Wednesday, October 2, 2013

Dewan Rakyat 2 Oktober 2013

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ] 2 Okt 2013
a. Pertanyaan bagi jawab lisan
1. Tuan Haji Mohd Fasiah bin Haji Mohd Fakeh [ Sabak Bernam ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan perancangan Kementerian bagi melahirkan atlet negara berprestasi tinggi semenjak alam persekolahan lagi dan nyatakan setakat ini bilangan atlet berprestasi tinggi dan bidang sukan yang telah dikenal pasti mampu melonjakkan nama negara di bidang sukan antarabangsa.[ Soalan Tambahan : BN Sabak Bernam, PKR Bukit Katil ]

2. Dr. Ong Kian Ming [ Serdang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menghukum orang yang menggunakan ijazah palsu atau pun ijazah daripada universiti yang tidak diiktiraf seperti mana yang diamalkan di Singapura.[ Soalan Tambahan : DAP Serdang ]

3. Dato' Ahmad Fauzi bin Zahari [ Setiawangsa ] minta PERDANA MENTERI menyatakan status kejayaan enam agensi awam iaitu Permodalan Nasional Berhad (PNB), Lembaga Tabung Haji (LTH), UDA Holdings Berhad, Perbadanan Nasional Berhad FELDA dan RISDA yang diwujudkan di bawah Dasar Ekonomi Baru (DEB) sama ada benar-benar telah mencapai matlamat Kerajaan dalam mengurangkan serta membasmi kejayaan dan menyusun semula masyarakat daripada aspek keseimbangan ekonomi.[ Soalan Tambahan : BN Setiawangsa, PKR Nibong Tebal ]

4. Tuan Ng Wei Aik [ Tanjong ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan sama ada Badan Pengurusan Bersama (JMB) atau Perbadanan Pengurusan (MC) di benarkan untuk menukar tarif elektrik bagi kegunaan harta-harta bersama (seperti koridor, lif, pam air dan sebagainya) dari jenis tarif komersial kepada jenis tarif domestik.[ Soalan Tambahan : DAP Tanjong, BN Kuala Selangor ]

5. Dato' Hasbullah bin Osman [ Gerik ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan bahawa masalah pengangguran di negara adalah rendah dan terkawal jika hendak dibanding dengan negara-negara luar yang maju. Apakah langkah-langkah dan juga program-program yang sedang dan akan diadakan dalam mengurangkan peratus pengangguran terutama di kalangan siswazah.[ Soalan Tambahan : BN Gerik ]

6. Puan Hajah Zuraida binti Kamaruddin [ Ampang ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan berapakah bilangan permohonan Perintah Perlindungan Interim (IPO) yang diterima dan ditolak majistret dari 1 Januari 2010 sehingga 31 Julai 2013 mengikut negeri serta suspek yang ditahan kerana melanggar IPO.[ Soalan Tambahan : PKR Ampang, BN Masjid Tanah ]

7. Tuan Haji Shabudin bin Yahaya [ Tasek Gelugor ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah Kementerian bercadang untuk menggunakan sistem merit mengikut kaum dan kawasan di Malaysia untuk kemasukan pelajar ke IPTA dan sekiranya ada, bilakah ia akan dilaksanakan.[ Soalan Tambahan : DAP Tasek Gelugor, PKR Bayan Baru ]

8. Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [ Sepang ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan:-
(a) adakah Kementerian akan membenarkan pihak CTOS meneruskan operasi menyimpan maklumat peribadi dalam data maklumat mereka dan digunakan secara tidak wajar untuk tujuan perniagaan atau keuntungan yang lumayan; dan
(b) adakah Kementerian sedar bahawa perniagaan yang CTOS jalankan adalah melibatkan pencerobohan privasi peribadi seseorang.[ Soalan Tambahan : PAS Sepang ]

Soalan MP PAS yang disenaraikan:
36. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapakah kes jenayah berat yang telah berlaku sepanjang tahun 2010 hingga 2013 serta sejauh manakah taraf keselamatan awam di negara ini mengikut indeks negara dan bandar raya selamat di dunia.

42. Dato' Kamarudin bin Jaffar [ Tumpat ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada Kerajaan bercadang untuk memanjangkan landasan Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra di Pengkalan Chepa dan apakah sebab-sebab yang menghalang pemanjangan landasan tersebut.

45. Tuan Ahmad Marzuk bin Shaary [ Bachok ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan statistik kemalangan kereta mengikut kategori jenama dan umur kereta. Apakah langkah Kerajaan dalam memastikan kereta keluaran tempatan memenuhi ciri-ciri keselamatan yang tinggi.

56. Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] minta PERDANA MENTERI menyatakan mekanisme tersebut yang diguna pakai bagi penyelesaian masalah tanah generasi pertama Felda yang melibatkan penceraian dan yang ketiadaan pewaris.

61. Raja Dato' Kamarul Bahrin Shah [ Kuala Terengganu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kenapakah mengikut peruntukan dalam Petroleum Development Act 1974 di bawah Perkara Lima (5) di mana peruntukan untuk menubuhkan Petroleum Advisory Council yang terdiri daripada negeri-negeri atau pihak-pihak yang berkenaan yang mempunyai kepentingan sehingga hari ini belum diwujudkan dan adakah Kerajaan bercadang untuk menubuhkannya.

77. Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah maklum balas Kerajaan terhadap laporan bersama Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS) dan Pusat Kajian Dasar Awam (CPPS) sebagai badan pemantau pilihan raya yang dilantik oleh Suruhanjaya Pilihanraya (SPR), yang menyimpulkan Pilihan Raya Umum ke-13 sebagai agak bebas tetapi tidak adil.

78. Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah penerima BR1M 2.0 dan jumlah murid sekolah yang menerima bantuan RM100. Berapakah keseluruhan perbelanjaan untuk kedua-dua program tersebut.

82. Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapa ramaikah peneroka Felda di Terengganu yang tidak menyerahkan urus tadbir ladang dan kenapakah pihak Felda tidak membantu golongan ini tidak dibantu untuk proses tanam semula.

85. Dr. Mohd Hatta bin Md. Ramli [ Kuala Krai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan usaha SPR dalam melaksanakan proses persempadanan semula bagi menjamin kerusi yang diperoleh dalam pilihan raya itu sejajar dengan undi yang diberikan rakyat kepada sesuatu pihak yang bertanding sesuai saranan Suruhanjaya Reid bahawa setiap undi itu harus mempunyai nilai setara.

97. Dr. Mohd Hatta bin Md. Ramli [ Kuala Krai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan:-
(a) mengapakah SPR enggan menjalankan proses persempadanan semula sebelum PRU-13 pada tahun 2013 sedangkan tempoh interval 8 tahun telah luput selepas persempadanan pada 2003 sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan; dan
(b) adakah SPR telah melanggar Perkara 113 Perlembagaan tersebut.

106. Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan mendedahkan projek-projek pembinaan sekolah yang tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang dijanjikan dari tahun 2010 hingga Jun 2013.

108. Dr. Haji Izani bin Haji Husin [ Pengkalan Chepa ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan sejauh mana Kerajaan meneliti kesan perjanjian TPPA ke atas kos ubat-ubatan dan peralatan perubatan.

114. Dr. Haji Izani bin Haji Husin [ Pengkalan Chepa ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah insentif-insentif yang diberikan oleh pihak Kerajaan bagi menaik taraf kawasan perindustrian Pengkalan Chepa supaya mampu bersaing ke peringkat antarabangsa.

119. Dato’ Dr. Nik Mazian bin Nik Mohamad [ Pasir Puteh ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapa banyak kes-kes pembunuhan atau cubaan membunuh menggunakan senjata api dalam tempoh lima tahun kebelakangan ini. Dari bilangan ini berapa banyakkah kes-kes yang dapat diselesaikan dan pembunuh dapat ditangkap.

126. Dato' Takiyuddin bin Hassan [ Kota Bharu ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk mengadakan Peraturan bagi membenarkan Penukaran Nombor Kenderaan Bermotor (interchange) antara nombor kenderaan yang sudah berdaftar dengan nombor lain yang juga sudah berdaftar.

152. Tuan Ahmad Marzuk bin Shaary [ Bachok ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan:-
(a) jumlah dan status siasatan laporan polis berkaitan kesalahan pilihan raya pada Pilihan Raya Umum ke-13; dan
(b) berapakah kes yang telah dibuat pendakwaan dan telah pun dijatuhkan hukuman.

153. Tuan Idris bin Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di kalangan Bumiputera masih tinggi walaupun negara sudah merdeka selama 56 tahun.

161. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan:-
(a) status terkini (2013) penjanaan tenaga elektrik yang disambung ke sistem Grid Nasional dan jumlah permintaannya; dan
(b) keupayaan atau pecahan penjanaan tenaga elektrik oleh TNB dan Loji Penjanaan IPP serta kos yang ditanggung oleh masingmasing.

166. Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan isu KUDETA Mesir (Rampasan Kuasa Mesir).

172. Dato' Takiyuddin bin Hassan [ Kota Bharu ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Jawatankuasa Khas Mengkaji Isu Bayaran Tunai Daripada Hasil Petroleum kepada negeri-negeri Pantai Timur Semenanjung yang telah diumumkan oleh YAB Perdana Menteri baru-baru ini sudah bermesyuarat, jika sudah bermesyuarat apakah statusnya dan kedudukannya sekarang.

173. Dato' Dr. Mujahid Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan usaha-usaha meningkatkan kehidupan petani, pesawah dan nelayan.

b. RANG UNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG PERTAMA
1. Menteri Kesihatan * Rang Undang-Undang Dadah Berbahaya (Pindaan) 2013

Usul 12 (1) bahawa dewan ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai perbahasan CPA & Ucapan penangguhan.

c. Perbahasan Usul dan Rang Undang-Undang Bacaan Kali Kedua
1. (D.R. 8/2013) Rang Undang-undang Pencegahan Jenayah (Pindaan dan Pemerluasan) 2013 - Menyambung semula Perbahasan atas masalah, “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang” (1 Oktober, 2013) [ Menteri Dalam Negeri ]

[ Sambungan Perbahasan - BN Baling, DAP Puchong ]

[ Rehat ]

[ DAP Puchong, BN Tanjong Karang, PKR Gombak ]

[ Penggulungan - DAP Bagan, PAS Temerloh, PKR Batu, PAS Kota Bharu, DAP Bukit Gelugor, DAP Beruas, BN Pengerang, BN Kinabatangan, PKR Bukit Katil, DAP Kulai, DAP Taiping, DAP Puchong, PKR Gombak, DAP Ipoh Barat, PKR Subang ]

Undi - Sokong 115 Bantah 66 - Lulus

[ Peringkat Jawatankuasa ]

Fasal 3 - PAS Sepang - BN Tanjong Karang, DAP Puchong ] [ Penggulungan -... ] - Undi - Sokong 64 Bantah 113 - Di Tolak

[ Seksyen 3 - PAS Tumpat, PKR Gombak, BN Tanjong Karang ] [ Penggulungan -...]

Fasal 4 - 5

Fasal 6 - Pindaan oleh Menteri Dalam Negeri - PKR Subang, PKR Batu - Penggulungan - PKR Batu

Fasal 7 - 8 - Lulus

Fasal 9 - Pindaan - Lulus

Fasal 10 - Lulus

Fasal 11 - PKR Subang - PKR Padang Serai - Tidak Setuju

Pindaan oleh Menteri - PKR Batu

Fasal 12 & 13 - DAP Taiping - PKR Padang Serai,

Ucapan-Ucapan Penangguhan :-

1. Tajuk :- Tapak Pelupusan Sampah Haram Sg Klang, PJS3. Oleh :-  YB Tuan Hee Loy Sian (PKR Petaling Jaya Selatan)

2. Tajuk :- Isu Yang Akan Membantu Kanak-Kanak Mendapatkan Persekolahan. Oleh :- YB Tuan Sim Tze Tzin (PKR Bayan Baru)

0 comments:

Taqwim Parlimen ke 12

Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 24 September hingga 27 November 2012. (Tambahan 2 hari - 28 - 29 Nov 2012)
2. Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013 (Bajet 2013) pada 28 September 2012.
3. Dewan Negara pada 3 Disember hingga 20 Disember 2012.

Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 11 Jun hingga 28 Jun 2012
2. Dewan Negara pada 9 Julai hingga 17 Julai 2012

Mesyuarat Pertama Penggal ke 5 Parlimen ke 12
1. Mesyuarat Dewan Rakyat pada 12 Mac hinga 12 April 2012.
2. Perasmian Pembukaan Penggal Kelima oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 12 Mac 2012.
3. Mesyuarat Dewan Negara pada 23 April hingga 10 Mei 2012.

Mesyuarat Lalu
1. Mesyuarat Ketiga Penggal Ke 4 Parlimen Ke 12
1.1. Dewan Rakyat pada 3 Oktober hingga 1 Disember 2011. (33 hari)
1.2. Pembentangan Bajet oleh Perdana Menteri/ Menteri Kewangan pada 7 Oktober 2011 (Jumaat) jam 4.00 petang.
(Nota: Cuti Hari Raya Korban pada 7 Nov 2011 -Isnin)
1.3. Dewan Negara pada 7 Dis hingga 22 Dis 2011 (10 hari)

2. Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Ke 12
2.1. Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 30 Jun 2011 (12 hari)
2.2. Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

3. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011.

3.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
3.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

Takwim Dewan Rakyat 3 Okt - 1 Dis 2011

Penyata Dewan Rakyat 3 Oktober hingga 1 Disember 2011

1 Nov 2011 2 Nov 2011 3 Nov 2011
8 Nov 2011 9 Nov 2011 10 Nov 2011
14 Nov 2011 15 Nov 2011 16 Nov 2011
17 Nov 2011

Rang Undang-Undang (Bacaan Kali Kedua) telah DILULUSKAN

Perbahasan Dewan Rakyat 15 Mac hingga 22 April 2010
1. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 – Menyambung semula perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (20 April, 2010)
2. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
3. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
4. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
5. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
6. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010 (Menteri Pelancongan)
7. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)
8. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
9. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
10. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

Perbahasan Rang Undang-Undang pada Mesyuarat Dewan Rakyat Ketiga, Penggal Kedua Parlimen ke 12 pada 19 Oktober hingga 17 Disember 2009
19. D.R.34/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2009 - 16 Disember 2009
18. D.R.14/2009 Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2009
17. D.R.28/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2009
16. D.R.23/2009 Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2009
15. D.R.26/2009 Rang Undang-Undang Yayasan Labuan 2009
14. D.R.27/2009 Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
13. D.R.29/2009 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 2009.
12. D.R.31/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2009
11. D.R.30/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2009
10. D.R.25/2009 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
9. D.R.24/2009 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
8. D.R.33/2009 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2009 [ 14 Disember 2009 ]
7. DR 32/2009 Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 [ 23 Oktober,
6 Oktober hingga 14 Disember 2009 ]
6. Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. [ 22 Oktober 2009 ditangguhkan sehingga 14 Disember 2009 ]
5. Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 – 22 Oktober 2009 ]
4. Rang Undang-undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 Oktober 2009 ]
3. Rang Undang-undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) (Pindaan) 2008 [ 20 - 21 Oktober 2009 ]
2. (D.R.13/2009) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Pindaan) 2009 [ 19 - 20 Oktober 2009 ]
1. (D.R. 12/2009) Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2009. (Kementerian Kewangan) [ 19 Oktober 2009 ]

USUL-USUL MP PAS

Usul-usul yang dikemukakan dalam Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Rakyat ke 12 (19 Oktober hingga 15 Disember 2009)

68. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mendesak Kerajaan menghentikan siasatan kebocoran kertas Kabinet berkaitan isu PKFZ dan mengisytiharkan dokumen tersebut bukan lagi di bawah OSA memandangkan isi dokumen tersebut bukannya mengandungi isu keselamatan dan pertahanan negara sebaliknya ia menyentuh isu penyalahgunaan kuasa-kuasa Kabinet yang menyebabkan berlakunya skandal PKFZ. Jika Kerajaan mengamalkan prinsip integriti yang tinggi, rakyat sewajarnya diberi peluang untuk mengetahui dan memiliki secara bebas dokumen tersebut”. (Menteri Dalam Negeri )

69. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa dewan ini mewakili rakyat Malaysia merakamkan kekesalan yang amat sangat atas keengganan Kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat skandal PKFZ sebaliknya Kerajaan dilihat cuba untuk menutup skandal ini dan melindungi pemimpin politik UMNO/BN. Sekali lagi Kerajaan dituntut demi kepentingan negara dan rakyat perlu segera menubuhkan Suruhanjaya Diraja yang bebas untuk menyiasat secara keseluruhan skandal PKFZ yang merupakan skandal terburuk negara yang menelan wang rakyat bernilai RM12 bilion”. - (Perdana Menteri)

Penyata Dewan Rakyat 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama Penggal Ke 4, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011

7 Mac 2011 8 Mac 2011 9 Mac 2011 10 Mac 2011
14 Mac 2011 15 Mac 2011 16 Mac 2011 17 Mac 2011
21 Mac 2011 22 Mac 2011 23 Mac 2011 24 Mac 2011
28 Mac 2011 29 Mac 2011 30 Mac 2011 31 Mac 2011

4 Apr 2011 5 Apr 2011 6 Apr 2011 7 Apr 2011

Penyata Dewan Rakyat 11 Oktober hingga 15 Disember 2010

Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga, Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 15 Disember 2010
3 Nov 2010 2 Nov 2010 1 Nov 2010

28 Okt 2010
27 Okt 2010 26 Okt 2010 25 Okt 2010
21 Okt 2010 20 Okt 2010 19 Okt 2010
18 Okt 2010 15 Okt 2010 14 Okt 2010
13 Okt 2010 12 Okt 2010 11 Okt 2010

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat
Kunjungan Hormat sebahagian MP PAS keatas Speker Dewan Rakyat pada 5 Mei 2008. Duduk dari kiri: Dato’ Abdul Halim (Pengkalan Chepa), Ustaz Nasharudin Mat Isa (Bachok), Tan Sri Pandikar Amin Mulia (Speaker Dewan Rakyat), Dr Lo’ Lo’ Mohd Ghazali (Titiwangsa), Puan Siti Zailat bt Mohd Yusof (Rantau Panjang), Dr Siti Mariah Mahmood (Kota Raja). Tiada dalam gambar - Dato Seri Abdul Hadi Awang (Marang), Dato' Kamarudin Jaffar (Tumpat), Dr Mohd Hatta Ramli (Kuala Krai), Mahfuz Omar (Pokok Sena), Dr Dzulkefly Ahmad (Kuala Selangor), Ustaz Taib Azamuddin (Baling) dan Dato Ibrahim Ali (Pasir Mas)

Taqwim Dewan Rakyat Ke 12

1. Penggal Keempat
1.1. Mesyuarat Kedua Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 28 Jun 2011 (10 hari), tambah dua hari 29-30 Jun 2011
1.2. Mesyuarat Kedua Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

2. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat
2.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
2.2. Mesyuarat Pertama Dewan Rakyat pada 7 Mac hingga 7 April 2011.
2.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Keempat
3.1. Dewan Rakyat mulai 3 Oktober hingga 7 Disember 2011
3.2. Pembentangan Bajet pada 7 Oktober 2011 (Jumaat - 4.00 petang)
3.3. Dewan Negara mulai 6 hingga 21 Disember 2011 (10 hari)

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 15 Mac hingga 15 April 2010 dan ditambahkan sehingga 22 April 2010.

2. Mesyuarat kedua, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Jun hingga 15 Julai 2010.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 9 Disember 2010

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari hingga 19 Mac 2009 (19 hari) ditambah 3 hari lagi (23 hingga 25 Mac 2009).

2. Mesyuarat kedua pada 15 Jun hingga 30 Jun 2009 (10 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 19 Oktober hingga 15 disember 2009 (35 hari)

Penggal Pertama
1.Mesyuarat Pertama pada 28 April hingga 27 Mei 2008 (16 hari). Maklumat Lengkap

2. Mesyuarat Kedua pada 23 Jun hingga 15 Julai 2008 (14 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat Ketiga pada 18 Ogos hingga 11 Disember 2008 (41 hari). Pembentangan Bajet pada 29 Ogos 2008 (Jumaat) jam 4.00 petang. Maklumat lengkap

Waktu Persidangan

Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Takqwim Dewan Negara ke 12

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat pertama pada 15 Mac, 26 April hingga 6 Mei 2010.

2. Mesyuarat Kedua mulai 19 Julai hingga 3 Ogos 2010 (10 Hari)

3. Mesyuarat Ketiga mulai 13 Disember hingga 22 Disember 2010 (7 hari)

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari, 30 Mac hingga 8 April 2009 (8 hari).

2. Mesyuarat kedua pada 6 Julai hingga 14 Julai 2009 (6 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 9 Disember hingga 22 Disember 2009 (8 hari)

Penggal Pertama
1. Mesyuarat pertama pada 29 April dan 26 Mei hingga 4 Jun 2008 (8 hari). Maklumat lengkap

2. Mesyuarat kedua pada 15 Julai hingga 24 Julai 2008 (7 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat ketiga pada 1 Disember hingga 18 Disember 2008 (10 hari). Maklumat lengkap

Waktu Persidangan
Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Rang Undang-Undang Yang diluluskan pada 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011 (Dewan Rakyat), 18 hingga 28 April 2011)

1. Perbahasan Usul dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Wira Ahmad bin Haji Hamzah [ Jasin ] dan masalah dicadangkan :-

“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-

“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Keempat Parlimen Yang Kedua Belas.” - Menyambung semula Perbahasan atas masalah (9 Mac, 2011 – 24 Mac 2011)

2. (D.R. 6/2011) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2011 - dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua 2010 seperti berikut :

Menteri Kewangan akan mencadangkan :-

“Bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak satu bilion sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lapan ribu enam ratus lapan ringgit (RM1,946,598,608) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 Tahun 2011 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.”

2. (D.R. 47/2010) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010 -[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

4 April 2011
3. (D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 - [ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

6 April 2011
4. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - [ Kementerian Kesihatan ]

5. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

6. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

7 April 2011
7. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

8. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapan bersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (Pemerbadanan) membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 10,000,000 unit saham biasa Danalnfra Nasional Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Pemerbadanan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham."

9. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan perenggan 4(b) Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275], mengambil ketetapan supaya Kerajaan memindahkan sebanyak RM15,500 juta wang terimaan Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) yang diterima di bawah seksyen 3(1) Akta yang sama ke Kumpulan Wang Pembangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud Kumpulan Wang tersebut.”

10. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut:-
‘Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni’.”

11. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 dan ST.15 tahun 2011 disahkah.”

12. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.16 tahun 2011 disahkan.”

Blogger Templates by OurBlogTemplates.com 2008