Thursday, June 21, 2012

Dewan Rakyat 21 Jun 2012 (Khamis)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
a. Doa
b. Pertanyaan Jawab Lisan

1. Datuk Seri Panglima AbdulGhapur Bin Haji Salleh [ Kalabakan ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan adakah Kementerian Kerja Raya bercadang membina jalan 2hala Tawau/Kota Kinabalu dan jika ada bila akan dimulakan. [ Soalan Tambahan : BN Kalabakan, PAS Rantau Panjang ]

2. TuanMohamed Azmin bin Ali [ Gombak ] minta PERDANA MENTERImenyatakan bilakah Kerajaan bercadang untuk mewujudkan Suruhanjaya BebasAduan dan Salah Laku Polis (IPCMC) yang dicadangkan oleh SuruhanjayaDiraja Penambahbaikan Perjalanan dan Pengurusan PDRM. [ Soalan Tambahan : PKR Gombak, BN Jasin ]

3. DatukMohd Nasir bin Ibrahim Fikri [ Kuala Nerus ] minta MENTERI SAINS,TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan apakah terdapat kesan kepada alam sekitar negara kita akibat fenomena ledakan di matahari atau ributmatahari yang berlaku awal tahun baru-baru ini. [ Soalan Tambahan : BN Kuala Nerus ]

4. TuanWee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bila seorang Menteri berjanji di Parlimen untuk memberiinformasi seumpama fi konsultan yang telah dibayar oleh MAS kepadaBinaFikir Sdn. Bhd, untuk Projek WAU yang melibatkan jumlah wang RM200juta dan senarai nama untuk 12 syarikat yang terlibat dalam kontrak fuel hedging di mana MAS mengalami kerugian sebanyak RM3.3 bilion,adakah Khazanah dan/atau syarikat GLC seperti MAS berhak untuk tidakmemberi apaapa maklumat yang diperlukan kepada Parlimen danbahawa Khazanah dan/atau syarikat seperti MAS boleh kekalbersembunyi di bawah klausa CONFIDENTIALITY atau NON-DISCLOSURE sedangkan MAS menggunakan wang rakyat. [ Soalan Tambahan : Bebas Wangsa Maju, PAS Tumpat ]

5. Dato'Seri Haji Azmi bin Khalid [ Padang Besar ] minta PERDANA MENTERImenyatakan setelah selesainya urusan penyenaraian Felda Global VentureBhd. dalam Bursa Malaysia dan penglibatannya dalam perniagaanantarabangsa, sebahagian besar fokus FELDA mungkin lebih tertumpu kepada urusan business, maka dengandemikian apakah caranya untuk FELDA terus menunaikan tanggungjawab sosialnya,terutama terhadap kepentingan generasi kedua dan ketiga, yang kianmeruncing. [ Soalan Tambahan : BN Padang Besar, PKR Lembah Pantai ]

6. TuanSim Tong Him [ Kota Melaka ] minta PERDANA MENTERI menyatakanpenubuhan Jawatankuasa Khas Perundangan Parlimen:-
(a) adakahKerajaan bersedia untuk menubuhkan satu JawatankuasaKhas Perundangan Parlimen untuk meneliti danmendraf semua rang undang-undang sebelum iadibentangkan di Parlimen; dan
(b) nyatakan semuabantahan dan halangan terhadap penubuhanJawatankuasa Khas ini. [ Soalan Tambahan : DAP Kota Melaka, BN Kinabatangan ]

7. DatukRaime Bin Unggi [ Tenom ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DANINDUSTRI menyatakan keberkesanan SME Bank bagi membantu usahawanIndustri Kecil dan Sederhana (IKS) dan apakah strategi-strategi dalammeningkatkan daya saing usahawan IKS di peringkat global (lokal danglobal). [ Soalan Tambahan : BN Tenom, DAP Kepong ]

8. Dr.Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan rasional 'gaji minimum'RM900 ditetapkan untuk di Semenanjung dan RM800 di Sabah Sarawakserta apakah langkah-langah lain untuk meningkatkan produktiviti ketahap 4.6% untuk 8 tahun akan datang bagimencapai sasaran status pendapatan tinggi (high income status) pada tahun2020. [ Soalan Tambahan : PAS Kuala Selangor ]

9. DatukSapawi bin Haji Ahmad [ Sipitang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan perancangan jangka panjang Kerajaan untuk mendapatkantambahan kuota jemaah haji dari negara ini, bagi membolehkan masamenunggu seseorang jemaah tidak terlalu lama. [ Soalan Tambahan : ]

10. TuanMohsin Fadzli bin Haji Samsuri [ Bagan Serai ] minta MENTERI PENERANGAN,KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan sejauh manakah penggunaan komputeryang diagihkan kepada pelajar. Apakah bentuk pemantauan yangdijalankan. [ Soalan Tambahan : ]

11. TuanMohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI PERDAGANGANANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan berapa ramai usahawan dikalangan mahasiswa memanfaat Tabung Usahawan Siswazah(TUS) dan apakah program-program yang perlu diikuti usahawan siswazah bagi melayakkan mereka memohon TUS. [ Soalan Tambahan : ]

12. TuanAzan bin Ismail [ Indera Mahkota ] minta MENTERI PERDAGANGANDALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan apakah kedudukanIndeks Harga Pengguna yang terkini dan apakah langkah-langkah baruyang dicadangkan untuk membendung kesan negatif trend kenaikankos yang berlaku di seluruh dunia. [ Soalan Tambahan : ]

SoalanMP PAS yang disenaraikan:
20. Dato'Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan dari mana dana untuk pemberian durian runtuh kepada peneroka FELDA seperti diumumkan Perdana Menteri dan jumlahkeseluruhan pemberian tersebut.

26. Dato'Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan status sebenar Geran Perkapita Sekolah Agama Rakyat (SAR)yang telah diberhentikan oleh Perdana Menteri Keempat, Tun DrMahathir Mohamad, pada tahun 2003, adakah Geran Perkapita tersebut telah diberikan semula sepertimanadifahami daripada kenyataan Perdana Menteri pada 9 Mac 2012,ketika merasmikan pembukaan Sekolah Agama Taman Molek, Johor Bahru.

41. Dr.Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta PERDANA MENTERImenyatakan statistik umat Islam yang murtad dan menukar status dalam kadpengenalan mereka dan langkah-langkah yang di ambil oleh JAKIM dalammengatasi gejala murtad ini.

45. TuanMohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta PERDANA MENTERImenyatakan:-
(a) adakahprosedur mengedarkan borang pembiayaan kewangankepada peneroka FELDA daripada 7 bank terpilih adalah mengikut peraturanyang ditetapkan oleh Bank Negara; dan
(b) kenapakahpeneroka seolah-olah dipaksa menandatanganiborang tersebut yang kebanyakannya dalam BahasaInggeris yang kurang difahami oleh peneroka

50. Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] mintaMENTERI LUAR NEGERI menyatakan apakah Malaysia masih dalamsenarai tapak subur untuk ancaman pengganas global.

67. TuanHaji Nasharudin bin Mat Isa [ Bachok ] minta PERDANA MENTERI menyatakan menjelaskan justifikasi kepada pembatalan guru KAFAbaru-baru ini.

70. Dato'Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI PENGAJIANTINGGI menyatakan bilangan konsesi pembangunan UiTM secara PrivateFinance Initiative (PFI) yang telah dianugerahkan dan menyatakannama-nama syarikat tersebut serta status projek tersebut.

74. Dr.Siti Mariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI DALAM NEGERImenyatakan apakah garis panduan penerbitan dan penjualan bahan lucah danpornografi serta berapakah dakwaan yang telah berjaya dibuatoleh pihak Kementerian terhadap kesalahan kategori ini dalam tempoh 10 tahun terakhir dan nyatakan siapakahpihak-pihak yang pernah didakwa dan diambil tindakan undang-undangbersabit
kesalahan ini.

79. Tuan Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapa Peneroka FELDAdiminta menandatangani perjanjian pinjaman Bank untuk membeli sahamsahamyang akan dikeluarkan FGVH.

82. Dato'Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERIPELANCONGAN menyatakan bentuk kerjasama yang ada antara Kementerian denganYang Berhormat Exco Pelancongan Negeri-negeri.

83. PuanSiti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERISUMBER MANUSIA menyatakan mengapakah gaji minimum yang diperkenalkanoleh Kerajaan untuk Sabah dan Sarawak bernilai RM800lebih rendah dari Semenanjung RM900, sedangkan kos sara hidup di Sabah dan Sarawak lebih tinggi.

90. Dato'Seri Mohammad Nizar bin Jamaluddin [ Bukit Gantang ] minta MENTERISUMBER MANUSIA menyatakan kenapa Pusat Latihan Teknologi Tinggi(ADTEC) tidak beroperasi sepenuhnya di Kemunting Taiping.

92. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] mintaMENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakanberapa peratuskah penjanaan tenaga negara bergantung kepada gas,arang, hidro dan minyak, sejauh manakah kita boleh mencapaiperatusan tenaga boleh diperbaharui(renewable energy) yang sewajarnya serta sejauh manakah keberkesanan feedin tariff di Malaysia.

99. TuanMohd. Abdul Wahid bin Endut [ Kuala Terengganu ] minta MENTERIKEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan usaha-usaha yang dilakukanuntuk memastikan Visi dan Misi KETENGAH khususnyadalam bidang pembangunan ekonomi dan sosialyang semakin lesu dan tenat dapat dipulihkan semula.

100. TuanMuhammad bin Husain [ Pasir Puteh ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan:-
(a) bilakah kaliterakhir pihak Kementerian membuat kajian berkaitankemudahan dan kebajikan untuk anggota tentera; dan
(b) adakahKementerian berpuas hati dengan tahap kemudahandan kebajikan untuk anggota tentera setaraf dengan kakitanganagensi-agensi lain yang setara.

c.Rang Undang-Undang Bacaan Kali Kedua
1. Pertimbangan ke atas (D.R. 27/2012) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan(2012) 2012 dalam Jawatankuasa Sebuah-buah Majlis. (21 Jun, 2012) [ Menteri Kewangan]


[ Dalam Jawatankuasa ]

[ Jabatan Perdana Menteri - PAS Pokok Sena, BN Tangga Batu, DAP Serdang, BN Jempol. PAS Rantau Panjang, BN Silam, PKR Batu, BN Arau, DAP Ipoh Barat, ...]

[ Rehat ]

[ ... DAP Rasah, .... PAS Kota Raja, BN Batang Sadong, PAS Hulu Selangor, BN Hulu Selangor, Bebas Pasir Mas, BN Lenggong, DAP Teluk Intan, PAS Pendang, DAP Klang, PAS Kuala Selangor ]

[ Menteri Undang-undang - DAP Klang, PAS Kota Raja, Bebas Tawau, PAS Pokok Sena, DAP Klang, PAS Kubang Kerian, PAS Pokok Sena, DAP Rasah, PKR Petaling Jaya Selatan, DAP Rasah ]

[ Menteri Perpaduan - ... ]

2.(D.R. 19/2012) RangUndang-undang Kualiti Alam Sekeliling(Pindaan) 2012 - Menyambungsemula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakankali yang kedua sekarang.” (18Jun, 2012) [ Menteri Sumber Asli danAlam Sekitar ]

3. (D.R.25/2012) RangUndang-undang Pelindung(Pindaan) 2012 [ Menteri PerdaganganAntarabangsa dan Industri ]

4. (D.R.26/2012) RangUndang-undang Umur Persaraan Minimum 2012 [ Menteri SumberManusia ]

0 comments:

Taqwim Parlimen ke 12

Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 24 September hingga 27 November 2012. (Tambahan 2 hari - 28 - 29 Nov 2012)
2. Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013 (Bajet 2013) pada 28 September 2012.
3. Dewan Negara pada 3 Disember hingga 20 Disember 2012.

Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 11 Jun hingga 28 Jun 2012
2. Dewan Negara pada 9 Julai hingga 17 Julai 2012

Mesyuarat Pertama Penggal ke 5 Parlimen ke 12
1. Mesyuarat Dewan Rakyat pada 12 Mac hinga 12 April 2012.
2. Perasmian Pembukaan Penggal Kelima oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 12 Mac 2012.
3. Mesyuarat Dewan Negara pada 23 April hingga 10 Mei 2012.

Mesyuarat Lalu
1. Mesyuarat Ketiga Penggal Ke 4 Parlimen Ke 12
1.1. Dewan Rakyat pada 3 Oktober hingga 1 Disember 2011. (33 hari)
1.2. Pembentangan Bajet oleh Perdana Menteri/ Menteri Kewangan pada 7 Oktober 2011 (Jumaat) jam 4.00 petang.
(Nota: Cuti Hari Raya Korban pada 7 Nov 2011 -Isnin)
1.3. Dewan Negara pada 7 Dis hingga 22 Dis 2011 (10 hari)

2. Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Ke 12
2.1. Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 30 Jun 2011 (12 hari)
2.2. Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

3. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011.

3.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
3.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

Takwim Dewan Rakyat 3 Okt - 1 Dis 2011

Penyata Dewan Rakyat 3 Oktober hingga 1 Disember 2011

1 Nov 2011 2 Nov 2011 3 Nov 2011
8 Nov 2011 9 Nov 2011 10 Nov 2011
14 Nov 2011 15 Nov 2011 16 Nov 2011
17 Nov 2011

Rang Undang-Undang (Bacaan Kali Kedua) telah DILULUSKAN

Perbahasan Dewan Rakyat 15 Mac hingga 22 April 2010
1. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 – Menyambung semula perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (20 April, 2010)
2. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
3. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
4. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
5. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
6. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010 (Menteri Pelancongan)
7. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)
8. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
9. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
10. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

Perbahasan Rang Undang-Undang pada Mesyuarat Dewan Rakyat Ketiga, Penggal Kedua Parlimen ke 12 pada 19 Oktober hingga 17 Disember 2009
19. D.R.34/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2009 - 16 Disember 2009
18. D.R.14/2009 Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2009
17. D.R.28/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2009
16. D.R.23/2009 Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2009
15. D.R.26/2009 Rang Undang-Undang Yayasan Labuan 2009
14. D.R.27/2009 Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
13. D.R.29/2009 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 2009.
12. D.R.31/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2009
11. D.R.30/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2009
10. D.R.25/2009 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
9. D.R.24/2009 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
8. D.R.33/2009 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2009 [ 14 Disember 2009 ]
7. DR 32/2009 Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 [ 23 Oktober,
6 Oktober hingga 14 Disember 2009 ]
6. Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. [ 22 Oktober 2009 ditangguhkan sehingga 14 Disember 2009 ]
5. Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 – 22 Oktober 2009 ]
4. Rang Undang-undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 Oktober 2009 ]
3. Rang Undang-undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) (Pindaan) 2008 [ 20 - 21 Oktober 2009 ]
2. (D.R.13/2009) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Pindaan) 2009 [ 19 - 20 Oktober 2009 ]
1. (D.R. 12/2009) Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2009. (Kementerian Kewangan) [ 19 Oktober 2009 ]

USUL-USUL MP PAS

Usul-usul yang dikemukakan dalam Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Rakyat ke 12 (19 Oktober hingga 15 Disember 2009)

68. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mendesak Kerajaan menghentikan siasatan kebocoran kertas Kabinet berkaitan isu PKFZ dan mengisytiharkan dokumen tersebut bukan lagi di bawah OSA memandangkan isi dokumen tersebut bukannya mengandungi isu keselamatan dan pertahanan negara sebaliknya ia menyentuh isu penyalahgunaan kuasa-kuasa Kabinet yang menyebabkan berlakunya skandal PKFZ. Jika Kerajaan mengamalkan prinsip integriti yang tinggi, rakyat sewajarnya diberi peluang untuk mengetahui dan memiliki secara bebas dokumen tersebut”. (Menteri Dalam Negeri )

69. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa dewan ini mewakili rakyat Malaysia merakamkan kekesalan yang amat sangat atas keengganan Kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat skandal PKFZ sebaliknya Kerajaan dilihat cuba untuk menutup skandal ini dan melindungi pemimpin politik UMNO/BN. Sekali lagi Kerajaan dituntut demi kepentingan negara dan rakyat perlu segera menubuhkan Suruhanjaya Diraja yang bebas untuk menyiasat secara keseluruhan skandal PKFZ yang merupakan skandal terburuk negara yang menelan wang rakyat bernilai RM12 bilion”. - (Perdana Menteri)

Penyata Dewan Rakyat 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama Penggal Ke 4, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011

7 Mac 2011 8 Mac 2011 9 Mac 2011 10 Mac 2011
14 Mac 2011 15 Mac 2011 16 Mac 2011 17 Mac 2011
21 Mac 2011 22 Mac 2011 23 Mac 2011 24 Mac 2011
28 Mac 2011 29 Mac 2011 30 Mac 2011 31 Mac 2011

4 Apr 2011 5 Apr 2011 6 Apr 2011 7 Apr 2011

Penyata Dewan Rakyat 11 Oktober hingga 15 Disember 2010

Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga, Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 15 Disember 2010
3 Nov 2010 2 Nov 2010 1 Nov 2010

28 Okt 2010
27 Okt 2010 26 Okt 2010 25 Okt 2010
21 Okt 2010 20 Okt 2010 19 Okt 2010
18 Okt 2010 15 Okt 2010 14 Okt 2010
13 Okt 2010 12 Okt 2010 11 Okt 2010

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat
Kunjungan Hormat sebahagian MP PAS keatas Speker Dewan Rakyat pada 5 Mei 2008. Duduk dari kiri: Dato’ Abdul Halim (Pengkalan Chepa), Ustaz Nasharudin Mat Isa (Bachok), Tan Sri Pandikar Amin Mulia (Speaker Dewan Rakyat), Dr Lo’ Lo’ Mohd Ghazali (Titiwangsa), Puan Siti Zailat bt Mohd Yusof (Rantau Panjang), Dr Siti Mariah Mahmood (Kota Raja). Tiada dalam gambar - Dato Seri Abdul Hadi Awang (Marang), Dato' Kamarudin Jaffar (Tumpat), Dr Mohd Hatta Ramli (Kuala Krai), Mahfuz Omar (Pokok Sena), Dr Dzulkefly Ahmad (Kuala Selangor), Ustaz Taib Azamuddin (Baling) dan Dato Ibrahim Ali (Pasir Mas)

Taqwim Dewan Rakyat Ke 12

1. Penggal Keempat
1.1. Mesyuarat Kedua Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 28 Jun 2011 (10 hari), tambah dua hari 29-30 Jun 2011
1.2. Mesyuarat Kedua Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

2. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat
2.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
2.2. Mesyuarat Pertama Dewan Rakyat pada 7 Mac hingga 7 April 2011.
2.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Keempat
3.1. Dewan Rakyat mulai 3 Oktober hingga 7 Disember 2011
3.2. Pembentangan Bajet pada 7 Oktober 2011 (Jumaat - 4.00 petang)
3.3. Dewan Negara mulai 6 hingga 21 Disember 2011 (10 hari)

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 15 Mac hingga 15 April 2010 dan ditambahkan sehingga 22 April 2010.

2. Mesyuarat kedua, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Jun hingga 15 Julai 2010.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 9 Disember 2010

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari hingga 19 Mac 2009 (19 hari) ditambah 3 hari lagi (23 hingga 25 Mac 2009).

2. Mesyuarat kedua pada 15 Jun hingga 30 Jun 2009 (10 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 19 Oktober hingga 15 disember 2009 (35 hari)

Penggal Pertama
1.Mesyuarat Pertama pada 28 April hingga 27 Mei 2008 (16 hari). Maklumat Lengkap

2. Mesyuarat Kedua pada 23 Jun hingga 15 Julai 2008 (14 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat Ketiga pada 18 Ogos hingga 11 Disember 2008 (41 hari). Pembentangan Bajet pada 29 Ogos 2008 (Jumaat) jam 4.00 petang. Maklumat lengkap

Waktu Persidangan

Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Takqwim Dewan Negara ke 12

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat pertama pada 15 Mac, 26 April hingga 6 Mei 2010.

2. Mesyuarat Kedua mulai 19 Julai hingga 3 Ogos 2010 (10 Hari)

3. Mesyuarat Ketiga mulai 13 Disember hingga 22 Disember 2010 (7 hari)

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari, 30 Mac hingga 8 April 2009 (8 hari).

2. Mesyuarat kedua pada 6 Julai hingga 14 Julai 2009 (6 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 9 Disember hingga 22 Disember 2009 (8 hari)

Penggal Pertama
1. Mesyuarat pertama pada 29 April dan 26 Mei hingga 4 Jun 2008 (8 hari). Maklumat lengkap

2. Mesyuarat kedua pada 15 Julai hingga 24 Julai 2008 (7 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat ketiga pada 1 Disember hingga 18 Disember 2008 (10 hari). Maklumat lengkap

Waktu Persidangan
Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Rang Undang-Undang Yang diluluskan pada 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011 (Dewan Rakyat), 18 hingga 28 April 2011)

1. Perbahasan Usul dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Wira Ahmad bin Haji Hamzah [ Jasin ] dan masalah dicadangkan :-

“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-

“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Keempat Parlimen Yang Kedua Belas.” - Menyambung semula Perbahasan atas masalah (9 Mac, 2011 – 24 Mac 2011)

2. (D.R. 6/2011) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2011 - dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua 2010 seperti berikut :

Menteri Kewangan akan mencadangkan :-

“Bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak satu bilion sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lapan ribu enam ratus lapan ringgit (RM1,946,598,608) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 Tahun 2011 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.”

2. (D.R. 47/2010) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010 -[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

4 April 2011
3. (D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 - [ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

6 April 2011
4. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - [ Kementerian Kesihatan ]

5. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

6. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

7 April 2011
7. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

8. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapan bersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (Pemerbadanan) membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 10,000,000 unit saham biasa Danalnfra Nasional Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Pemerbadanan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham."

9. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan perenggan 4(b) Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275], mengambil ketetapan supaya Kerajaan memindahkan sebanyak RM15,500 juta wang terimaan Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) yang diterima di bawah seksyen 3(1) Akta yang sama ke Kumpulan Wang Pembangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud Kumpulan Wang tersebut.”

10. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut:-
‘Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni’.”

11. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 dan ST.15 tahun 2011 disahkah.”

12. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.16 tahun 2011 disahkan.”

Blogger Templates by OurBlogTemplates.com 2008