur ], BN Ledang, [ PKR Kuala Kedah ] [ BN Arau ], [ PAS Kubang Kerian ], [ BN Hulu Terengganu ]

[ Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani (BN Batang Lupar) menggulung - Celahan - DAP Kota Melaka, BN Tenom, DAP Bakri, PAS Titiwangsa, BN Pasir Salak, ]

[ Perbahasan Kepala B22 (RM784,200,00), P22 (RM982,000,00) Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah: DAP Ipoh Timur, BN Tebrau, PAS Pengkalan Chepa, DAP Bukit Mertajam ]

2. (D.R. 36/2009) Rang Undang-undang Agensi Pelaporan Kredit 2009. (Menteri Kewangan)

3. (D.R. 5/2010) Rang Undang-undang Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Jabatan Perdana Menteri)

4. (D.R. 1/2010) Rang Undang-undang Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 2010. (Menteri Pelajaran)

5. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)

6. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)

7. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010 (Jabatan Perdana Menteri)

8. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Jabatan Perdana Menteri)

9. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan(Pindaan) 2010 (Jabatan Perdana Menteri)

10. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010
(Menteri Pelancongan)

11. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010(Menteri Pengangkutan)

12. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)

13. (D.R. 37/2009) Rang Undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2009. (Menteri Kewangan)

14. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini mengambil ketetapan bersetuju, mengikut peruntukan sub perenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], supaya Kerajaan Malaysia, melalui Menteri Kewangan (Diperbadankan), membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 5,000,000 unit saham biasa GovCo Holdings Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki oleh Menteri Kewangan (Diperbadankan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham”.

15. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan memotong daripadanya butiran seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Tabung Pelarasan Industri’ .”

16. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Sokongan Keluarga’ .”

17. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Tabung Inovasi Negara’ .”

18. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera’ .”

19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan mencadangkan:-
“BAHAWA pada 17 Mac 2010, Yang Berhormat Ahli Parlimen Permatang Pauh, ketika mengambil bahagian dalam Perbahasan Usul Menjunjung Kasih Atas Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, telah mengeluarkan kenyataan, “1999 Satu Israel. 2009 APCO menasihati Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd Najib 1Malaysia”.
BAHAWA Yang Berhormat Ahli Parlimen Permatang Pauh telah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan serta membuat dakwaan yang sangat serius dan menyalahi hak dan keistimewaan sebagai Ahli Parlimen serta merupakan satu penghinaan kepada Dewan ini.
MAKA INILAH DIPERSETUJUI BAHAWA Ahli Yang Berhormat Permatang Pauh hendaklah dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Jawatankuasa ini hendaklah membuat syor jenis hukuman yang setimpal yang patut Dewan kenakan ke atas Ahli Yang Berhormat Permatang Pauh.”

Wednesday, April 14, 2010

Dewan Rakyat 14 April 2010 (Rabu)

Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul [ KLIK ]
A. Doa
B. Pertanyaan-pertanyaan Bagi Jawab Lisan
1. Datuk Abd. Rahman bin Bakri [ Sabak Bernam ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan langkah yang diambil oleh Kerajaan bagi melonjakkan kecemerlangan pengajian tinggi negara seiring dengan proses inovasi bagi mencapai matlamat membangunkan modal insan berkualiti tinggi. [ Soalan Tambahan: PAS Parit Buntar]

2. Tuan Azan bin Ismail [ Indera Mahkota ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan apakah langkah serta tindakan yang diambil oleh pihak Kerajaan untuk memastikan pihak negara asing mendapatkan maklumat yang betul berkenaan kedudukan proses undang-undang serta pendakwaan yang dilakukan seperti yang berlaku di Parlimen Negara Australia baru-baru ini. [ Soalan Tambahan: PKR Indera Mahkota, BN Rembau,

3. Ir. Haji Hamim Bin Samuri [ Ledang ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan peranan CIDB dalam melatih dan memberi lesen kepada kontraktor dan kesan kepada industri pembinaan di negara ini. [ Soalan Tambahan: DAP Kota Melaka]

4. Tuan Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan adakah kementerian memenuhi keperluan sekolah di setiap kawasan khususnya di kawasan perumahan baru seperti di Seksyen U10 Shah Alam. Apakah kaedah yang digunakan untuk menentukan keperluan di sesuatu kawasan. [ Soalan Tambahan:PAS Shah Alam]

5. Tuan Haji Ahmad Lai bin Bujang [ Sibuti ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan adakah terdapat perancangan pihak Kementerian dalam RMK-10 untuk mewujudkan Kolej Komuniti ataupun Politeknik di kawasan Parlimen Sibuti memandangkan terdapat banyak lepasan pelajar SPM di kawasan luar bandar seperti Parlimen Sibuti tidak mampu untuk melanjutkan pelajaran ke tempat yang jauh dan pusat pengajian swasta. [ Soalan Tambahan: BN Sibuti]

6. Dr. Hiew King Cheu [ Kota Kinabalu ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan adakah langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan pembasmian kemiskinan di Sabah dan apabila boleh sasaran Kemiskinan Sifar di Sabah boleh dicapai. [ Soalan Tambahan: DAP Kota Kinabalu, BN Putatan]

7. Dato' Shamsul Anuar bin Nasarah [ Lenggong ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan usaha dilakukan oleh Kementerian dalam membendung aktiviti penyeludupan dadah melalui KLIA dan pintu-pintu utama sempadan negara ini:-
(a) kenapa Malaysia dijadikan sasaran aktiviti penyeludupan sindiket dadah antarabangsa dan statistik tangkapan warganegara terlibat, jumlah dan jenis dadah diseludup, sejak 5 tahun kebelakangan ini; dan
(b) kenapa kawasan dan tempat strategik penting kebelakangan ini dikawal oleh warga asing dan apakah Kementerian tidak berhasrat mensyaratkan hanya warganegara ini yang menjadi pengawal keselamatan di tempat-tempat berkenaan. [ Soalan Tambahan: PAS Marang]

8. Tuan Lim Lip Eng [ Segambut ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan berapakah sumbangan derma awam yang diterima untuk mangsa gempa bumi di Haiti setakat Februari 2010, nama agensi-agensi Haiti yang menerima sumbangan ini serta jumlahnya. [ Soalan Tambahan:]

9. Datuk Bung Moktar Bin Radin [ Kinabatangan ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :-
(a) pencapaian serta prestasi kecapaian golongan bumiputera dalam bidang ekonomi terutama kontraktor kecil, menengah dan kontraktor kelas 'A' ; dan
(b) sejauh mana sistem ''Tender Terbuka'' berupaya membantu Kerajaan dalam melonjakkan prestasi kecapaian golongan usahawan dalam bidang ekonomi menjelang tahun 2020. [ Soalan Tambahan:]

10. Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan apakah Bahagian Penguatkuasa Kementerian KPDNKK memantau kenaikan beberapa barangan, antaranya kacang dal malavi, kacang hijau, bawang putih dan gula perang yang telah naik antara 50 hingga 140 peratus sejak empat bulan lepas seperti yang didakwa oleh laporan Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP). [ Soalan Tambahan:

11. Tuan Teng Boon Soon [ Tebrau ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah langkah-langkah yang telah dan akan diambil untuk memastikan kenderaan bermasalah seperti Toyota, Honda dan Peugeot yang dipasarkan di Malaysia selamat digunakan di jalan raya Malaysia. [ Soalan Tambahan:

12. Tuan Sim Tong Him [ Kota Melaka ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan :-
(a) jumlah peruntukan yang telah diberikan kepada Negeri Melaka untuk projek mencegah banjir kilat dan menaik taraf sistem perparitan; dan
(b) jenis projek dan kawasan yang terlibat.

Soalan-soalan MP PAS yang disenaraikan:
14. Dato' Haji Ab. Halim Bin Ab. Rahman [ Pengkalan Chepa ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapa ramaikah warganegara asing yang telah diberi Visa Pelawat (VOA) semenjak 2005 - 2009, nyatakan secara terperinci mengikut negeri dan bangsa dan berapa ramaikah yang hilang bila sampai tempohnya dan apakah jenis tindakan yang telah diambil.

16. Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan jumlah pesakit kencing manis yang direkodkan dua bulan selepas kenaikan harga gula di pasaran negara awal tahun ini.

32. Dato' Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilakah pendaftaran pemilih secara automatik akan dilaksanakan.

36. Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan :-
(a) langkah-langkah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi meminimumkan impak sekiranya GST dilaksanakan; dan
(b) dengan model industri air yang baru, adakah ia dijangkakan dapat mengurangkan tarif air khususnya di samping meningkatkan tahap ‘efficiency’ syarikat operasi air dan mengurangkan tahap "Non Revenue Water" /NRW.

40. Dr. Lo' Lo' binti Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan prosedur pemberian lesen kepada klinik-klinik pergigian dan perubatan serta berapa peratus klinik-klinik ini yang beroperasi secara berdaftar dan berapa banyak pula tidak berdaftar dengan Kementerian.

50. Dr. Siti Mariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan jumlah kes yang ditangani oleh One-Stop-Crisis-Centre (OSCC) di seluruh negara dan peratusan jenis-jenis kes yang didaftarkan.

60. Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan usaha yang dilakukan terhadap tanggapan sesetengah pihak yang menganggap Mahkamah Syariah lemah dan ada usaha untuk mengembalikan semangat Artikel 121 kepada asalnya dengan membuang pindaan 121 (1A).

64. Dato' Seri Mohammad Nizar bin Jamaluddin [ Bukit Gantang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah tindakan Kementerian untuk memastikan Wasi terhadap amaun yang disimpan (contoh KWSP) melaksanakan tanggungjawab secara adil agar tidak berlaku kezaliman kepada pewaris yang lain.

67. Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan kenapa masih berlaku masalah bekalan ubat tidak mencukupi di hospital-hospital daerah, apa punca dan langkah-langkah mengatasinya bagi membuktikan Kerajaan
mendahulukan rakyat dan mengutamakan pencapaian.

C. RANG UNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG PERTAMA
1. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan * Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010


D. Perbahasan Rang Undang-Undang dan Usul-Usul
1. (D.R. 3/2010) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010)2010 – Menyambung semula perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (13 April, 2010) DAN Usul dibuat oleh Menteri Kewangan dan masalah dicadangkan :-
“BAHAWA DEWAN INI, mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak dua bilion lapan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus ringgit (RM2,811,799,600) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang Pembangunan bagi tahun kewangan 2010, bagi Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 8 Tahun 2010 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projekprojek) dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.” Menyambung semula perbahasan atas masalah (13 April, 2010)
[ Perbahasan: BN Kapit - Celahan - PAS Pengkalan Chepa]
[ Perbahasan: PAS Marang][ Perbahasan: BN Batang Sadong] [ Perbahasan: PKR Sungai Petani - Celahan - PAS Titiwangsa]
[ Perbahasan: BN Putatan - PAS Kuala Terengganu, DAP PJ Utara]
[ Perbahasan: DAP Bukit Mertajam] [ Perbahasan: PAS Bachok - PAS Padang Terap] [ Perbahasan: BN Jempol - BN Tangga Batu] [ Perbahasan: BN Labuan] [ Perbahasan: PKR Ampang - Celahan - PAS Titiwangsa, PAS Rantau Panjang, PAS Shah Alam] [ Perbahasan: DAP Ipoh Barat - PAS Kota Raja, BN Hulu Terengganu]
[ Menggulung: Timbalan Menteri Kewangan ( BN Senator) - Celahan- DAP Ipoh Timur, PAS Kuala Selangor, PKR Padang Serai, PKR Gopeng, BN Kapit]


2. (D.R. 36/2009) Rang Undang-undang Agensi Pelaporan Kredit 2009. (Menteri Kewangan)

3. (D.R. 5/2010) Rang Undang-undang Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Jabatan Perdana Menteri)

4. (D.R. 1/2010) Rang Undang-undang Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 2010. (Menteri Pelajaran)

5. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)

6. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)

7. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010
(Jabatan Perdana Menteri)

8. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Jabatan Perdana Menteri)

9. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan(Pindaan) 2010 (Jabatan Perdana Menteri)

10. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010
(Menteri Pelancongan)

11. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)

12. (D.R. 37/2009) Rang Undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2009. (Menteri Kewangan)

13. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini mengambil ketetapan bersetuju, mengikut peruntukan sub perenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], supaya Kerajaan Malaysia, melalui Menteri Kewangan (Diperbadankan), membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 5,000,000 unit saham biasa GovCo Holdings Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki oleh Menteri Kewangan (Diperbadankan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham”.

14. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan memotong daripadanya butiran seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Tabung Pelarasan Industri’ .”

15. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Sokongan Keluarga’ .”

16. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Tabung Inovasi Negara’

17. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
" Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut :-
‘Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera’ .”

18. Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan mencadangkan:-
“BAHAWA pada 17 Mac 2010, Yang Berhormat Ahli Parlimen Permatang Pauh, ketika mengambil bahagian dalam Perbahasan Usul Menjunjung Kasih Atas Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, telah mengeluarkan kenyataan, “1999 Satu Israel. 2009 APCO menasihati Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd Najib 1Malaysia”.

BAHAWA Yang Berhormat Ahli Parlimen Permatang Pauh telah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan serta membuat dakwaan yang sangat serius dan menyalahi hak dan keistimewaan sebagai Ahli Parlimen serta merupakan satu penghinaan kepada Dewan ini.
MAKA INILAH DIPERSETUJUI BAHAWA Ahli Yang Berhormat Permatang Pauh hendaklah dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Jawatankuasa ini hendaklah membuat syor jenis hukuman yang setimpal yang patut Dewan kenakan ke atas Ahli Yang Berhormat Permatang Pauh.”

Taqwim Parlimen ke 12

Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 24 September hingga 27 November 2012. (Tambahan 2 hari - 28 - 29 Nov 2012)
2. Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013 (Bajet 2013) pada 28 September 2012.
3. Dewan Negara pada 3 Disember hingga 20 Disember 2012.

Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 11 Jun hingga 28 Jun 2012
2. Dewan Negara pada 9 Julai hingga 17 Julai 2012

Mesyuarat Pertama Penggal ke 5 Parlimen ke 12
1. Mesyuarat Dewan Rakyat pada 12 Mac hinga 12 April 2012.
2. Perasmian Pembukaan Penggal Kelima oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 12 Mac 2012.
3. Mesyuarat Dewan Negara pada 23 April hingga 10 Mei 2012.

Mesyuarat Lalu
1. Mesyuarat Ketiga Penggal Ke 4 Parlimen Ke 12
1.1. Dewan Rakyat pada 3 Oktober hingga 1 Disember 2011. (33 hari)
1.2. Pembentangan Bajet oleh Perdana Menteri/ Menteri Kewangan pada 7 Oktober 2011 (Jumaat) jam 4.00 petang.
(Nota: Cuti Hari Raya Korban pada 7 Nov 2011 -Isnin)
1.3. Dewan Negara pada 7 Dis hingga 22 Dis 2011 (10 hari)

2. Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Ke 12
2.1. Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 30 Jun 2011 (12 hari)
2.2. Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

3. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011.

3.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
3.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

Takwim Dewan Rakyat 3 Okt - 1 Dis 2011

Penyata Dewan Rakyat 3 Oktober hingga 1 Disember 2011

1 Nov 2011 2 Nov 2011 3 Nov 2011
8 Nov 2011 9 Nov 2011 10 Nov 2011
14 Nov 2011 15 Nov 2011 16 Nov 2011
17 Nov 2011

Rang Undang-Undang (Bacaan Kali Kedua) telah DILULUSKAN

Perbahasan Dewan Rakyat 15 Mac hingga 22 April 2010
1. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 – Menyambung semula perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (20 April, 2010)
2. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
3. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
4. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
5. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
6. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010 (Menteri Pelancongan)
7. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)
8. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
9. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
10. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

Perbahasan Rang Undang-Undang pada Mesyuarat Dewan Rakyat Ketiga, Penggal Kedua Parlimen ke 12 pada 19 Oktober hingga 17 Disember 2009
19. D.R.34/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2009 - 16 Disember 2009
18. D.R.14/2009 Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2009
17. D.R.28/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2009
16. D.R.23/2009 Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2009
15. D.R.26/2009 Rang Undang-Undang Yayasan Labuan 2009
14. D.R.27/2009 Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
13. D.R.29/2009 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 2009.
12. D.R.31/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2009
11. D.R.30/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2009
10. D.R.25/2009 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
9. D.R.24/2009 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
8. D.R.33/2009 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2009 [ 14 Disember 2009 ]
7. DR 32/2009 Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 [ 23 Oktober,
6 Oktober hingga 14 Disember 2009 ]
6. Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. [ 22 Oktober 2009 ditangguhkan sehingga 14 Disember 2009 ]
5. Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 – 22 Oktober 2009 ]
4. Rang Undang-undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 Oktober 2009 ]
3. Rang Undang-undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) (Pindaan) 2008 [ 20 - 21 Oktober 2009 ]
2. (D.R.13/2009) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Pindaan) 2009 [ 19 - 20 Oktober 2009 ]
1. (D.R. 12/2009) Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2009. (Kementerian Kewangan) [ 19 Oktober 2009 ]

USUL-USUL MP PAS

Usul-usul yang dikemukakan dalam Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Rakyat ke 12 (19 Oktober hingga 15 Disember 2009)

68. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mendesak Kerajaan menghentikan siasatan kebocoran kertas Kabinet berkaitan isu PKFZ dan mengisytiharkan dokumen tersebut bukan lagi di bawah OSA memandangkan isi dokumen tersebut bukannya mengandungi isu keselamatan dan pertahanan negara sebaliknya ia menyentuh isu penyalahgunaan kuasa-kuasa Kabinet yang menyebabkan berlakunya skandal PKFZ. Jika Kerajaan mengamalkan prinsip integriti yang tinggi, rakyat sewajarnya diberi peluang untuk mengetahui dan memiliki secara bebas dokumen tersebut”. (Menteri Dalam Negeri )

69. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa dewan ini mewakili rakyat Malaysia merakamkan kekesalan yang amat sangat atas keengganan Kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat skandal PKFZ sebaliknya Kerajaan dilihat cuba untuk menutup skandal ini dan melindungi pemimpin politik UMNO/BN. Sekali lagi Kerajaan dituntut demi kepentingan negara dan rakyat perlu segera menubuhkan Suruhanjaya Diraja yang bebas untuk menyiasat secara keseluruhan skandal PKFZ yang merupakan skandal terburuk negara yang menelan wang rakyat bernilai RM12 bilion”. - (Perdana Menteri)

Penyata Dewan Rakyat 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama Penggal Ke 4, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011

7 Mac 2011 8 Mac 2011 9 Mac 2011 10 Mac 2011
14 Mac 2011 15 Mac 2011 16 Mac 2011 17 Mac 2011
21 Mac 2011 22 Mac 2011 23 Mac 2011 24 Mac 2011
28 Mac 2011 29 Mac 2011 30 Mac 2011 31 Mac 2011

4 Apr 2011 5 Apr 2011 6 Apr 2011 7 Apr 2011

Penyata Dewan Rakyat 11 Oktober hingga 15 Disember 2010

Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga, Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 15 Disember 2010
3 Nov 2010 2 Nov 2010 1 Nov 2010

28 Okt 2010
27 Okt 2010 26 Okt 2010 25 Okt 2010
21 Okt 2010 20 Okt 2010 19 Okt 2010
18 Okt 2010 15 Okt 2010 14 Okt 2010
13 Okt 2010 12 Okt 2010 11 Okt 2010

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat
Kunjungan Hormat sebahagian MP PAS keatas Speker Dewan Rakyat pada 5 Mei 2008. Duduk dari kiri: Dato’ Abdul Halim (Pengkalan Chepa), Ustaz Nasharudin Mat Isa (Bachok), Tan Sri Pandikar Amin Mulia (Speaker Dewan Rakyat), Dr Lo’ Lo’ Mohd Ghazali (Titiwangsa), Puan Siti Zailat bt Mohd Yusof (Rantau Panjang), Dr Siti Mariah Mahmood (Kota Raja). Tiada dalam gambar - Dato Seri Abdul Hadi Awang (Marang), Dato' Kamarudin Jaffar (Tumpat), Dr Mohd Hatta Ramli (Kuala Krai), Mahfuz Omar (Pokok Sena), Dr Dzulkefly Ahmad (Kuala Selangor), Ustaz Taib Azamuddin (Baling) dan Dato Ibrahim Ali (Pasir Mas)

Taqwim Dewan Rakyat Ke 12

1. Penggal Keempat
1.1. Mesyuarat Kedua Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 28 Jun 2011 (10 hari), tambah dua hari 29-30 Jun 2011
1.2. Mesyuarat Kedua Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

2. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat
2.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
2.2. Mesyuarat Pertama Dewan Rakyat pada 7 Mac hingga 7 April 2011.
2.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Keempat
3.1. Dewan Rakyat mulai 3 Oktober hingga 7 Disember 2011
3.2. Pembentangan Bajet pada 7 Oktober 2011 (Jumaat - 4.00 petang)
3.3. Dewan Negara mulai 6 hingga 21 Disember 2011 (10 hari)

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 15 Mac hingga 15 April 2010 dan ditambahkan sehingga 22 April 2010.

2. Mesyuarat kedua, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Jun hingga 15 Julai 2010.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 9 Disember 2010

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari hingga 19 Mac 2009 (19 hari) ditambah 3 hari lagi (23 hingga 25 Mac 2009).

2. Mesyuarat kedua pada 15 Jun hingga 30 Jun 2009 (10 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 19 Oktober hingga 15 disember 2009 (35 hari)

Penggal Pertama
1.Mesyuarat Pertama pada 28 April hingga 27 Mei 2008 (16 hari). Maklumat Lengkap

2. Mesyuarat Kedua pada 23 Jun hingga 15 Julai 2008 (14 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat Ketiga pada 18 Ogos hingga 11 Disember 2008 (41 hari). Pembentangan Bajet pada 29 Ogos 2008 (Jumaat) jam 4.00 petang. Maklumat lengkap

Waktu Persidangan

Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Takqwim Dewan Negara ke 12

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat pertama pada 15 Mac, 26 April hingga 6 Mei 2010.

2. Mesyuarat Kedua mulai 19 Julai hingga 3 Ogos 2010 (10 Hari)

3. Mesyuarat Ketiga mulai 13 Disember hingga 22 Disember 2010 (7 hari)

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari, 30 Mac hingga 8 April 2009 (8 hari).

2. Mesyuarat kedua pada 6 Julai hingga 14 Julai 2009 (6 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 9 Disember hingga 22 Disember 2009 (8 hari)

Penggal Pertama
1. Mesyuarat pertama pada 29 April dan 26 Mei hingga 4 Jun 2008 (8 hari). Maklumat lengkap

2. Mesyuarat kedua pada 15 Julai hingga 24 Julai 2008 (7 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat ketiga pada 1 Disember hingga 18 Disember 2008 (10 hari). Maklumat lengkap

Waktu Persidangan
Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Rang Undang-Undang Yang diluluskan pada 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011 (Dewan Rakyat), 18 hingga 28 April 2011)

1. Perbahasan Usul dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Wira Ahmad bin Haji Hamzah [ Jasin ] dan masalah dicadangkan :-

“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-

“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Keempat Parlimen Yang Kedua Belas.” - Menyambung semula Perbahasan atas masalah (9 Mac, 2011 – 24 Mac 2011)

2. (D.R. 6/2011) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2011 - dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua 2010 seperti berikut :

Menteri Kewangan akan mencadangkan :-

“Bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak satu bilion sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lapan ribu enam ratus lapan ringgit (RM1,946,598,608) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 Tahun 2011 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.”

2. (D.R. 47/2010) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010 -[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

4 April 2011
3. (D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 - [ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

6 April 2011
4. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - [ Kementerian Kesihatan ]

5. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

6. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

7 April 2011
7. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

8. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapan bersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (Pemerbadanan) membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 10,000,000 unit saham biasa Danalnfra Nasional Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Pemerbadanan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham."

9. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan perenggan 4(b) Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275], mengambil ketetapan supaya Kerajaan memindahkan sebanyak RM15,500 juta wang terimaan Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) yang diterima di bawah seksyen 3(1) Akta yang sama ke Kumpulan Wang Pembangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud Kumpulan Wang tersebut.”

10. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut:-
‘Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni’.”

11. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 dan ST.15 tahun 2011 disahkah.”

12. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.16 tahun 2011 disahkan.”

Blogger Templates by OurBlogTemplates.com 2008