Sunday, June 10, 2012

Dewan Rakyat 11 Jun 2012 (Isnin)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
a. Doa

b. Pertanyaan Bagi Jawab Lisan

1. Dato' SeriTiong King Sing [ Bintulu ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :-
(a) jumlah RumahMesra Rakyat (RMR) di bawah Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) yangtelah siap dibina di seluruh negara terutamanya di negeriSarawak sejak skim ini diperkenalkan; dan
(b) apakahKementerian dapat mengkaji untuk memasukkan kos penambakan tanah dan koscerucuk (piling) dalam usaha meringankan beban kewangan parapemohon RMR. [ Soalan Tambahan : BN Bintulu, PKR Balik Pulau ]

2. Dato' Seri Anwar bin Ibrahim [Permatang Pauh ] minta PERDANA MENTERI menyatakan langkah-langkahyang diambil untuk mengesan, menyiasat dan mendakwa anggota-anggota polisyang bertindak ganas terhadap wartawan-wartawan danpeserta-peserta perhimpunan bersih 3.0 pada 28 April 2012 serta maklumbalas Kerajaan terhadap ketetapan Majlis Peguam Malaysia mengenai keganasan polis semasa perhimpunan Bersih tersebut.[ Soalan Tambahan : PKR Permatang Pauh, YB Sri Gading ]

3. Dato' Abdul Manan bin Ismail [ Paya Besar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan faktor-faktor yangmembolehkan Felda Global Ventures Holdings (FGVH) sebagai penjanakeuntungan kumpulan syarikat berstatus konglomerat global bagimenghasilkan dana apabila disenaraikan dalam Bursa Malaysia dan apakahstatus terkini mengenai firma global yang bakal menjadi rakan niagastrategik antarabangsaFGVH.[ Soalan Tambahan : BN Paya Besar, PKR Machang ]

4. Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang [Marang ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan adakah telah dijalankankajian menyeluruh di peringkat nasional tentang beban tugas para guru, danjika ada apakah dapatan-dapatan daripada kajian tersebut.[ Soalan Tambahan : PAS Marang, BN Arau ]

5. Datuk Haji Mohamed Bin Haji Aziz [ SriGading ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan apakah kayu ukurkejayaan 'Himpunan Jutaan Belia' dalam sambutan Hari Belia Negarapada bulan Mei yang lalu serta sejauh mana ia menjadi pemangkin halatuju golongan belia dalam cabaran terkini dan masa depan.[ Soalan Tambahan : BN Sri Gading, PKR Lembah Pantai ]

6. Dr. Tan Seng Giaw [ Kepong ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sejak 2008, berapakah projektransformasi yang dianggap berjaya dan berapakah yang disangka kurangberjaya. Apakah faktorfaktornya.[ Soalan Tambahan : DAP Kepong, Bebas Pasir Mas ]

7. Dato' Lilah bin Yasin [ Jempol ] mintaMENTERI ENGANGKUTAN menyatakan :-
(a) bilakah projekpembinaan stesen Kereta Api Bahau yang baru akan dimulakan; dan
(b) apakahkomponen dalam perancangan pembangunan tersebut dan anggaran kos yang terlibat.[ Soalan Tambahan : ]

8. Tan Sri Dato' Seri Abd. Khalid binIbrahim [ Bandar Tun Razak ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASASTANI menyatakan sejak bilakah Program Insentif Peningkatan HasilPadi diperkenalkan kepada pesawah di Malaysia dan apakahmekanisme yang diguna pakai dalam pelaksanaan program ini.[ Soalan Tambahan : ]

9. Dato' Shamsul Anuar bin Nasarah [Lenggong ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :-
(a) adakah Kerajaan bercadang mewujudkan badan baru menggantikan Majlis Peguam Malaysia; dan
(b) apakahKerajaan berpuashati dengan peranan yang dimainkan oleh Majlis Peguam Malaysia.[ Soalan Tambahan : ]

10. Tuan John a/l Fernandez [ Seremban ]minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan perananKementerian dalam usaha membantu menyelesaikan rungutan penggunaelektrik yang dibebankan dengan tunggakan bil yang tinggi berikutanbacaan meter elektrik yang tidak dibuat setiap bulan tetapi setiap 2 dan 3bulan sekali.[ Soalan Tambahan : ]

11. Puan Hajah Nancy binti Haji Shukri [Batang Sadong ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI,KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan peranan yang dimainkan oleh Kementerian untuk mengawal Perubatan 'Traditional Knowledge' dari diciplak oleh negara asing.[ Soalan Tambahan : ]

12. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ HuluLangat ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan kejayaan dan kesan yang dicapai dalam program pertukaran pelajar antarabangsa.[ Soalan Tambahan : ]

Soalan MP PAS yangdisenaraikan
27. TuanMohd. Abdul Wahid bin Endut [ Kuala Terengganu ] minta MENTERI BELIADAN SUKAN menyatakan jumlah perbelanjaan setiap tahun untukmenganjurkan Piala Monsun di Terengganu dan adakah kontrak penganjuranPiala Monsun akan dilanjutkan.

28. Dr. SitiMariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta PERDANA MENTERImenyatakan fungsi dan peranan Akademi Undang-undang yang akanditubuhkan oleh Kerajaan.

29. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ KubangKerian ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapa banyakkah jumlah "exposure" Kerajaan di dalam MAS dan PenerbanganMalaysia.

34. Dato'Kamarudin Bin Jaffar [ Tumpat ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan mengapakah cadangan pembinaan Lebuh Raya Kota Bharu-KualaKrai tidak dilaksanakan walaupun telah dirancang dalam RMK-9 lagi.

35. Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ KualaSelangor ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah dari tuntutan olehJK Pilihan Khas (PSC) Penambahbaikan Pilihan Raya dan 8 tuntutan Bersih2.0 yang akan dilaksanakan oleh SPR dalam PRU ke-13 nanti.

38. Dato'Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kenapakah Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) membenarkanPALAPES dijadikan satu lokaliti pengundi yang tidak perlu hadir.

48. Tuan MohdFirdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta MENTERI DALAM NEGERImenyatakan statistik kadar jenayah di seluruh Negara untuk kesemuakategori (mengikut negeri) bagi tempoh Jan 2008 - Mei 2012 serta nyatakanjumlah kes yang berjaya diselesaikan dan masih tertangguh sehingga kini.

59. Dato'Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kos perbelanjaan setiap lawatan rasmi YAB. PerdanaMenteri ke negeri Kelantan sejak memegang jawatan.

81. TuanKhalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta MENTERI DALAMNEGERI menyatakan mengapa Tun Hanif Omar dipilih sebagai PengerusiJawatan kuasa penyiasat BERSIH 3.0 sedangkan beliau jelas berpihak dalamisu ini.

83. Dr. MohdHatta bin Md Ramli [ Kuala Krai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk membuat apa-apa pindaankepada peraturan pilihan raya khususnya berkaitan peraturan pengundi posbagi membenarkan rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara untukmengundi secara pos. (Sekarang ini hanya pegawai konsulat, pelajar sepenuhmasa dan isteri/ suami kepada pelajar itu sahaja yang boleh mengundisecara pos).

90. Dato'Seri Mohammad Nizar bin Jamaluddin [ Bukit Gantang ] minta PERDANA MENTERImenyatakan berapakah jumlah penduduk Bukit Gantang yang terlibat denganProjek Lebuh Raya Pantai Changkat Jering-Klang, serta berapakah anggaranganti rugi yang akan dibayar.

93. Dato'Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah kuota haji setiap tahun mulai 2008 hingga 2012.

101. Dato'Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta MENTERIPERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan jumlah pelaburan mengikutnegeri yang masuk ke dalam negara sepanjang tahun 2011 dan Q1 tahun 2012dan senaraikan negara-negara yang melabur serta jumlah pelaburanmasing-masing.

103. TuanHaji Nasharudin bin Mat Isa [ Bachok ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan berapakah jumlah kes jenayah yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah.

110. Tuan HajiChe Uda bin Che Nik [ Sik ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan PeruntukanKhas untuk program J-Qaf telah tidak lagi diberi sejak tahun kebelakanganini. Keadaan ini menyebabkan program ini terpaksa bergantung kepadaperuntukan asas per kapita yang sedia terhad itu. Apakah langkah Kerajaanuntuk mengatasi perkara ini.

Usul 18(1) oleh PKR Lembah Pantai mengenai Kes Rasuah dan Kapal Selam Scopene di Perancis. - Di Tolak

c. RANGUNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG PERTAMA
1. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri * Rang Undang-undang Pelindung(Pindaan) 2012.

d. Rang Undang-Undang Bacaan Kali Kedua
1. (D.R.22/2012) Rang Undang-undang Profesion Undang-undang (Pindaan) 2012 [Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

[ Perbahasan - PKR Subang ] [ Rehat ] [ sambungan Perbahasan - PKR Subang, BN Rembau, Bebas Pasir Mas, DAP Seremban, DAP Puchong, ]

Ucapan Penangguhan - DAP Bukit Bintang

2. (D.R. 24/2012) Rang Undang-undang Perubatan (Pindaan) 2012 [ Menteri Kesihatan]

3. (D.R. 19/2012) Rang Undang-undang Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 2012 [ Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar ]

0 comments:

Taqwim Parlimen ke 12

Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 24 September hingga 27 November 2012. (Tambahan 2 hari - 28 - 29 Nov 2012)
2. Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013 (Bajet 2013) pada 28 September 2012.
3. Dewan Negara pada 3 Disember hingga 20 Disember 2012.

Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 11 Jun hingga 28 Jun 2012
2. Dewan Negara pada 9 Julai hingga 17 Julai 2012

Mesyuarat Pertama Penggal ke 5 Parlimen ke 12
1. Mesyuarat Dewan Rakyat pada 12 Mac hinga 12 April 2012.
2. Perasmian Pembukaan Penggal Kelima oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 12 Mac 2012.
3. Mesyuarat Dewan Negara pada 23 April hingga 10 Mei 2012.

Mesyuarat Lalu
1. Mesyuarat Ketiga Penggal Ke 4 Parlimen Ke 12
1.1. Dewan Rakyat pada 3 Oktober hingga 1 Disember 2011. (33 hari)
1.2. Pembentangan Bajet oleh Perdana Menteri/ Menteri Kewangan pada 7 Oktober 2011 (Jumaat) jam 4.00 petang.
(Nota: Cuti Hari Raya Korban pada 7 Nov 2011 -Isnin)
1.3. Dewan Negara pada 7 Dis hingga 22 Dis 2011 (10 hari)

2. Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Ke 12
2.1. Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 30 Jun 2011 (12 hari)
2.2. Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

3. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011.

3.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
3.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

Takwim Dewan Rakyat 3 Okt - 1 Dis 2011

Penyata Dewan Rakyat 3 Oktober hingga 1 Disember 2011

1 Nov 2011 2 Nov 2011 3 Nov 2011
8 Nov 2011 9 Nov 2011 10 Nov 2011
14 Nov 2011 15 Nov 2011 16 Nov 2011
17 Nov 2011

Rang Undang-Undang (Bacaan Kali Kedua) telah DILULUSKAN

Perbahasan Dewan Rakyat 15 Mac hingga 22 April 2010
1. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 – Menyambung semula perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (20 April, 2010)
2. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
3. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
4. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
5. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
6. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010 (Menteri Pelancongan)
7. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)
8. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
9. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
10. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

Perbahasan Rang Undang-Undang pada Mesyuarat Dewan Rakyat Ketiga, Penggal Kedua Parlimen ke 12 pada 19 Oktober hingga 17 Disember 2009
19. D.R.34/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2009 - 16 Disember 2009
18. D.R.14/2009 Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2009
17. D.R.28/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2009
16. D.R.23/2009 Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2009
15. D.R.26/2009 Rang Undang-Undang Yayasan Labuan 2009
14. D.R.27/2009 Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
13. D.R.29/2009 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 2009.
12. D.R.31/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2009
11. D.R.30/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2009
10. D.R.25/2009 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
9. D.R.24/2009 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
8. D.R.33/2009 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2009 [ 14 Disember 2009 ]
7. DR 32/2009 Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 [ 23 Oktober,
6 Oktober hingga 14 Disember 2009 ]
6. Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. [ 22 Oktober 2009 ditangguhkan sehingga 14 Disember 2009 ]
5. Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 – 22 Oktober 2009 ]
4. Rang Undang-undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 Oktober 2009 ]
3. Rang Undang-undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) (Pindaan) 2008 [ 20 - 21 Oktober 2009 ]
2. (D.R.13/2009) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Pindaan) 2009 [ 19 - 20 Oktober 2009 ]
1. (D.R. 12/2009) Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2009. (Kementerian Kewangan) [ 19 Oktober 2009 ]

USUL-USUL MP PAS

Usul-usul yang dikemukakan dalam Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Rakyat ke 12 (19 Oktober hingga 15 Disember 2009)

68. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mendesak Kerajaan menghentikan siasatan kebocoran kertas Kabinet berkaitan isu PKFZ dan mengisytiharkan dokumen tersebut bukan lagi di bawah OSA memandangkan isi dokumen tersebut bukannya mengandungi isu keselamatan dan pertahanan negara sebaliknya ia menyentuh isu penyalahgunaan kuasa-kuasa Kabinet yang menyebabkan berlakunya skandal PKFZ. Jika Kerajaan mengamalkan prinsip integriti yang tinggi, rakyat sewajarnya diberi peluang untuk mengetahui dan memiliki secara bebas dokumen tersebut”. (Menteri Dalam Negeri )

69. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa dewan ini mewakili rakyat Malaysia merakamkan kekesalan yang amat sangat atas keengganan Kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat skandal PKFZ sebaliknya Kerajaan dilihat cuba untuk menutup skandal ini dan melindungi pemimpin politik UMNO/BN. Sekali lagi Kerajaan dituntut demi kepentingan negara dan rakyat perlu segera menubuhkan Suruhanjaya Diraja yang bebas untuk menyiasat secara keseluruhan skandal PKFZ yang merupakan skandal terburuk negara yang menelan wang rakyat bernilai RM12 bilion”. - (Perdana Menteri)

Penyata Dewan Rakyat 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama Penggal Ke 4, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011

7 Mac 2011 8 Mac 2011 9 Mac 2011 10 Mac 2011
14 Mac 2011 15 Mac 2011 16 Mac 2011 17 Mac 2011
21 Mac 2011 22 Mac 2011 23 Mac 2011 24 Mac 2011
28 Mac 2011 29 Mac 2011 30 Mac 2011 31 Mac 2011

4 Apr 2011 5 Apr 2011 6 Apr 2011 7 Apr 2011

Penyata Dewan Rakyat 11 Oktober hingga 15 Disember 2010

Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga, Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 15 Disember 2010
3 Nov 2010 2 Nov 2010 1 Nov 2010

28 Okt 2010
27 Okt 2010 26 Okt 2010 25 Okt 2010
21 Okt 2010 20 Okt 2010 19 Okt 2010
18 Okt 2010 15 Okt 2010 14 Okt 2010
13 Okt 2010 12 Okt 2010 11 Okt 2010

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat
Kunjungan Hormat sebahagian MP PAS keatas Speker Dewan Rakyat pada 5 Mei 2008. Duduk dari kiri: Dato’ Abdul Halim (Pengkalan Chepa), Ustaz Nasharudin Mat Isa (Bachok), Tan Sri Pandikar Amin Mulia (Speaker Dewan Rakyat), Dr Lo’ Lo’ Mohd Ghazali (Titiwangsa), Puan Siti Zailat bt Mohd Yusof (Rantau Panjang), Dr Siti Mariah Mahmood (Kota Raja). Tiada dalam gambar - Dato Seri Abdul Hadi Awang (Marang), Dato' Kamarudin Jaffar (Tumpat), Dr Mohd Hatta Ramli (Kuala Krai), Mahfuz Omar (Pokok Sena), Dr Dzulkefly Ahmad (Kuala Selangor), Ustaz Taib Azamuddin (Baling) dan Dato Ibrahim Ali (Pasir Mas)

Taqwim Dewan Rakyat Ke 12

1. Penggal Keempat
1.1. Mesyuarat Kedua Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 28 Jun 2011 (10 hari), tambah dua hari 29-30 Jun 2011
1.2. Mesyuarat Kedua Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

2. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat
2.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
2.2. Mesyuarat Pertama Dewan Rakyat pada 7 Mac hingga 7 April 2011.
2.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Keempat
3.1. Dewan Rakyat mulai 3 Oktober hingga 7 Disember 2011
3.2. Pembentangan Bajet pada 7 Oktober 2011 (Jumaat - 4.00 petang)
3.3. Dewan Negara mulai 6 hingga 21 Disember 2011 (10 hari)

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 15 Mac hingga 15 April 2010 dan ditambahkan sehingga 22 April 2010.

2. Mesyuarat kedua, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Jun hingga 15 Julai 2010.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 9 Disember 2010

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari hingga 19 Mac 2009 (19 hari) ditambah 3 hari lagi (23 hingga 25 Mac 2009).

2. Mesyuarat kedua pada 15 Jun hingga 30 Jun 2009 (10 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 19 Oktober hingga 15 disember 2009 (35 hari)

Penggal Pertama
1.Mesyuarat Pertama pada 28 April hingga 27 Mei 2008 (16 hari). Maklumat Lengkap

2. Mesyuarat Kedua pada 23 Jun hingga 15 Julai 2008 (14 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat Ketiga pada 18 Ogos hingga 11 Disember 2008 (41 hari). Pembentangan Bajet pada 29 Ogos 2008 (Jumaat) jam 4.00 petang. Maklumat lengkap

Waktu Persidangan

Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Takqwim Dewan Negara ke 12

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat pertama pada 15 Mac, 26 April hingga 6 Mei 2010.

2. Mesyuarat Kedua mulai 19 Julai hingga 3 Ogos 2010 (10 Hari)

3. Mesyuarat Ketiga mulai 13 Disember hingga 22 Disember 2010 (7 hari)

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari, 30 Mac hingga 8 April 2009 (8 hari).

2. Mesyuarat kedua pada 6 Julai hingga 14 Julai 2009 (6 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 9 Disember hingga 22 Disember 2009 (8 hari)

Penggal Pertama
1. Mesyuarat pertama pada 29 April dan 26 Mei hingga 4 Jun 2008 (8 hari). Maklumat lengkap

2. Mesyuarat kedua pada 15 Julai hingga 24 Julai 2008 (7 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat ketiga pada 1 Disember hingga 18 Disember 2008 (10 hari). Maklumat lengkap

Waktu Persidangan
Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Rang Undang-Undang Yang diluluskan pada 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011 (Dewan Rakyat), 18 hingga 28 April 2011)

1. Perbahasan Usul dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Wira Ahmad bin Haji Hamzah [ Jasin ] dan masalah dicadangkan :-

“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-

“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Keempat Parlimen Yang Kedua Belas.” - Menyambung semula Perbahasan atas masalah (9 Mac, 2011 – 24 Mac 2011)

2. (D.R. 6/2011) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2011 - dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua 2010 seperti berikut :

Menteri Kewangan akan mencadangkan :-

“Bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak satu bilion sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lapan ribu enam ratus lapan ringgit (RM1,946,598,608) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 Tahun 2011 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.”

2. (D.R. 47/2010) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010 -[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

4 April 2011
3. (D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 - [ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

6 April 2011
4. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - [ Kementerian Kesihatan ]

5. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

6. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

7 April 2011
7. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

8. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapan bersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (Pemerbadanan) membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 10,000,000 unit saham biasa Danalnfra Nasional Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Pemerbadanan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham."

9. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan perenggan 4(b) Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275], mengambil ketetapan supaya Kerajaan memindahkan sebanyak RM15,500 juta wang terimaan Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) yang diterima di bawah seksyen 3(1) Akta yang sama ke Kumpulan Wang Pembangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud Kumpulan Wang tersebut.”

10. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut:-
‘Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni’.”

11. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 dan ST.15 tahun 2011 disahkah.”

12. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.16 tahun 2011 disahkan.”

Blogger Templates by OurBlogTemplates.com 2008