Tuesday, November 30, 2010

Dewan Rakyat 30 November 2010 (Selasa)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
A. Doa
B. Pertanyaan bagi jawab lisan

1. Dato' Haji Ismail Bin Haji Mohamed Said [ Kuala Krau ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah status perkembangan projek pemindahan bekalan air mentah dari Pahang ke Lembah Klang. [ Soalan tambahan: BN Kuala Krau, DAP Bukit Bintang ]

2. Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan sejauhmanakah usaha dibuat sekarang untuk menyelesaikan masalah khidmat pengawal keselamatan perumahan persendirian yang digunakan untuk menjaga keselamatan perumahan di taman-taman, bagaimanakah syarat-syaratnya untuk diluluskan oleh Pihak Kerajaan Tempatan. [ Soalan tambahan: PAS Parit Buntar, BN Hulu Selangor]

3. Datuk Md.Sirat bin Abu [ Bukit Katil ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah tindakan Kerajaan untuk meningkatkan pemahaman dan dakwah di kalangan masyarakat untuk menghormati anutan agama semua kaum di negara ini. Sejauh manakah tindakan setengah ahli masyarakat yang tidak menghormati tempat ibadat orang Islam telah menjejaskan keharmonian hidup masyarakat Malaysia. [ Soalan tambahan: BN Bukit Katil, PAS Bachok]

4. Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan jumlah rancangan televisyen berunsurkan hantu dan tahyul yang disiarkan RTM, TV3, NTV7, 8TV, TV9 dan ASTRO sepanjang musim perayaan Aidilfitri tahun ini dan apakah rasionalnya Kementerian membenarkan rancangan. [ Soalan tambahan: PAS Jerai, BN Silam]

5. Dato' Abdul Manan bin Ismail [ Paya Besar ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan bahawa Kementerian telah memperkenalkan satu pakej bagi penggunaan elektrik yang jumlahnya bawah RM20 ia diberi percuma dan minta Kerajaan mengkaji semula pakej ini di mana adalah wajar diskaun juga diberikan kepada mereka yang banyak menggunakan elektrik dan ini selari dengan apa yang pihak Kerajaan perkenalkan untuk memberi diskaun pada penggunaan tol di lebuh raya. [ Soalan tambahan: BN Paya Besar, ]

6. Tuan Manickavasagam a/l Sundaram [ Kapar ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan jumlah kilang-kilang industri yang telah memberhentikan operasi masing-masing di Malaysia dan berpindah ke negara lain dari tahun 2003 hingga 2010 serta sebab-sebabnya, secara terperinci. [ Soalan tambahan: Tak Hadir ]

7. Datuk Siringan bin Gubat [ Ranau ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada benar golongan muda merupakan yang terbanyak menjadi muflis melalui penggunaan kad kredit. Jika benar berapa bilangannya dalam tempoh 5 tahun yang lalu dan apakah tindakan yang sudah diambil oleh Kerajaan untuk membantu mereka. [ Soalan tambahan: BN Ranau, PKR Indera Mahkota]

8. Tuan Wong Ho Leng [ Sibu ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan nisbah doktor, doktor gigi dan ortodontis berbanding penduduk di Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Apakah tindakan yang akan diambil bagi memastikan profesional tersebut adalah mencukupi di bandar raya/bandar terlibat. [ Soalan tambahan: DAP Sibu, PKR Sungai Petani]

9. Dato' Henry Sum Agong [ Lawas ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan apakah perkembangan pembinaan Jalan Raya dari Long Luping ke Ba' Kelalan oleh Pasukan Tentera di bawah "projek Jiwa Murni". [ Soalan tambahan: BN Lawas, BN Sibuti]

Soalan MP PAS yang disenaraikan:
14. Tuan Haji Che Uda bin Che Nik [ Sik ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan senarai nama pegawai dan bilangan mereka yang terlepas peluang kenaikan pangkat sejak tahun 2005 hingga 2010 hasil dari dasar kerajaan yang sering menyambung kontrak Pegawai Tertinggi di Kementerian Pelajaran Malaysia.

16. Dr. Siti Mariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah syarat-syarat untuk peneroka mengeluarkan simpanan mereka di dalam Tabung Skim Penanaman Semula FELDA dan berapa jumlah kos penanaman semula kelapa sawit yang digunakan dari tabung tersebut.

24. Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan :-
(a) perincian implikasi kewangan subsidi diesel yang telah dikeluarkan kepada nelayan mengikut negeri dan tahun sejak ianya diperkenalkan; dan
(b) langkah-langkah untuk memastikan pengeluaran subsidi diesel ini tidak disalah gunakan oleh pihak tertentu.

28. Dr. Mohd Hatta bin Md Ramli [ Kuala Krai ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sama ada Kerajaan serius untuk mengkaji semula Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) dan bila pindaan yang dihebohkan itu akan dibentangkan di Dewan Rakyat.

38. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :-
(a) atas peruntukan dan undang-undang mana PDRM menyenarai hitam pemilik kenderaan yang dikaitkan dengan kesalahan trafik; dan
(b) syarikat mana yang mendapat kontrak membekal alat pengesan had laju yang digunakan oleh Polis Trafik.

40. Dr. Lo' Lo' binti Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan rancangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam menaikkan taraf Pasar Chow Kit dan Pasar Pudu yang dalam keadaan daif, kotor dan tertinggal dari arus pembangunan serta rancangan pengurusan sampah DBKL dan Alam Flora di Titiwangsa dan Kuala Lumpur keseluruhannya yang masih di tahap yang sangat tidak memuaskan terutama pengurusan sampah di pasar-pasar seperti Pasar Chow Kit.

44. Tuan Haji Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sejauh mana Model Baru Ekonomi (MBE) dapat menjamin hak-hak bumiputera tercapai dan apakah kedudukannya berbanding Dasar Ekonomi Baru (DEB). Nyatakan butiran jaminan tersebut.

Usul 14(1) oleh Menteri Pelancongan - BN Raub - menjelaskan isu-isu berkenaan kos-kos misi pelancongan dan perkara-perkara berkaitan.

Usul 14(1i) oleh DAP Batu Gajah - minta penjelasan dari speaker berkenaan kedatangan Menteri Pelancongan.

C. RANG UNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG PERTAMA
1. Menteri Kewangan mencadangkan * Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2010 - Timbalan Menteri Kewangan - BN Senator

BN Padang Rengas - menyambung mesyuarat sehingga selesai Jawatankuasa bagi Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau & Air dan Kementerian Penerangan, Komunikasi & Kebudayaan dan ditangguhkan sehingga jam 10.00 pagi, 1 Disember 2010.

D. Perbahasan Rang Undang-Undang dan Usul-Usul
1. Pertimbangan Rang Undang-undang Perbekalan 2011 (D.R. 36/2010) dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2011 seperti berikut:-

“Bahawa Dewan ini, mengikut seksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan iaitu satu jumlah wang sebanyak tidak lebih daripada lima puluh satu bilion satu ratus lapan puluh satu juta lapan ratus sembilan puluh empat ribu ringgit (RM51,181,894,000) dibelanjakan daripada Kumpulan Wang Pembangunan bagi tahun 2011, dan bagi tujuan-tujuan dan butiran-butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah Maksud Pembangunan atau (“P”) dalam senarai Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2011, yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 14 Tahun 2010, adalah diuntukkan di bawah Maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butiran-butiran itu di ruangan tujuh dan lapan senarai tersebut.” Dalam Jawatankuasa Sebuah-buah Majlis (30 November, 2010)

1.1. Perbahasan Bagi Perbelanjaan mengurus Kepala B29 (Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air – RM135,834,000); Bagi Perbelanjaan Pembangunan Kepala P29 (Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air – RM1,199,229,100)

1.1.1. Usul Di Bawah Peraturan Mesyuarat 66 (9):
YB Dr Dzulkefly bin Ahmad [ KUALA SELANGOR ] akan mencadangkan: “Bahawa perbelanjaan diluluskan dengan syarat dikurangkan sebanyak RM10.00 bagi Maksud Bekalan 29 - Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air - Kod 10000 Emolumen iaitu dengan memotong gaji Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air sebanyak RM10.00”.

[ Perbahasan - DAP Klang, BN Jasin (BN Lenggong, BN Tenggara, BN Lenggong, BN Jempol), BN Hulu Selangor][ Menteri - BN Miri - PAS Kuala Selangor, PKR Balik Pulau, DAP Klang, PAS Kuala Selangor, PAS Shah Alam]

Belah Bahagi - setuju 47, tidak setuju 58

1.1.2. [ Perbahasan - PKR Permatang Pauh] [Rehat]

[ Sambungan Perbahasan - PKR Permatang Pauh (PKR Kuala Kedah, BN Hulu Selangor), BN Lipis, DAP Petaling Jaya Utara, BN Putatan (BN Kinabatangan, PKR Sungai Petani), PKR Gombak, BN Tenggara, PAS Kuala Krai, BN Paya Besar, DAP Batu Gajah (PAS Kuala Krai), BN Simpang Renggang, PAS Padang Terap, BN Kapit]

[ Penggulungan Menteri - Pencelahan - BN Tangga Batu, PAS Kuala Krai, Bebas Tawau, BN Labuan, DAP Kepong, BN Tuaran, BN Putatan] [Lulus]

1.2. Perbahasan Bagi Perbelanjaan mengurus Kepala B47 (Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan – RM1,649,270.000); Bagi Perbelanjaan Pembangunan Kepala P47 (Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan)

1.2.1. Usul Di Bawah Peraturan Mesyuarat 66 (9):
YB Dato' Mahfuz Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan: “Bahawa perbelanjaan diluluskan dengan syarat dikurangkan sebanyak RM10.00 bagi Maksud Bekalan 47 - Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan - Kod 10000 Emolumen iaitu dengan memotong gaji Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan sebanyak RM10.00”. ( Celahan - PAS Kuala Krai )

[ Perbahasan - DAP Jelutong, PAS Kubang Kerian (PKR Kuala Kedah), BN Jempol(BN Kinabatangan, PAS Pokok Sena), BN Ledang (BN Sekijang, BN Kota Belud, BN Kinabatangan)]

[ Menteri (BN Jelubu) menggulung - PAS Pokok Sena, PAS Kota Bharu, PAS Pokok Sena, PKR Gombak, PAS Pokok Sena, PKR Gombak, DAP Jelutong] Usul Tidak Disetujukan.

[ Perbahasan - BN Tenom, PKR Machang, Bebas Wangsa Maju, BN Sri Aman, DAP Kota Melaka (DAP Rasah, DAP Serdang), BN Lipis, PAS Parit Buntar, BN Maran, PKR Tanah Merah, BN Kapit, DAP Bakri, BN Paya Besar, DAP Jelutong]

[ Penggulungan - Timbalan Menteri - BN Julau - BN Kapit, DAP Kota Melaka, DAP Jelutong, BN Lipis, BN Tenom, BN Limbang] [diluluskan]

Majlis ditangguhkan jam 9.01 malam dan bersambung esok, Rabu, 1 disember 2010, jam 10.00 pagi.

0 comments:

Taqwim Parlimen ke 12

Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 24 September hingga 27 November 2012. (Tambahan 2 hari - 28 - 29 Nov 2012)
2. Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013 (Bajet 2013) pada 28 September 2012.
3. Dewan Negara pada 3 Disember hingga 20 Disember 2012.

Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 11 Jun hingga 28 Jun 2012
2. Dewan Negara pada 9 Julai hingga 17 Julai 2012

Mesyuarat Pertama Penggal ke 5 Parlimen ke 12
1. Mesyuarat Dewan Rakyat pada 12 Mac hinga 12 April 2012.
2. Perasmian Pembukaan Penggal Kelima oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 12 Mac 2012.
3. Mesyuarat Dewan Negara pada 23 April hingga 10 Mei 2012.

Mesyuarat Lalu
1. Mesyuarat Ketiga Penggal Ke 4 Parlimen Ke 12
1.1. Dewan Rakyat pada 3 Oktober hingga 1 Disember 2011. (33 hari)
1.2. Pembentangan Bajet oleh Perdana Menteri/ Menteri Kewangan pada 7 Oktober 2011 (Jumaat) jam 4.00 petang.
(Nota: Cuti Hari Raya Korban pada 7 Nov 2011 -Isnin)
1.3. Dewan Negara pada 7 Dis hingga 22 Dis 2011 (10 hari)

2. Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Ke 12
2.1. Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 30 Jun 2011 (12 hari)
2.2. Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

3. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011.

3.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
3.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

Takwim Dewan Rakyat 3 Okt - 1 Dis 2011

Penyata Dewan Rakyat 3 Oktober hingga 1 Disember 2011

1 Nov 2011 2 Nov 2011 3 Nov 2011
8 Nov 2011 9 Nov 2011 10 Nov 2011
14 Nov 2011 15 Nov 2011 16 Nov 2011
17 Nov 2011

Rang Undang-Undang (Bacaan Kali Kedua) telah DILULUSKAN

Perbahasan Dewan Rakyat 15 Mac hingga 22 April 2010
1. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 – Menyambung semula perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (20 April, 2010)
2. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
3. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
4. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
5. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
6. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010 (Menteri Pelancongan)
7. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)
8. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
9. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
10. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

Perbahasan Rang Undang-Undang pada Mesyuarat Dewan Rakyat Ketiga, Penggal Kedua Parlimen ke 12 pada 19 Oktober hingga 17 Disember 2009
19. D.R.34/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2009 - 16 Disember 2009
18. D.R.14/2009 Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2009
17. D.R.28/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2009
16. D.R.23/2009 Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2009
15. D.R.26/2009 Rang Undang-Undang Yayasan Labuan 2009
14. D.R.27/2009 Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
13. D.R.29/2009 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 2009.
12. D.R.31/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2009
11. D.R.30/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2009
10. D.R.25/2009 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
9. D.R.24/2009 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
8. D.R.33/2009 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2009 [ 14 Disember 2009 ]
7. DR 32/2009 Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 [ 23 Oktober,
6 Oktober hingga 14 Disember 2009 ]
6. Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. [ 22 Oktober 2009 ditangguhkan sehingga 14 Disember 2009 ]
5. Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 – 22 Oktober 2009 ]
4. Rang Undang-undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 Oktober 2009 ]
3. Rang Undang-undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) (Pindaan) 2008 [ 20 - 21 Oktober 2009 ]
2. (D.R.13/2009) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Pindaan) 2009 [ 19 - 20 Oktober 2009 ]
1. (D.R. 12/2009) Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2009. (Kementerian Kewangan) [ 19 Oktober 2009 ]

USUL-USUL MP PAS

Usul-usul yang dikemukakan dalam Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Rakyat ke 12 (19 Oktober hingga 15 Disember 2009)

68. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mendesak Kerajaan menghentikan siasatan kebocoran kertas Kabinet berkaitan isu PKFZ dan mengisytiharkan dokumen tersebut bukan lagi di bawah OSA memandangkan isi dokumen tersebut bukannya mengandungi isu keselamatan dan pertahanan negara sebaliknya ia menyentuh isu penyalahgunaan kuasa-kuasa Kabinet yang menyebabkan berlakunya skandal PKFZ. Jika Kerajaan mengamalkan prinsip integriti yang tinggi, rakyat sewajarnya diberi peluang untuk mengetahui dan memiliki secara bebas dokumen tersebut”. (Menteri Dalam Negeri )

69. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa dewan ini mewakili rakyat Malaysia merakamkan kekesalan yang amat sangat atas keengganan Kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat skandal PKFZ sebaliknya Kerajaan dilihat cuba untuk menutup skandal ini dan melindungi pemimpin politik UMNO/BN. Sekali lagi Kerajaan dituntut demi kepentingan negara dan rakyat perlu segera menubuhkan Suruhanjaya Diraja yang bebas untuk menyiasat secara keseluruhan skandal PKFZ yang merupakan skandal terburuk negara yang menelan wang rakyat bernilai RM12 bilion”. - (Perdana Menteri)

Penyata Dewan Rakyat 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama Penggal Ke 4, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011

7 Mac 2011 8 Mac 2011 9 Mac 2011 10 Mac 2011
14 Mac 2011 15 Mac 2011 16 Mac 2011 17 Mac 2011
21 Mac 2011 22 Mac 2011 23 Mac 2011 24 Mac 2011
28 Mac 2011 29 Mac 2011 30 Mac 2011 31 Mac 2011

4 Apr 2011 5 Apr 2011 6 Apr 2011 7 Apr 2011

Penyata Dewan Rakyat 11 Oktober hingga 15 Disember 2010

Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga, Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 15 Disember 2010
3 Nov 2010 2 Nov 2010 1 Nov 2010

28 Okt 2010
27 Okt 2010 26 Okt 2010 25 Okt 2010
21 Okt 2010 20 Okt 2010 19 Okt 2010
18 Okt 2010 15 Okt 2010 14 Okt 2010
13 Okt 2010 12 Okt 2010 11 Okt 2010

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat
Kunjungan Hormat sebahagian MP PAS keatas Speker Dewan Rakyat pada 5 Mei 2008. Duduk dari kiri: Dato’ Abdul Halim (Pengkalan Chepa), Ustaz Nasharudin Mat Isa (Bachok), Tan Sri Pandikar Amin Mulia (Speaker Dewan Rakyat), Dr Lo’ Lo’ Mohd Ghazali (Titiwangsa), Puan Siti Zailat bt Mohd Yusof (Rantau Panjang), Dr Siti Mariah Mahmood (Kota Raja). Tiada dalam gambar - Dato Seri Abdul Hadi Awang (Marang), Dato' Kamarudin Jaffar (Tumpat), Dr Mohd Hatta Ramli (Kuala Krai), Mahfuz Omar (Pokok Sena), Dr Dzulkefly Ahmad (Kuala Selangor), Ustaz Taib Azamuddin (Baling) dan Dato Ibrahim Ali (Pasir Mas)

Taqwim Dewan Rakyat Ke 12

1. Penggal Keempat
1.1. Mesyuarat Kedua Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 28 Jun 2011 (10 hari), tambah dua hari 29-30 Jun 2011
1.2. Mesyuarat Kedua Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

2. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat
2.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
2.2. Mesyuarat Pertama Dewan Rakyat pada 7 Mac hingga 7 April 2011.
2.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Keempat
3.1. Dewan Rakyat mulai 3 Oktober hingga 7 Disember 2011
3.2. Pembentangan Bajet pada 7 Oktober 2011 (Jumaat - 4.00 petang)
3.3. Dewan Negara mulai 6 hingga 21 Disember 2011 (10 hari)

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 15 Mac hingga 15 April 2010 dan ditambahkan sehingga 22 April 2010.

2. Mesyuarat kedua, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Jun hingga 15 Julai 2010.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 9 Disember 2010

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari hingga 19 Mac 2009 (19 hari) ditambah 3 hari lagi (23 hingga 25 Mac 2009).

2. Mesyuarat kedua pada 15 Jun hingga 30 Jun 2009 (10 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 19 Oktober hingga 15 disember 2009 (35 hari)

Penggal Pertama
1.Mesyuarat Pertama pada 28 April hingga 27 Mei 2008 (16 hari). Maklumat Lengkap

2. Mesyuarat Kedua pada 23 Jun hingga 15 Julai 2008 (14 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat Ketiga pada 18 Ogos hingga 11 Disember 2008 (41 hari). Pembentangan Bajet pada 29 Ogos 2008 (Jumaat) jam 4.00 petang. Maklumat lengkap

Waktu Persidangan

Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Takqwim Dewan Negara ke 12

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat pertama pada 15 Mac, 26 April hingga 6 Mei 2010.

2. Mesyuarat Kedua mulai 19 Julai hingga 3 Ogos 2010 (10 Hari)

3. Mesyuarat Ketiga mulai 13 Disember hingga 22 Disember 2010 (7 hari)

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari, 30 Mac hingga 8 April 2009 (8 hari).

2. Mesyuarat kedua pada 6 Julai hingga 14 Julai 2009 (6 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 9 Disember hingga 22 Disember 2009 (8 hari)

Penggal Pertama
1. Mesyuarat pertama pada 29 April dan 26 Mei hingga 4 Jun 2008 (8 hari). Maklumat lengkap

2. Mesyuarat kedua pada 15 Julai hingga 24 Julai 2008 (7 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat ketiga pada 1 Disember hingga 18 Disember 2008 (10 hari). Maklumat lengkap

Waktu Persidangan
Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Rang Undang-Undang Yang diluluskan pada 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011 (Dewan Rakyat), 18 hingga 28 April 2011)

1. Perbahasan Usul dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Wira Ahmad bin Haji Hamzah [ Jasin ] dan masalah dicadangkan :-

“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-

“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Keempat Parlimen Yang Kedua Belas.” - Menyambung semula Perbahasan atas masalah (9 Mac, 2011 – 24 Mac 2011)

2. (D.R. 6/2011) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2011 - dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua 2010 seperti berikut :

Menteri Kewangan akan mencadangkan :-

“Bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak satu bilion sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lapan ribu enam ratus lapan ringgit (RM1,946,598,608) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 Tahun 2011 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.”

2. (D.R. 47/2010) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010 -[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

4 April 2011
3. (D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 - [ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

6 April 2011
4. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - [ Kementerian Kesihatan ]

5. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

6. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

7 April 2011
7. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

8. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapan bersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (Pemerbadanan) membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 10,000,000 unit saham biasa Danalnfra Nasional Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Pemerbadanan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham."

9. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan perenggan 4(b) Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275], mengambil ketetapan supaya Kerajaan memindahkan sebanyak RM15,500 juta wang terimaan Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) yang diterima di bawah seksyen 3(1) Akta yang sama ke Kumpulan Wang Pembangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud Kumpulan Wang tersebut.”

10. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut:-
‘Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni’.”

11. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 dan ST.15 tahun 2011 disahkah.”

12. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.16 tahun 2011 disahkan.”

Blogger Templates by OurBlogTemplates.com 2008