Wednesday, March 18, 2009

Dewan Rakyat - 17 Mac 2009 (Selasa)

Aturan Urusan Mesyuarat Dewan Rakyat
a. Doa
b. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan
1. Dato' Mohd Nasir bin Ibrahim Fikri [ Kuala Nerus ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan mengenai kebanjiran pekerja asing masih lagi menjadi masalah di negara kita. Apakah tindakan Kerajaan terhadap majikan yang melebihi kuota dalam pengambilan pekerja ini.
- Soalan tambahan - BN Kuala Nerus, PAS Kubang Kerian (10.07 pagi).

2. Tuan Tan Tee Beng [ Nibong Tebal ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan subsidi kepada penternak ikan yang diperuntukkan 1 kg = RM1.60 manakala kepada nelayan yang keluar ke laut hanya diperuntukkan 1 kg = RM0.10.
- Soalan tambahan - PKR Nibong Tebal, BN Kalabakan.

3. Tuan Liang Teck Meng [ Simpang Renggam ] minta MENTERI PERPADUAN, KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN menyatakan apakah langkah-langkah yang diusahakan bagi mengekalkan bangunan warisan di seluruh negara.
- Soalan tambahan - BN Simpang Renggam, DAP Kota Melaka.

4. Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan berapakah peratus pelajar-pelajar yang gagal dan diberhentikan dari institusi-institusi pengajian tinggi awam sepanjang tempoh 2005 hingga 2008.
- Soalan tambahan - PAS Jerai (10.30 pagi), BN Kinabatangan.

5. Dato' Dr. Mohamad Shahrum bin Osman [ Lipis ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA menyatakan apakah bentuk baru dalam menjenamakan Kempen Beli Produk Malaysia bagi merancakkan pertumbuhan permintaan domestik sekali gus merangsang pertumbuhan ekonomi negara ketika berlaku krisis ekonomi dunia sekarang.
- Soalan tambahan - BN Lipis, Bebas Pasir Mas, BN Jempol.

6. Datuk Chua Soon Bui [ Tawau ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan bilakah Kementerian Kesihatan bercadang menyemak semula faedah-faedah kerja lebih masa bagi ahli-ahli farmasi yang berkhidmat di hospital-hospital awam, supaya mereka juga dapat menikmati bayaran kerja lebih masa seperti doktor-doktor perubatan dan bukan hanya diberi pampasan dengan cuti tambahan sahaja.
- Soalan tambahan - Bebas Tawau, BN Mambong.

7. Dato’ Lee Chee Leong [ Kampar ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan tentang bilangan pelajar sekolah yang terlibat dalam pelbagai kegiatan jenayah dan gengsterisme semakin meningkat. Apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Kerajaan untuk mengatasi masalah kritikal ini.
- Soalan tambahan - BN Kampar, PKR Kuantan.

8. Tuan Loke Siew Fook [ Rasah ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan apakah tindakan dan program yang dilaksanakan di peringkat Kementerian untuk menangani masalah sosial yang berkaitan dengan Mat Rempit yang merupakan antara masalah yang paling utama yang membelenggu golongan belia di negara ini.
- Soalan tambahan - DAP Rasah, BN Pasir Salak.

9. Puan Hajah Nancy binti Haji Shukri [ Batang Sadong ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan apakah peranan yang dimainkan oleh Kementerian untuk memastikan pengusaha-pengusaha spa mempunyai pengetahuan asas tentang kesihatan, penjagaan kulit dan ubat-ubatan sebelum mereka diberi kelulusan oleh Pihak Berkuasa Tempatan menjalankan perniagaan spa.
- Soalan tambahan - BN Batang Sadong, PAS Titiwangsa (11.11).

10. Tuan Jeff Ooi Chuan Aun [ Jelutong ] minta MENTERI TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI menyatakan berapa banyak Apparatus Assignment (AA) telah dikeluarkan daripada 2004 hingga 2008 dan kenapa banyak pelesen NFP dan NSP rungut mereka tidak dapat melaksanakan projek perkhidmatan kepada pengguna walaupun terdapat demand yang bertaraf komersial.
- Soalan tambahan - DAP Jelutong, BN Paya Besar.

11. Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan [ Keningau ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sama ada Kementerian mempunyai cadangan untuk menaik taraf Balai Polis Tambunan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah. - Tidak Hadir.

12. Dato' Dr. Zainal Abidin bin Ahmad [ Hulu Selangor ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan berapakah kolej-kolej swasta yang telah ditutup di seluruh negara kerana tidak berdaya maju dan apakah strategi Kerajaan untuk membantu kolej-kolej swasta ini. - Tidak Hadir.

13. Dato' Haji Ismail Bin Haji Abd. Muttalib [ Maran ] minta MENTERI PERPADUAN, KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN menyatakan apakah tindakan pihak Kementerian dalam menangani malah kegelisahan ramai kakitangan Perpustakaan Awam Peringkat Negeri, Daerah dan Desa di seluruh negara yang sebahagian besarnya masih berjawatan Kontrak dan Sambilan apakah pecahan perjawatan mengikut negeri-negeri.


Aturan Urusan Mesyuarat (aum) lengkap SILA KLIK.
Antara soalan-soalan MP PAS yang dijadual hari ini yang dijawab secara bertulis adalah seperti berikut:

Soalan No. 14 - Dr. Siti Mariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA menyatakan sejauh manakah kebenaran dakwaan pihak-pihak tertentu mengenai beberapa produk yang dikaitkan dengan syarikat-syarikat Amerika yang dipercayai menyumbang kepada rejim Zionis dan apakah pendirian Kerajaan terhadap urus niaga produk-produk ini di dalam negara ini sekiranya dakwaan ini benar.

Soalan No. 16 - Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan jumlah perbelanjaan untuk program Harm Reduction, jumlah klinik yang terlibat, jumlah penagih yang dapat dipulihkan dan apakah ada klinik yang didapati menjual methadone secara haram.

Soalan No. 22 - Tuan Haji Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan apakah rancangan jangka pendek dan jangka panjang Kerajaan bagi memastikan harga getah dan kelapa sawit stabil dalam pasaran.

Soalan No. 28 - Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah jumlah peruntukan yang disalurkan melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan ke negeri Kelantan mengikut kawasan Parlimen dan jenis peruntukan sejak tahun
1990 hingga kini.

Soalan No. 34 - Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI menyatakan apakah pengusaha lori mengenakan caj tambahan sewenang-wenangnya bagi barang yang diangkut dan apakah kuasa Kementerian mengawal tindakan pengusaha ini supaya tidak membebankan pengguna.

Soalan No. 40 - Dato' Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk membuka peluang kepada rakyat Malaysia membuat pendaftaran Pemilih secara online.

Soalan No. 50 - Tuan Mohd. Abdul Wahid bin Endut [ Kuala Terengganu ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan untuk memastikan ketelusan dalam pengurniaan konsesi kutipan tol bagi Fasa II Projek Lebuh raya Pantai Timur dan seterusnya tidak membebankan rakyat.

Soalan No. 54 - Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :-
(a) dasar-dasar dan faktor-faktor penting dalam perhitungan penyusunan “National Airport Masterplan” yang antara lainnya telah dikatakan memperuntukkan sebanyak 10,000 hektar tanah untuk lapangan terbang; dan
(b) menerangkan akan kepentingan kriteria ‘clustering’ dalam menjana ‘software and hardware connectivity’ supaya sesebuah lapangan terbang sama ada LCCT (contohnya Labu) atau lapangan terbang biasa mampu berdaya saing.

Soalan No. 67 - Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan adakah pihak Kementerian telah mengemukakan satu kertas rangka kaedah baru yang lebih berkesan dalam pembelajaran bahasa Inggeris termasuk dalam pengajaran dan amalan bahasa Inggeris.

Soalan No. 68 - Dr. Mohd Hatta bin Md Ramli [ Kuala Krai ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Kerajaan telah membuat keputusan untuk melanjutkan program pembayaran rebat RM625 setiap kenderaan bawah 2,000cc selepas tempoh asal tamat hujung Mac ini.

c. - Rang Undang-Undang Bacaan Kali Pertama
1. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar akan mencadangkan Rang Undang-undang Pelantar Benua (Pindaan) 2009

d. Perbahasan Rang Undang-Undang Bacaan Kali Kedua
1. Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009 DAN YAB. Menteri Kewangan akan mencadangkan :-

“BAHAWA DEWAN INI, mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 [Akta 406], membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak lima billion ringgit (RM5,000,000,000) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang Pembangunan bagi tahun kewangan 2009, bagi Maksud dan Butiran (Projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama, 2009 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 5 Tahun 2009 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud dan Butiran (Projek) dalam ruang kesebelas dan keduabelas penyata tersebut”.
- menyambung Perbahasan peringkat Jawatankuasa sesebuah majlis -

1) Perbahasan Peringkat Jawatankuasa Kepala B.48 (RM6,332,600) dan P.48 (RM10) Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat).

- Perbahasan - BN Maran (11.37 pagi), PAS Kota Raja (11.43 pagi), DAP Batu Gajah, BN Lipis, PKR Kuantan, BN Batang Sadong, PAS Titiwangsa (11.58 pagi), BN Rompin, PKR PJ Selatan, BN Silam, PAS Pendang (12.11 tengahari), PKR Sungai Petani, PAS Rantau Panjang (12.15 tengahari).

- Timbalan Menteri Menjawab - BN Sungai Besar. Pencelahan - PAS Kota Raja (12.35 tengahari), DAP Batu Gajah, PKR Kuantan, PAS Kuala Krai (12.36 tengahari), BN Jempol, PKR PJ Selatan, DAP Beruas.

2) Perbahasan Peringkat Jawatankuasa Kepala P.49 (RM6,000,000) Kementerian Pengajian Tinggi.

- Perbahasan - PAS Kuala Krai (12.50 tengahari), PKR Subang, PKR Indera Mahkota.

Sesi Petang

3). Perbahasan Peringkat Jawatankuasa Kepala P.60 (RM6,000,000) Kementerian Pertahanan.
- Perbahasan - Tiada Perbahasan.

4) Perbahasan Peringkat Jawatankuasa Kepala P.62 Kementerian Dalam Negeri.

- Perbahasan - PAS Hulu Langat (2.39), BN Sekijang, DAP Batu Gaja, PKR Lembah Pantai, PAS Pokok Sena (2.53), PKR Sungai Petani, DAP Serdang, PAS Titiwangsa, PAS Rantau Panjang, BN Putatan, BN Silam, BN Pontian, BN Kuala Nerus, BN Tenggara, DAP Rasah.

- Timbalan Menteri menjawab - BN Alor Setar. Pencelahan - PAS Rantau Panjang, PKR Lembah Pantai, PAS Shah Alam, PKR Lembah Pantai.

5) Perbahasan Peringkat Jawatankuasa Kepala P.22 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.

- Perbahasan - PKR Sungai Petani (4.19), BN Arau, BN Tuaran, PAS Kubang Kerian (4.30), BN Tenggara, PAS Sik (4.39), PKR Indera Mahkota, BN Silam, PAS Rantau Panjang.

- Timbalan Menteri menjawab - BN Pensiangan - Pencelahan - BN Tuaran, BN Labis.

2. Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2008) 2009 DAN YAB Menteri Kewangan akan mencadangkan :-

“BAHAWA DEWAN INI, mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 [Akta 406], membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak dua bilion tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus ringgit (RM2,341,677,400) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang Pembangunan bagi tahun kewangan 2008, bagi Maksud dan Butiran (Projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama, 2008 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 Tahun 2009 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud dan Butiran (Projek) dalam ruang kesebelas dan keduabelas penyata tersebut”.

- Perbahasan - DAP Ipoh Timur (5.49). Pencelahan - PAS Kuala Krai, PAS Tiwangsa (6.01), PKR Batu, BN Jasin, PKR Gopeng, BN Hulu Terengganu).

- Perbahasan - Bebas Pasir Mas (6.37).

- Perbahasan - PAS Tumpat (6.48 petang). - Pencelahan - PAS Pendang, PAS Kuala Krai, DAP Batu Gajah).

- Perbahasan - BN Pontian (7.33 malam). - Pencelahan - PKR Batu, Bebas Tawau (7.50 malam), BN Jasin (8.00).

- Perbahasan - PAS Padang Terap (8.05 malam). - Pencelahan - PAS Rantau Panjang

- Perbahasan - BN Ledang. - Pencelahan - BN Jasin, PKR Indera Mahkota, BN Sekijang, BN Tenggara.

- Perbahasan - PKR Batu. - Pencelahan - PAS Pendang

-Perbahasan - BN Tenggara. - Pencelahan - BN Sekijang, BN Maran, DAP Kota Melaka, PAS Kubang Kerian (9.47 malam), BN Sibuti, BN Ledang, PAS Jerai, BN Arau, DAP Kota Melaka (10.13 malam).

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 10.30 malam dan disambung pada 10.00 pagi 18 Mac 2009.

0 comments:

Taqwim Parlimen ke 12

Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 24 September hingga 27 November 2012. (Tambahan 2 hari - 28 - 29 Nov 2012)
2. Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013 (Bajet 2013) pada 28 September 2012.
3. Dewan Negara pada 3 Disember hingga 20 Disember 2012.

Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 11 Jun hingga 28 Jun 2012
2. Dewan Negara pada 9 Julai hingga 17 Julai 2012

Mesyuarat Pertama Penggal ke 5 Parlimen ke 12
1. Mesyuarat Dewan Rakyat pada 12 Mac hinga 12 April 2012.
2. Perasmian Pembukaan Penggal Kelima oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 12 Mac 2012.
3. Mesyuarat Dewan Negara pada 23 April hingga 10 Mei 2012.

Mesyuarat Lalu
1. Mesyuarat Ketiga Penggal Ke 4 Parlimen Ke 12
1.1. Dewan Rakyat pada 3 Oktober hingga 1 Disember 2011. (33 hari)
1.2. Pembentangan Bajet oleh Perdana Menteri/ Menteri Kewangan pada 7 Oktober 2011 (Jumaat) jam 4.00 petang.
(Nota: Cuti Hari Raya Korban pada 7 Nov 2011 -Isnin)
1.3. Dewan Negara pada 7 Dis hingga 22 Dis 2011 (10 hari)

2. Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Ke 12
2.1. Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 30 Jun 2011 (12 hari)
2.2. Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

3. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011.

3.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
3.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

Takwim Dewan Rakyat 3 Okt - 1 Dis 2011

Penyata Dewan Rakyat 3 Oktober hingga 1 Disember 2011

1 Nov 2011 2 Nov 2011 3 Nov 2011
8 Nov 2011 9 Nov 2011 10 Nov 2011
14 Nov 2011 15 Nov 2011 16 Nov 2011
17 Nov 2011

Rang Undang-Undang (Bacaan Kali Kedua) telah DILULUSKAN

Perbahasan Dewan Rakyat 15 Mac hingga 22 April 2010
1. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 – Menyambung semula perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (20 April, 2010)
2. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
3. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
4. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
5. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
6. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010 (Menteri Pelancongan)
7. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)
8. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
9. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
10. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

Perbahasan Rang Undang-Undang pada Mesyuarat Dewan Rakyat Ketiga, Penggal Kedua Parlimen ke 12 pada 19 Oktober hingga 17 Disember 2009
19. D.R.34/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2009 - 16 Disember 2009
18. D.R.14/2009 Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2009
17. D.R.28/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2009
16. D.R.23/2009 Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2009
15. D.R.26/2009 Rang Undang-Undang Yayasan Labuan 2009
14. D.R.27/2009 Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
13. D.R.29/2009 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 2009.
12. D.R.31/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2009
11. D.R.30/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2009
10. D.R.25/2009 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
9. D.R.24/2009 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
8. D.R.33/2009 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2009 [ 14 Disember 2009 ]
7. DR 32/2009 Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 [ 23 Oktober,
6 Oktober hingga 14 Disember 2009 ]
6. Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. [ 22 Oktober 2009 ditangguhkan sehingga 14 Disember 2009 ]
5. Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 – 22 Oktober 2009 ]
4. Rang Undang-undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 Oktober 2009 ]
3. Rang Undang-undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) (Pindaan) 2008 [ 20 - 21 Oktober 2009 ]
2. (D.R.13/2009) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Pindaan) 2009 [ 19 - 20 Oktober 2009 ]
1. (D.R. 12/2009) Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2009. (Kementerian Kewangan) [ 19 Oktober 2009 ]

USUL-USUL MP PAS

Usul-usul yang dikemukakan dalam Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Rakyat ke 12 (19 Oktober hingga 15 Disember 2009)

68. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mendesak Kerajaan menghentikan siasatan kebocoran kertas Kabinet berkaitan isu PKFZ dan mengisytiharkan dokumen tersebut bukan lagi di bawah OSA memandangkan isi dokumen tersebut bukannya mengandungi isu keselamatan dan pertahanan negara sebaliknya ia menyentuh isu penyalahgunaan kuasa-kuasa Kabinet yang menyebabkan berlakunya skandal PKFZ. Jika Kerajaan mengamalkan prinsip integriti yang tinggi, rakyat sewajarnya diberi peluang untuk mengetahui dan memiliki secara bebas dokumen tersebut”. (Menteri Dalam Negeri )

69. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa dewan ini mewakili rakyat Malaysia merakamkan kekesalan yang amat sangat atas keengganan Kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat skandal PKFZ sebaliknya Kerajaan dilihat cuba untuk menutup skandal ini dan melindungi pemimpin politik UMNO/BN. Sekali lagi Kerajaan dituntut demi kepentingan negara dan rakyat perlu segera menubuhkan Suruhanjaya Diraja yang bebas untuk menyiasat secara keseluruhan skandal PKFZ yang merupakan skandal terburuk negara yang menelan wang rakyat bernilai RM12 bilion”. - (Perdana Menteri)

Penyata Dewan Rakyat 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama Penggal Ke 4, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011

7 Mac 2011 8 Mac 2011 9 Mac 2011 10 Mac 2011
14 Mac 2011 15 Mac 2011 16 Mac 2011 17 Mac 2011
21 Mac 2011 22 Mac 2011 23 Mac 2011 24 Mac 2011
28 Mac 2011 29 Mac 2011 30 Mac 2011 31 Mac 2011

4 Apr 2011 5 Apr 2011 6 Apr 2011 7 Apr 2011

Penyata Dewan Rakyat 11 Oktober hingga 15 Disember 2010

Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga, Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 15 Disember 2010
3 Nov 2010 2 Nov 2010 1 Nov 2010

28 Okt 2010
27 Okt 2010 26 Okt 2010 25 Okt 2010
21 Okt 2010 20 Okt 2010 19 Okt 2010
18 Okt 2010 15 Okt 2010 14 Okt 2010
13 Okt 2010 12 Okt 2010 11 Okt 2010

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat
Kunjungan Hormat sebahagian MP PAS keatas Speker Dewan Rakyat pada 5 Mei 2008. Duduk dari kiri: Dato’ Abdul Halim (Pengkalan Chepa), Ustaz Nasharudin Mat Isa (Bachok), Tan Sri Pandikar Amin Mulia (Speaker Dewan Rakyat), Dr Lo’ Lo’ Mohd Ghazali (Titiwangsa), Puan Siti Zailat bt Mohd Yusof (Rantau Panjang), Dr Siti Mariah Mahmood (Kota Raja). Tiada dalam gambar - Dato Seri Abdul Hadi Awang (Marang), Dato' Kamarudin Jaffar (Tumpat), Dr Mohd Hatta Ramli (Kuala Krai), Mahfuz Omar (Pokok Sena), Dr Dzulkefly Ahmad (Kuala Selangor), Ustaz Taib Azamuddin (Baling) dan Dato Ibrahim Ali (Pasir Mas)

Taqwim Dewan Rakyat Ke 12

1. Penggal Keempat
1.1. Mesyuarat Kedua Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 28 Jun 2011 (10 hari), tambah dua hari 29-30 Jun 2011
1.2. Mesyuarat Kedua Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

2. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat
2.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
2.2. Mesyuarat Pertama Dewan Rakyat pada 7 Mac hingga 7 April 2011.
2.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Keempat
3.1. Dewan Rakyat mulai 3 Oktober hingga 7 Disember 2011
3.2. Pembentangan Bajet pada 7 Oktober 2011 (Jumaat - 4.00 petang)
3.3. Dewan Negara mulai 6 hingga 21 Disember 2011 (10 hari)

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 15 Mac hingga 15 April 2010 dan ditambahkan sehingga 22 April 2010.

2. Mesyuarat kedua, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Jun hingga 15 Julai 2010.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 9 Disember 2010

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari hingga 19 Mac 2009 (19 hari) ditambah 3 hari lagi (23 hingga 25 Mac 2009).

2. Mesyuarat kedua pada 15 Jun hingga 30 Jun 2009 (10 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 19 Oktober hingga 15 disember 2009 (35 hari)

Penggal Pertama
1.Mesyuarat Pertama pada 28 April hingga 27 Mei 2008 (16 hari). Maklumat Lengkap

2. Mesyuarat Kedua pada 23 Jun hingga 15 Julai 2008 (14 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat Ketiga pada 18 Ogos hingga 11 Disember 2008 (41 hari). Pembentangan Bajet pada 29 Ogos 2008 (Jumaat) jam 4.00 petang. Maklumat lengkap

Waktu Persidangan

Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Takqwim Dewan Negara ke 12

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat pertama pada 15 Mac, 26 April hingga 6 Mei 2010.

2. Mesyuarat Kedua mulai 19 Julai hingga 3 Ogos 2010 (10 Hari)

3. Mesyuarat Ketiga mulai 13 Disember hingga 22 Disember 2010 (7 hari)

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari, 30 Mac hingga 8 April 2009 (8 hari).

2. Mesyuarat kedua pada 6 Julai hingga 14 Julai 2009 (6 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 9 Disember hingga 22 Disember 2009 (8 hari)

Penggal Pertama
1. Mesyuarat pertama pada 29 April dan 26 Mei hingga 4 Jun 2008 (8 hari). Maklumat lengkap

2. Mesyuarat kedua pada 15 Julai hingga 24 Julai 2008 (7 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat ketiga pada 1 Disember hingga 18 Disember 2008 (10 hari). Maklumat lengkap

Waktu Persidangan
Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Rang Undang-Undang Yang diluluskan pada 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011 (Dewan Rakyat), 18 hingga 28 April 2011)

1. Perbahasan Usul dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Wira Ahmad bin Haji Hamzah [ Jasin ] dan masalah dicadangkan :-

“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-

“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Keempat Parlimen Yang Kedua Belas.” - Menyambung semula Perbahasan atas masalah (9 Mac, 2011 – 24 Mac 2011)

2. (D.R. 6/2011) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2011 - dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua 2010 seperti berikut :

Menteri Kewangan akan mencadangkan :-

“Bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak satu bilion sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lapan ribu enam ratus lapan ringgit (RM1,946,598,608) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 Tahun 2011 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.”

2. (D.R. 47/2010) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010 -[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

4 April 2011
3. (D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 - [ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

6 April 2011
4. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - [ Kementerian Kesihatan ]

5. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

6. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

7 April 2011
7. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

8. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapan bersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (Pemerbadanan) membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 10,000,000 unit saham biasa Danalnfra Nasional Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Pemerbadanan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham."

9. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan perenggan 4(b) Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275], mengambil ketetapan supaya Kerajaan memindahkan sebanyak RM15,500 juta wang terimaan Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) yang diterima di bawah seksyen 3(1) Akta yang sama ke Kumpulan Wang Pembangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud Kumpulan Wang tersebut.”

10. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut:-
‘Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni’.”

11. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 dan ST.15 tahun 2011 disahkah.”

12. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.16 tahun 2011 disahkan.”

Blogger Templates by OurBlogTemplates.com 2008